DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2016.1.53-56

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОВІДНИХ МОТИВІВ ЖІНОК ПЕРШОГО ПЕРІОДУ ЗРІЛОГО ВІКУ ДО ВІДВІДУВАННЯ ЗАНЯТЬ З ОЗДОРОВЧОЇ АЕРОБІКИ

Тетяна Синиця

Анотація


В статье приведены результаты анкетирования женщин первого зрелого возраста согласно их мотивов до начала занятий оздоровительной аэробики. Ответы респондентов также характеризовали уровень их двигательного режима в течение дня, присутствие или отсутствие у них вредных привычек ввиду понравившихся видов двигательной активности. Согласно результатам исследовния установлено, что мотивом для большинства опрошенных является возможность укрепить здоровье за счет занятий оздоровительной аэробикой. Актуальными также считают мотивы: усовершенствование форм тела, снижение массы и менее респондентов занимаются оздоровительной аэробикой, так как считают ее формой активного отдыха


Ключові слова


оздоровительная аэробика; здоровье; мотивы; занятия; женщины

Повний текст:

PDF

Посилання


Danylevych М. V. Influence of different types of health aerobics on female physical state / М. V. Danylevych, І. B. Hrybovska, І. А. Veretko // Modern problems of theory and methods of gymnastics development. – Lviv, 2006. – P. 44–48.

Коtov V. О. Bodyfitness impact on indices of physical health and work capacity of young and adult women// V. О. Коtov, І. P. Маsliak // Slobozhanskyi naukovo-sportyvnyi visnyk. – Kharkiv, 2008. – Iss. 4. – P. 7–10.

Кutek Т. Aerobics as an efficient means of strengthening female health aged 20–30 / Т. Кutek, L. Pogrebennyk // Моloda sportyvna nauka Ukrainy. – Lviv, 2004. – Vol. 3, Iss. 8. – P. 188–192.

Мytchyk О. Peculiarities of motivation to physical exercise performance of females attending clubs / О. Мytchyk // Fiz. vykhovannia, sport і kultura zdorovia v suspilstvi. – 2009. – No. 1. – P. 55–58.

Міkheienko О. І. Complex methods of health level estimation // О. І. Міkheiuenko // Pedahohika, psikholohiia ta medyko-biolohichni problem fiz. vykhovannia і sportu. – 2011. – N 6. – P. 93–101.

Samoshkin V. V. Correction of female stature with account for rational nutrition during practicing fitball aerobics and / V. V. Samoshkin et al. // Visnyk chernihivskoho peduniversytetu. – 2014. – Iss. 118 (1). – P. 320– 322.

Synytsia S. V. Health related aerobics. Sports-pedagogical improvement: teaching guide / S. V. Synytsia, L. I. Shesterova. – Poltava: PNPU, 2011. – 236 p.

Iurtseniuk О. S. Peculiarities of treatment of psychotic and psychical disorders in females – labour migrants / О. S. Iurtseniuk // Моlodyi vchenyi. – 2014. – N 1(04). – P. 190–192.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Данилевич М. В. Вплив занять різними видами оздоровчої аеробіки на фізичний стан жінок / М. В. Данилевич, І. Б. Грибовська, І. А. Веретко // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики: зб. наук. матеріалів. – Л., 2006. – С. 44–48.

Котов В. О. Вплив вправ бодіфітнесу на показники фізичного здоров’я та фізичної працездатності жінок молодого та середнього віку / В. О. Котов, І. П. Масляк // Слобожан. наук.-спорт. вісн. – Х., 2008. – Вип. 4. – С. 7–10.

Кутек Т. Оздоровча аеробіка як ефективний засіб зміцнення здоров’я жінок 20–30 років / Т. Кутек, Л. Погребенник // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. – Л., 2004. – Т. 3, вип. 8. – С. 188–192.

Митчик О. Особливості мотивації до занять фізичними вправами в жінок, які тренуються в оздоровчих клубах / О. Митчик // Фіз. виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. – 2009. – No 1. – С. 55–58.

Міхеєнко О. І. Комплексна методика оцінки рівня здоров’я організму людини / О. І. Міхеєнко // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. – 2011. – No 6. – С. 93–101.

Самошкін В. В. Корекція статури жінок першого зрілого віку з урахуванням застосування раціонального харчування в процесі оздоровчих занять фітбол-аеробікою та фітбол гімнастикою / В. В. Самошкін, О. Ю. Лядська, Н. М. Денісенко, Ю. Ю. Ряпасова // Вісн. Чернігів. нац. пед. ун-ту. Сер.: Пед. науки. фіз. виховання та спорт. – 2014. – Вип. 118 (1). – С. 320–322.

Синиця С. В. Оздоровча аеробіка. Спортивно-педагогічне вдосконалення: навч. посіб. / С. В. Синиця, Л. Є. Шестерова. – Полтава: ПНПУ, 2011. – 236 с.

Юрценюк О. С. Особливості лікування психотичних і психічних розладів у жінок – трудових мігрантів / О. С. Юрценюк // Молодий вчений. – 2014. – No 1(04). – С. 190–192.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);