DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2018.1.72-77

Декларативність та реальність реалізації оздоровчого цілепокладання фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах

Микола Саїнчук

Анотація


Проаналізована можливість реалізації оздоровчого цілепокладання навчальної дисципліни «фізична культура» у сучасному освітньому просторі України. Мета – показати неможливість втілення оздоровчого цілепокладання дисципліни «фізична культура» в освітньому просторі України без зміни відповідних парадигм. Методи: аналіз наукових джерел, узагальнення, порівняння. Висновки. Встановлено, що за традиційної постановки й організації фізичного виховання молоді реалізація оздоровчого цілепокладання є, швидше за все, декларацією, ніж реальністю. Спроби переорієнтувати фізичну культуру як навчальну дисципліну на оздоровчі цілі без зміни спортизованої парадигми є безнадійною справою. Узагальнюється думка, що фізична культура як навчальна дисципліна повинна формувати компетенцію учнів самостійно втілювати (розгортати) рухову активність у повсякденній життєдіяльності. Принцип синергії всього освітнього простору має лягти в основу охорони здоров’я молоді у навчальних закладах.

Ключові слова


фізична культура; фізичне виховання; оздоровча мета; цілепокладання; парадигма

Повний текст:

PDF

Посилання


Bakiko І. V. Combination of basic and variable parts of program for physical culture of schoolchildren : аuthor’s abstract for Ph. D. in Physical Education and Sport : 24.00.02 / І. V. Bakiko – Lviv, 2007. – 19 p.

Vаskov I. V. Ways of improving educational process in physical culture at educational establishments / I. V. Vaskov // Теоriya i metodyka fizvykhovannia і sportu. – 2010. – N 6. – P. 47–49.

Global recommendations on physical activity for health. WHO Library Cataloguing-in-Publication Data. – 2010. – 58 p.

Duperron G. А. Physical culture theory: in 3 parts / G. А. Duperron. – Leningrad: Izdatelstvo «Vremya». – Part 1. – 130 p.

Law of Ukraine On physical culture and sport of 24.12.1993 No 3808-XII. Wording of 27.09.2017, reason 2080-19. – [Access mode]: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3808-12?info=1

Коzibrotskyi S. Peculiarities and directions of making educational programs in physical education for students of higher educational institutions of Ukraine / S. Коzibrotskyi, N. Dedeliuk // Fizvykhovannia, sport і kultura zdorovia u suchasnomu suspilstvi. – 2011. – N 4 (16). – P. 3–5.

Кrutsevych Т. I. Modern trends in physical education organization in higher educational institutions / Т. I. Кrutsevych, N. I. Panhelova // Sportyvnyi visnyk Prydniprovia. – 2016. – N 3. – P. 109–114.

Моskalenko N. Program-normative bases of physical education in EC countries / N. Моskalenko, А. Iakovenko // Sportyvnyi visnyk Prydniprovia. – 2017. – N 3. – P. 101–108.

Main orders, instructions on questions of physical culture and sport of 1917–1957 / [соmpiled by I. G. Chudinov]. – Мoscow: Fizkultura i sport. – 1959. – 303 p.

Panhelova N. Foreign experience of physical education organization at schools / N. Panhelova, S. Vlasova // Sportyvnyi visnyk Prydniprovia. – 2017. – N 3. – P. 215–221.

On organization of studying humanitarium disciplines at student free choice: order of the Ministry of Education and Science of Ukraine of 09.07.2009 р. No 642.

On reforming system of physical education for pupils and students in educational establishments of Ukraine: joint decision of MON, МHP, Minfamily youth and sport ofNovember 11, 2008 No 13/1-2/10/11/1.

Radin Е. Health protection of children and adolescents and social eugenics / Е. P. Radin. – Оrel: Gosizd. Оrlovskoye otdeleniye, 1923. – 59 p.

Sаinchuk М. Crisis in educating physical culture at educational institutions / М. Sainchuk // Теоriya i metodyka fizvykhovannia і sportu. – 2016. – N 3. – P. 85–89.

Sainchuk М. Paradoxes of phenomenon and collisions of “physical culture” term legalisation / М. Sainchuk // Теоriya i metodyka fizvykhovannia і sportu. – 2017. – N 2. – P. 76–85.

Sainchuk М. М. Physical culture within the Olympic movement: causes and consequences / М. М. Sainchuk // Моlod ta оlimpiyskyi rukh: zbirnyk tez dopovidei X Міzhnarodnoi konferentsii. – [Еlectronic resource]. – Кyiv, 2017. – P. 311, 312.

Semashko N. Tasks of Supreme Council on Physical Culture / N. Semashko // Izvestiya fizkultury. – 1924. – N 1. – P. 2–3.

Shkrebtii I. Realization of the Law of Ukraine “On physical culture and sport” in educational sphere / I. Shkrebtii // Fizvykhovannia, sport і kultura zdorovia u suchasnomu suspilstvi. – 2010. – N 1 (9). – P. 27–30.

Critical Inquiry and Problem-Solving in Physical Education / еd. by Jan Wright, Doune Macdonald and Lisette Burrows. – Routledge: Taylor & Francis Croup, 2004. – 209 р.

Physical Education and Sport in Independent Schools, by M. Tozer (Ed.) John Catt Educational, Woodbridge, UK, 2012.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бакіко І. В. Поєднання базової та варіативної частин програми з фізичної культури школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / І. В. Бакіко. – Львів, 2007. – 19 с.

Васьков Ю. В. Шляхи удосконалення навчального процесу з фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах / Ю. В. Васьков // Теорія та методика фіз. виховання і спорту. – 2010. – No 6. – С. 47–49.

Глобальные рекомендации по физической активности для здоровья. WHO Library Cataloguing-inPublication Data. – 2010. – 58 с.

Дюперрон Г. А. Теория физической культуры: в 3 ч. / Г. А. Дюперрон. – Л.: Время. – Ч. 1. «Основные понятия». – 130 c.

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 No 3808-XII. Редакція від 27.09.2017, підстава 2080-19. – [Режим доступу]: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3808-12?info=1

Козіброцький С. Особливості та напрями укладання навчальних програм із фізичного виховання для студентів вищих навчальних закладів України / C. Козіброцький, Н. Деделюк // Фіз. виховання, спорт і культура здоров’я у суч. сусп. – 2011. – No 4 (16). – С. 3–5.

Круцевич Т. Ю. Сучасні тенденції щодо організації фізичного виховання у вищих навчальних закладах / Т. Ю. Круцевич, Н. Є. Пангелова // Cпорт. вісн. Придніпров’я. – 2016. – No 3. – С. 109–114.

Москаленко Н. Програмно-нормативні засади фізичного виховання у країнах Європейського Союзу / Н. Москаленко, А. Яковенко // Спорт. вісн. Придніпров’я. – 2017. – No 3. – С. 101–108.

Основные постановления, приказы и инструкции по вопросам физической культуры и спорта 1917– 1957 гг. / [сост. И. Г. Чудинов]. – М.: Физкультура и спорт. – 1959. – 303 с.

Пангелова Н. Зарубіжний досвід організації фізичного виховання в загальноосвітніх школах / Н. Пангелова, С. Власова // Спорт. вісн. Придніпров’я. – 2017. – No 3. – С. 215–221.

Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента: наказ Міністерства освіти і науки України від 09.07.2009 р. No 642.

Про реформування системи фізичного виховання учнів та студентської молоді у навчальних закладах України: спільне рішення колегії МОН, МОЗ, Мінсім’ї молоді та спорту від 11 лист. 2008 р. No 13/12/10/11/1.

Радин Е. Охрана здоровья детей и подростков и социальная евгеника / Е. П. Радин. – Орел: Госизд. Орлов. отд-ние, 1923. – 59 с.

Саїнчук М. Обрис кризи в освіті навчальної фізичної культури в навчальних закладах / М. Саїнчук // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. – 2016. – No 3. – С. 85–89.

Саїнчук М. Парадокси феномену та колізії легітимізації терміна «фізична культура» / М. Саїнчук // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. – 2017. – No 2. – С. 76–85.

Саїнчук М. М. Фізична культура в «лещатах» олімпійського руху: причини й наслідки / М. М. Саїнчук // Молодь та олімпійський рух: тези доп. X Міжнар. конф. – [Електронний ресурс]. – К., 2017. – С. 311, 312.

Семашко Н. Задачи Высшего Совета Физической Культуры / Н. Семашко // Известия физ. культуры. – 1924. – No 1. – С. 2–3.

Шкребтій Ю. Реалізація Закону України “Про фізичну культуру і спорт” у навчально-виховній сфері / Ю. Шкребтій // Фіз. виховання, спорт і культура здоров’я у суч. сусп. – 2010. – No 1 (9). – С. 27–30.

Critical Inquiry and Problem-Solving in Physical Education / еd. by Jan Wright, Doune Macdonald and Lisette Burrows. – Routledge: Taylor & Francis Croup, 2004. – 209 р.

Physical Education and Sport in Independent Schools, by M. Tozer (Ed.) John Catt Educational, Woodbridge, UK, 2012.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);