DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2018.3.29-37

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ ПРОГРАМИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ З НАСЛІДКАМИ ГОСТРИХ ПОРУШЕНЬ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ У ПІЗНЬОМУ ВІДНОВНОМУ ПЕРІОДІ

Римма Баннікова, Вадим Керестей

Анотація


Узагальнено сучасні відомості про поширення захворюваності на гострі порушення мозкового кровообігу у світі та в Україні. Відмічено, що в основі інвалідизації при інсульті знаходяться рухові (порушення ходьби і рівноваги) та когнітивні порушення. Підкреслено, що використання сучасних методів втручань під час нейрореабілітації може суттєво вплинути на соціальні та функціональні перспективи таких хворих, завдяки яким можна повернути пацієнта до активної соціально-побутової діяльності, створити умови для його активної участі у житті суспільства і покращення якості життя як самого хворого, так і його близьких. За результатами аналізу літературних джерел з’ясовано, що використання методологічних підходів Міжнародної класифікації функціонування – це шлях для покращення функціональної незалежності, зменшення обмеження життєдіяльності, максимальної реалізації активності та участі пацієнта. Мета.  Науково обґрунтувати та розробити програму фізичної реабілітації осіб з гострим порушенням мозкового кровообігу у пізньому відновному періоді. Методи. Аналіз наукової літератури, синтез, узагальнення, педагогічне спостереження. Результати. Стратегія вирішення проблеми полягає у зменшенні обмежень життєдіяльності, збільшенні опанування новими навичками та здібностями, що максималізують активність пацієнта, змінах зовнішнього середовища з метою мінімізації соціальних обмежень. Визначено, що для проведення реабілітаційних втручань та прогнозування наслідків важливим є вибір критеріїв оцінки ступеня вираженості неврологічного дефіциту, що забезпечується використанням бальних оцінних шкал, які застосовують для проведення діагностики та визначення обмежень життєдіяльності. Доведено, що умовами ефективної реабілітації пацієнтів, які перенесли інсульт, у пізньому відновному періоді, є адекватне визначення короткострокових та довгострокових цілей реабілітації, виявлення його проблем та потреб, стандартизована оцінка динаміки стану і ступеня функціонального відновлення з використанням шкал, тестів і опитувальників, залучення в реабілітаційний процес самого пацієнта та його близьких, ставлення до пацієнта як до особистості


Ключові слова


інсульт; рухові порушення; Міжнародна класифікація функціонування; фізична реабілітація

Повний текст:

PDF

Посилання


Bannikova R. О. Current state of physical rehabilitation issue of post-stroke patients with motor dysfunction / R. О. Bannikova, I. V. Маhnushevskyi // Теоriya i metodyka fizvykhovannia і sportu. – 2014. – N 2. – P. 44–49.

Bannikova R. О. Modern view of physical rehabilitation of acute cerebrovascular accident consequences in late recovery period / R. О. Bannikova, V. V. Кеrestei, I. V. Маhnushevskyi // Теоriya i metodyka fizvykhovannia і sportu. – 2017. – N 1. – P. 47–53.

Bezrukov V. V. Modern ideas about pathophysiological mechanisms of posotonic responses of patients after stroke (review) / V. V. Bezrukov, S. М. Кuznetsova, N. А. Skachkova, S. I. Cherkasov // Zhurnal nevrolohii imeni B. М. Маnkovslyi. – 2016. – N 4. – P. 5–9.

Buylova Т. V. International Classification of Functioning as a key to understanding rehabilitation philosophy / Т. V. Buylova // МеdiAl. – 2013. – N 2 (7). – P. 26–31.

Golik V. A. Motor function recovery after stroke: impact of localization pathological patterns on prognosis / V. A. Golik // Sudynni zakhvoriuvannia holovnoho mozku. – 2011. – N 1. – P. 25–32.

Kаzmin А. М. Applied significance of International Classofication of Functioning, restricted living activity and health of children and adolescents (literature review) / А. М. Kаzmin, G. А. Perminova, А. I. Chugunova // Кlinicheskaya i spetsialnaya psikhologiya. – 2014. – Vol. 3, N 2. – Access mode: http://psyjournals.ru/psyclin/2014/ n2/Kazmin_et_al. shtml.

Lazareva Е. B. Modern approaches to physical rehabilitation means usage in patients of neurosurgical profile / Е. B. Lazareva // Теоriya i metodyka fizvykhovannia і sportu. – 2015. – N 2. – P. 81–88.

Lazareva О. B. Usage of electrostimulation with biological feedback in patients after operative treatment of hemorrhagic stroke / О. B. Lazareva, V. V. Vitomskyi // Маterialy naukovo-praktychnoi konferentsii «Modern technologies in rehabilitation and treatment of neurone-skeletomuscular disorders», Кyiv, 20–21 April 2017. – Кyiv: Tsentr uchebnoy literatury, 2017. – P. 75–76.

International Classification of functioning, limitations of daily living and health: МКF. World Health Organization. 2001. – 342 p.

International Classification of functioning, limitations of daily living and health: МКF, brief version. World Health Organization. Saint Petersburg, 2003. – 228 p.

Popadiukha I. А. Usage of Amadeo complex for restoration and development subtle motor skills of hand of patients of orthopedic-traumatologic profile / I. А. Popadiukha, I. B. Lazareva // Sovremennyye zdorovyezberegayushchiye tekhnologiyi. – 2017. – N 1. – P. 149–161.

Chudna R. V. Modern state and prospects of preventing disability by means of remedial physical culture and physical rehabilitation in Ukraine / R. V. Chudna // Sudynni zakhvoriuvannia holovnoho mozku. – 2012. – N 4. – P. 2–10.

Bovend’Eerdt T. J. Writing SMART rehabilitation goals and achieving goal attainment scaling: a practical guide / T. J. Bovend’Eerdt, R. E. Botell, D.T. Wade // Clin Rehab. – 2009. – Vol. 23. – P. 352–361.

Cirn D. X. Physical medicine and rehabilitation / D. X. Cirn, D. Kaelin, R. Kowalske // PA Elsevier. – 2016. – P. 487–510.

Desveaux L. Community based exercise programs as a strategy to optimize function in chronic disease: a systematic review / L. Desveaux, M. Beauchamp, R. Yoldstein, D. Brooks // Med. Care. – 2014. – 52. – P. 216– 226.

Hertsyk A. SMART goal setting in physical therapy / A. Hertsyk // Fizvykhovannia, sport і kultura zdorovia u suchasnomy suspilstvi. – 2016. – N 2 (34). – P. 57–16.

Imas Y. Pre-conditions and modern development of specialities in physical therapy and ergo-therapy in Ukraine / Y. Imas, O. Lazarieva // Fizvykhovannia, sport і kultura zdorovia u suchasnomy suspilstvi. – 2017. – 2(38). – P. 10–15.

Krupinski I. Modern directions of efficient neurorehabilitation of patients after stroke / I. Krupinski, I. I. Secader, R. K. Shiralieva // Меzhdunarodny nevrologicheskiy zhurnal. – 2014. – N 8 (70). – P. 99–110.

Stinear С. Prediction of recovery of motor function after stroke / С. Stinear // Lancet Neurol. – 2010. – N 9. – P. 1228–1232 (Ukrainian ed. 2).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Баннікова Р. О. Сучасний стан проблеми фізичної реабілітації постінсультних хворих з руховою дисфункцією / Р. О. Баннікова, Ю. В. Магнушевський // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. – 2014. – No 2. – С. 44–49.

Баннікова Р. О. Сучасний погляд на фізичну реабілітацію наслідків гострих порушень мозкового кровообігу у пізньому відновному періоді / Р. О. Баннікова, В. В. Керестей, Ю. В. Магнушевський // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. – 2017. – No 1. – С. 47–53.

Безруков В. В. Сучасні уявлення про патофізіологічні механізми позотонічних реакцій у хворих, які перенесли інсульт (огляд) / В. В. Безруков, С. М. Кузнецова, Н. А. Скачкова, С. Є. Черкасов // Журн. неврології ім. Б. М. Маньковського. – 2016. – No 4. – С. 5–9.

Буйлова Т. В. Международная классификация функционирования как ключ к пониманию философии реабилитации / Т. В. Буйлова // МедиАль. – 2013. – No 2 (7). – С. 26–31.

Голик B. A. Восстановление двигательных функций после инсульта: влияние локализации патологических паттернов на прогноз / B. A. Голик // Судин. захворювання голов. мозку. – 2011. – No 1. – С. 25–32.

Kазьмин А. М. Прикладное значение Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья детей и подростков (краткий обзор литературы) / А. М. Kазьмин, Г. А. Перминова, А. И. Чугунова // Клинич. и спец. психология. – 2014. – Т 3, No 2. – Режим доступа к ресурсу: http://psyjournals.ru/psyclin/2014/n2/Kazmin_et_al. shtml.

Лазарева Е. Б. Современные подходы к использованию средств физической реабилитации у больных нейрохирургического профиля / Е. Б. Лазарева // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. – 2015. – No 2. – С. 81–88.

Лазарева О. Б. Використання електроміостимуляції із біологічним зворотним зв’язком у пацієнтів після оперативного лікування геморагічного інсульту / О. Б. Лазарева, В. В. Вітомський // Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Сучасні технології в реабілітації та лікуванні нейронм҆язовоскелетних розладів», Київ, 20–21 квітня 2017 р. – К.: Центр учб. л-ри, 2017. – С. 75–76.

Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья: МКФ. Всемирная Организация Здравоохранения, 2001. – 342 с.

Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья: МКФ, краткая версия. Всемирная Организация Здравоохранения. – СПб., 2003. – 228 с.

Попадюха Ю. А. Применение роботизированного комплекса Amadeo для восстановления и развития мелкой моторики кисти у больных ортопедо-травматологического профиля / Ю. А. Попадюха, Е. Б. Лазарева // Современ. здоровьесберегающие технологии. – 2017. – No 1. – С. 149–161.

Чудна Р. В. Сучасний стан та перспективи профілактики інвалідизації засобами лікувальної фізкультури та фізичної реабілітації в Україні / Р. В. Чудна // Судин. захворювання голов. мозку. – 2012. – No 4. – С. 2–10.

Bovend’Eerdt T. J. Writing SMART rehabilitation goals and achieving goal attainment scaling: a practical guide / T. J. Bovend’Eerdt, R. E. Botell, D.T. Wade // Clin Rehab. – 2009. – Vol. 23. – P. 352–361.

Cirn D. X. Phisial medicine and rehabilitation / D. X. Cirn, D. Kaelin, R. Kowalske // PA Elsevier. – 2016. – P. 487–510.

Desveaux L. Communitybased exercise programs as a strategy to optimize function in chronic disease: a systematic review / L. Desveaux, M. Beauchamp, R. Yoldstein, D. Brooks // Med. Care. – 2014. – 52. – P. 216– 226.

Hertsyk A. SMART goal setting in physical therapy / A. Hertsyk // Фіз. виховання, спорт і культура здоров’я у суч. сусп.: зб. наук. пр. – 2016. – No 2 (34). – C. 57–16.

Imas Y. Pre-conditions and modern development of specialities in physical therapy and ergo-therapy in Ukraine / Y. Imas, O. Lazarieva // Фіз. виховання, спорт і культура здоров’я у суч. сусп.: зб. наук. пр. – 2017. – 2(38). – C. 10–15.

Krupinski I. Современные направления эффективной нейрореабилитации пациентов после перенесенного инсульта / I. Krupinski, I. I. Secader, R. K. Shiralieva // Междунар. неврол. журн. – 2014. – No 8 (70). – C. 99–110.

Stinear С. Prediction of recovery of motor function after stroke / С. Stinear // Lancet Neurol. – 2010. – No 9. – P. 1228–1232 (Ukrainian ed. 2).
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);