DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2018.2.40-45

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ РУХОВИХ ЯКОСТЕЙ КВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНОК НА ЕТАПІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ У СПОРТИВНИХ ТАНЦЯХ

Тетяна Тракалюк, Олександр Єременко

Анотація


Метою даного дослідження є практичне обґрунтування ефективності розробленої диференційованої програми розвитку рухових якостей кваліфікованих спортсменок у спортивних танцях на етапі спеціалізованої базової підготовки. Представлено результати дослідження фізичної підготовленості кваліфікованих спортсменок, які займалися за диференційованою програмою розвитку рухових якостей (експериментальна група) і за загальноприйнятою програмою спортивно-танцювального клубу (контрольна група). У дослідженні брали участь 15 спортсменок 14–18 років КСТ «Аврора» (м. Київ). Експериментальна група займалась за розробленою програмою вдосконалення фізичної підготовки квалі­ фікованих танцюристів, яка включала засоби спеціальної фізичної підготовки, спеціально розроблені комплекси вправ, танцювальні комбінації і засоби, що були підібрані з урахуванням вимог специфіки змагальної діяльності, а також вимог до рухових функціональних можливостей і спеціальних технічних характеристик рухів. Суть програми вдосконалення фізичної підготовки кваліфікованих танцюристів полягає в комплексному розвитку рухових якостей: сили, витривалості, швидкості, гнучкості та координації, що є передумовою досягнення високого рівня фізичної підготовленості в спортивних танцях на етапі спеціалізованої базової підготовки. Мета. Обґрунтування розробленої програми розвитку рухових якостей кваліфікованих спортсменок. Методи. Аналіз науково-методичної літератури, експеримент, педагогічне спостереження. Результати. За даними дослідження було проаналізовано стан спеціальної фізичної підготовленості спортсменок і показники розвитку провідних рухових якостей до та після проведення експерименту. Враховуючи гендерні особливості, було прийнято рішення про окремий аналіз показників фізичної підготовленості спортсменок і спортсменів. Виходячи з отриманих результатів, доведено ефективність застосування розробленої диференційованої програми розвитку рухових якостей кваліфікованих спортсменок на етапі спеціалізованої базової підготовки.

Ключові слова


спеціальна фізична підготовка; фізична підготовленість; рухові якості; спортсмени-танцюристи

Повний текст:

PDF

Посилання


Bоliak А. А. Моdel characteristics of physical and technical fitness of athletes engaged in sports aerobics at the stage of preliminary basic preparation : аuthor’s abstract for Ph. D. in Physical Education and Sport : 24.00.01 / А. А. Bоliak. – Kharkiv, 2007. – 24 p.

Каluzhna О. Physical preparation in training process of athletes-dancers at the stage of preliminary basic preparation / О. Каluzhna // Теоriya i metodyka fizvykhovannia і sportu. – 2010. – N 2. – P. 12–16.

Коrobeynikov H. V. Relationship of manifestation of neurodynamic characteristics of higher nervous activity with the success in sports dance in young athletes / H. V. Коrobeynikov, V. V. Мyshko // Pedahohika, psykholohiia tа medyko-biolohichni problem fizvykhovania і sportu: Collection of scientific papers / Ed. by S. S. Iermakov. – 2016. – N 4. – P. 17–23.

Sоronovych І. М. Substantiating the direction of training process at endurance development in skilled sport dancers / І. М. Sоronovych // Моlodizhnyi naukovyi visnyk Volynskoho universytetu imeni L. Ukrainky. – 2012. – N 6. – P. 54–59.

Тrakaliuk Т. А. Аnalysis of the efficiency of elaborated differentiated program for motor quality development in dancers at the stage of specialized basic preparation / Т. А. Тrakaliuk // Slobozhanskyi naukovo-sportyvnyi visnyk. – 2017. – N 4 (60). – P. 104–108.

Тrakaliuk Т. О. Peculiarities of improving physical preparation of skilled sport dancers at the stage of specialized basic preparation / Т. О. Тrakaliuk, О. А. Ieremenko // Теоriya i metodyka fizvykhovannia і sportu. – 2016. – N 4. – P. 16–20.

Khоlodov Z. К. Тhеоry and methods of physical education and sport: teaching guide for students of higher institutions / Z. К. Kholodov, V. S. Кuznetsov . – Мoscow: Izdatelsky tsentr «Аkademiya», 2003. – 480 p.

Bria S. Physiological characteristics of elite sport-dancers / S. Bria, M. Bianco, C. Galvani // J. Sports Med Phys Fitness. – 2011. – N 51(2). – P. 194–203.

Wyon M. A. Physiological monitoring of Cardiorespiratory adaptations during rehearsal and performance of contemporary dance / M. A. Wyon, E. Redding // J. of Strength, Conditioning Research. – 2005. Aug. – Vol. 19, iss. 3. – Р. 611–614.

Rousanoglou E. N. Ground reaction forces and heart rate profile of aerobic dance instructors during a low and high impact exercise programme / E. N. Rousanoglou, K. D. Boudolos // J. of sports medicine and physical fitness. – 2005. – Vol. 45, iss. 2. – Р. 162–165.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Боляк А. А. Модельні характеристики фізичної і технічної підготовленості спортсменів спортивної аеро­біки на етапі попередньої базової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / А. А. Боляк. – Х., 2007. – 24 с.

Калужна О. Фізична підготовка у тренувальному процесі спортсменів-танцюристів на етапі попередньої базової підготовки / О. Калужна // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. – 2010. – No 2. – С. 12–16.

Коробейніков Г. В. Зв’язок прояву нейродинамічних характеристик вищої нервової діяльності з успішністю в спортивних танцях у юних спортсменів / Г. В. Коробейніков, В. В. Мишко // Педагогіка, психологія та медико-біол. пробл. фіз. виховання і спорту: зб. наук. пр. / за ред. С. С.Єрмакова. – 2016. – No 4. – С. 17–23.

Соронович І. М. Обґрунтування спрямованості тренувального процесу на розвиток витривалості квалі­фікованих спортсменів у спортивному танці / І. М. Соронович // Молодіж. наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Л. Українки. – 2012. – No 6. – С. 54–59.

Тракалюк Т. А. Анализ эффективности разработанной дифференцированной программы развития двигательных качеств спортсменов-танцоров на этапе специализированной базовой подготовки / Т. А. Тракалюк // Слобожан. наук.-спорт. вісн. – 2017. – No 4 (60). – С. 104–108.

Тракалюк Т. О. Особливості вдосконалення фізичної підготовки кваліфікованих спортсменів у спортивних танцях на етапі спеціалізованої базової підготовки / Т. О. Тракалюк, О. А. Єременко // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. – 2016. – No 4. – С. 16–20.

Холодов Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов . – М.: Изд. центр «Академия», 2003. – 480 с.

Bria S. Physiological characteristics of elite sport-dancers / S. Bria, M. Bianco, C. Galvani // J. Sports Med Phys Fitness. – 2011. – N 51(2). – P. 194–203.

Wyon M. A. Physiological monitoring of Cardiorespiratory adaptations during rehearsal and performance of contemporary dance / M. A. Wyon, E. Redding // J. of Strength, Conditioning Research. – 2005. Aug. – Vol. 19, iss. 3. – Р. 611–614.

Rousanoglou E. N. Ground reaction forces and heart rate profile of aerobic dance instructors during a low and high impact exercise programme / E. N. Rousanoglou, K. D. Boudolos // J. of sports medicine and physical fitness. – 2005. – Vol. 45, iss. 2. – Р. 162–165.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);