DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2018.1.90-94

Інформаційні технології як фактор освітніх перетворень у закладах вищої освіти з фізичної культури і спорту

Оксана Шинкарук, Лоліта Денисова, Лариса Харченко

Анотація


Сучасні інформаційні технології спричинили появу та інтенсивне поширення принципово нових моделей соціальної інтеграції, комунікації, суспільно-політичної активності, способу життя, освіти. Протягом останніх десяти років в Україні вдалося створити нормативно-правовий фундамент для розвитку сектору е-освіти. В реальному навчальному процесі у закладах вищої освіти сучасні інформаційні технології якщо і використовуються, то вкрай безсистемно та епізодично. Мета – дослідити проблему реалізації інформаційних технологій в освітньому просторі закладів вищої освіти. Методи: аналіз спеціальної, науково-методичної літератури, даних мережі Інтернет, опитування, систематизація та узагальнення. Висновки. Незважаючи на високу динаміку збільшення в Україні кількості користувачів мережі Інтернет, до 50 % населення не використовує комп’ютери. В цілому вся позитивна динаміка зростання забезпечується переважно молоддю, тоді як старше покоління знаходиться практично осторонь від процесів інформатизації, що породжує проблему «цифрового провалля». Водночас надмірне захоплення молоді комп’ютерними технологіями призводить до появи такої проблеми як Інтернетзалежність, яка ще кілька років тому була для України неактуальною. Комп’ютер та мережа Інтернет нині в Україні є в основному джерелом розваг і спілкування, а кількість тих, для кого зв’язка «комп’ютер + Інтернет» є основним джерелом прибутку (новим місцем роботи) все ще недостатня. Найбільш значущі досягнення України у суспільних трансформаціях, досягнутих за допомогою впровадження сучасних інформаційних технологій, відмічені не тільки вітчизняними, а й міжнародними фахівцями, пов’язані зі сферою освіти (шкільної та вищої). Для подальшого розвитку ринку освітніх послуг, вирішення ряду соціальних проблем, реального впровадження навчання на основі інтернет-технологій у закладах вищої освіти фізичної культури і спорту необхідне створення науково обґрунтованої системи освіти та умов, що забезпечать її стійке функціонування та подальший розвиток.

Ключові слова


інформаційні технології; мережа Інтернет; заклади вищої освіти

Повний текст:

PDF

Посилання


Denysova L. V. Cloud technologies in educational process of higher education institutions of physical culture and sport: status and prospects of usage / L. V. Denysova // Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. – 2014. – Iss. 118(2). – P. 35–38.

Denysova L. V. Modern trends of using information=communicative technologies for professional preparation of future physical culture and sport Masters / L. V. Denysova // Naukovyi chasopys natsionalnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. – 2017. – Iss. 3 (87). – P. 152–156.

Law of Ukraine «On higher education» [Еlectronic resource] / Verkhovna Rada of Ukraine. – Access mode: http//zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/print1389899592029395

Law of Ukraine of February 4, 1998 No 74/98-VR “On national informatization program”. – http://zakon1. rada.gov.ua/laws/show/74/98-вр 2. Law of Ukraine of January 17, 2002 No2984-III «On higher education». – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2984-14

Changes in our life during the last 20 years in figures [Еlectronic resource]. – Access mode: http://life. pravda.com.ua/society/2011/08/3/82853/

Concept of distance education in Ukraine approved by MON in December 20, 2000 р. –http://www.osvita. org.ua/distance/pravo/00.html

On the way to «clever society»: іnformation technologies as a factor of social transformations in Ukraine. – Кyiv : NІSD, 2011. – 25 p.

On Facebook already 9 mln. Of Ukrainians, 2017 [Еlectronic resource]. – Access mode: http://watcher.com. ua/2017/06/19/na-facebook-vzhe-9-mln-ukraintsiv/

Students. Image of the future. International study 2011. [Еlectronic resource]. – Access mode: http:// institute. gorshenin. ua/media/uploads/086/47/dba87ea76027. pdf

Ukrainian institute of information technologiesin education of NТUU «КPІ». Usage of information-communicative technologies in higher education of Ukraine: current state, issues and prospects of development (аnalytical review). – Кyiv, 2009. – С. 6. [Еlectronic resource]. – Access mode: http://uiite. kpi. ua/ua/aboutuiite/ public/singlerecord. html?tx_wfqbe_pi1[id]=17

Shynkaruk О. Innovation technologies implementation in educational process of higher educational institutions: national experience / О. Shynkaruk // Fizkultura, sport ta zdorovia natsii: zbirnyk naukovykh prats. – 2017. – Iss. 3. – P. 490–505.

Shynkaruk О. А Іnformation environment of educational process at higher education institutions of physical culture and sport: prospects of development/ Shynkaruk О. А // Маterialy V Vseukrainskoi elektronnoi konferentsii «Modern biomechanical and information technologies in physical education and sport» (18 May 2017). – Кyiv: NUPESU, 2017. – P. 113–115.

Internet World Stats. Usage & Population Statistics. Internet Users in Europe, March 31, 2011 [Еlectronic resource]. – Access mode : http://www. internetworldstats.com/stats4.htm


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Денисова Л. В. Хмарні технології в освітньому процесі вищих навчальних закладів фізичної культури і спорту: стан питання та перспективи застосування / Л. В. Денисова // Вісн. Чернігів. нац. пед. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. – 2014. – Вип. 118(2). – С. 35–38.

Денисова Л. В. Сучасні тенденції використання інформаційно-комунікаційних технологій в професійній підготовці майбутніх магістрів фізичної культури і спорту / Л. В. Денисова // Наук. часоп. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. – 2017. – Вип. 3 (87). – С. 152–156.

Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http//zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/print1389899592029395

Закон України від 4 лютого 1998 року No 74/98-ВР «Про Національну програму інформатизації». – http://zakon1. rada. gov. ua/laws/show/74/98-вр 2. Закон України від 17 січня 2002 року No2984-III «Про вищу освіту». – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2984-14

Зміни у нашому житті за останні 20 років у цифрах [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://life. pravda. com. ua/society/2011/08/3/82853/

Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні, затверджена постановою МОН від 20 грудня 2000 р. – http://www.osvita.org.ua/distance/pravo/00.html

На шляху до «розумного суспільства»: інформаційні технології як фактор суспільних перетворень в Україні. – К. : НІСД, 2011. – 25 с.

На Facebook вже 9 млн. українців, 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://watcher.com. ua/2017/06/19/na-facebook-vzhe-9-mln-ukraintsiv/

Студенты. Образ будущего. Международное исследование 2011. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://institute. gorshenin. ua/media/uploads/086/47/dba87ea76027. pdf

Український інститут інформаційних технологій в освіті НТУУ «КПІ». Використання інформаційнокомунікаційних технологій у вищій освіті України: поточний стан, проблеми і перспективи розвитку (аналітичний огляд). – К., 2009. – С. 6. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uiite. kpi. ua/ua/aboutuiite/ public/singlerecord. html?tx_wfqbe_pi1[id]=17

Шинкарук О. Впровадження інноваційних технологій в навчальний процес вищих навчальних закладів: вітчизняний досвід / О. Шинкарук // Фіз. культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. пр. – 2017. – Вип. 3. – С. 490–505.

Шинкарук О. А. Інформаційне середовище освітнього процесу у вищих навчальних закладах фізичної культури і спорту: перспективи розвитку/ О. А. Шинкарук // Мат. V Всеукр. електрон. конф. «Сучасні біомеханічні та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті» (18 трав. 2017 р.). – К.: НУФВСУ, 2017. – С. 113–115.

Internet World Stats. Usage & Population Statistics. Internet Users in Europe, March 31, 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. internetworldstats. com/stats4. htm
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);