DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2018.2.61-66

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗРОБКИ КОНЦЕПЦІЇ ЗДОРОВ’ЯФОРМУЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ

Наталія Гончарова

Анотація


На основі даних науково-методичної літератури та системного підходу розглянуто проблемні питання сучасного етапу розвитку системи освіти в Україні, визначено тенденції наукової думки про формування здоров’я дітей молодшого шкільного віку в процесі фізичного виховання та соціальну значущість проблеми формування здоров’я школярів. Мета. Проаналізувати соціально-педагогічні передумови розробки концепції здоров’яформуючих технологій у процесі фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку для визначення її основ. Методи. Аналіз та узагальнення науково-методичної літератури, ресурсів мережі Інтернет, контент-аналіз, понятійно-термінологічний аналіз, теоретико-методологічний аналіз, педагогічні методи, дослідження, опитування, методика визначення протистояння організму несприятливим факторам навколишнього середовища. Результати. На основі даних науково-методичної літератури та власних досліджень сформульовано основні теоретичні положення необхідності впровадження здоров’яформуючих технологій у процес фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку. Проаналізовано соціально-педагогічні передумови діяльності у напрямі формування здоров’я дітей шкільного віку. Серед соціальних передумов було окреслено потребу суспільства у гармонійно розвинутій особистості, виявлено низький рівень сформованості засад здорового способу життя, низький рівень рухової активності дітей у період навчання в школі, що розкривають соціальний запит відносно здоров’я населення. Серед необхідних складових впровадження освітніх інновацій акцентовано увагу на вимогах сучасного Державного стандарту початкової освіти, на недостатньому рівні впровадження інноваційних засобів фізичного виховання, необхідності розвитку кадрового потенціалу сучасних закладів загальної середньої освіти.

Ключові слова


здоров’я; діти; соціальні; педагогічні передумови; здоровий спосіб життя

Повний текст:

PDF

Посилання


Аnastasova О. I. Preparation of future physical culture teachers for introduction of health-forming technologies in educational process of secondary school : аuthor’s abstract for Ph. D. in Pedagogics : 13.00.04 / О. I. Аnastasova. – Berdiansk, 2014. – 20 p.

Vashchenko О. М. Introduction of health-preserving technologies in educational process of elementary school / О. М. Vashchenko // Visnyk Hlukhivskoho pedahokhichnoho universytetu imeni O. Dovzhenko. – 2012. – Iss. 20. – P. 214–218.

Vodneva Е. V. Pedagogical conditions for formation of an integral attitude of senior and junior schoolchildren­ towards health : Dissertation of Ph. D. in Pedagogics : 13.00.01 / Е. V. Vodneva. – Smolensk, 2003. – 207 p.

Voronin D. I. Formation of health-preserving competence of higher education institution students by means of physical education : аuthor’s abstract for Ph. D. in Pedagogics: 13.00.07 / D. I. Voronin. – Меlitopol, 2006. – 20 p.

Harashchenko L. V. Value of pre-schoolers’ health as an index of humanistic education / L. V. Harashchenko // Pеdahokhicnyi protses: teoria і praktyka. – 2013. – Iss. 2. – P. 29–37.

Honcharova H. Attitude of junior schoolchildren and their parents to physical culture and health related activities / N. Honcharova, H. Butenko // Fizkultura, sport і zdorovia natsii. – 2015. – Vol. 1, іss. 19. – P. 110–115.

Honcharova N. Features of motor activity of junior schoolchildren / N. Honcharova, H. Butenko, V. Usychenko // Sportyvnyi visnyk Prydniprovia. – 2016. – N 3. – P. 39–42.

Honcharova N. М. Peculiarities of motor regimen of first form pupils of secondary schools / N. М. Honcharova, О. М. Коstiuchenkoо, А. О. Prokopenko, М. V. Rodionenko // Моlod tа оlimpiyskyi rukh: proceedings of XІ International Conference of young scientists, 10–12 April, 2018. – P. 29–300.

Deyneko А. K. Socio-pedagogical prerequisites for formation of motor activity culture in schoolchildren / А. K. Deyneko // Slobozhanskyi naukovo-sportyvnyi visnyk. – 2015. – N 4. – P. 35–39.

Dribinsky P. L. Pedagogical conditions for formation of valuable attitude to health in kids of junior and middle school age : Dissertation of Ph. D. in Pedagogics : 13.00.01 / P. L. Dribinsky. – Smolensk, 2009. – 241 p.

Каrapuzova N. D. Health-preserving technologies in the system of professional training of future teachers of elementary school / N. D. Каrapuzova // Pedahohika, psykholohiia tа medyko-biolohichni problem fizvykhovania і sportu: Collection of scientific papers / Ed. by S. S. Iermakov. – 2015. – N 1. – P. 39–45.

Коziarin І. P. Risk factors in health formation in modern generation of children / І. P. Коziarin, О. P. Іvakhno, I. V. Nemtseva // Zbirnyk naukovykh prats spivrobitnykiv NМАPО іmeni P. L. Shupyka. – 2014. – Iss. 23(4). – P. 170–175.

Коndratyev А. N. Health-forming technologies of physical education of junior schoolchildren on the basis of using traditional karate: Dissertation of Ph. D. in Pedagogics : 13.00.04 / А. N. Коndratyev. – Тula, 2006. – 153 p.

Кrutsevych Т. I. Control in physical education of children, adolescents and youth: teaching guide / Т. I. Кrutsevych, М. І. Vorobiov, H. V. Bezverkhnia. – Кyiv: Оlimpiyska literatura, 2011. – 224 p.

Маrchenko S. V. Interaction of family and school in the process of schoolchildren physical education / S. V. Маrchenko, I. V. Skybyna, L. А. Nadeina // Nauchny almanakh. – 2015. – N 9(11). – P. 516–519.

Мykhailenko I. Health and motor activity of junior schoolchildren / I. Мykhailenko, V. Reshetilova, I. Коvrov // Sportyvnyi visnyk Prydniprovia. – 2017. – N 1. – P. 193–196.

Моskalenko N. Modern approaches concerning the increase of schoolchildren motor activity / N. Моskalenko, V. Reshetilova, I. Мykhailenko // Sportyvnyi visnyk Prydniprovia. – 2018. – N 1. – P. 203–208.

Futorny S. Current state of physical education process of junior schoolchildren: issues and ways of their solution / S. Futorny, N. Goncharova, G. Butenko // Fizkultura, sport і zdorovia natsii. – 2018. – Iss. 5 (24). – P. 120–124.

Tsarenko І. Health-preserving technologies in training of future teachers of professional education / І. Tsarenko // Naukovi zapysky Kirovohradskoho pedahohichnoho universytetu imeni V. Vynnychenka. – 2016. – Iss. 9(3). – P. 73–76.

Cherepov Е. А. System of physical education in health-forming educational space of school: mоnograph / Е. А. Cherepov. ― Chelyabinsk : Izdatelstvo tsentr YUrGU, 2015. ― 308 p.

Butenko H. Physical condition of primary school-aged children in school year dynamics / H. Butenko, N. Goncharova, V. Saienko et al. // J. of Physical Education and Sport. –2017. – 17(2). – Art 82. – P. 543–549.

Kashuba V. O. Effectiveness of health tourism application as the basis of health related recreational technology in primary school pupils’ physical education / V. O. Kashuba, N. N. Goncharova, H. О. Butenko // Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. – 2016. – 2. – 19–25. – doi:10.15561/18189172.2016.0203


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Анастасова О. Ю. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до впровадження здоров'я­ формувальних технологій у навчально-виховний процес загальноосвітньої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / О. Ю. Анастасова. – Бердянськ, 2014. – 20 c.

Ващенко О. М. Впровадження здоров’язберігальних технологій у навчально-виховний процес початкової школи / О. М. Ващенко // Вісн. Глухів. нац. пед. ун-ту ім. О. Довженка. – 2012. – Вип. 20. – С. 214–218.

Воднева Е. В. Педагогические условия формирования ценностного отношения к здоровью у детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Е. В. Воднева. – Смоленск, 2003. – 207 c.

Воронін Д. Є. Формування здоров’язберігаючої компетентності студентів вищих навчальних закладів засобами фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.07 / Д. Є. Воронін. – Мелітополь, 2006. – 20 с.

Гаращенко Л. В. Цінність здоров’я дітей дошкільного віку як чинник гуманістичного виховання / Л. В. Гаращенко // Пед. процес: теорія і практика. – 2013. – Вип. 2. – С. 29–37.

Гончарова Н. Ставлення дітей молодшого шкільного віку та їх батьків до фізкультурно-оздоровчої діяльності / Н. Гончарова, Г. Бутенко // Фіз. культура, спорт і здоров’я нації. – 2015. –Т. 1, вип. 19. – С. 110– 115.

Гончарова Н. Особливості рухової активності дітей молодшого шкільного віку / Н. Гончарова, Г. Бутенко, В. Усиченко // Спорт. вісн. Придніпров’я. – 2016. – No 3. – С. 39–42.

Гончарова Н. М. Особливості рухового режиму учнів першого класу загальноосвітньої школи / Н. М. Гончарова, О. М. Костюченко, А. О. Прокопенко, М. В. Родіоненко // Молодь та олімпійський рух: зб. тез доп. XІ Міжнар. конф. молодих вчених, 10–12 квітня 2018 р. – С. 29–300.

Дейнеко А. Х. Соціально-педагогічні передумови формування культури рухової діяльності в учнів загальноосвітніх навчальних закладів / А. Х. Дейнеко // Слобожан. наук.-спорт. вісн. – 2015. – No 4. – С. 35–39.

Дрибинский П. Л. Педагогические условия формирования ценностного отношения к здоровью у детей младшего и среднего школьного возраста : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / П. Л. Дрибинский. – Смоленск, 2009. – 241 с.

Карапузова Н. Д. Здоров’язбережувальні технології у системі професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів / Н. Д. Карапузова // Педагогіка, психологія та медико-біол. пробл. фіз. виховання і спорту: зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – 2015. – No 1. – С. 39–45.

Козярін І. П. Фактори ризику у формуванні здоров’я сучасного покоління дітей / І. П. Козярін, О. П. Івахно, Ю. В. Нємцева // Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2014. – Вип. 23(4). – С. 170–175.

Кондратьев А. Н. Здоровьеформирующая технология физического воспитания младших школьников на основе использования традиционного каратэ: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / А. Н. Кондратьев. – Тула, 2006. – 153 с.

Круцевич Т. Ю. Контроль у фізичному вихованні дітей, підлітків і молоді: навч. посіб. / Т. Ю. Круцевич, М. І. Воробйов, Г. В. Безверхня. – К.: Олімп. л-ра, 2011. – 224 с.

Марченко С. В. Взаимодействие семьи и школы в процессе физического воспитания школьников / С. В. Марченко, Е. В. Скибина, Л. А. Надеина // Науч. альм. – 2015. – No 9(11). – С. 516–519.

Михайленко Ю. Стан здоров'я і рухової активності дітей молодшого шкільного віку / Ю. Михайленко, В. Решетилова, Я. Ковров // Спорт. вісн. Придніпров'я. – 2017. – No 1. – С. 193–196.

Москаленко Н. Сучасні підходи щодо підвищення рухової активності дітей шкільного віку / Н. Москаленко, В. Решетилова, Ю. Михайленко // Спорт. вісн. Придніпров'я. – 2018. – No 1. – С. 203–208.

Футорный С. Современное состояние процесса физического воспитания детей младшего школьного возраста: проблемы и пути их решения / С. Футорный, Н. Гончарова, Г. Бутенко // Фіз. культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. пр. – 2018. – Вип. 5 (24). – С. 120–124.

Царенко І. Здоров'язбережувальні технології у підготовці майбутніх педагогів професійного навчання / І. Царенко // Наук. зап. Кіровоград. держ. пед. ун-ту ім. В. Винниченка. – 2016. – Вип. 9(3). – С. 73–76.

Черепов Е. А. Система спортизированного физического воспитания в здоровьеформирующем образовательном пространстве школы: монография / Е. А. Черепов. ― Челябинск : Изд. центр ЮУрГУ, 2015. ― 308.

Butenko H. Physical condition of primary school-aged children in school year dynamics / H. Butenko, N. Goncharova, V. Saienko et al. // J. of Physical Education and Sport. –2017. – 17(2). – Art 82. – P. 543–549.

Kashuba V. O. Effectiveness of health tourism application as the basis of health related recreational technology in primary school pupils’ physical education / V. O. Kashuba, N. N. Goncharova, H. О. Butenko // Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. – 2016. – 2. – 19–25. – doi:10.15561/18189172.2016.0203
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);