DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2018.2.29-32

ІНФОРМАТИВНІСТЬ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ ТЕСТУВАННЯ КОГНІТИВНИХ І ПСИХОМОТОРНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ СПОРТСМЕНІВ У РУКОПАШНОМУ БОЮ

Олексій Нікітенко

Анотація


У дослідженні розглянуто застосування комп’ютерних програм під час тестування спортсменів у рукопашному бою. Мета. Обґрунтувати інформативність застосування комп’ютерних тестів для визначення психомоторних функцій спортсменів, які спеціалізуються у рукопашному бою.  Методи. Експертне оцінювання, використання комп’ютерної системи «ДІАГНОСТ–1». Результат. Тестування за допомогою комп’ютерних методик психомоторних функцій спортсменів, які спеціалізуються у рукопашному бою, підтвердило наявність кореляційного зв’язку між показниками простої і складної зоровомоторної реакції. Між іншими показниками психомоторних функцій залежності не виявлено. Щодо зв’язку майстерності спортсменів із результатами комп’ютерного тестування, виявлено, що лише показник реакції на рухомий об’єкт є показовим для спортсменів, які спеціалізуються в рукопашному бою. Висновки. Виявлено досить низьку інформативність комп’ютерних програм тестування когнітивних і психомоторних можливостей спортсменів у рукопашному бою, оскільки вони не включають моторний компонент, характерний для спортивної діяльності, зокрема для єдиноборств. Для тестування сенсомоторних якостей у спорті необхідно використовувати тести зі специфічними для виду спорту руховими завданнями.

Ключові слова


спортсмени; рукопашний бій; тестування; психомоторні функції

Повний текст:

PDF

Посилання


Bernstein N. А. Оn agility and its development / N. А. Bernstein. – Мoscow: Fizkultura i sport, 1991. – 288 p.

Vysochina N. Меthodology of conducting psychodiagnostics studies in the Olympic sport / N. Vysochina // Nauka v olimpiyskom sporte. – 2017. – N 1. – P. 82–90.

Кеller V. S. Тhеоretico-methodical bases of athletes’ preparation / V. S. Кеller, V. N. Platonov. – Lvov, 1993. – 270 p.

Коrobeynikov H. Psychophysiological states assessing in sport / H. Коrobeynikov. – Lviv, 2013.

Коrobeynikovа L. Peculiarities of neurodynamic functions manifestation in elite single combat athletes of different sex / L. Коrobeynikova // Visnyk Kyivskoho universytetu imeni T. Shevchenka. – 2014. – N 3 (68). – P. 18–21.

Маkarenko М. V. Меthods of conducting examinations and estimation of individual neurodynamic capacities of human higher nervous activity / М. V. Маkarenko // Fiziolohichnyi zhurnal. – 1999. – N 45 (4). – P. 125–131.

Маkarenko N. Formation of neurodynamic function capacities in athletes / N. Маkarenko, V. Lyzohub, А. Bezkopylny // Nauka v olimpiyskom sporte. – 2005. – N 2. – P. 80–85.

Nikitenko О. Теsting agility and coordination in single combats and martial arts / О. Nikitenko // Теоriya i metodyka fizvykhovannia і sportu. – 2017. – N 4. – P. 88–90.

Platonov V. N. System of athletes’ preparation in the Olympic sport. General theory and its practical applications / V. N. Platonov. – Кiev: Оlimpiyskaya literatura, 2015. – Book 2. – 2015. – 752 p.

Jeffreys I. Agility development in youths / I. Jeffreys // Strength and conditioning for young athletes: science and application / ed. by R. S. Lloyd, J. L. Oliver. – London, New-York: Routledge, 2014. – P. 107–119.

Nimphius S. Increasing agility / S. Nimphius // High-Performance Training for Sports / D. Joyce, D. Lewindon, eds. – 1 st ed. – Champaign, IL: Human Kinetics, 2014. – P. 185–198.

Shackih V. The impact of emotions on visual-movement performance and effectiveness of competitive activity of elite wrestlers / V. Shackih G. Korobeynikov, L. Korobeinikova, S. Latishev // Appl. Research in Wrestling. – 2017. – P. 123–128.

Tanner R. K. Quality assurance in exercise physiology laboratories. Physiological Tests for Elite Athletes / R. K. Tanner, C. J. Gore. 2 nd еd., eds R. K. Tanner, C. J. Gore. – Champaign, IL: Human Kinetics, 2013. – P. 3–10.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бернштейн Н. А. О ловкости и ее развитии / Н. А. Бернштейн. – М.: Физкультура и спорт, 1991. – 288 с.

Высочина Н. Методология проведения психодиагностических исследований в олимпийском спорте / Н. Высочина // Наука в олимп. спорте. – 2017. – No 1. – С. 82–90.

Келлер B. C. Теоретико-методические основы подготовки спортсменов / B. C. Келлер, В. Н. Платонов. – Львов, 1993. – 270 с.

Коробейніков Г. Оцінювання психофізіологічних станів у спорті / Г. Коробейніков. – Львів, 2013.

Коробейнікова Л. Особливості прояву нейродинамічних функцій у елітних спортсменів-єдиноборців різної статі / Л. Коробейнікова // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – 2014. – No 3 (68). – С. 18–21.

Макаренко М. В. Методика проведення обстежень та оцінки індивідуальних нейродинамічних властивостей вищої нервової діяльності людини / М. В. Макаренко // Фізіол. журн. – 1999. – No 45 (4). – С. 125–131.

Макаренко Н. Формирование свойств нейродинамических функций у спортсменов / Н. Макаренко, В. Лизогуб, А. Безкопыльный // Наука в олимп. спорте. – 2005. – No 2. – С. 80–85.

Нікітенко О. Тестування спритності та координаційних здібностей у єдиноборствах і бойових мистецтвах / О. Нікітенко // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. – 2017. – No 4. – С. 88–90.

Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения : учебник [для тренеров] : в 2 кн. / В. Н. Платонов. – К.: Олимп. лит., 2015. – Кн. 2. – 752 с.

Jeffreys I. Agility development in youths / I. Jeffreys // Strength and conditioning for young athletes: science and application / ed. by R. S. Lloyd, J. L. Oliver. – London, Nеw-York: Routledge, 2014. – P. 107–119.

Nimphius S. Increasing agility / S. Nimphius // High-Performance Training for Sports / D. Joyce, D. Lewindon, eds. – 1 st ed. – Champaign, IL: Human Kinetics, 2014. – P. 185–198.

Shackih V. The impact of emotions on visual-movement performance and effectiveness of competitive activity of elite wrestlers / V. Shackih G. Korobeynikov, L. Korobeinikova, S. Latishev // Appl. Research in Wrestling. – 2017. – С. 123–128.

Tanner R. K. Quality assurance in exercise physiology laboratories. Physiological Tests for Elite Athletes / R. K. Tanner, C. J. Gore. 2 nd еd., eds R. K. Tanner, C. J. Gore. – Champaign, IL: Human Kinetics, 2013. – С. 3–10.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);