DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2018.1.49-56

Функціональна підготовленість слухачів Інституту управління державної охорони України

Дмитро Кисленко, Юрій Юхно, Ірина Хмельницька

Анотація


У роботі розглядаються актуальні проблеми удосконалення функціональних можливостей слухачів Інституту управління державної охорони України. Автори досліджують можливості підвищення ефективності тренувального процесу шляхом використання в методології системи неспеціалізованої високоінтенсивної підготовки Кросфіт. Мета. Вивчити проблеми і шляхи удосконалення функціональної підготовленості слухачів Інституту управління державної охорони України. Методи: аналіз і узагальнення.  Висновки. У процесі роботи визначено показники функціональної підготовленості слухачів Інституту управління державної охорони України, розроблено і обґрунтовано рекомендації з удосконалення функціональної підготовки. Встановлено, що система неспеціалізованої високоінтенсивної підготовки Кросфіт позитивно впливає на рівень функціональної підготовленості слухачів, підсилює їхню мотивацію до фізкультурно-спортивної діяльності, сприяє оволодінню знаннями сучасних підходів до організації функціональної підготовки, навичкам і вмінням самостійного тренування та ведення здорового способу життя. Побудова тренувального процесу з використанням методу Кросфіт дозволяє оптимізувати тренувальний процес відповідно до головного завдання періоду або етапу підготовки, забезпечити оптимальну динаміку навантажень, доцільне поєднання різних засобів і методів підготовки, відповідність між факторами педагогічного впливу й відновлювальних заходів, досягти необхідної наступності в розвитку різних якостей і здібностей. Отримані дані можуть бути використані у розробці типових програм з професійно-прикладної функціональної підготовки слухачів Інституту управління державної охорони України, у викладанні теорії і методики фізичного виховання для студентів спеціалізованих закладів вищої освіти, а також військовослужбовців Управління державної охорони України.

Ключові слова


функціональна підготовленість; військовослужбовці; слухачі; Кросфіт

Повний текст:

PDF

Посилання


Аntoshkiv I. М. Improvement of professionally applied physical training of students of the higher educational institutions of the MES of Ukraine: аuthor’s abstract for Ph. D. in Physical Education and Sport / I. М. Аntoshkiv. – Lviv, 2006. – 20 p.

Bоrovikov V. P. Prediction in STATISTICA in Windows milieu / V. P. Borovikov, G. I. Ivchenko. – Мoscow: Finansy i statistika, 2006. – [2 nd edition]. – 368 p.

Grag Glassman. Guide in crossfit training / Grag Glassman; [Electronic resource]: http://library.crossfit.com/ free/pdf/CFJ_L1_Training _Guide.pdf .

Domnshchak V. V. Improvement of special physical preparation of cadets of higher institutions of the MIA of Ukraine as a component of professional readiness of future police officers / V. V. Domnshchak. – 2012.

Zаkorko І. P. Special physical preparation: Оrganization-methodical instructions for course teaching / І. P. Zakorko. – Кyiv: RVV КІVS, 2001. – 33 p.

Каrpman B. L. Теsting in sports medicine / B. L. Каrpman, Z. B. Belotserkovsky, I. L. Gudkov. – Мoscow: Fizkultura i sport, 1988. – 208 p.

Коvalchuk А. М. Аnalysis of the system for assessment of physical fitness level of cadets of higher institutions of the MIA of Ukraine through the whole period of education / А. М. Коvalchuk, I. М. Аntoshkiv, I. I. Iaskiv // Zbirnyk naukovykh prats materialy 4 rehionalnoi konferentsii. – Lviv, 2007. – P. 45–48.

Crossfit WOD. – URL: http://wodcat.com

Lushchak A. R. Optimization of psychophysical preparation of the cadetrs of higher institutions of the MIA of Ukraine : Dissertation of Ph. D. in Physical Education and Sport; 24.00.02 / Lushchak А. R. – Lviv, 2001. – 198 p.

Моzolev О. On the issue of formation in future officers of personal nature of physical improvement: Materialy nauchno-metodicheskoy konferentsiyi / О. Моzolev – Кiev: NUPESU, 2003. – P. 147–150.

Pіchuhin М. F. Physical education of servicemen / М. F. Pichuhin, H. P. Hryban, V. М. Romanchuk et al.; ed. by H. P. Hryban. – Zhytomyr: ZVI NAU, 2010. – 820 p.

Rоmanchuk S. Physical training in the armed forces of the NATO Leading Forces: in 4 v. / S. Romanchuk, V. Romanchuk // Моloda sportyvna nauka Ukrainy. – 2010. – Iss. 14. – Vol. 2. – 302 p.

Rybkovsky А. G. System-structural organization of management in sports and pedagogical systems / А. G. Rybkovsky // Pedahohika, psykholohiia tа medyko-biolohichni problem fizvykhovania і sportu: ed. by S. S. Iermakov. – Kharkiv, 2003. – N 20. – P. 90.

Sеrhiienko I. P. Psycho-pedagogical aspects of physical fitness level of cadets of higher educational institutions of Ukraine / I. P. Serhiienko, О. М. Lavrentiev, А. М. Аndreianov // Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu, 2011. – N 1 (91). – P. 422–426.

Cooper T. J. Crossfit training for law enforcement / T. J. Cooper, P. Canto // CrossFit J. Article. – 2007. – N 61. – P. 7.

Crossfit-based high-intensity power training improves maximal aerobic fitness and body composition / [M. M. Smith, A. J. Sommer, B. E. Starkoff, S. T. Devor] // J. of Strength & Conditioning Research. – 2013. – N 27 (11). – P. 3159–3172.

Sudakov K. V. Funkcional’nye sistemy organizma [Body functional systems] / K. V. Sudakov. – Moscow: Medicine. – 1987. – 432 p

http://www.crossfit.com.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Антошків Ю. М. Вдосконалення професійно-прикладної фізичної підготовки слухачів вищих навчальних закладів МНС України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту / Ю. М. Антошків. – Л., 2006. – 20 с.

Боровиков В. П. Прогнозирование в системе STATISTICA в среде Windows / В. П. Боровиков, Г. И. Ивченко. – М.: Финансы и Статистика, 2006. – [2-е изд.]. – 368 с.

Грег Глассман. Руководство по проведению кроссфит тренировок / Грег Глассман [Электронный ресурс]: http://library.crossfit.com/free/pdf/CFJ_L1_Training_Guide.pdf.

Домнщак В. В. Удосконалення спеціальної фізичної підготовки курсантів ВНЗ МВС України як компонента професійної готовності майбутніх офіцерів міліції / В. В. Домнщак. – 2012.

Закорко І. П. Спеціальна фізична підготовка: Ораганізаційно-методичні вказівки викладання курсу / І. П. Закорко. – К.: РВВ КІВС, 2001. – 33 с.

Карпман Б. Л. Тестирование в спортивной медицине / Б. Л. Карпман, З. Б. Белоцерковский, И. Л. Гудков. – М.: Физ. культура и спорт, 1988. – 208 с.

Ковальчук А. М. Аналіз системи оцінювання рівня фізичної підготовленості курсантів ВНЗ МНС України упродовж усього періоду навчання / А. М. Ковальчук, Ю. М. Антошків, Ю. Є. Яськів // Зб. наук. праць 4 регіон. наук.-практ. конф. – Л., 2007. – С. 45–48.

Кроссфит WOD. – URL: http://wodcat.com

Лущак А. Р. Оптимізація психофізичної підготовки курсантів вищих закладів освіти МВС України [Текст] : дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту; 24.00.02 / Лущак Анатолій Романович; Львів. держ. ін-т фіз. культури. – Л., 2001. – 198 арк.:

Мозолєв О. До питання про формування в майбутніх офіцерів особистої суті фізичного вдосконалення: мат. открытой науч.-метод. конф. [«Фізична підготовка військовослужбовців»] / О. Мозолєв – К.: НУФВСУ, 2003. – С. 147–150.

Пічугін М. Ф. Фізичне виховання військовослужбовців / М. Ф. Пічугін, Г. П. Грибан, В. М. Романчук та ін.; за ред. Г. П. Грибана. – Житомир: ЖВІ НАУ, 2010. – 820 с.

Романчук С. Фізична підготовка в сухопутних військах збройних сил провідних держав НАТО: у 4 т / С. Романчук, В. Романчук // Молода спорт. наука України: зб. наук. праць у галузі фіз. культури та спорту [за заг. ред. Є. Приступи]. – Вип. 14. – Л.: 2010. – Т. 2. – 302 с.

Рыбковский А. Г. Системно-структурная организация управления в спортивно-педагогических системах /А. Г. Рыбковский // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту: наук. монографія за ред. проф. С. С. Єрмакова. – Х.: ХДАДМ (ХХПІ), 2003. – No 20. – С. 90.

Сергієнко Ю. П. Психолого-педагогічні аспекти рівня фізичної підготовленості курсантів ВНЗ правоохоронних органів України / Ю. П. Сергієнко, О. М. Лаврентьєв, А. М. Андрєянов // Вісн. Чернігів. нац. пед. ун-ту, 2011. – No 1 (91). – С. 422–426.

Cooper T. J. Crossfit training for law enforcement / T. J. Cooper, P. Canto // CrossFit J. Article. – 2007. – N 61. – P. 7.

Crossfit-based high-intensity power training improves maximal aerobic fitness and body composition / [M. M. Smith, A. J. Sommer, B. E. Starkoff, S. T. Devor] // J. of Strength & Conditioning Research. – 2013. – N 27 (11). – P. 3159–3172.

Sudakov K. V. Funkcional’nye sistemy organizma [Body functional systems] / K. V. Sudakov. – Moscow: Medicine. – 1987. – 432 p

http://www.crossfit.com.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);