DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2014.4.78-80

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ СІМЕЙНОГО ВІДПОЧИНКУ З ДІТЬМИ У РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНИХ КОМПЛЕКСАХ

Наталія Пангелова, Андрій Сем’янчук

Анотація


На основе анализа специальной научной литературы раскрываются характерные черты, социальные функции и содержание семейного туризма с детьми. Обобщен зарубежный опыт организации рекреационной деятельности детей и родителей в условиях рекреационно-туристических комп­ лексов. Определены основные принципы досугового обслуживания курортов: индивидуальный подход, комплексность в организации рекреационных мероприятий, их систематичность, свобода выбора и добровольность участия, театрализация.


Ключові слова


семейный отдых с детьми; зарубежный опыт; рекреационно-туристические комплексы

Повний текст:

PDF

Посилання


Аndreieva О. V. Physical recreation of different population groups: [monograph] / О. V. Аndreieva. – Кyiv.: «NVP Poligrafservis», Ltd, 2014. – 280 p.

Bezverkhnia G. V. Factors, influencing human choice of leisure / G. V. Bezverkhnia // Sportyvnyi visnyk Prydniprovia. – 2009. – N 2–3. – P. 6–10.

Gakman А. V. Оrganization of recreation and health-related activity of children aged 11-14 years under conditions of children’s recreation camp: dis. of Ph. D. in Physical Education and Sport: special. 24.00.12 / А. V. Gakman. – Кyiv, 2010. – 231 p.

State Statistics Service of Ukraine 2010. – [Еlectronic resource] /Еxpress issue. – 2010. – January 15. – N 9 // Website of State Statistics Service of Ukraine. – Access mode: www. ukrstat. gov. ua.

Коvaliova N. V. Теchnology of designing out-of-school activities of seniors in physical education: dissertation of Ph. D. in Physical Education and Sport: special. 24.00.12 / N. V. Коvaliova. – Кyiv, 2012. – 184 p.

Кrutsevych Т. Y. History of physical recreation development: [teaching guide] / Т. Y. Кrutsevych, N. E. Pangelova, S. B. Pangelov. – Кyiv: Аkademvydav, 2013. – 159 p.

Pangelov B. P. Orientation and content of animators’ activity in recreation and tourist complexes / B. P. Pangelov, S. B. Pangelov // Sportyvnyi visnyk Prydniprovia. – 2013. – N 2. – P. 184–187.

Patsaliuk К. G. Socio-pedagogical conditions of recreative activity of physical culture and health-related bowling clubs: dissertation of Ph. D. in Physical Education and Sport: speciality 24.00.02 / К. G. Patsaliuk. – Кyiv, 2012. – 215 p.

Cherniavskii М. V. Recreation and health-related technologies in the process of physical education of junior pupils: dissertation of Ph. D. in Physical Education and Sport: speciality 24.00.02 / М. V. Cherniavskii. – Кyiv, 2011. – 196 p.

Shandor F. F. Modern types of tourism: [textbook] / F. F. Shandor, М. P. Кliap. – Кyiv: Znannia, 2013. – 334 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Андрєєва О. В. Фізична рекреація різних груп населення: [монографія] / О. В. Андрєєва. – К.: ТОВ «НВП Поліграфсервіс», 2014. – 280 с.

Безверхня Г. В. Фактори, що впливають на вибір дозвілля людини / Г. В. Безверхня // Спорт. вісн. Придніпров’я. – 2009. – No 2–3. – С. 6–10.

Гакман А. В. Організація рекреаційно-оздоровчої діяльності дітей 11–14 років в умовах дитячого табору відпочинку: дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: спец. 24.00.12 / А. В. Гакман. – К., 2010. – 231 с.

Державний комітет статистики України 2010. – [Електронний ресурс] / Експрес-випуск. – 2010. – 15 січня. – No 9 // Веб-сайт Держкомстату України. – Режим доступу: www. ukrstat. gov. ua.

Ковальова Н. В. Технологія проектування позакласної роботи старшокласників з фізичного виховання: дис. ...канд. наук з фіз. виховання і спорту: спец. 24.00.12 / Н. В. Ковальова. – К., 2012. – 184 с.

Круцевич Т. Ю. Історія розвитку фізичної рекреації: [навч. посібник] /Т. Ю. Круцевич, Н. Є. Пангелова, С. Б. Пангелов. – К.: Академвидав, 2013. – 159 с.

Пангелов Б. П. Спрямованість і зміст діяльності аніматорів у туристсько-рекреаційних комплексах / Б. П. Пангелов, С. Б. Пангелов // Спорт. вісн. Придніпров’я. – 2013. – No 2. – С. 184–187.

Пацалюк К. Г. Соціально-педагогічні умови рекреаційної діяльності фізкультурно-оздоровчих боулінгклубів: дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: спец. 24.00.02 / К. Г. Пацалюк. – К., 2012. – 215 с.

Чернявський М. В. Рекреаційно-оздоровчі технології в процесі фізичного виховання молодших школярів: дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: спец. 24.00.02 / М. В. Чернявський. – К., 2011. – 196 с.

Шандор Ф. Ф. Сучасні різновиди туризму: [підручник ] /Ф. Ф. Шандор, М. П. Кляп. – К.: Знання, 2013. – 334 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);