DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2013.3.76-81

Аналіз наукових досліджень проблем фізичного виховання дітей раннього і дошкільного віку

Наталя Пангелова, Діна Харіна

Анотація


В результате анализа публикаций в украинских профессиональных изданиях с 2006 по 2011 г. установлено уменьшение количества статей, посвященых проблемам детей раннего и дошкольного возраста, что составляет лишь 3 % всех публикаций, у 58 % из них расскрываются вопросы оптимизации процесса физического воспитания в дошкольных образовательных учреждениях. Среди публикаций зарубежных авторов 36 % посвящены проблемам организации физического воспитания и физической подготовлености, развития и здоровья детей. В изданиях «Молодая спортивная наука Украины» и «Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта» содержится большинство публикаций, посвященных вопросам здоровья детей дошкольного возраста и их физического воспитания.


Ключові слова


дети раннего дошкольного возраста; физическое воспитание; физическое состояние; научные исследования

Повний текст:

PDF

Посилання


Volkova S. S. Physical education for 5-7 years old children in U.S.А. sport and fi tness establishments / S. S. Volkova, O. V. Vindiuk // Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. — 2011. — N 1. — P. 21—23.

Yermakov S. S. Indexes of the scientifi c activity of professional publications of Ukraine in e-informational space during 1998—2007 / S. S. Yermakov // Theory and methods of physical education and sports. — 2007.— N 7 (33). — P. 3—12.

Kashuba V. Correction of postural disturbances in preschool children through physical education / V. Kashuba, E. Bondar // Theory and methods of physical education and sports. — 2010. — N 2. — P. 75 — 78.

Kozibroda L. V. Organizational and methodological aspects of physical education for preschool children with health disorders: diss. ... Cand. of Sci. in physical education and sport: special. 24.00.02 «Physical culture, physical education of different groups of population» / L. V. Kozibroda. — Lviv, 2005. — 179 p.

Krutsevych T. Organization of sports and recreational activities for 3-6 years old children in foreign preschool institutions / T. Krutsevych, N. Panhelova // Sport. visnyk Prydniprovia. — 2005. — N 1. — P. 156—163.

Maksimenko S. D. Psychological substantiation of measures to promote psychogigienic education and healthy lifestyles among today's youth / S. D. Maksymenko, S. I. Boltivec, O. M. Kokun et al. — Kyiv: Informaciinoanalitychne agentstvo, 2012. — 152 p.

Maliar N. S. On the need for preventive physical education for preschool children / N. S. Maliar // Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. — 2009. — N 4. — P. 72—75.

Panhelova N. Involving preschoolers in the values of healthy lifestyle through physical education // N. Panhelova // Moloda sportyvna nauka Ukrainy. — 2010. — Vol. 2. — P. 183—187.

Pasichnyk V. Features of physical education for preschoolers and schoolchildren in Poland schools in the 70's and 80's of the XXth century / V. Pasichnyk // Sport. visnyk Prydniprovia. — 2007. — N 2 — 3. — С. 49—53.

Pyvovar A. Relationship of physical state and mental development in preschoolers / A. Pyvovar // Moloda sportyvna nauka Ukrainy: collected scientifi c works on physical education and sports. — Vol. 1. — Lviv, 2006. — Issue 10. — P. 15—20.

Polishchuk V. Correlation analysis of relationship between parameters of motor preparation, morphofunctional state and mental abilities of 5—6-years old children / V. Polishchuk // Sport. visnyk Prydniprovia. — 2007. — N 1. — P. 56—58.

Timonova I. B. Analysis of children’s physical development in day care centers / I. B. Timonova // Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. — 2007. — N 11. — P. 202—206.

Yahno Ye. G. Complex development of physical and moral qualities of preschool children in the course of physical education: autorefer. of diss. for the degree of Cand. of Sci. in physical education and sports: special. 24.00.02 «Physical culture, physical education of different groups of population» / Ye. G.Yahno. — Кyiv, 2011. — 40 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Волкова С. С. Фізичне виховання дітей 5—7 років у спортивно-оздоровчих установах Сполучених Штатів Америки / С. С. Волкова, О. В. Віндюк // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2011. — No 1. — С. 21—23.

Єрмаков С. Показники діяльності наукових фахових видань України за період 1998—2007 рр. в електронному інформаційному просторі / С. Єрмаков // Теорія і методика фіз. виховання. — 2007.— No 7 (33). — С. 3—12.

Кашуба В. Корекція порушень постави дошкільнят у процесі фізичного виховання / В. Кашуба, Е. Бондар // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. — 2010. — No 2. — С. 75—78.

Козіброда Л. В. Організаційно-методичні аспекти фізичного виховання дітей дошкільного віку з відхиленнями у стані здоров’я: дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / Л. В. Козіброда. — Л., 2005. — 179 с.

Круцевич Т. Організація фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 3—6 років у дошкільних закладах за кордоном // Т. Круцевич, Н. Пангелова // Спорт. вісн. Придніпров’я. — 2005. — No 1. — С.156—163.

Максименко С. Д. Психологічне обґрунтування заходів пропагування психогігієнічного виховання і здорового способу життя серед сучасної молоді / С. Д. Максименко, С. І. Болтівець, О. М. Кокун та ін. — К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2012. — 152 с.

Маляр Н. С. Про необхідність превентивного фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку / Н. С. Маляр // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2009. — No 4.— С. 72—75.

Пангелова Н. Залучення старших дошкільників до цінностей здорового способу життя в процесі фізичного виховання / Н. Пангелова // Молода спорт. наука України. — 2010. — Т. 2. — С.183—187.

Пасічник В. Особливості фізичного виховання дітей дошкільного віку та учнів загальноосвітніх шкіл Польщі у 70—80-х рр. ХХ століття / В. Пасічник // Спорт. вісн. Придніпров’я. — 2007. — No 2 — 3. — С. 49— 53.

Пивовар А. Взаємозв’язок фізичного стану і розумового розвитку старших дошкільників / А. Пивовар // Молода спорт. наука України: зб. наук. пр. з галузі фіз. культ. та спорту. — Л.: [б. в.], 2006. — Т. 1., вип. 10. — С. 15—20.

Поліщук B. Кореляційний аналіз взаємозв’язку показників рухової підготовленості, морфофункціонального стану і розумових здібностей дітей 5-го і 6-го років життя / В. Поліщук // Спорт. вісник Придніпров’я. — 2007. — No 1. — С. 56—58.

Тимонова И. Б. Анализ физического развития детей в детских дошкольных учреждениях / И. Б. Тимонова // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2007. — No 11. — С. 202— 206.

Яхно Є. Г. Комплексний розвиток фізичних і моральних якостей дітей старшого дошкільного віку в процесі фізичного виховання: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту: спец.24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / Є. Г. Яхно. — К., 2011. — 40 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);