Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 14-м розміром кеглю з полуторним міжрядковим інтервалом;
  авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).

 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

КАТЕГОРІЇ СТАТЕЙ

Журнал публікує оригінальні емпіричні і теоретичні статті, оглядові статті і попередні наукові доповіді, сприяючи розширенню знань про найбільш прогресивні технології фізичного виховання і спорту, нові напрями розвитку науки про здоров'я і здоровий спосіб життя, оздоровчу і лікувальну фізичну культуру, сучасні дослідження у галузі спорту.

Емпіричні статті мають бути написані коротко, використовуючи науковий формат (вступ, методи (у тому числі учасники, інструменти і процедури), результати, обговорення, посилання).

Теоретичні роботи повинні спиратися на існуючу дослідницьку літературу і критично аналізувати вибрані моделі і / або теорії, або тільки представлення емпіричних результатів, якщо вони безпосередньо пов'язані з теорією.

Оглядова стаття повинна критично оцінити матеріали, які вже були опубліковані. Метою оглядової статті є аналіз, оцінка і синтез сучасних знань, а не просто відтворення того, що вже відоме. Оглядові статті повинні складатися з таких розділів: визначення проблеми, резюме попередніх досліджень, пояснення предмета, протиріч, проблем і пропозицій для подальших досліджень. За попередніми даними дослідження повинні представити результати емпіричного дослідження, які ще знаходяться в процесі і мають бути написані з використанням того самого формату, що й емпіричні дослідження, описані на початку цього розділу. Проте, ці звіти мають бути коротші, ніж стандартний рукопис.

 

 1. Умови публікації статті

Стаття, що подається для публікації, повинна бути актуальною, мати новизну, містити постановку завдань (проблем), опис основних результатів дослідження, отриманих автором, вступ та відповідати правилам оформлення. Представляючи статтю для публікації, автор (автори) тим самим:

- виражає згоду на розміщення повного її тексту в мережі Інтернет;

- погоджується з рекомендаціями Всесвітньої асоціації медичних редакторів і стандартів COPE з принципів етики наукових публікацій;

- дотримується рекомендацій по дотриманню засад академічної доброчесності та приєднується до принципів Комітету з етики публікації (COPE), а саме у тексті статті відсутні плагіат та самоплагіат. Якщо такі докази знайдено, стаття буде відхилена і надалі буде відсутня можливість направити її в редакцію.

Представлення рукопису має на увазі, що вона не була опублікована раніше, не знаходиться на розгляді для публікації в інших виданнях і, якщо буде прийнята, то не буде опублікована в іншому місці в тій самій формі англійською або будь-якою іншою мовою.

 

2. Загальні принципи для підготовки рукопису. Стиль викладу статті. Цитування в тексті

Рукописи мають бути розроблені з урахуванням загальних керівних принципів у стилі, викладених у публікації:

- єдині вимоги до рукописів, що представляються у біомедичні журнали;

- рекомендації EASE (European Association of Science Editors) для авторів і перекладачів наукових статей, які мають бути опубліковані англійською мовою.

Точне і чітке вираження думок і дослідницької інформації має бути основною метою наукової статті. Необхідно уникати невизначеної термінології, в одному реченні не використовувати кілька тверджень, використовувати прості речення з активним ствердженням. В одному реченні не потрібно використовувати складнопідрядні речення, сполучники і пов'язані через "і" слова і словосполучення. Варто уникати скорочень (окрім загальновизнаних), не вживати незнайомі слова, сленг, жаргон. Необхідно звести до мінімуму використання прикметників, використовуйте прямі і короткі пропозиції обсягом до 15-20 слів, у одному реченні сформулювати одну ідею (думку).

Редакція залишає за собою право вносити будь-які остаточні корективи в рукописи, щоб забезпечити узгодженість у рамках журналу.

 

Рукописи повинні відповідати загальним вимогам.

Текст має бути: 1,5 інтервалу, шрифт Times New Roman, 14, орієнтація сторінки книжкова.

Абзацний відступ 1 см (не допустимо створювати абзацний відступ за рахунок пробілів). Не використовувати переноси слів.

Поля : 2 см з усіх боків.

Обсяг: 8-20 сторінок.

До статті можна включати графічні матеріали: рисунки (не більше двох), таблиці (не більше двох) тощо (крім фото). Діаграми (бажано кольорові), рисунки, формули, схеми виконувати з можливістю редагування в WORD (шрифт 10) або у вигляді окремих файлів у форматі .jpg з роздільною здатністю 300x300dpi.

Напрям публікації відповідно до рубрик журналу:

 • теорія і методика підготовки спортсменів;

 • здоров’я людини, фітнес і рекреація, фізичне виховання різних груп населення, фізична реабілітація;

 • спортивна медицина, фізіологія та біохімія спорту;

 • історія, психологія, право, соціологія і філософія у сфері фізичного виховання і спорту;

 • рецензії.

 

Напрям публікації.

Титульна сторінка повинна містити такі:

- назва статті (заголовними літерами, вирівнювання по центру, жирний шрифт);

- імена і прізвища усіх авторів (вирівнювання по центру, жирний шрифт, курсив);

- приналежність авторів (установа/ЗВО, місто, країна), якщо автори належать до кількох різних установ, надрядкові цифри мають бути використані для розподілу імен авторів до відповідних установ.

Анотація (англійською, українською мовами) повинна містити:

- структуровані дані (1800 знаків без пробілів), що складаються з таких розділів:

Вступ: слід чітко описати логічне обґрунтування для проведення дослідження, виходячи з попередніх робіт відносно тієї теми, що вивчається. Він повинен закінчуватися ствердженням конкретного вирішуваного питання або висуненою гіпотезою.

Далі слід вказати мету дослідження.

Методи: слід перерахувати використовувані методи, не вдаючись до великих методичних подробиць. Необхідно включити розміри вибірки для основних експериментів.

Результати: слід перерахувати основні результати без вступу, що відповідають вирішенню мети дослідження.

Висновки: необхідно надати ключові моменти як можна чіткіше. Можна включати коротке, загальне тлумачення результатів і/або конкретних рекомендацій для майбутніх досліджень.

Першою подається анотація мовою статті. Не допускається автоматичний переклад анотації.

Структурні елементи анотації виділяються курсивом, з нового абзацу.

Вирівнювання по ширині, шрифт Arial, 14.

Ключові слова: п’ять - шість ключових слів (не з назви, не вживати словосполучень).

 

ОСНОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

Вступ. Слід коротко представити проблему, особливо підкреслюючи на початку розгляду рівень знань про неї авторів. Необхідно врахувати, що одним із показників рівня знань про проблему є співвідношення цитованих джерел вітчизняних авторів до посилань на статті із зарубіжних журналів. Ще одним з показників рівня знань про проблему є посилання на свої попередні дослідження за темою статті. В аналізі публікацій за темою статті необхідно зазначити: що вдалося і що не вдалося вирішити авторам цих досліджень. Слід виділити невирішені іншими авторами проблеми.

Мета дослідження.

Матеріал і методи. Цей розділ має бути коротким, але достатнім, щоб дозволити іншим дослідникам повторити дослідження. Він повинен містити три підрозділи, які виділяються у тексті курсивом:

1. Учасники: вказати кількість учасників, вік. Відмітити, що від усіх учасників було отримано інформовану згоду на участь в експерименті.

2. Процедура (організація дослідження): дає читачеві коротку інформацію про кожен крок виконання досліджень. Це резюме має бути коротким, точним і логічним. Не слід обтяжувати читача занадто великою кількістю деталей. Необхідно дати досить інформації, щоб читач міг простежити за тим, що робиться. Вказати, які методи, прилади, устаткування використовували.

3. Статистичний аналіз: автори повинні пояснити, які статистичні методи були використані підчас аналізу даних та обґрунтовано використання даних тестів, автори повинні вказувати рівень значущості і використовувані статистичні програми.

Надання інформації про учасників дослідження вимагає наявності їхньої офіційної згоди. Це документується в тексті рукопису. Там, де є будь-який неминучий ризик у порушенні недоторканості приватного життя, наприклад, в клінічній фотографії або детальних обставинах, потрібне отримання письмової згоди особи на публікацію даних, яке копіюється в журналі.

Слід також надати інформацію про схвалення досліджень і їх результатів етичним комітетом. За участю дітей в експериментах має бути отримана письмова згода їхніх батьків, про що вказується в цьому розділі. У звітах після експериментів з участю людей повинно бути вказано, чи проводилися процедури відповідно до етичних стандартів відповідального комітету з прав експериментів або декларації Хельсінкі 2008 р. Редакція залишає за собою право запросити будь-які початкові дані від авторів на будь-якій стадії в процесі розгляду або публікації, у тому числі після публікації. Відмова від надання інформації, що запрошується, може призвести до затримки публікації або відмови у публікації.

 

Результати мають бути представлені коротко й обґрунтовано. Слід обмежити кількість таблиць і рисунків (графіків), необхідних для пояснення аргументу цього документа, й оцінити їх необхідність. Не можна дублювати дані у вигляді графіків і таблиць. Необхідно навести кількість спостережень і звітів, а також виключення чи втрати спостережень (наприклад, вибулі з дослідження випробовувані). Результати мають бути представлені в логічній послідовності в тексті, а також у таблицях і рисунках, що узгоджуються з текстом за допомогою опорних зауважень. Не слід повторювати в тексті усі дані з таблиць або графіків. Необхідно підкреслити тільки важливі спостереження і висвітлити тенденції.

 

Дискусія повинна включати інтерпретацію результатів дослідження, а також результати, розглянуті в контексті підсумків в інших дослідженнях, описаних у літературі, особливо ті, які розглянуті в тексті статті. Не слід повторювати в деталях дані або інший матеріал зі Вступу або розділу Результати.

За обсягом Дискусія має бути такою самою або більшою текстової частини розділу Результати.

Висновки не повинні повторювати результати, розкривати ступінь досягнення мети дослідження. До розділу висновки не слід включати інформацію, що не розглядалась у тексті статті та не мала підтвердження даними дослідження.

Перспективи подальших досліджень.

Вдячності. Слід зазначити усіх учасників, які не відповідають критеріям авторства, наприклад, технічних асистентів, помічників, операторів тексту або керівника відділу, які надають тільки загальну підтримку. Необхідно описати їх роль. Має бути розкрита і визнана фінансова й інша матеріальна підтримка. У разі виконання дослідження за рахунок коштів державного бюджету, необхідно це вказати.

Конфлікт інтересів осіб, які мають пряме або непряме відношення до публікації статті або відомостей, що містяться в ній, вказавши "Автор (и) заявляє (ють), що відсутній будь-який конфлікт інтересів".

Література (≥20).

Список має бути пронумерований. Посилання, відібрані для публікації, мають бути вибрані як за їх важливістю, доступністю, так і за можливістю для подальшого читання. Посилання, що цитуються в таблицях, підписи до рисунків мають бути пронумеровані, оскільки цитуватимуться в тексті в певній послідовності. Якщо стаття має DOI, то це повинно бути показано в посиланні.

Формування списку літератури повинне виходити з таких принципів:

1) редакція вважає, що автор повною мірою володіє інформацією з проблеми, якщо в списку літератури є посилання на статті з англомовних журналів останніх п’яти років. Редакція вважає, що таких посилань має бути не менше 50%;

2) редакція вважає, що в статті мають бути представлені 2-3 фундаментальних роботи вітчизняних авторів і 2 - 3 зарубіжних з досліджуваної проблеми;

3) редакція вважає необхідним посилатися на 2-3 свої попередні роботи з досліджуваної проблеми, тим самим автор підтверджує свій статус фахівця в цій проблемі;

4) редакція вважає обов'язковою наявність посилань на роботи інших фахівців з досліджуваної проблеми як вітчизняних, так і зарубіжних.

5) у журналі список літератури оформляється відповідно до стилю Vancouver.

References оформляється відповідно до стилю Vancouver, якщо літературне джерело має DOI, то його обов’язково включають у посилання.

References для джерел російською, українською, польською мовами. Прізвища, ініціали авторів записуються транслітерацією. Назва роботи перекладається англійською мовою. Назва видання пишеться транслітерацією (якщо немає англомовної версії). У кінці джерела вказується, на якій мові він опублікований (In Ukrainian).

Авторська довідка (українською, англійською мовами) містить таку інформацію: Прізвище Ім’я По батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада та основне місце роботи, повна адреса, телефон, адреса електронної пошти,ORCID.

Таблиці

Нумерація. Таблиці мають бути пронумеровані арабськими цифрами; мають бути посилання в тексті за порядком номерів, наприклад, "Таблиця 1". Кожна таблиця має бути згадана, принаймні, один раз у тексті у відповідному порядку. У друкованому документі розміщення таблиць визначатиметься їх першою згадкою в тексті.

Формат. Кожна таблиця повинна мати короткий заголовок; більші описи або вторинна інформація мають бути подані в примітці до таблиці. Усі таблиці мають бути набрані тільки за горизонтальними правилами; вертикальні правила не використовуються. Таблиці не повинні містити порожніх рядків. Кожна колонка, у тому числі перша, повинна мати заголовок. Заголовки стовпців повинні маркуватися короткими записами (одне або два слова); перша буква кожного слова - велика. Одиниці виміру мають бути приведені в круглих дужках відразу нижче заголовків стовпців, а не перераховані в даних у таблиці.

Таблиці повинні супроводжувати рукопис. Вони не повинні дублювати результати, представлені у іншому місці в рукописі (наприклад, на графіках). Усі необхідні роз'яснення і легенда скорочень мають бути вказані. Дані мають бути організовані так, щоб відповідні елементи читалися вниз.

Дані, розташовані у стовпцях, повинні відповідати тимчасовій послідовності їх збору, коли читаються зліва направо. Кожен заголовок стовпця для числових даних повинен включати одиниці вимірів, що застосовуються до усіх даних відповідно до заголовка. Необхідно вибрати відповідні одиниці СІ так, щоб значення, наведені в таблиці, були в межах 0-999. Великі числа можуть бути виражені в дрібніших одиницях з відповідними заголовками стовпців.

Необхідно визначити статистичні показники варіацій, такі як стандартне відхилення і стандартна похибка середнього значення. Не можна використовувати внутрішні горизонтальні і вертикальні правила. Кожна таблиця обов'язково повинна цитуватися в тексті. Якщо використовуються дані з іншого опублікованого або неопублікованого джерела, необхідно зробити відповідне посилання.

Рівняння, створені в редакторі формул Microsoft Word 2007, 2010, або 2011, створюють проблеми, тому що їх відображення в редакторі не є 100% точним. Тому рекомендується використовувати редактор формул MathType для створення рівнянь.

Довгі рівняння мають бути розміщені в тексті і пронумеровані послідовно. Після рівняння слід посилатися на нього за номером (наприклад, "рівняння 1", "рівняння 3 і 4"). Якщо усі або деякі з рівнянь мають простий вигляд (на одній базовій лінії), використовується звичайний текст і шрифти :

Е (т) • R = D + [ехр (-it)] + D- [ехр (it)] (1) 

Комплексні рівняння мають бути вбудовані з використанням стандартних плагінів, таких як MathType або Equation Editor Word:

   (1) 

Якщо рукопис включає безліч рівнянь або схем, вони можуть бути зібрані в таблиці рівнянь, які можна відобразити у вигляді рисунка.

Рисунки зазвичай зводяться до однієї ширини (8,4 см) і мають бути підготовлені відповідним чином. Рукописні написи і низька якість комп'ютерної графіки не прийнятні. Електронні версії рисунків мають бути підготовлені так, як вони будуть опубліковані в журналі. Файли повинні мати дозвіл 600 dpi.

Рисунки мають бути пронумеровані (арабськими цифрами) послідовно відповідно до порядку, в якому вони були уперше згадки в тексті.

Рисунки повинні містити таку інформацію:

- назва;

- усі необхідні пояснення символів і виведення, написані безпосередньо під рисунком;

- статистика.

Не слід ставити назву рисунка на його зображенні. Кілька рисунків, пов'язаних з одним і тим самим випробовуваним, показані на стадіях, мають бути помічені Рисунок 1 а, б, с і так далі, а не рис. 1, 2, 3.

Символи мають бути постійними на всіх рисунках. Треба використовувати прості символи, такі як закриті і відкриті круги, трикутники і квадрати. Можуть бути використані різні типи сполучних ліній. Значення символів і ліній мають бути визначені в легенді. Осі мають бути рівні по довжині так, щоб зробити діаграми квадратними. Кожна вісь має бути помічена з описом змінної, яку вона означає. Тільки перша буква першого слова має бути великою. Маркування має бути паралельне відповідній осі. Осі не повинні виходити за межі останньої цифри і не закінчуватися стрілками. Одиниці виміру мають бути вибрані так, щоб виражені значення могли знаходитися в межах 0 - 999.

Графіки або діаграми мають бути подані у вигляді повних файлів Excel. Не слід рисувати тривимірні графіки, якщо це не абсолютно необхідно. Не слід затінювати фон і використовувати сітки.

Мікрофотографії повинні мати мітки внутрішнього масштабу. Символи, стрілки або букви, використовувані в мікрофотографії, повинні контрастувати з фоном. Якщо використовуються фотографії людей або предметів, то вони не мають бути ідентифіковані, або їх фотографії повинні супроводжуватися письмовим дозволом на використання. Якщо фігура, графік, діаграма, мікрофотографії, схеми тощо були опубліковані, слід назвати оригінал і представити письмовий дозвіл від власника авторських прав на відтворення матеріалу. Для цього потрібний дозвіл незалежно від авторства або видавця для документів в громадському надбанні, окрім винятків.

Одиниці виміру повинніпредставлятися в метричних одиницях (метр, кілограм, літр). Температура має бути наведена в градусах Цельсія. Тиск крові має бути даний в міліметрах ртутного стовпа.

Скорочення та символи. Можна використовувати тільки стандартні абревіатури. Слід уникати скорочень у назві і анотаціях. Повному терміну повинна передувати абревіатура під час його першого використання в тексті, якщо це не стандартна одиниця виміру.

 

3. Супровідні документи до статті:заява від імені автора (авторів) на ім'я головного редактора журналу про публікацію статті. Для аспірантів і здобувачів наукового ступеня кандидата наук – рекомендацію, підписану особою, яка має вчений ступінь і завірену печаткою установи. У рекомендації має бути відображено актуальність дослідження, розкрито проблему, подано оцінку наукового рівня представленого матеріалу і висновки про можливість опублікування статті в журналі.

 

Листування з авторами – винятково електронною поштою. Повідомлення про прийняття (або відхилення) статті до друку надсилають автору електронною поштою після рецензування її членами редакційної колегії (протягом місяця).

тел.: (+38044) 289-40-92;

факс: (+38044) 287-54-34;

e-mail: aspir_nufvsu@ukr.net

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.