DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2018.2.46-52

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОРНО-РЕСОРНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СТОПИ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ВАДАМИ СЛУХУ В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Сергій Афанасьєв, Кирило Бурдаєв

Анотація


На основі даних науково-методичної літератури визначено, що опорно-руховий апарат людини має багато функцій, найважливішими з яких є забезпечення опори, захисту та рухів тіла. Стопа як один з найважливіших органів прямоходіння людини в умовах природних локомоцій виконує не тільки функцію опори, а й забезпечує організацію ресорних взаємодій тіла з опірною поверхнею. Процес розвитку опорно-рухового апарату школярів перебуває під впливом різних чинників та піддається певним змінам, у тому числі й патологічним. Мета. Вивчити морфологічні особливості дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху в процесі фізичного виховання як передумову розробки технології формування статодинамічної постави. Методи. Аналіз спеціальної науково-методичної літератури, документальних матеріалів, педагогічні спостереження й експеримент з використанням антропометрії, відеометрії, методи математичної статистики. Результати. У процесі дослідження було встановлено збільшення кількості дітей молодшого шкільного віку з порушеннями постави. Необхідно відзначити превалювання сутулості у даного контингенту дітей. У процесі формування опорно-ресорної функції стопи школярів відбувається складна динаміка формування їхніх нижніх кінцівок. Отримані результати свідчать про відсутність статистично значущих відмінностей між показниками опорно-ресорних властивостей стопи дітей 7–10 років з вадами слуху залежно від статі.

Ключові слова


школярі; вади слуху; адаптивне фізичне виховання; морфологічні особливості

Повний текст:

PDF

Посилання


Bоndar О. М. Еfficiency of experimental technology of coordination capacities development in junior school age children with impaired hearing / О. М. Bondar, V. V. Dzhevaha // Naukovyi chasopys natsionalnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. – 2016. – Iss. 5 (75) 16. – P. 19–21.

Ziyad Hamidi Аhmad Nasrallah. Posture disorders correction in schoolchildren with hearing disorders by means of physical education: Dissertation of Ph. D. in Physical Education and Sport: 24.00.02. / Ziyad Hamidi Аhmad Nasrallah. – Кiev, 2008. – 180 p.

Каshuba V. А. Posture disorders correction in schoolchildren in the process of adaptive physical education // V. А. Каshuba, Ziyad Hamidi Аhmad Nasrallah. – Кyiv: Naukovyi svit, 2008. – 223 p.

Каshuba V. Popularization of contemporary forms of motor activity among schoolchildren with sensory disorders by means of multimedia technologies / V. Каshuba, Т. Rychok // Visnyk Prykarpatskoho universytetu. – 2017. – N 25–26. – P. 154–160.

Каshuba V. Biological prerequisites for elaboration of the concept of forming spatial body organization of children aged 6–10 years with vision deprivation / V. Каshuba, S. Savliuk // J. of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz. Bydgoszcz, Poland. – 2017. – N 7, vol. 7. – S. 1095–1112. – Access mode: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1039950.

Каshuba V. Structure and content of technology of prevention and correction of spatial body organization disorders in children aged 6–10 with sensory systems deprivation / V. Каshuba, S. Savliuk // J. of Education, Health and Sport formerly J. of Health Sci. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz. – Bydgoszcz, Poland. – 2017. – Vol. 7, N 8. – S. 1387–1407. – Access mode : http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1050987.

Каshuba V. А. Теchnology of biomechanical control for support-spring function state of human foot / V. А. Каshuba, К. N. Sergiyenko // Маterialy I Меzhdunarodnoy nauchnoy konferentsiyi «Biomekhanika stopy cheloveka». – Grodno, 2008. – P. 32–34.

Каshuba V. Characteristics of body spatial organization in junior schoolchildren with hearing deprivation / V. Каshuba, Ziyad Hamidi Аhmad Nasrallah, S. Demchuk // Моlodizhnyi naukovyi visnyk Skhidnoievropeyskoho universytety imeni Lesa Ukrainky. – 2014. – Iss. 14. – P. 65–69.

Каshuba V. Peculiarities of schoolchildren with hearing disorders attitude towards own health / V. Каshuba, О. Маslova, Т. Rychok // Моlodizhnyi naukovyi visnyk Skhidnoievropeyskoho universytety imeni Lesa Ukrainky. – 2016. – Iss. 23. – P. 115–122.

Каshuba V. Assessment of theoretical fitness level in pupils with hearing disorders as an integral constituent of their health forming activity / V. Каshuba, О. Маslova, Т. Rychok // Моlodizhnyi naukovyi visnyk Skhidnoievropeyskoho universytety imeni Lesa Ukrainky. – 2016. – Iss. 24. – P. 50–59.

Каshuba V. Аnalysis of the level of practical skills concerning health forming activity of children and adolescents with hearing disorders/ V. Каshuba, О. Маslova, Т. Rychok // Теоriya i metodyka fizvykhovannia і sportu. – 2017. – N 2. – P. 54–58.

Каshuba V. А. Multimedia technology usage in physical education of different population groups / V. Каshuba, О. Маslova, Т. Rychok, С. В. Лопацкий // Naukovyi chasopys natsionalnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. – 2017. – Iss. 6 (88) 17. – P. 37–41.

Каshuba V. А. Computer diagnosis of human foot support-spring function / V. А. Каshuba, К. N. Sergiyenko, D. P. Valikov // Fizvospitaniye studentov tvorcheskikh spetsialnostey: Collection of scientific papers / Ed. by S. S. Iermakov. – Kharkov: KKPI, 2002. – N 1. – P. 11–16.

Lаputin А. N. Теchnology of foot motor function control in pupils during physical education: methodical guide / А. N. Laputin, V. А. Каshuba, К. N. Sergiyenko. – Кiev, 2003. – 67 p.

Savliuk S. P. Body spatial organization in junior schoolchildren with sensory systems deprivation / S. P. Savliuk. – Rivne : О. Zen, 2017. – 560 p.

Sergiyenko К. N. Control and prevention of foot support-spring function disorders in schoolchildren in the course of physical education: Dissertation of Ph. D. in Physical Education and Sport / К. N. Sergiyenko. – Кiev, 2003. – 20 p.

Afanasiev Sergey. Formation of the vertical stability of the body of junior schoolchildren with hearing impairments in the process of physical education / Sergey Afanasiev, Kyrill, Burdaiev // J. of education, Health and Sport. – 2017. – No 7 (6). – P. 1169–1178.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бондар О. М. Ефективність експериментальної технології розвитку координаційних здібностей дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху / О. М. Бондар, В. В. Джевага // Наук. часоп. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. – 2016. – Вип. 5 (75) 16. – С. 19–21.

Зияд Хамиди Ахмад Насраллах. Коррекция нарушений осанки слабослышащих школьников средствами физического воспитания : дис. ... канд. наук по физ. воспитанию и спорту: 24.00.02. / Зияд Хамиди Ахмад Насраллах. – К., 2008. – 180 с.

Кашуба В. А. Коррекция нарушений осанки школьников в процессе адаптивного физического воспитания // В. А. Кашуба, Зияд Хмаид Ахмад Насраллах. – К.: Наук. світ, 2008. – 223 с.

Кашуба В. Популяризація сучасних форм рухової активності серед школярів з сенсорними порушеннями шляхом використання мультимедійних технологій / В. Кашуба, Т. Ричок // Вісн. Прикарпат. ун-ту. – 2017. – No 25–26. – С. 154–160.

Кашуба В. Біологічні передумови розробки концепції формування просторової організації тіла дітей 6–10 років із депривацією зору / В. Кашуба, С. Савлюк // J. of Education, Health and Sport formerly J. of Health Sci. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz. Bydgoszcz, Poland. – 2017. – N 7, vol. 7. – S. 1095–1112. – Режим доступу: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1039950.

Кашуба В. Структура та зміст технології профілактики й корекції порушень просторової організації тіла дітей 6–10 років із депривацією сенсорних систем / В. Кашуба, С. Савлюк // J. of Education, Health and Sport formerly J. of Health Sci. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz. – Bydgoszcz, Poland. – 2017. – Vol. 7, N 8. – S. 1387–1407. – Режим доступу : http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1050987.

Кашуба В. А. Технологии биомеханического контроля состояния опорно-рессорной функции стопы человека / В. А. Кашуба, К. Н. Сергиенко // Мат. I Междунар. науч.-практ. конф. «Биомеханика стопы человека». – Гродно, 2008. – С. 32–34.

Кашуба В. Характеристика просторової організації тіла дітей молодшого шкільного віку зі слуховою депривацією / В. Кашуба, Зіяд Хаміді Ахмад Насраллах, С. Демчук // Молодіж. наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2014. – Вип. 14. – С. 65–69.

Кашуба В. Особливості ставлення школярів із вадами слуху до власного здоров’я / В. Кашуба, О. Маслова, Т. Ричок // Молодіж. наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2016. – Вип. 23. – С. 115–122.

Кашуба В. Оцінка рівня теоретичної підготовленості школярів із вадами слуху як невід’ємного складника їхньої здоров’яформувальної діяльності / В. Кашуба, О. Маслова, Т. Ричок // Молодіж. наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2016. – Вип. 24. – С. 50–59.

Кашуба В. Аналіз рівня практичних умінь до здоров’яформуючої діяльності дітей та підлітків з вадами слуху/ В. Кашуба, О. Маслова, Т. Ричок // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. – 2017. – No 2. – С. 54–58.

Кашуба В. А. Использование мультимедийных технологий в процессе физического воспитания различных групп населения / В. А. Кашуба, Е. В. Маслова, Т. Н. Рычок, С. В. Лопацкий // Наук. часоп. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. – 2017. – Вип. 6 (88) 17. – С. 37–41.

Кашуба В. А. Компьютерная диагностика опорно-рессорной функции стопы человека / В. А. Кашуба, К. Н. Сергиенко, Д. П. Валиков // Физ. воспитание студ. творческих специальностей: сб. науч. тр. / под. ред. С. С. Ермакова. – Х.: ХХПИ, 2002. – No 1. – С. 11–16.

Лапутин А. Н. Технология контроля двигательной функции стопы школьников в процессе физического воспитания: метод. пособие / А. Н. Лапутин, В. А. Кашуба, К. Н. Сергиенко. – К., 2003. – 67 с.

Савлюк С. П. Просторова організація тіла дітей молодшого шкільного віку із депривацією сенсорних систем у процесі фізичного виховання / С. П. Савлюк. – Рівне : О. Зень, 2017. – 560 с.

Сергиенко К. Н. Контроль и профилактика нарушений опорно-рессорных свойств стопы школьников в процессе физического воспитания: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. наук по физ. воспитанию и спорту / К. Н. Сергиенко. – К., 2003. – 20 с.

Afanasiev Sergey. Formation of the vertical stability of the bodi of junior schoolchildren with hearing impairments in the process of physical education / Sergey Afanasiev, Kyrill, Burdaiev // J. of education, Health and Sport. – 2017. – No 7 (6). – P. 1169–1178.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);