DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2018.2.14-19

БАГАТОРІЧНА ПІДГОТОВКА ЛЕГКОАТЛЕТІВ (УЗАГАЛЬНЕННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ)

Кирило Козлов

Анотація


Стаття присвячена проблемі науково-практичного обґрунтування структури і змісту багаторічної підготовки легкоатлетів. Розглянуто існуючі протиріччя вітчизняної підготовки спортсменів. Структура багаторічної підготовки, тренувальні навантаження, тести не відповідають вимогам сьогодення, що стало передумовою вивчення й узагальнення світового досвіду. Мета. Удосконалення багаторічної підготовки легкоатлетів на основі вивчення і узагальнення світового досвіду. Методи. Теоретичний аналіз і узагальнення науковометодичної літератури та інформації світової мережі Інтернет, друкованих та електронних джерел Міжнародної асоціації легкої атлетики (ІААФ), міжнародних федерацій різних країн світу, методи математичної статистики. Результати. В останні десятиріччя у зв’язку з професіоналізацією та комерціалізацією спорту різко збільшилась тривалість спортивної кар’єри легкоатлетів високого класу. Основою для цього стала розробка ефективних програм довгострокового розвитку підготовки спортсменів. Проаналізовано концепцію «розвитку спортсмена», запропоновану Міжнародною асоціацією легкоатлетичних федерацій, котра є основою для викладання фізичного виховання і тренерської майстерності в різних країнах світу. Висвітлено досвід побудови багаторічної підготовки легкоатлетів США, Великої Британії, Куби. Розглянуті програми багаторічного вдосконалення спортсменів спрямовані на послідовну їх підготовку залежно від віку і спортивного стажу; оптимізацію тренувальної та змагальної діяльності атлетів з урахуванням специфіки виду спорту; формування позитивного досвіду занять спортом та забезпечення можливостей для вдосконалення майстерності спортсменів з урахуванням рівня їхнього фізичного, психічного й емоційного стану, а також потенціалу для подальшого зростання.

Ключові слова


багаторічна підготовка; структура; легкоатлети; етапи

Повний текст:

PDF

Посилання


Volkov L. V. Тhеоry and methods of children and youth sport / L. V. Volkov. – [2nd revised edition]. – Кyiv: Оsvita Ukrainy, 2016. – 464 p.

Digel H. Development of sport – Brazil / H. Digel // IAAF Herald. – 2011. – N 1–2. – P. 131–134.

Dick F. Athlete’s career – from potential to success / F. Dick // IAAF Herald. – 2013. – N 1–2. – P. 47–54.

Коzlov К. V. Program standard support of long-term preparation of track and field athletes (сurrent state, issues, prospects) / К. V. Коzlov // Naukovyi chasopys natsionalnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. – 2018. – Iss. 4 (98) 18. – P. 97–102.

Track аnd field: educational program for children and youth sports schools, specialized children and youth sports schools of the Olympic reserve, schools of the high sports mastery / edited by V. О. Sirenko. – Кiev, 2007.

Track аnd field: textbook for physical culture institutions / [edited by N. G. Оzolin, V. I. Voronkin, Y. N. Primakov]. — [4th revised edition]. – Мoscow: Fizkultura i sport, 1989. — 671 p.

Track аnd field. Jumping: suggested sports preparation program for children and youth sports schools, specialized children and youth sports schools of the Olympic reserve / [edited by I. Y. Radich, V. B. Zelichenok, V. I. Ivochkina]. – Мoscow: Sov. sport, 2005. – 104 p.

Мanagement of athletes' preparation for the Olympic games / [S. N. Bubka, М. М. Bulatova, Т. К. Esentayev et al.; edited by S. N. Bubka, V. N. Platonov]. – Кiev: Оlimpiyskaya literatura, 2017. – 480 p.

Моdel of long-term development of athletes in the USA/ Document of the US Olympic Committee // Nauka v olimpiyskom sporte. – 2017. – N 2. – P. 69–75.

Nikitushkin V. G. Оrganizational-methodical bases of sports reserve preparation / V. G. Nikitushkin, P. V. Кvashuk, V. G. Bauer. – Мoscow: Sov. Sport, 2005. – 232 p.

Features of sports reserve preparation in the leading sports countries: аnalytical review. – [Electronic resource]. – Мoscow: TSSTiSK Моskomsporta, 2009. – Ch. 14 – USA. – Access mode: http://bmsi.ru/ doc/0d15d4d2-bb25-4788-8e4a-1542a74a85c9

Platonov V. N. Sports training periodization. General theory and its practical applications / V. N. Platonov. – Кiev: Оlimpiyskaya literature, 2013. – 624 p.

Platonov V. N. System of athletes’ preparation in the Olympic sport. General theory and its practical applications / V. N. Platonov. – Кiev: Оlimpiyskaya literatura, 2015. – 680 p.

Popov V. B. Long jump: long-term preparation / V. B. Popov. – Мoscow: Оlimpiya Press; Теrra-Sport, 2001. – 160 p.

Sanabriya А. М. Formation of the system of track and field athletes’ preparation in Cuba / А. М. Sanabriya // IAAF Herald. – 2011. – N 1–2. – P. 137–143.

Тоmpson P. Introduction in training theory: official IAAF guide for training track and field / Peter J. L. Тоmpson. – IААF, 2009. – 218 p.

Hallings S. Advancement of the best juniors of New Zealand and Australia in adult sport / S. Hallings, Patria Hewm // IAAF Herald. – 2011. – N 3–4. – P. 127–135.

Yagodin V. М. Bases of young pole vaulters’ preparation (тhеоretico-methodical aspect) / V. М. Yagodin, А. P. Nazarov. – Мoscow: Fizkultura i sport, 2008. – 176 p.

Dempster S. It takes talent to manage talent (Part2): A cross-discipline look at long-term athlete development / S. Dempster // The Coach. – 2005. – N 27. – Р. 39–42

Long Term Athlete Development (LTAD) [Іnternet]. Brian Mac Sport, 2018. Available from: http://www. brianmac.co.uk/ltad.htm

Tranckle P. Understanding giftedness and talent in sport. The Coach 2004; (21): 61–73.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Волков Л. В. Теорія і методика дитячого та юнацького спорту / Л. В. Волков. – [2-ге вид. перероб і доп.]. – К.: Освіта України, 2016. – 464 с.

Дигель Х. Развитие спорта – Бразилия / Х. Дигель // Легкоатлет. вестн. ИААФ. – 2011. – No 1–2. – С. 131–134.

Дик Ф. Карьера спортсмена – от потенциала до успеха / Ф. Дик // Легкоатлет. вестн. ИААФ. – 2013. – No 1–2. – С. 47–54.

Козлов К. В. Програмно-нормативне забезпечення багаторічної підготовки легкоатлетів (сучасний стан, проблеми, перспективи) / К. В. Козлов // Наук. часоп. Нац. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. – 2018. – Вип. 4 (98) 18. – С. 97–102.

Легка атлетика: навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячоюнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності / [за ред. В. О. Сиренко]. – К., 2007.

Легкая атлетика : учеб. для ин-тов физ. культуры / [под ред. Н. Г. Озолина, В. И. Воронкина, Ю. Н. Примакова]. — [4-е изд., доп., перераб.]. – М.: Физкультура и спорт, 1989. — 671 с.

Легкая атлетика. Прыжки: примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва / [под ред. И. Ю. Радич, В. Б. Зеличенок, В. И. Ивочкина]. – М.: Сов. спорт, 2005. – 104 с.

Менеджмент подготовки спортсменов к Олимпийским играм / [С. Н. Бубка, М. М. Булатова, Т. К. Есентаев и др.; под ред. С. Н. Бубки, В. Н. Платонова]. – К.: Олимп. лит., 2017. – 480 с.

Модель долгосрочного развития спортсменов в США / Документ Олимпийского комитета США // Нау­ ка в олимп. спорте. – 2017. – No 2. – С. 69–75.

Никитушкин В. Г. Организационно-методические основы подготовки спортивного резерва / В. Г. Никитушкин, П. В. Квашук, В. Г. Бауэр. – М.: Сов. спорт, 2005. – 232 с.

Особенности подготовки спортивного резерва в ведущих спортивных державах: аналитический обзор. – [Электронный ресурс]. – М.: ЦСТиСК Москомспорта, 2009. – Гл. 14 – США. – Режим доступа: http:// bmsi.ru/doc/0d15d4d2-bb25-4788-8e4a-1542a74a85c9

Платонов В. Н. Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и ее практическое применение / В. Н. Платонов. – К.: Олимп. лит., 2013. – 624 с.

Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения / В. Н. Платонов. — К.: Олимп. лит., 2015. – 680 с.

Попов В. Б. Прыжок в длину: многолетняя подготовка / В. Б. Попов. – М.: Олимпия Пресс; ТерраСпорт, 2001. – 160 с.

Санабрия А. М. Формирование системы подготовки спортсменов по легкой атлетике на Кубе / А. М. Сенабрия // Легкоатлет. вестн. ИААФ. – 2011. – No 1–2. – С. 137–143.

Томпсон П. Введение в теорию тренировки: официальное руководство ИААФ по обучению легкой атлетике / Питер Дж. Л. Томпсон. – ИААФ, 2009. – 218 с.

Холлингс С. Продвижение сильнейших юниоров Новой Зеландии и Австралии во взрослый спорт / С. Холлингс, Патриа Хьюм // Легкоатлет. вестн. ИААФ. – 2011. – No 3–4. – С. 127–135.

Ягодин В. М. Основы подготовки юных прыгунов с шестом (теоретико-методический аспект) / В. М. Ягодин, А. П. Назаров. – М.: Физкультура и спорт, 2008. – 176 с.

Dempster S. It takes talent to manage talent (Part 2): A cross-discipline look at long term athlete development / S. Dempster // The Coach. – 2005. – No 27. – Р. 39–42

Long Term Athlete Development (LTAD) [Іnternet]. Brian Mac Sport, 2018. Available from: http://www. brianmac.co.uk/ltad.htm

Tranckle P. Understanding giftedness and talent in sport. The Coach 2004; (21): 61–73.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);