DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2018.2.73-77

ФУНКЦІОНАЛЬНА АСИМЕТРІЯ МОЗКУ І КОГНІТИВНІ СТРАТЕГІЇ У СПОРТИВНИХ ЄДИНОБОРСТВАХ

Георгій Коробейніков, Леся Коробейнікова, Дмитро Вольський, Шенпен Го

Анотація


Розкрито питання індивідуально-типологічної класифікації на основі міжпівкульної організації головного мозку людини, що є основою для оптимізації професійної орієнтації, спортивного відбору та індивідуального підходу в процесі багаторічного тренування. Мета. Дослідження взаємозв’язку функціональної асиметрії мозку з когнітивними стратегіями спортсменів у спортивних єдиноборствах. Методи. Тестування, експериментальні дослідження, методи статистики. Результати. У дослідженні брали участь 79 спортсменів високої кваліфікації, які спеціалізуються у греко-римській та вільній боротьбі. Група методів дослідження включала визначення функціональної міжпівкульової асиметрії мозку з використанням тесту «полезалежних» (версія тесту «Color & Word Test), для вивчення стану когнітивних процесів сприйняття вербальних подразників використовували методику «Встановлення закономірностей», оцінку характеристик зорового сприйняття невербальних подразників і оперативного мислення досліджували за методикою «Перцептивна швидкість». З’ясовано, що функціональна асиметрія головного мозку у спортсменів високої кваліфікації відображається у вищій полезалежності від впливу подразників зовнішнього середовища («адаптивна» когнітивна стратегія сприйняття і переробки інформації), тоді як наявність симетрії головного мозку у спортсменів відображається у вищій поленезележності від впливу інформації із зовнішнього середовища («автономна» когнітивна стратегія сприйняття і переробки інформації). Результати свідчать, що автономна когнітивна стратегія характеризується більшими можливостями прояву когнітивних функцій, зокрема, кращою здатністю до швидкого та якісного сприйняття і переробки зовнішньої інформації, порівняно з атлетами, які мають функціональну асиметрію півкуль головного мозку.

Ключові слова


асиметрія мозку; когнітивні стратегії; спортсмени; спортивні єдиноборства

Повний текст:

PDF

Посилання


Аntomonov М. Y. Маthematical processing and analysis of medico−biological data / М. Y. Аntomonov. – Кiev: «Маly drug», 2006. – 558 p.

Beteleva Т. G. Functional specialization of hemispheres during comparison of available and previous stimuli / Т. G. Beteleva // Fiziologiya cheloveka. – 2000. – Vol. 26, N 3. – P. 21–30.

Кurayev G. А. Formation of functional hemispheric brain asymmetry in education dynamics / G. А. Кurayev // Functional hemispheric asymmetry: reading-book. – Мoscow, 2004. – P. 125–162.

Levashov О. V. Modern approaches to studying functional asymmetry of brain hemispheres / О. V. Levashov // Аsimetriya. – 2012. – Vol. 6, N 4. – P. 40–50.

Pogadayeva О. V. Impact of electroencelographic biomanagement on motor functional asymmetries of athletes / О. V Pоgadayeva // Byul. СО RАМН. – 2004. – N 3 (113). – P. 110–112.

Factors determining dynamic features of functional hemispheric asymmetry / [V. F. Fokin, N. V. Ponomareva, М. V. Кrotenkova et al.] // Аsimetriya. – 2012. – Vol. 6, N 4. – P. 4–20.

Fomina Е. V. Functional brain asymmetry and adaptation to extreme sports loads / Е. V. Fomina. – Оmsk: SibSUPC, 2005.– 196 p.

Fomina Е. V. Lateral phenotype of elite athletes and elementary forms of speed manifestations / Е. V. Fomina // Теоriya i praktika fizkultury. – 2006. – N 3. – P. 43 – 45.

Asymmetry of muscle strength in elite athletes / P. Drid, M. Drapsin, T. Trivic et al. // Biomedical Human Kinetics. – 2009. – 1. – Р. 3–5, DOI: 10.2478/v10101-009-0002-1

Effects of handedness on the hand grip strength asymmetry in Turkish athletes / M. A. Ziyagil, R. Gürsoy, S. Dane et al. // Comprehensive Psychology. – 2015. – N 4(20). – P. 2–7.

Korobeynikov G. Functional brain asymmetry and cognitive functions in elite wrestlers / G. Korobeynikov, L. Korobeynikova // International J. of Wrestling Sci. – 2014. – Vol. 34 (1). – P. 26–30.

Korobeynikov G. The cognitive functions and slyles of fight in elite female judokas / G. Korobeynikov, L. Korobeynikova, N. Dakal // Physical activity health and sport. – 2015. – N 1(19). – P. 31–37.

Stroop J. R. Studies of interference in serial verbal reactions/ J. R. Stroop // J. of Experimental PsychologyGeneral. 1992. – N 121. – P. 15–23. (Reprinted from the Journal of Experimental Psychology. – 1935. – Vol. 18. – P. 643–662.)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Антомонов М. Ю. Математическая обработка и анализ медико−биологических данных / М. Ю. Антомонов. – К.: «Малый друг», 2006. – 558 с.

Бетелева Т. Г. Функциональная специализация полушарий при сопоставлении наличного и предыдущего стимулов / Т. Г. Бетелева // Физиология человека. – 2000. – Т. 26, No 3. – С. 21–30.

Кураев Г. А. Формирование функциональной межполушарной асимметрии мозга в динамике обучения / Г. А. Кураев // Функциональная межполушарная асимметрия: хрестоматия. – М., 2004. – С. 125–162.

Левашов О. В. Современные подходы к изучению функциональной асимметрии полушарий мозга / О. В. Левашов // Асимметрия. – 2012. – Т. 6, N 4. – С. 40–50.

Погадаева О. В. Влияние электроэнцефалографического биоуправления на двигательные функцио­ нальные асимметрии спортсменов / О. В Погадаева // Бюл. СО РАМН. – 2004. – No 3 (113). – С. 110–112.

Факторы, определяющие динамические свойства, функциональной межполушарной асимметрии / [В. Ф. Фокин, Н. В. Пономарева, М. В. Кротенкова и др.] // Асимметрия. – 2012. – Т. 6, No 4. – С. 4–20.

Фомина Е. В. Функциональная асимметрия мозга и адаптация к экстремальным спортивным нагрузкам / Е. В. Фомина. – Омск: СибГУФК, 2005.– 196 с.

Фомина Е. В. Латеральный фенотип высококвалифицированных спортсменов и элементарные

Asymmetry of muscle strength in elite athletes / P. Drid, M. Drapsin, T. Trivic et al. // Biomedical Human Kinetics. – 2009. – 1. – Р. 3–5, DOI: 10.2478/v10101-009-0002-1

Effects of handedness on the hand grip strength asymmetry in Turkish athletes / M. A. Ziyagil, R. Gürsoy, S. Dane et al. // Comprehensive Psychology. – 2015. – N 4(20). – P. 2–7.

Korobeynikov G. Functional brain asymmetry and cognitive functions in elite wrestlers / G. Korobeynikov, L. Korobeynikova // International J. of Wrestling Sci. – 2014. – Vol. 34 (1). – P. 26–30.

Korobeynikov G. The cognitive functions and slyles of fight in elite female judokas / G. Korobeynikov, L. Korobeynikova, N. Dakal // Physical activity health and sport. – 2015. – N 1(19). – P. 31–37.

Stroop J. R. Studies of interference in serial verbal reactions/ J. R. Stroop // J. of Experimental PsychologyGeneral. 1992. – N 121. – P. 15–23. (Reprinted from the Journal of Experimental Psychology. – 1935. – Vol. 18. – P. 643–662.) формы проявления быстроты / Е. В. Фомина // Теория и практика физ. культуры. – 2006. – No 3. – С. 43–45.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);