Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Теорія і методика фізичного виховання і спорту?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ ЖУРНАЛУ
«ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ»

1. Умови опублікування статті:

 • стаття, що подається для публікації, має бути актуальною, відображати новизну, містити постановку завдань (проблем), опис основних результатів дослідження, отриманих автором, висновки;
 • відповідати правилам оформлення;
 • подаючи статтю для публікації, автор (автори) тим самим: дає згоду на розміщення повного її тексту в мережі Інтернет; погоджується з рекомендаціями Всесвітньої асоціації медичних редакторів щодо принципів етики наукових публікацій; підтверджує, що рукопис не було опубліковано раніше та не знаходиться на розгляді у іншому виданні.

2. Правила оформлення статті:
 • Стаття надсилається до редакції журналу на e-mail: aspir_nufvsu@ukr.net обсягом 8-12 сторінок формату А4 українською, російською, англійською мовами, редактор WORD (зберігати бажано у версії 2003 р.). Шрифт – Times New Roman, 14, поля – 20 мм, орієнтація сторінки – книжкова, інтервал – 1,5. До статті можна включати графічні матеріали: рисунки (не більше двох), таблиці (не більше двох) тощо (крім фото). Діаграми (бажано кольорові), рисунки, формули, схеми виконувати з можливістю редагування в WORD (шрифт 10) або у вигляді окремих файлів у форматі .jpg з роздільною здатністю 300x300dpi.
 • Структура статті:
  назва статті;
  П.І.П. автора (авторів). (ініціали наукового керівника ставлять першими!); подати переклад П.І.П. автора (авторів) і назви статті українською (російською) та англійською мовами.
  повна назва організації (якщо автори належать до різних організацій, то надрядковими цифрами відбувається розподіл імен авторів за відповідними організаціями), місто, країна;
  Анотації – трьома мовами (рос., укр., англ.). Обсяг кожної анотації –не менше 1800 знаків.
  Структура анотації: мета, матеріал, результат, висновки.
  Вимоги до анотацій: формулюючи цілі і завдання роботи не повторювати назву статті. Зазначити досліджуваний матеріал. Наприклад: «У дослідженні брали участь 30 спортсменів віком 18–20 років». Решта речень – конкретні результати дослідження. Наприклад: «Встановлено ... , виявлено ..., показано ...» тощо. У тексті анотації не використовувати надрядкові і підрядкові символи, а також / / / ± ≤ ≥
  Ключові слова – трьома мовами: (1–2 рядки слів); не вживати словосполучень).
  Вступ (постановка проблеми; аналіз останніх досліджень і публікацій з теми дослідження; виділення невирішених раніше аспектів загальної проблеми, яким присвячено статтю).
  Зв'язок роботи з важливими науковими програмами або практичними завданнями.
  Мета, завдання роботи, матеріал і методи (надати інформацію щодо учасників дослідження та наявність їх згоди на участь у дослідженні, процедура організації дослідження, статистичний аналіз).
  Результати дослідження (виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів).
  Дискусія.
  Висновки.
  Конфлікти інтересів (автори надають інформацію про наявність або відсутність конфлікту інтересів).
  Перспективи подальших досліджень у цьому напрямі.
  Список використаної літератури (не більше 10), оформлений за стандартом, з перекладом англійською мовою на окремій сторінці.Список оформлюється у відповідності до алфавітного порядку із позначенням у тексті квадратними дужками (наприклад [3].). При наявності у посилання DOI , слід це зазначити. Список літератури відповідає стилю Vancouver.

3. Супровідні документи до статті:
заява від імені автора (авторів) на ім'я головного редактора журналу про публікацію статті.
для аспірантів і здобувачів наукового ступеня кандидата наук – рекомендацію, підписану особою, яка має вчений ступінь і завірену печаткою установи. У рекомендації має бути відображено актуальність дослідження, розкрито проблему, подано оцінку наукового рівня представленого матеріалу і висновки про можливість опублікування статті в журналі.
Авторська довідка (обов'язково!): прізвище, ім'я, по-батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (місце навчання), контактні телефони, факс, e-mail, поштовий індекс та адреса,номер реєстрації в ORCID.

Листування з авторами – винятково електронною поштою. Повідомлення про прийняття (або відхилення) статті до друку надсилають автору електронною поштою після рецензування її членами редакційної колегії (протягом місяця).

тел.: (+38044) 289-40-92;
факс: (+38044) 287-54-34;
e-mail: aspir_nufvsu@ukr.net

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду
  редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані
  необхідні пояснення).
 2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 4. Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом;
  авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім
  адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 6. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу
  подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.