DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2018.1.19-23

Підготовка кваліфікованих плавців у втягувальних мікроциклах та мезоциклах

Рашид Шерзад Афанді, Юрій Шкребтій

Анотація


Мета – визначити ефективність застосування втягувальних мікроциклів з різним розподілом навантажень у втягувальних мезоциклах. Методи: педагогічні спостереження з використанням тестування фізичних якостей і здібностей плавців. Для оцінки ефективності розробленої програми втягувального мезоциклу реєстрували параметри виконаної роботи. Результати. У дослідженні взяли участь 32 кваліфікованих плавці 19–21 року (основна група, n = 16; контрольна група, n = 16). Ефективність використання мікроциклів з різною динамікою навантажень за днями циклу було апробовано в педагогічному експерименті тривалістю чотири тижні. Опрацьовано програму підготовки кваліфікованих плавців у втягувальному мезоциклі. Основою програми є раціонально спланований підбір засобів, методів та методичних прийомів, спрямованих на забезпечення поступового і планомірного удосконалення спеціальної фізичної підготовленості плавців на першому етапі підготовчого періоду. Наведено динаміку показників спеціальної роботоздатності та параметрів тренувальної роботи за підсумками педагогічного експерименту. Визначено, що за однакових кількісних і якісних параметрів тренувальної роботи, яку виконують плавці в межах втягувальних мікроциклів, динаміка функціонального стану їхнього організму знаходиться у певній залежності від особливостей розвитку навантажень за днями циклу. Встановлено необхідність орієнтації силової підготовки у втягувальних мікроциклах на збалансований розвиток з іншими руховими якостями і сторонами підготовленості плавців, які забезпечують ефективну тренувальну і змагальну діяльність. Розроблена програма підготовки кваліфікованих плавців у втягувальних мікроциклах дозволяє вирішувати пріоритетні завдання з розвитку їхніх фізичних якостей, знизити ризик виникнення травм на наступних напружених етапах підготовки.


Ключові слова


втягувальні мікроцикли; розподіл навантажень; втома; варіанти планування мікроциклів; мезоцикли

Повний текст:

PDF

Посилання


Issurin V. B. Preparation of athletes of the ХХI century. Scientific bases and training design / V. B. Issurin. – Мoscow: Sport, 2016. – 464 p.

Platonov V. N. Sports swimming: path to success: in 2 books / V. N. Platonov. – Кiev: Оlimpiyskaya literatura, 2012. – 544 p.

Platonov V. N. System of athletes’ preparation in the Olympic sport. General theory and its practical applications / V. N. Platonov. – Кiev: Оlimpiyskaya literatura, 2015. – Book 1. – 780 p.

Shkrebtii I. М. Managing training and competitive loads of elite athletes / I. М. Shkrebtii. – Кyiv: Оlimpiyska literatura, 2005. – 237 p.

Salo D. Complete conditioning for swimming / David Salo, Scott А. Rieward. – Human Kinetics, 2008. – 256 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Иссурин В. Б. Подготовка спортсменов ХХI века. Научные основы и построение тренировки / В. Б. Иссурин. – М.: Спорт, 2016. – 464 с.

Платонов В. Н. Спортивное плавание: путь к успеху: в 2 кн. / В. Н. Платонов. – К.: Олимп. лит., 2012. – 544 с.

Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения / В. Н. Платонов. – К.: Олимп. лит., 2015. – Кн. 1. – 780 с.

Шкребтій Ю. М. Управління тренувальними і змагальними навантаженнями спортсменів високого класу / Ю. М. Шкребтій. – К.: Олімп. л-ра, 2005. – 237 с.

Salo D. Complete conditioning for swimming / David Salo, Scott А. Rieward. – Human Kinetics, 2008. – 256 р.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);