DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2018.3.24-28

ОСОБЛИВОСТІ ВЕРТИКАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ ТІЛА ШКОЛЯРІВ 11–14 РОКІВ З ВАДАМИ СЛУХУ

Алла Альошина, Роман Іваніцький

Анотація


Вивчено стан здоров’я дітей з вадами розвитку, зокрема з порушенням слуху. Мета. Проаналізувати особливості вертикальної стійкості тіла школярів 11–14 років з вадами слуху. Методи. Теоретичний аналіз та узагальнення науково-методичної літератури, педагогічне тестування статичної рівноваги за методикою Є. Я. Бондаревського, методи математичної статистики. Результати. У дослідженні брали участь 58 школярів 11–14 років з вадами слуху. Порівняльний аналіз досліджених показників здійснювали методами математичної статистики з використанням критерію Манна–Уїтні. Отримані результати вимірювань дозволили вивчити особливості зміни показників статичної рівноваги у школярів залежно від віку та статі. У віковому аспекті виявлено позитивну динаміку у хлопців та дівчат у тестах з розплющеними та заплющеними очима. Після виконання тесту Є. Я. Бондаревського не виявлено статистично значущих відмінностей між часом збереження статичної пози дітей залежно від статі. Водночас у віковому аспекті вони можуть довше зберігати статичну рівновагу. Аналіз темпів приросту досліджуваних показників засвідчує, що відбувається цей процес по-різному: у дівчат у тесті із заплющеними очима максимальний темп приросту показників статичної рівноваги в 11–12 років – 20 %, мінімальний темп приросту в 13–14 років – 15,3 %; у тесті із розплющеними очима максимальний темп приросту показників статичної рівноваги у 13–14 років – 21,7 %, мінімальний темп приросту у 12–13 років – 15 %. У хлопців у тесті із заплющеними очима максимальний темп приросту показників статичної рівноваги у 12–13 років – 19 %, мінімальний темп у 13–14 років – 10,3 %; у тесті із розплющеними очима максимальний темп приросту показників статичної рівноваги у 13–14 років – 24,6 %, мінімальний темп у 11–12 років – 10,3 %


Ключові слова


вертикальна стійкість; вади слуху; школярі; статична рівновага

Повний текст:

PDF

Посилання


Іvanitskyi R. On issue of body vertical stability development and improvement in pupils during adaptive physical education / R. Іvanitskyi, А. Аlioshyna, О. Bychuk // Аktualni problem fizkultury, sportu, fizychnoi terapii ta erhoterapii: Materialy І Vstukrainskoi elektronnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. – Кyiv: NUPESU, 2018 – P. 173–175.

Каshuba В. Problematics of motor activity of children and adolescents with hearing disorders / V. Каshuba, Е. Маslova // Моlodizhnyi naukovyi visnyk Skhidnoievropeyskoho universytety imeni Lesi Ukrainky. – 2015. – Iss. 18. – P. 138–141.

Каshuba V. А. Correcting pupils’ body posture durin adaptive physical education / V. А. Каshuba, H. А. Nasrallah Ziad. – Кyiv : Naukovyi svit, 2008. – 224 p.

Каshuba V. Characteristic of orthogradic posture of junior schoolchildren with hearing disorders during physical education / V. Каshuba, О. Bondar, О. Skomorokha // Моlodizhnyi naukovyi visnyk Skhidnoievropeyskoho universytety imeni Lesi Ukrainky, 2016. – Iss. 23. – P. 68–72.

Каshuba V. Human body vertical stability characteristic and its peculiarities in pupils with hearing disorders / V. Каshuba, А. Storozhyk, S. Demchuk // Моlodizhnyi naukovyi visnyk Skhidnoievropeyskoho universytety imeni Lesi Ukrainky. – 2014. – Iss. 16. – P. 89–93.

Каshuba V. А. Human motorics formation in the ontogenesis : monograph / V. А. Каshuba, Е. М. Bondar, N. N. Goncharova, N. L. Nosova. – Lutsk : Vezha-Druk, 2016 – 232 p.

Liakhova І. М. Formation of coordination-motor sphere in junior and middle schoolchildren with reduced hearing / І. М. Liakhova // Naukovyi chasopys natsionalnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. – 2013. – Iss. 5 (30). – P. 39–44.

Storozhyk А. I. Теchnology of vertical stability formation in children aged 7–10 years with reduced hearing

/ А. I. Storozhyk // Pedahohika, psykholohiia tа medyko-biolohichni problem fizvykhovania і sportu: Collection of

scientific papers / Edited by S. S. Iermakov. – 2013. – N 10. – P. 67–73.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Іваніцький Р. До проблеми розвитку та вдосконалення вертикальної стійкості тіла школярів у процесі адаптивного фізичного виховання / Р. Іваніцький, А. Альошина, О. Бичук // Акт. пробл. фіз. культури, спорту, фіз. терапії та ерготерапії: біомехан., психофізіол. та метролог. аспекти: мат. І Всеукр. електрон. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – К.: НУФВСУ, 2018. – С. 173–175.

Кашуба В. Проблематика двигательной деятельности детей и подростков с нарушениями слуха / В. Кашуба, Е. Маслова // Молодіж. наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2015. – Вип. 18. – С. 138–141.

Кашуба В. А. Коррекция нарушений осанки школьников в процессе адаптивного физического воспитания / В. А. Кашуба, Х. А. Насраллах Зияд. – К. : Наук. світ, 2008. – 224 с.

Кашуба В. Характеристика ортоградної пози дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху в процесі фізичного виховання / В. Кашуба, О. Бондар, О. Скомороха // Молодіж. наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2016. – Вип. 23. – С. 68–72.

Кашуба В. Характеристика вертикальної стійкості тіла людини і її особливості в школярів із порушеннями слуху / В. Кашуба, А. Сторожик, С. Демчук // Молодіж. наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2014. – Вип. 16. – С. 89–93.

Кашуба В. А. Формирование моторики человека в процессе онтогенеза : монография / В. А. Кашуба, Е. М. Бондарь, Н. Н. Гончарова, Н. Л. Носова. – Луцк : Вежа-Друк, 2016. – 232 с.

Ляхова І. М. Сформованість координаційно-рухової сфери дітей зі зниженим слухом молодшого та середнього шкільного віку / І. М. Ляхова // Наук. часоп. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. – 2013. – Вип. 5 (30). – С. 39–44.

Сторожик А. И. Технология формирования вертикальной устойчивости тела детей 7–10 лет со сниженным слухом / А. И. Сторожик // Педагогіка, психологія та медико-біол. пробл. фіз. виховання і спорту: зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – 2013. – No 10. – С. 67–73.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);