DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2018.3.8-13

ОЦІНКА ТА ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ СПОРТСМЕНІВ З ФЕХТУВАННЯ НА СВІТОВІЙ АРЕНІ

Олександр Дрюков

Анотація


Розглянуто питання про конкурентоздатність українського фехтування на сучасному етапі розвитку спорту вищих досягнень, яке є одним із центральних у розробці стратегії удосконалення цього виду спорту у країні.  Мета. Визначення методології оцінювання рівня конкурентоздатності українських фехтувальників на світовій арені. Методи. Аналіз науково-методичної літератури, анкетування, метод експертних оцінок. Результати. Кількісне і якісне оцінювання конкурентоздатності фехтувальників на світовій арені здійснено методом експертної оцінки. Виявлено, що українські спортсмени мають високий рівень конкурентоздатності у фехтуванні на шаблях і шпагах серед жінок, а також на шпагах серед чоловіків, середній – на шаблях серед чоловіків та низький – на рапірах серед жінок та чоловіків.  Встановлено, що стримуючими факторами зростання конкурентоздатності українських спортсменів у світі є низький рівень законодавчої підтримки розвитку фехтування, висока залежність від бюджетного фінансування, низька престижність праці тренера, вимушений від’їзд за кордон тренерів і спортсменів, недостатньо розвинутий маркетинг, низька заробітна плата, відсутність ефективного науково-методичного, фінансового і матеріально-технічного забезпечення спортивних шкіл.  Для ефективного підвищення конкурентоздатності українських спортсменів у світі необхідно здійснити такі заходи: удосконалення нормативно-правової бази діяльності спортивних шкіл, розширення сфери позабюджетного фінансування, запровадження інноваційних підходів до забезпечення розвитку виду спорту, створення ефективної системи підготовки спортивного резерву, покращення маркетингу, збереження і забезпечення традицій фехтування, поліпшення методичної та матеріально-технічної бази, сприяння раціональній гендерній політиці.  Перелічені заходи слугуватимуть інструментом підвищення конкурентоздатності спортсменів у світі на сучасному етапі розвитку спортивного фехтування.


Ключові слова


конкурентоздатність; оцінка; спортсмени; фехтування

Повний текст:

PDF

Посилання


Аzoyev G. L. Competition: аnalysis, strategy and practice / G. L. Аzoyev. – Мoscow: Tsentr ekonomiky i marketinga,1996. – 350 p.

Аndreev V. I. Science of competition: educational course for creative competitiveness development / V. I. Аndreev. – Каzan: tsentr innovatsionnykh tekhnologiy, 2004. – 467 p.

Yegorov А. G. Fair play in modern sport: teaching guide / А. G. Yegorov, М. А. Zakharov. – Smolensk, 2006. –186 p.

Коlesnikov I. А. Sports management quality and sports competitiveness / I. А. Коlesnikov. – Мoscow: Siner­ giya; 2017. – 396 p.

Кuleshova А. B. Competition in questions and answers / А. B. Кuleshova. – Мoscow: ТК Velbi, 2016. – 256 p.

Lednev V. А. Competition in sport: new development trends and regularities / V. А. Lednev // Sovremennaya konkurentsiya. – 2012. – N 6 (36). – 83–87.

Porter Е. М. Competitive strategy: methods for analyzing branches and competitors: translation from English / Е. Porter. – Мoscow: Аlpina Biznes Buks, 2006. – 452 p.

Fatyanov I. А. Diagnosis of marathon athlete competitiveness level / I. А. Fatyanov // Теоriya i metodika obshchestvennogo razvitiya. – 2015. – N 21. – Р. 292–295.

Yudanov Y. А. Competition: theory and practice: teaching guide / Y. А. Yudanov. – [3 rd revised ed.]. – Мoscow: Gnompress; 2001. – 304 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Азоев Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика / Г. Л. Азоев. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. – 350 с.

Андреев В. И. Конкурентология: учеб. курс для творч. развития конкурентоспособности / В. И. Андреев. – Казань: Центр инновац. технологий, 2004. – 467 с.

Егоров А. Г. Фэйр Плэй в современном спорте: учеб. пособие / А. Г. Егоров, М. А. Захаров. – Смоленск, 2006. –186 с.

Колесников И. А. Качество спортивного менеджмента и конкурентоспособность спорта / И. А. Колесников. – М.: Синергия; 2017. – 396 с.

Кулешова А. Б. Конкуренция в вопросах и ответах / А. Б. Кулешова. – М.: ТК Велби, 2016. – 256 с.

Леднев В. А. Конкуренция в спорте: новые тренды и закономерности развития / В. А. Леднев // Современ. конкуренция. – 2012. – No 6 (36). – 83–87.

Портер Е. Майкл Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов / Е. Портер; пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 452 с.

Фатьянов И. А. Диагностика уровня конкурентоспособности спортсменов, специализирующихся в марафонском беге / И. А. Фатьянов // Теория и методика обществен. развития. – 2015. – No 21. – С. 292– 295.

Юданов Ю. А. Конкуренция: теория и практика: учеб. пособие / Ю.А. Юданов. – [3-е изд. испр. и доп.]. – М.: Гномпресс, 2001. – 304 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);