DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2016.1.43-48

ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕДЖІВ

Антоніна Нейман

Анотація


Изучена проблема формирования ценностных ориентаций в сфере физической культуры студентов педагогических колледжей. Анализ научно-методической литературы показывает, что эта проблема является предметом научного поиска многих исследователей и осуществ­ляется по следующим направлениям: оценка уровня подготовленности студентов по физической культуре; формирование здорового образа жизни в студенческой среде; физкультурно-спортивные интересы и т. п. Практическое использование исследований ценностных ориентаций в сфере физической культуры имеет важное значение для достижения целей в будущей профессиональной деятельности студентов педагогических колледжей, а следовательно будущих специалистов в сфере производства, науки, культуры.


Ключові слова


ценностные ориентации; физическая культура; здоровый образ жизни

Повний текст:

PDF

Посилання


Аntonova N. О. Value orientations in the system of student personality qualities: author’s abstract for Ph. D. in Psychology 19.00.07 / N. О. Аntonova. – Кyiv, 2003. – 20 p.

Bezverkhnia G. V. Value orientations formation during physical education of students /G. V. Bezverkhnia, М. І. Маievskii // Pedahohika, psikholohiia ta medyko-biolohichni problem fiz. vykhovannia і sportu. – 2010. – N 1. – P. 10–13.

Boiko О. Тhеоretical aspects of motivation impact on efficiency improvement of physical culture lessons / О. Boiko // Fiz. vykhovannia, sport і kultura zdorovia. – 2013. – N 1(21). – P. 94–98.

Veletska R. Меchanism of physical activity action on health management / R. Veletska, О. Petryk // Fiz. vykhovannia, sport і kultura zdorovia. –2014. – N 2(26). – P. 35–40.

Іvantsev N. І. Value orientations dynamics in student youth during professional preparation: author’s abstract for Ph.D. in Psychology 19.00.07 / N. І. Іvantsev. – Кiev, 2001. – 20 p.

Dеminska L. О. Value orientation analysis in future physical education teachers / L. О Deminska // Pedahohika, psikholohiia ta medyko-biolohichni problem fiz. vykhovannia і sportu. – 2012. – N 7. – P. 53–58.

Cоncept of student youth national education, protocol N 7/2-4 of 25.06.2009.

Кrutsevych Т. I. Formation of vapues of individual physical culture of students / Т. I. Кrutseych, О. I. Маrchenko// Sportyvnyi visnyk. – 2008. – N 3–4. – P.103–107.

Lеvandovska L. Bases and criteria of optimum motor activity of senior pupils / L. Levandovska // Fiz. vykhovannia, sport і kultura zdorovia v suspilstvi. – 2013. – N 1 (21). – P.181–185.

Lysiak В. М. Study of value orientations to physical exercises during physical education of students / В. М. Lysiak // Pedahohika, psikholohiia ta medyko-biolohichni problem fiz. vykhovannia і sportu. – Kharkiv, 2009. – N 7. – P. 92–95.

Lubysheva L. I. Innovation directions of pedagogical system of student youth physical culture formation / L .I. Lubysheva // Теоriya I praktika fizkuktury. – 2005. – N 4. – P. 38–46.

Маrchenko О. I. Sport influence on formation of life and value orientations of students / О. I. Маrchenko // Pedahohika, psikholohiia ta medyko-biolohichni problem fiz. vykhovannia і sportu. – Kharkiv, 2011. – N 3. – P. 108–111.

Sаinchuk М. М. Value orientation formation in physical culture and sport of senior pupils: аuthor’s abstract for Ph.D. in Physical Education and Sport 24.00.02 / М. М. Sainchuk. – Кyiv, 2012. – 22 p.

Таrapata N. І. Dynamics of attitude towards life values and formation of senior pupil personality / N. І. Таrapata // Pedahohika, psikholohiia ta medyko-biolohichni problem fiz. vykhovannia і sportu. – 2005. – N 10. – P. 116–119.

Filatova Z. І. Value orientations and student attitude to physical education lessons / Z. І. Filatova // Pedahohika, psikholohiia ta medyko-biolohichni problem fiz. vykhovannia і sportu. – Kharkiv: KDАDМ (ХХІІІ), 2008. – N 8. – P. 1.

Fishev S. О. Some concepts of formation in children and youth culture of health and healthy way of life during physical education / S. О. Fishev, I. О. Fishev // Slobozhanskyi naukovo-sportyvnyi visnyk. – 2013. – Iss. 3. – P. 197–199.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Антонова Н. О. Ціннісні орієнтації у системі особистісних якостей студентів вищого педагогічного навчального закладу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. псих. наук: спец. 19.00.07 / Н. О. Ан- тонова. – К., 2003. – 20 с.

Безверхня Г. В. Формування ціннісних орієнтацій в процесі фізичного виховання студентів / Г. В. Без- верхня, М. І. Маєвський // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. – 2010. – No 1. – С. 10–13.

Бойко О. Теоретичні аспекти впливу мотиваційних складових на підвищення ефективності занять із фізичної культури / О. Бойко // Фіз. виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. – 2013. – No 1(21). – С. 94–98.

Велецька Р. Механізм дії фізичної активності на управління здоров’ям / Р. Велецька, О. Петрик // Фіз. виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. – 2014. – No 2(26). – С. 35–40.

Іванцев Н. І. Динаміка ціннісних орієнтацій студентської молоді протягом професійної підготовки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. псих. наук: спец. 19.00.07 / Н. І. Іванцев. – К., 2001. – 20 с.

Демінська Л. О. Аналіз ціннісної орієнтації майбутніх вчетилів фізичного виховання / Л. О Демінська // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. – 2012. – No 7. – С. 53–58.

Концепція національного виховання студентської молоді, протокол No 7/2-4 від 25. 06. 2009 р.

Круцевич Т. Ю. Сформованість цінностей індивідуальної фізичної культури студентів різних відділень ВНЗ / Т. Ю. Круцевич, О. Ю. Марченко // Спорт. вісн. Придніпров’я. – 2008. – No 3–4. – С. 103–107.

Левандовська Л. Основи та критерії оптимального нормування рухової активності школярів старших класів / Л. Левандовська // Фіз. виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. – 2013. – No 1 (21). – С. 181–185.

Лисяк В. М. Вивчення ціннісних орієнтацій до занять фізичними вправами у процесі фізичного ви- ховання студентів вищих навчальних закладів / В. М. Лисяк // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. – Х., 2009. – No 7. – С. 92–95.

Лубышева Л. И. Иновационные направления педагогической системы формирования физической культуры студенческой молодежи / Л. И. Лубышева // Теория и практика физ. культуры. – 2005. – No 4. – С. 38–46.

Марченко О. Ю. Вплив занять спортом на формування загальних життєвих та ціннісних орієнтацій студентів ВНЗ / О. Ю. Марченко // Педагогіка, психологія та мед. -біол. пробл. фіз. виховання і спорту. – Х., 2011. – No 3. – С. 108–111.

Саїнчук М. М. Формування ціннісних орієнтацій в сфері фізичної культури і спорту учнів старших класів у процесі фізичного виховання: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту: спец. 24.00.02 / М. М. Саїнчук. – К. , 2012. – 22 с.

Тарапата Н. І. Динамика отношения к жизненным ценностям и формирования личности старше- классника / Н. І. Тарапата // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. – 2005. – No 10. – С. 116–119.

Філатова З. І. Ціннісні орієнтації та відношення студентів до занять з фізичного виховання в умовах спеціальних медичних груп / З. І. Філатова // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту: зб. наук. – пр. Х.: ХДАДМ (ХХІІІ), 2008. – No 8. – С. 1.

Фішев С. О. Деякі концепти формування у дітей та молоді культури здоров’я та здорового способу життя у процесі фізичного виховання / С. О. Фішев, Ю. О. Фішев // Слобожан. наук.-спорт. вісн. – 2013. – Вип. 3. – С. 197–199.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);