DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2018.3.3-7

СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ СПОРТОМ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Ольга Борисова, Євген Петрушевський

Анотація


Спорт – це особливий світ з його суспільними цінностями і власними правилами. Його розглядають як культурний феномен, котрий є одним із засобів збереження і розвитку особистості. Невдалий виступ збірної команди України на Іграх ХХХІ Олімпіади у Ріо-де-Жанейро 2016 р., невиконання планових показників, передбачених Концепцією підготовки спортсменів, свідчать про наявність кризового стану в українському спорті та необхідність системних дій із вирішення означених питань. Для цього необхідно невідкладно вжити ефективні заходи для усунення не лише суто спортивної, а й соціально значущої проблеми забезпечення розвитку спорту в Україні з урахуванням національних традицій та сучасних тенденцій.  Мета. Визначити напрями реформування системи організації та управління спортом в Україні на сучасному етапі. Методи. Аналіз наукової літератури, нормативних актів, порівняння, аналогія. Результати. Аналіз змін, що відбуваються в умовах глобалізації спорту, у міжнародному олімпійському русі, а також вивчення тенденцій розвитку системи організації та управління спортом у світі та сучасного стану спорту в Україні обумовило вибір теми дослідження. Згідно зі Cтратегією Президента України та Кабінету Міністрів України, спрямованою на виконання угоди про асоціацію України з Європейським Союзом, необхідне реформування усіх сторін життя держави відповідно до європейських стандартів. Це стосується і спорту, оскільки він пронизує всі рівні сучасного соціуму, широко впливаючи на основні сфери життєдіяльності суспільства.  Зауважимо, що на сьогодні у галузі фізичного виховання та спорту України гостро стоїть питання його реформування. Основна мета реформи спорту в Україні – створення відповідних нормативно-правових, соціально-економічних і організаційних умов, що сприятимуть не лише удосконаленню його організаційно-управлінської системи, належному рівню охоплення дітей заняттям спортом, а й забезпечить механізм відбору та підготовки обдарованих осіб для спорту вищих досягнень.

Ключові слова


система організації та управління спортом; фізичне виховання та спорт; спорт вищих досягнень; глобалізація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Аlikova О. М. Оrganizational-legak forms of state body activities in physical culture and sport / О. М. Аlіkova // Аktualni problem derzhavy і prava: zbirnyk naukovykh prats. – 2005. – Iss. 25. – P. 210–214.

Bubka S. N. Мanagement of athlete preparation for the Olympic games / S. N. Bubka, V. N. Pkatonov. – Кiev: Оlimpiyskaya literatura, 2017. – 480 p.

Hаsiuk І. L. Меchanisms of physical culture and sport state management in Ukraine: author’s abstract for Doctoral Degree in State Management.: 25.00.02 / І. L. Hasiuk. – Кyiv, 2013. – 39 p.

Imas Е. V. Professional tennis: issues and development prospects / Е. V. Imas, О. V. Borysova. – Кiev: Tsentr uchebnoy literatury, 2016. – 317 p.

Коstenko М. P. Legislative and regulatory support of elite sport development in Ukraine / М. P. Коstenko // Аktualni problem fizkultury і sportu: zbirnyk naukovykh prats. – Кyiv: Naukovyi svit, 2003. – P. 12–17.

Кuzmenko О. О. Realization of state program in physical culture and sport / О. О. Кuzmenko // Naukovyi visnyk molodykh vchenykh. – 2010. – Iss.1(1). – P. 225–229.

Маltseva Т. М. Current state of material and technical support of the physical culture and sports industry in Ukraine and its prospects for change / Т. М. Маltseva, V. А. Liubiieva, О. І. Chala // Health, sport, rehabilitation. – 2017. – Vol. 3, N 2. – P. 44–49.

Regulatory and organizational-management support of physical culture and sport in Ukraine / [V. P. Коrzh, М. V. Dutchak, О. К. Аrtemiev et al.] // Аktualni problem fizkultury і sportu: zbirnyk naukovykh prats. – 2006. – N 10. – P. 4–12.

Platonov V. М. Olympic sport professionalization / V. М. Platonov // Теоriya i metodyka fizvykhovannia і sportu. – 2005. – N 1. – P. 3–8.

On approval of State target social program for physical culture and sport development in Ukraine util 2020, 2017. [Electronic resource]. – Access mode: http://zakon3. rada. gov. ua/laws/show/592-2009-р.

On principles of sport autonomy in Europe, 2011. [Electronic resource]. – Access mode: www.dsmsu.gov. ua/index/ru/material/15576

On physical culture and sport: Law of Ukraine of December 24, 1993. No 3808-ХІІ.– Access mode: http:// zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3808-12

Sports Charter of Europe, 1992. [Electronic resource]. – Access mode: lib.sportedu.ru/GetText. idc?TxtID=1542

Тrubina М. V. Peculiarities of legal regulation of physical culture and sport in Ukraine / М. V. Тrubina // Finansove pravo. – 2011. – N 2(16). – P. 31–34.

Chervona S. P. Preparation of coaches-teachers of sports teams for management / S. P. Chervona // Problemy і perspеktyvy rozvytku sportyvnykh іhor і iedynoborstv u vyshchykh zakladakh. – 2018. – Vol. 2. – P. 75–78.

Chappelet J.-L. L’autonomie du sport en Europe / J.-L. Chappelet. – Strasbourg: Editions du Conseil de l’Europe, 2010. – 113 p.

Independent European Sport Review 2006. [Електронний ресурс]. Режим доступу: eose.org/ressource/ independant-european-sports-review/

Speech from the IOC President, Jacques Rogge / First World Olympic SportConvention,Acapulco,23.10. 20//<http://www.olympic.org/Documents/Conferences_Forums_and_Events/2010-ACNO-Acapulco/ANOC2010First-World-Olympic-SportConvention-Acapulco-eng-final-2010.pdf>.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Алікова О. М. Організаційно-правові форми діяльності державних органів у сфері фізичної культури і спорту / О. М. Алікова // Акт. пробл. держави і права: зб. наук. пр. – 2005. – Вип. 25. – С. 210–214.


Бубка С. Н. Менеджмент подготовки спортсменов к Олимпийским играм / С. Н. Бубка, В. Н. Платонов. – К.: Олимп. лит., 2017. – 480 с.

Гасюк І. Л. Механізми державного управління фізичною культурою та спортом в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора наук з держ. упр.: 25.00.02 / І. Л. Гасюк. – К., 2013. – 39 с.

Имас Е. В. Профессиональный теннис: проблемы и перспективы развития / Е. В. Имас, О. В. Борисова. – К.: Центр учеб. лит., 2016. – 317 с.

Костенко М. П. Законодавче та нормативно-правове забезпечення розвитку спорту вищих досягнень в Україні / М. П. Костенко // Акт. пробл. фіз. культури і спорту: зб. наук. пр. – К.: Наук. світ, 2003. – С. 12–17.

Кузьменко О. О. Реалізація державної програми у сфері фізичної культури і спорту / О. О. Кузьменко // Наук. вісн. молодих вчених. – 2010. – Вип.1(1). – С. 225–229.

Мальцева Т. М. Current state of material and technical support of the physical culture and sports industry in Ukraine and its prospects for change / Т. М. Мальцева, В. А. Любієва, О. І. Чала // Health, sport, rehabilitation. – 2017. – Т. 3, No 2. – С. 44–49.

Нормативно-правове та організаційно-управлінське забезпечення розвитку фізичної культури і спорту України / [В. П. Корж, М. В. Дутчак, О. К. Артем’єв та ін.] // Акт. пробл. фіз. культури і спорту: зб. наук. пр. – 2006. – No 10. – С. 4–12.

Платонов В. М. Професіоналізація олімпійського спорту / В. М. Платонов // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. – 2005. – No 1. – С. 3–8.

Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту України на період до 2020 року, 2017. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3. rada. gov. ua/ laws/show/592-2009-р.

Про принципи автономності спорту в Європі, 2011. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www. dsmsu.gov.ua/index/ru/material/15576

Про фізичну культуру і спорт: Закон України від 24 груд.1993 р. No 3808-ХІІ. – Режим доступу: http:// zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3808-12

Спортивна хартія Європи, 1992. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: lib.sportedu.ru/GetText. idc?TxtID=1542

Трубіна М. В. Особливості правового регулювання фізичної культури і спорту в Україні / М. В. Трубіна // Фінансове право. – 2011. – No 2(16). – С. 31–34.

Червона С. П. Підготовка тренерів-викладачів спортивних команд до управлінської діяльності / С. П. Червона // Проблеми і перспективи розвитку спортивних ігор і єдиноборств у вищих навчальних закладах. – 2018. – Т. 2. – С. 75–78.

Chappelet J.-L. L’autonomie du sport en Europe / J.-L. Chappelet. – Strasbourg: Editions du Conseil de l’Europe, 2010. – 113 p.

Independent European Sport Review 2006. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: eose.org/ressource/independant-european-sports-review/

Speech from the IOC President, Jacques Rogge / First World Olympic SportConvention,Acapulco,23.10. 20//<http://www.olympic.org/Documents/Conferences_Forums_and_Events/2010-ACNO-Acapulco/ANOC2010First-World-Olympic-SportConvention-Acapulco-eng-final-2010.pdf>.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);