Кінематичні характеристики техніки спортсменів, які спеціалізуються у спортивній ходьбі на 10 км, на етапі спеціалізованої базової підготовки

Сергій Совенко, Діана Данилюк

Анотація


На прикладі виступів на чемпіонатах і командних чемпіонатах України зі спортивної ходьби 2016–2017 рр. 23 спортсменів-юніорів, які спеціалізуються у спортивній ходьбі на 10 км (загальна кількість результатів становить 36), розглянуто кінематичні характеристики техніки на етапі спеціалізованої базової підготовки. Мета – визначити основні кінематичні характеристики техніки спортсменів, які спеціалізуються у спортивній ходьбі на 10 км, на етапі спеціалізованої базової підготовки. Методи: аналіз науково-методичної літератури, педагогічні спостереження, відеозйомка. Висновки. В ході досліджень було визначено такі кінематичні характеристики: середня швидкість, довжина кроку та його складових (заднього кроку, польоту, переднього кроку, переходу опори), частота кроків, тривалість одного кроку, тривалість амортизації у фазі опори, тривалість польоту, кут постановки ноги на ґрунт, кут в колінному суглобі в момент постановки ноги на опору.  В статті подано порівняльну характеристику техніки виконання змагальної вправи спортсменів із різним рівнем спортивної майстерності, яких було умовно розподілено на три групи: перша група – кандидати в майстри спорту України, де середнє значення спортивного результату становить – x = 43:34 (S = 0:51), друга – спортсмени I розряду – x = 46:23 (S = 0:53), третя – спортсмени II розряду – x = 49:58 (S = 1:22). Проаналізовано, за рахунок збільшення величин яких показників відбувається покращення рівня спортивного результату атлетів, які спеціалізуються у спортивній ходьбі, на етапі спеціалізованої базової підготовки.  Результати досліджень свідчать, що зі зростанням кваліфікації легкоатлетів до рівня результатів кандидатів у майстри спорту України (x = 43:34; S = 0:51) збільшуються величини їхніх кінематичних характеристик, зокрема середнього показника довжини кроку – 1,16 м (S = 0,03), частоти кроків – 3,30 крок ∙ с –1 (S = 0,15), тривалості фази опори – 0,260 с (S = 0,015).


Ключові слова


спортивна ходьба; кінематичні характеристики техніки; етап спеціалізованої базової підготовки

Повний текст:

PDF

Посилання


Коrolev G. I. Managing preparation system in sport. As exemplified by race walking / G. I. Коrolev. – Мoscow: Мir аtletov, 2005. – 192 p.

Мatveyev L. P. Bases of general sports theory and system of athlete preparation / L. P. Маtveyev. – Кiev: Оlimpiyskaya literatura, 1999. – 320 p.

Оstrovskyi М. V. Video computer analysis of motions as a control means for athlete technical mastery / М. V. Оstrovskyi // Теоriya i metodyka fizvykhovannia і sportu. – 2003. – N 1. – P. 130–133.

Platonov V. N. System of athletes’ preparation in the Olympic sport. General theory and its practical applications: textbook for coaches in 2 books / V. N. Platonov. – Кiev: Оlimpiyskaya literatura, 2015. – Book 1. – 680 p; – Book 2. – 752 p.

Sоvenko S. Variants of technique of distance covering and kinematic characteristics of elite 20 km race walkers / S. Sovenko // Теоriya i metodyka fizvykhovannia і sportu. – 2017. – N 1. – P. 41–46.

Fruktov А. P. Race walking / А. L. Fruktov, Y. G. Тravin // Track and field: [textbook for physical culture institutes] / edited by N. G. Оzolin, V. I. Voronkin, Y. N. Primakov. – [4 th edition]. – Moscow: Fizkultura i sport, 1989. – P. 37–41, 312–334.

Hanley B. S. A Biomechanical Analysis of World-Class Senior and Junior Race Walkers / By Brian Hanley // New studies in athletics. – 2013. – No 1–2. – P. 75–82.

Hanley B. S. Biomechanical analysis of elite race walking: A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements of Leeds Metropolitan University for the degree of Doctor of Philosophy / Brian Stephen Hanley. – 2014. – 303 p.

Drake A. The training methods of Olympic Champion Ivano Brugnetti and Italian race walkers [Еlectronic resource] / Andrew Drake. – The Coach. – 2005. – 27. – P. 55–61. – Режим доступу: http://www.surreywalkingclub. org.uk.

Sovenko Sergey. Characteristics of the Techniques of Skilled Female Junior Athletes in 10 km Race Walking / Sergey Sovenko, Diana Danilyuk // Slovak J. of Sport Science. – 2017. – Vol. 2. – No. 1. – P. 11–17.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Королев Г. И. Управление системой подготовки в спорте. На примере подготовки в спортивной ходьбе / Г. И. Королев. – М.: Мир атлетов, 2005. – 192 с.

Матвеев Л. П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов / Л. П. Матвеев. – К.: Олимп. лит., 1999. – 320 с.

Островський М. В. Відеокомп’ютерний аналіз рухів як засіб контролю за встановленням технічної майстерності атлета / М. В. Островський // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. – 2003. – No 1. – С. 130–133.

Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения: учеб. [для тренеров]: в 2 кн. / В. Н. Платонов. – К.: Олимп. лит., 2015. – Кн. 1. – 680 с; – Кн. 2. – 752 с.

Совенко С. Варіанти тактики подолання дистанції і кінематичні характеристики техніки спортсменів високої кваліфікації, які спеціалізуються в спортивній ходьбі на 20 км / С. Совенко // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. – 2017. – No 1. – С. 41– 46.

Фруктов А. Л. Спортивная ходьба / А. Л. Фруктов, Ю. Г. Травин // Легкая атлетика: [учеб. для ин-тов физ. культуры] / под общ. ред. Н. Г. Озолина, В. И. Воронкина, Ю. Н. Примакова. – [4-е изд.]. – М.: Физкультура и спорт, 1989. – С. 37–41, 312–334.

Hanley B. S. A Biomechanical Analysis of World-Class Senior and Junior Race Walkers / By Brian Hanley // New studies in athletics. – 2013. – No 1–2. – P. 75–82.

Hanley B. S. Biomechanical analysis of elite race walking: A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements of Leeds Metropolitan University for the degree of Doctor of Philosophy / Brian Stephen Hanley. – 2014. – 303 p.

Drake A. The training methods of Olympic Champion Ivano Brugnetti and Italian race walkers [Електронний ресурс] / Andrew Drake. – The Coach. – 2005. – 27. – P. 55–61. – Режим доступу: http://www.surreywalkingclub. org.uk.

Sovenko Sergey. Characteristics of the Techniques of Skilled Female Junior Athletes in 10 km Race Walking / Sergey Sovenko, Diana Danilyuk // Slovak J. of Sport Science. – 2017. – Vol. 2. – N. 1. – P. 11–17.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);