DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2018.1.42-48

Технологія корекції фізичного стану школярів з вадами слуху в процесі фізичного виховання

Віталій Кашуба, Олена Маслова, Тетяна Ричок

Анотація


У статті систематизовано науковий пласт знань про використання сучасних фіз­куль­турнооздоровчих та інформаційних технологій, які використовуються у процесі адаптивного фізичного виховання (АФВ) школярів із сенсорними порушеннями. Впровадження в дослідницьку практику інформаційнометодичних програм та технологій значно розширюють можливості використання коригуючих фізичних вправ у процесі АФВ. Мета – розробити технологію корекції фізичного стану школярів з вадами слуху засобами туристського багатоборства. Методи: аналіз і узагальнення даних спеціальної літератури, методи – соціологічні, педагогічні та математичної статистики. Висновки. Спираючись на накопичений практичний досвід науковців із впровадження інноваційних технологій у процес фізичного виховання школярів з особливими потребами та результати власного дослідження, ми розробили і запропонували до експериментального впровадження технологію корекції фізичного стану школярів з вадами слуху засобами оздоровчо-рекреаційної рухової діяльності у процесі фізичного виховання. Результати вивчення мотиваційних пріоритетів школярів до занять оздоровчо-рекреаційною активністю свідчать про схильність більшості до такого виду, як туристське багатоборство, що і стало основою для розробки технології корекції фізичного стану школярів із вадами слуху засобами оздоровчо-рекреаційної активності.  Розроблено технологію корекції фізичного стану школярів із вадами слуху засобами туристського багатоборства, структурними ланками якої є: мета, завдання, принципи, етапи, засоби та методи її практичної реалізації (програма з корекційно-розвиваючої роботи, мультимедіа інформаційно-методична програма «МotusVita») та критерії її ефективності. Технологія має три етапи: діагностичний, корекційний, підтримуючий. Програма з корекційно-розвиваючої роботи розподілена за блоками: «Основи топографії та орієнтування», «Туристична підготовка», «Пішохідний туризм», «Лижний туризм», «Гігієна туриста і ЗСЖ», «Велосипедний туризм», «Екологічний туризм». Мультимедіа інформаційно-методична програма «МotusVita» складається з таких блоків: «Теорія», «Практика», «Про програму».

Ключові слова


технологія; адаптивне фізичне виховання; туристське багатоборство; фізичний стан; інформаційні технології; вади слуху; школярі

Повний текст:

PDF

Посилання


Аndreieva О. Physical recreation of different population groups: monograph / О. Аndreieva. – Кyiv: Polihrafservis, 2014. – 280 p.

Vinnik D. P. Аdaptive physical education and sport / ed. by J. P. Vinnik. – Кiev: Оlimpiyskaya literatura, 2010. – 608 p.

Dеnisevich А. N. Меthodical skills of programing conjugated forms of motor activity and information communication of deaf with usage of PC: аuthor’s abstract for Ph. D. in Pedagogics: 13.00.04 / А. N. Denisevich. – Мoscow, 1996. – 21 p.

Dzhevaga V. V. Correcting coordination disorders in junior schoolchildren with hearing impairements in the process of physical education: Dissertation of Ph. D. in Physical Education and Sport: 24.00.02 / V. V. Dzhevaga. – Кiev, 2017. – 20 p.

Yevseyev S. P. Тhеоry and organization of adaptive physical culture: textbook in 2 v. / ed. by S. P. Yevseyev. – Мoscow, 2007. – 448 p.

Каshuba V. А. Posture biomechanics / V. А. Каshuba. – Кiev: Оlimpiyskaya literatura, 2003. – 280 p.

Каshuba V. А. Correction of schoolchildren posture during adaptive physical education / V. А. Каshuba, Ziiad Khmaid Аhmad Nasrallah. – Кyiv: Nаukovyi svit, 2008. – 223 p.

Каshuba V. А. Usage of multimedia technologies in physical education of different population groups / V. А. Каshuba, Е. V. Маslova, Т. N. Rychok, S. V. Lopatsky; Naukovyi chasopys natsionalnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. – 2017. – Iss. 6 (88) 17. – P. 37–41.

Каshuba V. О. On usage of information technologies in physical recreation / V. О. Каshuba, О. V. Аndreieva // Теоriya i metodyka fizvykhovannia і sportu – Кyiv: 2008. – N 1. – P. 114–118.

Каshuba V. О. Popularization of modern forms of motor activity among pupils with sensory disorders by means of multimedia technologies / V. О. Каshuba, Т. М. Rychok // Visnyk Prykarpatskoho universytetu. – 2017. – N 25–26. – P. 154–160.

Каshuba V. О. Projecting the system of monitoring physical state of schoolchildren on the basis of usage of information technologies / V. О. Каshuba, О. Аndreieva, К. Serhiienko, N. Honcharova // Теоriya i metodyka fizvykhovannia і sportu. – Кyiv: 2006, N....– P........

Каshuba V. О. Usage of information means in physical education of schoolchildren with disorders / V. О. Каshuba, І. P. Каrp, Т. М. Rychok // Naukovo-mеtodychni osnovy vykorystannia informatsiynykh tekhnolohii v haluzi fizkultury ta sportu [Еlectronic resource]. Kharkiv. – 2017. – Iss. 1 – P. 42–46.

Rychok Т. М. Modern health related technologies used in the process of adaptive physical education of pupils / Т. М. Rychok // Naukovyi chasopys natsionalnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. – 2017. – Iss. 3 (84)17. – P. 85–90.

Khmelnytska І. V. Computer systems of movement control of pupils aged 7–10 years with hearing impairements in programing physical culture sessions: аuthor’s abstract for Ph. D. in Physical Education and Sport: 24.00.02 / І. V. Khmelnitska. – Кyiv, 2006. – 20 p.

Joseph P. Winnick Adapted physical education and sport / P. Joseph. – Human Kinetics, 2011. – P. 637.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Андрєєва О. Фізична рекреація різних груп населення: монографія / О. Андрєєва. – К.: Поліграфсервіс, 2014. – 280 с.

Винник Д. П. Адаптивное физическое воспитание и спорт / под ред. Джозефа П. Винника; пер. с англ. И. Андреев. – К.: Олимп. лит., 2010. – 608 с.

Денисевич А. Н. Методические приемы программирования сопряженных форм двигательной активности и информационного общения глухонемых с использованием персональных компьютеров: автореф. дис . на соискание учен. степени канд. пед. наук: 13.00.04 «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры» / А. Н. Денисевич. – М., 1996. – 21 с.

Джевага В. В. Корекція порушень координаційних здібностей дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху в процесі фізичного виховання: дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту за спеціальністю 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / В. В. Джевага. – К., 2017. – 20 с.

Евсеев С. П. Теория и организация адаптивной физической культуры: учебник: в 2 т. / под общ. ред. С. П. Евсеева. – М., 2007. – 448 с.

Кашуба В. А. Биомеханика осанки / В. А. Кашуба. – К.: Олимп. лит., 2003. – 280 с.

Кашуба В. А. Коррекция нарушений осанки школьников в процессе адаптивного физического воспитания / В. А. Кашуба, Зияд Хмаид Ахмад Насраллах. – К.: Наук. світ, 2008. – 223 с.

Кашуба В. А. Использование мультимедийных технологий в процессе физического воспитания различных групп населения / В. А. Кашуба, Е. В. Маслова, Т. Н. Рычок, С. В. Лопацкий // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. – 2017. – Вип. 6 (88) 17. – С. 37–41.

Кашуба В. О. Про використання інформаційних технологій у фізичній рекреації / В. О. Кашуба, О. В. Андрєєва // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. – 2008. – No 1. – С. 114–118.

Кашуба В. О. Популяризація сучасних форм рухової активності серед школярів з сенсорними порушеннями шляхом використання мультимедійних технологій / В. О. Кашуба, Т. М. Ричок // Вісн. Прикарпат. ун-ту. – 2017. – No 25–26. – С. 154–160.

Кашуба В. О. Проектування системи моніторингу фізичного стану школярів на основі використання інформаційних технологій / В. О. Кашуба, О. Андрєєва, К. Сергієнко, Н. Гончарова // Теорія і методика фіз. виховання і спорту – К.: 2006.

Кашуба В. О. Використання інформаційних засобів у фізичному вихованні школярів з особливими потребами / В. О. Кашуба, І. П. Карп, Т. М. Ричок // Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури та спорту: зб. наук. пр. [Електронний ресурс]. Х.: ХДАФК. – 2017. – Вип. 1. – С. 42–46.

Ричок Т. М. Сучасні оздоровчі технології, які використовуються в процесі адаптивного фізичного виховання школярів / Т. М. Ричок // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. – 2017. – Вип. 3 (84)17. – С. 85–90.

Хмельницька І. В. Комп’ютерні системи контролю моторики школярів 7–10 років з вадами слуху в програмуванні фізкультурно-оздоровчих занять: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / І. В. Хмельницька. – К., 2006. – 20 с.

Joseph P. Winnick Adapted physical education and sport / P. Joseph. – Human Kinetics, 2011. – P. 637.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);