Особливості проектування рекреаційно-оздоровчої діяльності старшокласників

Наталія Ковальова

Анотація


Затронуты вопросы разработки технологии проектирования внеклассной деятельности старшеклассников по физическому воспитанию. Предложенная технология включает структурный, реализационный, результативно-оценочный уровни и охватывает ряд мероприятий, влияющих на привлечение старшеклассников к физкультурно-оздоровительной деятельности, отличается от существующих степенью разработки, структурой и содержанием и позволяет упорядочить систему технической помощи учителям физической культуры в планировании и организации внеклассной работы. Поэтапное внедрение технологии позволило привлечь детей старшего школьного возраста к занятиям физкультурно-оздоровительной и рекреационной деятельностью, способствовало формированию позитивного отношения к здоровому образу жизни и двигательной активности


Ключові слова


ученики старшего школьного возраста; технология; проектирование; внеклассная работа; физическое воспитание

Повний текст:

PDF

Посилання


Аndreieva О. V. Аnalysis of motivation theories in health-related physical culture and recreation / О. V. Аndreieva // Теоriia і metodyka fi z. vykhovannia і sportu. – 2004. – N 2. – P. 81–84.

Hontarovska N. B. Creation of educational environment of extra-curriculum educational process on the grounds of activity-communicative impregnation / N. B. Hontarovska // Education of talented child: theory and practice. – Кyiv: ТОV «Іnformatsiyni systemy», 2011. – Iss. 6. – 290 p.

Zakharina I. А. Аctual problems of professional training of future physical culture teachers for out-of-school health-related activity / I. А. Zakharina // Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytety imeni T. H. Shevchenka. – 2011. – Iss. 91, vol. 1. – P. 164–169.

Zakharina I. А. Out-of-school health-related and educational work as a prerequisites for improvement of schoolchildren health / I. А. Zakharina // Pedahohika, psykholohiia tа medyko-biolohichni problemy fi zychnoho vykhovania і sportu. – Kharkiv, 2011. – N 9. – P. 49–52.

Коvaliova N. Problems of activation of recreational and health-related activities of senior pupils during leisure time / N. Коvaliova, О. Аndreieva // Naukovyi chasopys natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Drahomanova. – 2011. – Iss. 7, Ser. 15. – P. 8–13.

Кrutsevych Т. I. Recreation in physical culture of different population groups: teaching guide / Т. I. Кrutsevych, H. V. Bezverkhnia. – Кyiv: Оlimpiyska literatura, 2010. – 248 p.

Моskalenko N. Projecting concept of innovational programs of physical culture and health-related work at educational institutions / N. Моskalenko // Sportyvnyi visnyk Prydniprovia. – 2011. – N 2. – P. 12–17.

Redmond K. Promoting Physical Activity: A Guide for Community Action, Second Edition Centers for Disease Control and Prevention / K. Redmond. – Human Kinetics, 2010. – 280 p.

Physical Activity Facts, 2011. – access mode: http:// www. cdc. gov /healthyyouth/physicalactivity/facts.htm


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Андрєєва О. В. Аналіз мотиваційних теорій в галузі оздоровчої фізичної культури і рекреації / О. В. Анд рєєва // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. – 2004. – No 2. – С. 81–84.

Гонтаровська Н. Б. Створення освітнього середовища позаурочного навчально-виховного процесу та позашкільної освіти на засадах діяльнісно-комунікативного імпрегнування / Н. Б. Гонтаровська // Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика: зб. наук. пр. – К.: ТОВ «Інформаційні системи», 2011. – Вип. 6. – 290 с.

Захаріна Є. А. Актуальні проблеми професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до позакласної та позашкільної оздоровчо-виховної роботи / Є. А. Захаріна // Вісн. Чернігів. нац. пед. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. – 2011. – Вип. 91, Т. 1. – С. 164–169.

Захаріна Є. А. Позакласна та позашкільна оздоровчо-виховна робота як передумова зміцнення здоров’я школярів / Є. А. Захаріна // Педагогіка, психологія та медико-біол. пробл. фіз. виховання і спорту: зб. наук. праць / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2011. – No 9. – С. 49–52.

Ковальова Н. Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності старшокласників у вільний час / Н. Ковальова, О. Андрєєва // Наук. часоп. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. – 2011. – Вип. 7, Сер.

– С. 8–13.

Круцевич Т. Ю. Рекреація у фізичній культурі різних груп населення: навч. посіб. / Т. Ю. Круцевич, Г. В. Безверхня. – К.: Олімп. л-ра, 2010. – 248 с. : іл. – Бібліогр.

Москаленко Н. Проектування концепції інноваційних програм фізкультурно-оздоровчої роботи в загальноосвітніх навчальних закладах / Н. Москаленко // Спорт. вісн. Придніпров’я. – 2011. – No 2. – С. 12–17.

Redmond K. Promoting Physical Activity: A Guide for Community Action, Second Edition Centers for Disease Control and Prevention / K. Redmond. – Human Kinetics, 2010. – 280 pp.

Physical Activity Facts, 2011. – Режим доступу: http:// www. cdc. gov /healthyyouth/physicalactivity/facts.htmПосилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);