DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2018.1.9-12

Навчання техніки основних статичних вправ на основі ідеомоторного тренування акробатів на етапі попередньої базової підготовки

Влада Денисенко, Юлія Максимова, Михайло Філіппов

Анотація


Групою авторів розроблено програму навчання базових статичних вправ на основі ідеомоторного тренування, що складалась з трьох етапів. На першому етапі акробати виробляли точні рухові уявлення (положення стопи на опорі, положення вільної та опорної ніг, положення тулуба, плечей, рук, кистей тощо), які формувалися шляхом розповіді, показу, моделювання вправи на поролоновій моделі. На другому етапі формувалися чуттєві уявлення (суб’єктивний компонент рухового уявлення) напруження м’язового апарату опорної ноги, а також стопи вільної ноги, напруження м’язів спини, в ділянці попереку, розкриття в суглобах, тактильні відчуття опори, тобто основних опорних точок. На третьому етапі здійснювали практичне виконання статичної вправи за опорними точками. Мета – обґрунтувати програму навчання вправ на основі ідеомоторного тренування. Методи: педагогічне тестування, бесіда, опитування. Результати. Встановлено, що повторення уявного та дійсного відтворення вправи понад шість разів є неефективним (за більшої кількості повторів у дітей з’являлася втома, зникав інтерес до занять). Впровадження програми в практику тренувального процесу акробатів, які займаються на етапі попередньої базової підготовки, підтвердило її ефективність. Показано, що при використанні ідеомоторного тренування під час навчання базових статичних вправ технічне виконання акробатами основної групи достовірно краще, збільшується здатність підтримувати рівновагу (фіксування статичного положення) порівняно з контрольною групою. Також встановлено, що використання ідеомоторного тренування в процесі підготовки акробатів можна впроваджувати вже на етапі попередньої базової підготовки.


Ключові слова


ідеомоторне тренування; статичні вправи; рівновага; сенсорні системи; навчання акробатичних вправ; чуттєві уявлення; акробати

Повний текст:

PDF

Посилання


Beznosko N. N. Methods of controlling muscle activity while maintaining the position of the body during tasks of varying degrees of difficulty and rationality: Dissertation of Ph. D. in Pedagogics (13.00.04) / N. N. Beznosko. – Moscow, 2001. – 119 p.

Boloban V. N. Regulation of athlete’s body posture / V. N. Boloban. – Кiev: Olimpiyskaya literatura, 2013. – 232 p.

Volchenko M. P. The use of means and methods to improve balancing skills in paired acrobatics: аuthor’s abstract for Ph. D. in Pedagogics / M. P. Volchenko. – Moscow, 1984. – 23 p.

Gaverdovsky Y. K. Theory and methods of gymnastics / Y. K. Gaverdovsky. – Moscow: Sov. sport, 2014. – Vol. 1– P. 21–244.

Gaverdovsky Y. K. Theory and methods of gymnastics / Y. K. Gaverdovsky, V. M. Smolevsky. – Moscow: Sov. sport, 2014. – P. 174–182.

Maksimova V. D. Features of maintaining a given posture of the body of acrobats with account for specifics of executed functions / Maksimova V. D. // Zbirnik tez dopovidey VIII Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii, 10-11 veresnya 2015 [Electron resource]. – Kiev. – 2015. – P. 104.

Mikheyev B. V. Stability control when performing stand on hands / B. V. Mikheyev, A. A. Shalmanov, B. A. Yakovlev et al // Problemy teoriyi tekhnicheskoy podgotovki sportsmenov. – Moscow, 1993. – P. 18–21.

Sokolov . G. L. Technique of interaction of athletes in paired, tempo acrobatic exercises: аuthor’s abstract for Ph. D. in Pedagogics. Omsk, 1985. – 18 p.

Tishler A.V. Improving the function of balancing as a phenomenon of coordination of movements in performing exercises of pair acrobatics: аuthor’s abstract for Ph. D. in Pedagogics. (13.00.04) / A. V. Tishler. – Kiev, 1975. – 33 p.

Shadrin A. N. The importance of using ideomotor exercises in training process in the content of the competitive mesocycle of MMA fighters / A. N. Shadrin, M. Y. Dolzhenko // Human Health, Theory and Methods of Physical Culture and Sports. – 2017. – N. 3 (6). – P. 53–64.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Безноско Н. Н. Способы управления мышечной активностью при сохранении положения тела в заданиях разной степени трудности и рациональности: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Н. Н. Безноско. – М., 2001. – 119 с.

Болобан В. Н. Регуляция позы тела спортсмена / В. Н. Болобан. – К.: Олимп. лит., 2013. – 232 с.

Волченко М. П. Применение средств и методов совершенствования навыков балансирования в парной акробатике: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук / М. П. Волченко. – М., 1984. – 23 с.

Гавердовский Ю. К. Теория и методика спортивной гимнастики: учеб. пособие / Ю. К. Гавердовский. – М: Сов. спорт, 2014. – Т. 1. – С. 215–244.

Гавердовский Ю. К. Теория и методика спортивной гимнастик: учеб. пособие / Ю. К. Гавердовский. – М: Сов. спорт, 2014. – Т. 2. – С. 174–182.

Максимова В. Д. Особенности поддержания заданой позы тела акробатов с учетом специфики выполняемых функций / В. Д. Максимова // Тези доп. VIII Міжнар. наук. конф., 10–11 верес. 2015 р. – [Електронний ресурс]. – К., 2015. – С. 104.

Михеев Б. В. Управление устойчивостью при выполнении акробатами стойки на руках / Б. В. Михеев, А. А. Шалманов, Б. А. Яковлев и др. // Пробл. теории техн. подготовки спортсменов. – М., 1993. – С. 18–21.

Соколов Г. Л. Техника взаимодействия спортсменов в парных, темповых акробатических упражнениях: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. наук / Г. Л. Соколов. – Омск, 1985. – 18 с.

Тишлер А. В. Совершенствование функции балансирования как феномена координации движений при выполнении упражнений парной акробатики: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук: 13.00.04 / А. В. Тишлер. – К., 1975. – 33 с.

Шадрин А. Н. Значимость использования идеомоторных упражнений в тренировочном процессе в содержании соревновательного мезоцикла бойцов ММА / А. Н. Шадрин, М. Ю. Долженко // Здоровье человека, теория и методика физ. культуры и спорта. – 2017. – No 3(6). – С. 53–64.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);