DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2018.1.36-41

Вплив занять оздоровчим та спортивним туризмом на фізичну підготовленість молодших школярів

Галина Бутенко, Наталія Гончарова

Анотація


У статті визначено відмінності використання засобів оздоровчого та спортивного туризму у процесі фізичного виховання молодших школярів, що полягають у цільовій спрямованості, характері застосування, особливостях організації рухової активності та проведення заходів, у змісті фізичної підготовки та особливостях психоемоційної складової. Мета – визначення впливу засобів туризму на фізичну підготовленість дітей молодшого шкільного віку. Методи: аналіз і узагальнення, експеримент, методи математичної статистики. Результати. Розроблено рекреаційно-оздоровчу технологію на основі засобів оздоровчого туризму для дітей молодшого шкільного віку у позаурочний час. Суттєвими ознаками пропонованої технології є блоковий принцип побудови занять і використання засобів оздоровчого туризму у формі розваг, рухливих ігор, прогулянок, екскурсій, походів, конкурсно-змагальної діяльності.  Із метою визначення відмінностей та особливостей впливу засобів оздоровчого та спортивного туризму на показники фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку у процесі фізичного виховання проведено формуючий експеримент, в якому взяли участь 40 учнів 3–4-х класів Кролевецької загальноосвітньої школи No 5 Кролевецької районної ради Сумської області, яких було розподілено на групи: експериментальну, в якій діти займалися за програмою на основі засобів оздоровчого туризму в рамках рекреаційно-оздоровчої технології, та контрольну групу, що займалася за програмою на основі засобів спортивного туризму. До кожної групи входило 20 дітей. Встановлено, що у дітей експериментальної групи статистично достовірно (p < 0,05) більш істотне покращення показників статичної рівноваги, гнучкості та координаційних здібностей порівняно з дітьми контрольної групи. У дітей контрольної групи зафіксовано статистично достовірне (p < 0,05) покращення показників швидкісних, швидкісно-силових здібностей та загальної витривалості.

Ключові слова


молодші школярі; оздоровчий туризм; спортивний туризм; фізична підготовленість

Повний текст:

PDF

Посилання


Аndreieva О. Problems and prospects of introducing recreation and health related lessons in schools / О. Аndreieva, М. Cherniavskyi // Теоriya i metodyka fizvykhovannia і sportu. – 2005. – N 4. – P. 34–37.

Andreieva О. Sociopsychological factors determining recreational and health related activity of different age persons / О. Аndreieva // Теоriya i metodyka fizvykhovannia і sportu. – 2014. – N 3. – P. 35–40.

Bаr-Оr О. Children health and motor activity: from physiological bases to practical usage / О. Bar-Оr, Т. Rowland. – Кiev: Оlimpiyskaya literatura, 2009. – 528 p.

Hriniova Т. І. Impact of health related sessions of varios types of sports tourism on physical condition formation of children aged 10–13 years : аuthor’s abstract for Ph. D. in Physical Education and Sport : 24.00.02 / Т. І. Hriniova. – Kharkiv, 2014. –20 p.

Каshuba V. Potential of health related tourism with respect to optimization of children adaptation to school education / V. Каshuba, N. Honcharova, H. Butenko // Visnyk Prykarpatskoho Universytetu. 2017. – Iss. 25–26. – P. 148–154.

Моskalenko N. V. Іnnovation technologies in physical education of schoolchildren: textbook / N. V. Moskalenko, О. V. Shiian. – D., 2011. – 238 p.

Pоlka N. S. Physical education optimization in educational institutions / N. S. Polka, S. V. Hozak, О. Т. Ielizarova // Environment&Health, 2013, – N 2. – P. 12–17.

Program of out-of-school education / [compiled by N. V. Savchenko]. – Кyiv, 2012. – Access mode: http:// ukrjuntur.org.ua/nasha-bbloteka/programi-gurtkv

Sаinchuk О. М. Programming physical culture and health related sessions in Scandinavian walking for junior pupils : аuthor’s abstract for Ph. D. in Physical Education and Sport : 24.00.02 / О. М. Sainchuk. – Кyiv, 2015. – 233 p.

Physical culture: program for educational institutions: 1–4 th forms / [Т. Кrutsevich, V. Iermolova, L. Іvanova et al] // Zdorovia ta fizkultura. Shkilnyi svit. – 2013. – N 6. – P. 1–24.

Khrypko І. V. Influence of programs with traditional and innovational means of physical education upon physical condition of junior pupils : аuthor’s abstract for Ph. D. in Physical Education and Sport : 24.00.02 / І. V. Khrypko. – Кyiv, 2012. – 20 p.

Cherniavskyi М. V. Recreational and health related technologies in the process of physical education of junior pupils: аuthor’s abstract for Ph. D. in Physical Education and Sport : 24.00.02 / М. V. Cherniavskyi. – Кyiv, 2012. – 20 p.

Shvets О. Physical fitness of junior schoolchildren with different level of motor activity / О. Shvets // Fizychna kultura, sport ta zdorovia natsii. – Vinnytsia, 2014. – Iss. 18. – Vol. 1, – P. 338–341.

Butenko H. (2017). Physical condition of primary school children in school year dynamics / Butenko H., Goncharova N., V. Saienko et al. // J. of Physical Education and Sport. – 2017. – Vol 17, Iss. 2. – P. 543–549, DOI:10.7752/jpes.2017.02082.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Андрєєва О. Проблеми та перспективи впровадження рекреаційно-оздоровчих занять в загальноосвітніх школах / О. Андрєєва, М. Чернявський // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. – 2005. – No 4. – С. 34–37.

Андрєєва О. Соціально-психологічні чинники, що детермінують рекреаційно-оздоровчу активність осіб різного віку / О. Андрєєва // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. – 2014. – No 3. – С. 35–40.

Бар-Ор О. Здоровье детей и двигательная активность: от физиологических основ до практического применения / О. Бар-Ор, Т. Роуланд. – К.: Олимп. лит., 2009. – 528 с.

Гриньова Т. І. Вплив оздоровчих занять різними видами спортивного туризму на формування фізичного стану дітей 10–13 років : автореф. дис. канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Т. І. Гриньова. – Х., 2014. –20 с.

Кашуба В. Потенціал оздоровчого туризму щодо оптимізації процесу адаптації дітей до умов навчання в школі / В. Кашуба, Н. Гончарова, Г. Бутенко // Вісн. Прикарпат. ун-ту., 2017. – Вип. 25–26. – С. 148–154.

Москаленко Н. В. Інноваційні технології у фізичному вихованні школярів : підручник / Н. В. Москаленко, О. В. Шиян. – Дніпропетровськ, 2011. – 238 с.

Полька Н. С. Оптимізація фізичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах / Н. С. Полька, С. В. Гозак, О. Т. Єлізарова // Environment&Health, 2013. – No 2. – С. 12–17.

Програми з позашкільної освіти: туристсько-краєзнавчий напрям / [упоряд. Н. В. Савченко]. – К., 2012. – Режим доступу до ресурсу: http://ukrjuntur.org.ua/nasha-bbloteka/programi-gurtkv

Саїнчук О. М. Програмування фізкультурно-оздоровчих занять скандинавською ходьбою у фізичному вихованні молодших школярів : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / О. М. Саїнчук. – К., 2015. – 233 с.

Фізична культура: програма для загальноосвітніх навчальних закладів: 1–4-ті кл. / [Т. Круцевич, В. Єрмолова, Л. Іванова та ін.] // Здоров’я та фіз. культура. – Шк. світ. – 2013. – No 6. – С. 1–24.

Хрипко І. В. Вплив програм з традиційними та інноваційними засобами фізичного виховання на фізичний стан молодших школярів : автореф. дис. канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / І. В. Хрипко. – К., 2012. – 20 с.

Чернявський М. В. Рекреаційно-оздоровчі технології у процесі фізичного виховання молодших школярів: автореф. дис. канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / М. В. Чернявський. – К., 2012. – 20 с.

Швець О. Фізична підготовленість молодших школярів із різним рівнем рухової активності / О. Швець // Фізична культура, спорт та здоров’я нації. – Вінниця, 2014. – Вип. 18. – Т. 1. – С. 338–341.

Butenko H. (2017). Physical condition of primary school children in school year dynamics / Butenko H., Goncharova N., V. Saienko et al. // J. of Physical Education and Sport. – 2017. – Vol 17, iss. 2. – P. 543–549, DOI:10.7752/jpes.2017.02082.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);