DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2018.1.29-35

Підготовка студентів закладів вищої освіти фізкультурного профілю до застосування методу експертних оцінок

Наталія Бишевець, Костянтин Сергієнко, Наталія Голованова

Анотація


Доведено, що кваліфікованих фахівців різних галузей народного господарства вирізняє вміння отримувати інформацію, застосовувати математично-статистичні методи опрацювання експериментальних даних, виконувати інтерпретацію результатів та робити обґрунтовані висновки.  Підтверджено, що метод експертних оцінок є досить поширеним методом аналізу даних в умовах неможливості отримати кількісні показники, а застосування інформаційних технологій з метою обробки результатів наукових досліджень значно спрощує розрахунки і сприяє підвищенню якості виконаного аналізу. Мета – розробити методику формування навичок застосування методу експертних оцінок студентами закладів вищої освіти. Методи: аналіз і систематизація наукових джерел, метод експертних оцінок. Висновки. Виявлено, що вища школа враховує реалії сьогодення і включає в навчальний процес студентів дисципліни, пов’язані з аналізом даних, проте підкреслено, що недостатню увагу науковців приділено питанням, пов’язаним із особливостями навчання студентів методу експертних оцінок. Запропоновано методику підготовки майбутніх фахівців галузі фізичного виховання і спорту до аналізу результатів експертизи засобами MS Excel. Представлено організаційні підходи та методичні рекомендації для виконання практичного завдання, а також наведено алгоритм реалізації методу експертних оцінок за умови строгого та нестрогого ранжування експертних оцінок.


Ключові слова


навчання; спеціалісти; інформатизація; експерт; експертиза; аналіз; дослідження; автоматизація; надійність

Повний текст:

PDF

Посилання


Аshanin V. S. Аnalysis of practical experience of information culture formation in students of Kharkiv State Academy of Physical Culture / V. S. Аshanin // Naukovo-metodychni osnovy vykorystannia informatsiynykh tekhnolohii v galuzi fiz. kultury ta sportu. – 2017. – Iss. 1. – P. 7–11.

Dеnysova L. V. Usage of nondigital statistics in sports-pedagogical studies / L. V. Denisova, V. V. Usychenko, N. G. Byshevets // Pedahohika, psykholohiia tа medyko-biolohichni problem fizvykhovania і sportu: Collection of scientific papers. – 2011. – N 1. – P. 56–60.

Dеnisova L. V. Аlgorithm of data analysis in sports-pedagogical studies / L. V. Denisova, V. V. Usychenko, N. G. Byshevets // Visnyk Chernihivskoho pedahohichnoho universytetu. – 2012. – Iss. 98 (Vol. 2), N 1. – С. 56–60.

Кryvorot Т. H. Preparation of future institute teachers to usage of mathematic statistic methods in scientific studies: Dissertation of Ph. D. in Pedagogics : 13.00.04 / Т. H. Кryvorot. – Кyiv, 2017. – 298 p.

Кuzmichov А. І. Оptimization methods and models: practicum in MS Excel / А. І. Кuzmichov. – Кyiv: VPT АМU, 2013. – 438 p.

Оrlov А. I. Expert estimations: textbook / А. I. Оrlov. – Мoscow, 2002. – 31 p.

Sаdovskyi О. О. Recreation culture formation in students in the course of physical education : аuthor’s abstract for Ph. D. In Physical Education and Sport: 24.00.02 / О. О. Sadovskyi – Кyiv, 2017. – 24 p.

Synihovets І. V. Аutomatization of expert estimate analysis in physical education and sport / І. V. Synihovets // Visnyk Chernihivskoho pedahohichnoho universytetu . – 2011. – Vol. 2, N 91. – P. 98–101.

Surovytskyi М. М. On issue of teaching computer processing of student data / М. М. Surovytskyi // Naukovyi chasopys natsionalnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. – 2011. – Iss. 10 (17). – P. 162–166.

Тоmilina I. І. Programming Pilates sessions for female of the first mature age: аuthor’s abstract for Ph. D. In Physical Education and Sport: 24.00.02 / I. І. Тоmilina. – Кyiv, 2017. – 24 p.

Chukhlantseva N. Usage of IT in physical culture and sport / N. Chukhlantseva // Sportyvna nauka Ukrainy. – 2016. – N 3 (73). – P. 21–25.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ашанін В. С. Аналіз практичного досвіду формування інформаційної культури студентів Харківської державної академії фізичної культури / В. С. Ашанін // Наук.-метод. основи використання інформац. технологій в галузі фіз. культури та спорту. – 2017. – Вип. 1. – С. 7–11.

Денисова Л. В. Застосування нечислової статистики в спортивно-педагогічних дослідженнях / Л. В. Денисова, В. В. Усиченко, Н. Г. Бишевець // Педагогіка, психологія і мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту: зб. наук. пр. – 2011. – No 1. – С. 56–60.

Денисова Л. В. Алгоритм аналізу анкетних даних в спортивно-педагогічних дослідженнях / Л. В. Денисова, В. В. Усиченко, Н. Г. Бишевець // Вісн. Чернігів. нац. пед. ун-ту. – 2012. – Вип. 98 (Т. 2), No 1. – С. 56–60.

Криворот Т. Г. Підготовка майбутніх викладачів вищого навчального закладу до використання засобів математичної статистики у науково-педагогічних дослідженнях: дис. канд. пед. наук : 13.00.04 / Тетяна Григорівна Криворот. – К., 2017. – 298 с.

Кузьмичов А. І. Оптимізаційні методи і моделі: практикум в MS Excel / А. І. Кузьмичов. – К.: ВПЦ АМУ, 2013. – 438 с.

Орлов А. И. Экспертные оценки: учеб. пособие / А. И. Орлов. – М., 2002. – 31 с.

Садовський О. О. Формування рекреаційної культури студентської молоді в процесі фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту: спец. 24.00.02 / Олексій Олександрович Садовський. – К., 2017. – 24 с.

Синіговець І. В. Автоматизація аналізу експертних оцінок у фізичному вихованні і спорті / І. В. Синіговець // Вісн. Чернігів. нац. пед. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. – 2011. – Т. 2, No 91. – С. 98–101.

Суровицький М. М. До питання навчання комп’ютерного опрацювання даних студентів гуманітарних спеціальностей / М. М. Суровицький // Наук. часоп. Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. – 2011. – Вип. 10 (17). – С. 162–166.

Томіліна Ю. І. Програмування занять пілатесом з жінками першого зрілого віку: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту: спец. 24.00.02 / Юлія Ігорівна Томіліна. – К., 2017. – 24 с.

Чухланцева Н. Застосування інформаційних технологій у галузі фізичної культури і спорту / Н. Чухланцева // Спорт. наука України. – 2016. – No 3 (73). – С. 21–25.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);