DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2018.1.57-62

Оцінка рівня здоров’я та структури захворюваності старшокласників як передумова розробки оздоровчої програми

Віра Підгайна, Вікторія Кириченко

Анотація


Стаття присвячена вивченню питання здоров’я юнаків 16–17 років. У дослідженні взяли участь 48 учнів 10–11 класів, які навчаються в загальноосвітніх школах м. Києва (з них 25 осіб 10-го класу і 23 – 11-го класу). На основі аналізу науково-методичної літератури та даних мережі Інтернет авторові вдалося визначити класи хвороб, що переважають серед старшокласників. У обстежуваних юнаків найбільш поширеними захворюваннями є хвороби травної системи (гастрит, дискенезія жовчовивідних шляхів), системи дихання (хронічні тонзиліт та риніт), хвороби органів чуття (суб’єктивні зорові розлади), а також хвороби серцево-судинної системи.  Мета – визначення структури захворюваності юнаків 16–17 років. Методи: педагогічний експеримент, методика визначення стану фізичного здоров’я за Г. Л. Апанасенко; Міжнародний класифікатор хвороб 10-го перегляду.  Висновки. В результаті дослідження нами було виявлено вихідні показники рівня фізичного здоров’я юнаків 16–17 років. Отримані дані свідчать, що найбільший відсоток учнів з низьким рівнем здоров'я переважає серед юнаків 17 років (73,91 %), нижче середнього виявлено в обох групах, а саме 68 % та 21,74 % відповідно. Середній рівень здоров’я притаманний лише групі 17-річних юнаків (4,35 %), а високий рівень було зафіксовано лише у 16-річних (8 %).  Представлено порівняльну характеристику досліджуваних показників, що входять до методики оцінки рівня фізичного здоров’я у віковому аспекті. Найбільш негативні результати було виявлено під час оцінки дихальної системи. В обох групах найбільша кількість учнів отримали низький рівень – 80 і 95,65 % .  Такі результати свідчать про недостатній розвиток функціональних резервів органів дихання.  За результатами отриманих даних автором запропоновано використовувати інноваційні форми організації дозвілля старшокласників, що дозволить змінити їх ставлення до рухової активності. Відповідно зі збільшенням рівня рухової активності зміняться основні показники, що входять до формули для визначення рівня здоров’я, а також знизиться кількість та частота захворювань.

Ключові слова


рівень фізичного здоров’я; юнаки; старшокласники; фізкультурно-оздоровчі заняття

Повний текст:

PDF

Посилання


Аndreieva О. Sociopsychological factors determining recreational and health related activity of different age person / О. Аndreieva // Теоriya i metodyka fizvykhovannia і sportu. – N 3. – 2014. – P. 35–40.

Аpanasenko H. L. Еxpress-screening of somatic health level in children and adolescents: methodical recommendations / H. L. Аpanasenko, L. N. Volhina, I. V. Bushuyev. – Кyiv: КМАPО, 2000. – 12 p.

Vаkulenko О. Health status of children and youth of Ukraine / О. Vakulenko, L. Zhalilo, N. Коmarova et al. – Access mode: http://www.health. gov.ua/publ/conf.nsf

Коstiuk P. М. Assessment of Ukrainian schoolchildren health status and its influencing factors / P. М. Коstiuk, I. I. Lapkovskyi // Fizkultura, sport ta zdorovia natsii. – 2011. – Vol. 1, Iss. 12. – P. 202–206.

Кrutsevych Т. I. Control in physical education of children. Adolescents, youth: teaching guide / Т. I. Кrutsevych, М. І. Vorobiov, H. V. Bezverkhnia. – Кyiv: Оlimpiiska literatura, 2011. – 224 p.

Меleha К. Age and sex features of somatic health level and adaptation potential of schoolchildren / К. Меlеha, О. Dulo, М. Dub, М. Shcherba // Sportyvnyi visnyk Prydniprovia. – 2010. – N 2. – P. 31–34.

Мykhailiuk О. Somatic health level of schoolchildren/ О. Мykhailiuk // Моloda sportyvna nauka Ukrainy. – 2011. – Vol. 2. – P. 164–168.

Моskalenko N. V. Аnalysis of somatic health level of senior schoolchildren / N. V. Моskalenko, D. S. Ieliseieva // Sportyvnyi visnyk Prydniprovia. – 2014. – N 118. – P. 189–192.

Sаinchuk М. М. Danimcs of value set of senior schoolchildren in their motivation to physical culture engagement / М. М. Sainchuk // Теоriya i metodyka fizvykhovannia і sportu. – 2011. – N 1. – P. 62–66.

Sutula V. О. Health of schoolchildren as a sociopedagogical problem / V. О. Sutula, Т. S. Bondar, М. М. Коchuieva // Visnyl LNU іmeni Т. H. Shevchenko. – 2010. – N 17 (204), Part II. – P. 295–306.

http://medic.in.ua/mijnarodna-klasifikaciya-hvorob-10-pereglyadu.html


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Андрєєва О. Соціально-психологічні чинники, що детермінують рекреаційно-оздоровчу активність осіб різного віку / О. Андрєєва // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. – No 3. – 2014. – С. 35–40.

Апанасенко Г. Л. Експрес-скринінг рівня соматичного здоров’я дітей та підлітків: метод. рек. / Г. Л. Апанасенко, Л. Н. Волгіна, Ю. В. Бушуєв. – К.: КМАПО, 2000. – 12 с.

Вакуленко О. Стан здоров’я дітей і молоді України / О. Вакуленко, Л. Жаліло, Н. Комарова та ін. – Режим доступу: http://www.health. gov.ua/publ/conf.nsf

Костюк П. М. Оцінка стану здоров’я школярів України та факторів, що на нього впливають / П. М. Костюк, Е. Й. Лапковський // Фіз. культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. пр. – 2011. – Т. 1, вип. 12. – С. 202–206.

Круцевич Т. Ю. Контроль у фізичному вихованні дітей, підлітків і молоді: навч. посіб. / Т. Ю. Круцевич, М. І. Воробйов, Г. В. Безверхня. – К.: Олімп. л-ра, 2011. – 224 с.

Мелега К. Вікові і статеві особливості рівня соматичного здоров’я та адаптаційного потенціалу школярів / К. Мелега, О. Дуло, М. Дуб, М. Щерба // Спорт. вісн. Придніпров’я. – 2010. – No 2. – С. 31–34.

Михайлюк О. Рівень соматичного здоров’я школярів / О. Михайлюк // Молода спорт. наука України: зб. наук. пр. – 2011. – Т. 2. – С. 164–168.

Москаленко Н. В. Аналіз рівня соматичного здоров’я дітей старшого шкільного віку / Н. В. Москаленко, Д. С. Єлісєєва // Спорт. вісн. Придніпров’я. – 2014. – No 118. – С. 189–192.

Саїнчук М. М. Динаміка ціннісної установки старшокласників в їх мотивації до занять фізичною культурою / М. М. Саїнчук // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. – 2011. – No 1. – С. 62–66.

Сутула В. О. Здоров’я школярів як соціально-педагогічна проблема / В. О. Сутула, Т. С. Бондар, М. М. Кочуєва // Вісн. ЛНУ ім. Т. Г. Шевченка. – 2010. – No 17 (204), ч.II. – С. 295–306.

http://medic.in.ua/mijnarodna-klasifikaciya-hvorob-10-pereglyadu.html
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);