DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2018.2.33-39

ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНОЇ ТА ШВИДКІСНО- СИЛОВОЇ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНІВ У ТАЇЛАНДСЬКОМУ БОКСІ

Станiслав Подгурський

Анотація


Розглянуто характеристику таїландського боксу, визначено проблему та актуальність даного дослідження. Мета. Виявити особливості техніко-тактичних дій у таїландському боксі. Методи. Аналіз спеціальної літератури, узагальнення, систематизація. Результати. Проаналізовано техніку змагальної діяльності, в якій коротко висвітлено основні ударні дії верхніми і нижніми кінцівками і швидкісно-силову підготовку кваліфікованих спортсменів в таїландському боксі. Виявлено залежність між ваговими групами спортсменів таїландського боксу та їх реалізації швидкісно-силових можливостей. Така залежність безпосередньо пов’язана з техніко-тактичними діями спортсменів у рингу. У структурі технічної підготовленості виділяються базові і додаткові вправи. Швидкісно-силова підготовка спортсменів вимагає диференційованого підходу, в якому залежно від вагової категорії розставляються пріоритети розвитку і підвищення швидкісного або силового компонентів. Підвищення швидкісного компонента методично здійснюється за допомогою «ударного» методу динамічних зусиль у стато-динамічному режимі. Тривалість вправ повинна бути такою, щоб до кінця виконання швидкість не знижувалася внаслідок втоми. Підвищення силового компонента здійснюється за допомогою чергування вправ методом динамічних зусиль з обтяженнями та без. У динамічному режимі вправи також мають долаючий та поступливий характер. Наявність великої різноманітності ударів, індивідуальних варіантів техніки виконання та прояви рухових функцій у спортсменів вимагають удосконалення технології контролю та оцінювання їх швидкісно-силових компонентів. Для здійснення контролю та оцінки показників провідних тайбоксерів буде застосовано програму, розроблену в компанії Hykso.

Ключові слова


муей-тай; диференційований підхід; швидкісно-силова підготовка; швидкісний компонент; силовий компонент; кваліфіковані спортсмени

Повний текст:

PDF

Посилання


Аrtemenko О. L. Мuay Тhаi – free fight / О. L. Аrtemenko, Т. S. Drozdov, А. N. Коvtik. – Мinsk: Sovremen. sl., 2001. – 358 p.

Degtyarev I. P. Peculiarities of special physical fitness of junior boxers / I. P. Degtyarev, E. G. Маrtirosov, М. S. Кiyzbayev // Boxing. – Мoscow, 1983. – P. 52–53.

Zatsiorsky V. М. Physical qualities of athlete the bases of education theory and methods / V. М. Zatsiorsky. – [3 rd edition] – Мoscow: Sov. Sport, 2009. – 200 p.

History of Thai boxing and the main hits in Muay Thai. – Access mode http://zdorovosport.ru/thai.html

Кickboxing and Thai boxing. – Ch. 1. – Access mode http://www.v8mag.ru/section315/article1815.php

Thai boxing club. Punches in Muay Thai. – Access mode http://www.lotos-club.com/content/99/udary-rukami/1/

Коvtik А. N. Boxing. Professional’s secrets / А. N. Коvtik. – Saint Petersburg: Piter, 2010. – 2 nd ed. – 129 p.

Коvtik А. N. Тhаi boxing. Lessons of the professional for novice athletes / А. N. Коvtik. – Saint Petersburg: Piter, 2010. – 224 p.

Маtveyev L. P. Тhеоry and methods of physical culture (general bases of theory and methods of physical education; theoretico-methodical аspects of sport and professionally applied forms of physical culture): textbook for physical culture institutions / L. P. Маtveyev. – Мoscow: Fizkultura i sport, 1991. — P. 184.

Маkhov S. «Assault fight GROM. Тhеоry and methods of training / S. Маkhov. – Оrel: МАBIV, 2014. – 41 p.

Nikitenko А. А. Correlations between indices of speed and strength capacities in single combat athletes at the stage of specialized basic preparation / А. А. Nikitenko et al. // Pedahohika, psykholohiia tа medyko-biolohichni problem fizvykhovania і sportu. – 2013. – N 1.

Nikitenko S. Development of speed capacities in juniors of middle school age with application of elements of sports single combats //Fizychna аktyvnist, zdorovia і sport. – 2011. – N 3 (5). – P. 27–35.

Оskolkov V. А. Movements on the ring – the basis of technico-tactical preparation in boxing: teaching guide / V. А. Оskolkov. – Volgograd: Izdatelstvo VSPU «Peremena», 2007. – P. 12.

Оstyanov V. N. Competitive activity analysis of elite boxers of different weight categories / V. N. Оstyanov, А. І. Hryb // Naukovyi visnyk lvivskoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii imeni S. Z. Gzhytskoho. – 2011. – Vol. 13, N 4–2 (50).

Platonov V. N. System of athletes’ preparation in the Olympic sport. General theory and its practical applications / V. N. Platonov. – Кiev: Оlimpiyskaya literatura, 2015. – Book 1. – P. 590–595.

Pat О'Leery. The strongest survive. Physical training in the practice of martial arts and single combats / Pat О’Leery. – Feniks, 2006. – 240 p.

Rezinkin V. V. Speed-strength preparation in sports single combats with usage of local weights: Dissertation of Ph. D. in Pedagogics. – 01.02.08 / V. V. Rezinkin. – Мoscow, 2001. – 129 p.

Rybalov Y. V. Teaching guide. Sports training bases / Y. V. Rybalov, S. I. Rybalova, М. V. Rudin. – Surazh, 2013. – 122 p.

Sagat Nоy Коklam. Thai boxing bases / Sagat Nоy Коklam. – Rostov-on-Don: Feniks, 2003. – 352 p.

Теchnique of punches in Thai boxing. – Access mode http://www.kombat.odessa.ua/?p=451

Thai boxing in Latvia. – Access mode http://thaibox.ucoz.com/index/0-6

Fedorov S. V. Меthods of developing strength capacities in young Thai boxers. Access mode http://www. scienceforum.ru/2015/874/14416

Shekhov V. G. Thai boxing for one’s pleasure: practical guide / V. G. Shekhov. – Мn.: Kharvest; Мoscow: АСТ, 2000. – 384 p.

Encyclopaedia of Thai boxing. – Access mode http://rmtf.ru/spravka/enciklopediya-tajskogo-boksa

Hykso. – Access mode https://www.hykso.com/


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Артеменко О. Л. Муай Тай – свободный бой / О. Л. Артеменко, Т. С. Дроздов, А. Н. Ковтик. – Минск: Современ. сл., 2001. – 358 с.

Дегтярев И. П. Особенности специальной физической подготовленности боксеров-юношей / И. П. Дегтярев, Э. Г. Мартиросов, М. С. Кийзбаев // Бокс. – М., 1983. – С. 52, 53.

Зациорский В. М. Физические качества спортсмена: основы теории и методики воспитания / В. М. Зациорский. – [3-е изд.] – М.: Сов. спорт, 2009. – 200 с.

История таиландского бокса и основные удары в муэй-тай. – Режим доступа http://zdorovosport.ru/ thai.html

Кикбоксинг и тайский бокс. – Ч. 1. – Режим доступа http://www.v8mag.ru/section315/article1815.php

Клуб таиландского бокса. Удары руками в муэй тай. – Режим доступа http://www.lotos-club.com/ content/99/udary-rukami/1/

Ковтик А. Н. Бокс. Секреты профессионала / А. Н. Ковтик. – СПб.: Питер, 2010. – [2-е изд.]. – 129 с.

Ковтик А. Н. Тайский бокс. Уроки профессионала для начинающих / А. Н. Ковтик. – СПб.: Питер, 2010. – 224 с.

Матвеев Л. П. Теория и методика физической культуры (общие основы теории и методики физического воспитания; теоретико-методические аспекты спорта и профессионально-прикладных форм физической культуры): учеб. для ин-тов физ. культуры / Л. П. Матвеев. – М.: Физкультура и спорт, 1991. — С. 184.

Махов С. «Штурмовой бой ГРОМ. Теория и методика тренировки / С. Махов. – Орёл: МАБИВ, 2014. – 41 с.

Никитенко А. А. Взаимосвязи показателей скоростных и силовых качеств спортсменов-единоборцев на этапе специализированной базовой подготовки / А. А. Никитенко и др. // Педагогіка, психологія і медико-біол. пробл. фіз. виховання і спорту: зб. наук. праць / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2013. – No 1.

Нікітенко С. Розвиток швидкісних якостей юнаків середнього шкільного віку із застосуванням елементів спортивних єдиноборств //Фіз. активність, здоров’я і спорт. – 2011. – No 3 (5). – С. 27–35.

Осколков В. А. Передвижение по рингу – основа технико-тактической подготовки в боксе: учеб. пособие / В. А. Осколков. – Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 2007. – С. 12.

Остьянов В. Н. Аналіз змагальної діяльності боксерів вищої кваліфікації різних вагових категорій / В. Н. Остьянов, А. І. Гриб // Наук. вісн. Львів. нац. ун-ту ветеринар. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. – 2011. – Т. 13, No 4–2 (50).

Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения: учебник [для тренеров]: в 2 кн. / В. Н. Платонов. – К.: Олимп. лит., 2015. – Кн. 1. – 2015. – С. 590–595.

Пэт О'Лири. Выживают сильнейшие. Физическая подготовка в практике боевых искусств и единоборств / Пэт О’Лири. – Феникс, 2006. – 240 с.

Резинкин В. В. Скоростно-силовая подготовка в спортивных единоборствах с использованием локальных отягощений: дис. ... канд. пед. наук. – 01.02.08 / В. В. Резинкин. – М., 2001. – 129 с.

Рыбалов Ю. В. Учебно-методическое пособие. Основы спортивной тренировки / Ю. В. Рыбалов, С. И. Рыбалова, М. В. Рудин. – Сураж, 2013. – 122 с.

Сагат Ной Коклам. Основы таиландского бокса / Сагат Ной Коклам. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 352 с.

Техника ударов в таиландском боксе. – Режим доступа http://www.kombat.odessa.ua/?p = 451

Таиландский бокс в Латвии. – Режим доступа http://thaibox.ucoz.com/index/0-6

Федоров С. В. Методика воспитания силовых способностей юных спортсменов–тайбоксеров. – Режим доступа http://www.scienceforum.ru/2015/874/14416

Шехов В. Г. Тайский бокс в свое удовольствие: практ. пособие / В. Г. Шехов. — Мн.: Харвест; М.: АСТ, 2000. – 384 с.

Энциклопедия таиландского бокса. – Режим доступа http://rmtf.ru/spravka/enciklopediya-tajskogoboksa

Hykso. – Режим доступа https://www.hykso.com/
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);