DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2018.3.38-42

ХАРАКТЕРИСТИКА МОРФОЛОГІЧНИХ ОЗНАК ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Олена Бондар, Наталія Носова

Анотація


Роботу присвячено вивченню морфологічних ознак фізичного розвитку школярів у процесі фізичного виховання. Мета. Вивчення особливостей морфологічних ознак фізичного розвитку школярів 7–16 років. Методи. Теоретичний аналіз і узагальнення даних спеціальної науково-методичної літератури, педагогічні спостереження, антропометрія, методи математичної статистики. Результати. У дослідженні брали участь 600 школярів 7–16 років м. Києва. Морфологічні ознаки оцінювали у два етапи. На першому етапі визначали пропорційні ознаки школярів за допомогою розрахункових індексів, на другому – визначали соматотип школярів за методикою Р. Н. Дорохова. Аналіз науково-методичної літератури дозволив встановити, що морфологічні ознаки є одними з важливих показників фізичного розвитку, а отже і здоров’я школярів. Проте конституціональна типологія дітей практично не розроблена, незважаючи на те що тип статури в дитячому віці є показником великого прогностичного значення. Саме тому необхідний індивідуальний підхід і врахування конституціональних особливостей дитини під час оцінювання рівня її фізичного розвитку. В результаті проведеного дослідження визначено пропорційні особливості та соматотип школярів 7–16 років. Виявлено, що більш виражено проявляються індивідуальні морфофункціональні особливості у дітей старшого шкільного віку. Найбільш характерною особливістю процесів росту у цьому віці є збільшення обхватних розмірів тулуба, а ріст кінцівок та тулуба дещо сповільнюється. Результати наших досліджень показали, що в розподілі підлітків за габаритним рівнем варіювання переважає макросомний і мезосомний тип; щодо компонентного і пропорційного рівнів варіювання, має місце переважання осіб зі зниженими габаритами, низьким вмістом жирового, м’язового і кісткового компонентів. Використання пропорційної ідентифікації дозволяє виявити зміни геометрії мас тіла дітей шкільного віку


Ключові слова


ознаки фізичного розвитку; школярі; фізичне виховання; статура; пропорції тіла

Повний текст:

PDF

Посилання


Dorokhov R. N. Sports morphology : teaching guide for higher and secondary special physical culture institutions / R. N. Dorokhov, V. P. Guba. – Мoscow : SportAkademPress, 2002. – 236 p.

Zаbelina L. G. Differentiated approach to motor capacity development in pupils aged 10–12 years of different somatotypes / L. G. Zabelina // Fizkultura: vospitaniye, оbrazovaniye, trenirovka. – 2007. – N 3. – P. 19 – 24.

Izaak S. I. Моnitoring physical development and fitness (theory and practice) / S. I. Izaak. – Мoscow: Sov. Sport, 2005. – 196 p.

Individual аnatomical variability of organs, systems and forms of human body / [ed. by D. B. Bekov]. – Кyiv : Zdorovia, 1988. – 224 p.

Каshuba V. А. On the question of changing human body spatial organization during physical education with usage of computer technologies / V. А. Каshuba, Т. V. Ivchatova, К. Sergiyenko // Sportyvnyi visnyk Prydniprovia. – 2014. – N 1. – P. 42–45.

Каshuba V. О. Biomechanics of human body spatial organization: modern methods of diagnostics and disorder restoration / V. О. Каshuba, Y. А. Popadyukha. – Кiev: Tsentr uchebnoy literatury, 2018. – 768 p.

Nosova N. L. Peculiarities of morphofunctional features of schoolchildren physical development during physical education / N. Nosova, D. Маsalev, G. Gnatysh // Теndentsii tа perspektyvy rozvytry nauky і оsvity v umovakh hlobalizatsii: zbirnyk naukovykh prats. ‒ 2017. ‒ Iss. 25. ‒ P. 285–289.

Sаzonova L. А. Physical development and biological maturity level in girls of different somatotypes: аuthor’s abstract for Ph. D. in Medicine: 14.00.02 / L. А. Sazonova. – Saint Petersburg, 2007. – 23 p.

Sonkin V. D. Age development of muscle activity energetics: results of 30-years study. Information III. Endogenous and exogenous factors influencing skeletal muscle energetics development / V. D. Sonkin, I. А. Коrniyenko, R. V. Таmbovtseva // Fiziologiya cheloveka. – 2007. – N 5. – P. 118–123.

Formation of human motor skills during ontogenesis: monograph / [V. А. Каshuba, Е. М. Bondar, N. N. Goncharova, N. L. Nosova]. – МОNU, NUPESU. – Lutsk : Vezha-Druk, 2016. – 232 p.

Shaparenko P. F. Principles of proportionality in somatogenesis / P. F. Shaparenko. – Vinnitsa, 1994. – 225 p.

Shevchenko V. М. Variability of forms and age development of trunk parameters in children aged 4–12 years / V. М. Shevchenko // Visnyk morfolohii. – 2001. – Vol. 7, N 2. – P. 279–283.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Дорохов Р. Н. Спортивная морфология : учеб. пособие для высш. и сред. спец. заведений физ. культуры / Р. Н. Дорохов, В. П. Губа. – М. : СпортАкадемПресс, 2002. – 236 с.

Забелина Л. Г. Дифференцированный подход в развитии двигательных способностей школьников 10–12 лет различных соматотипов / Л. Г. Забелина // Физ. культура: воспитание, образование, тренировка. – 2007. – No 3. – С.19 – 24.

Изаак С. И. Мониторинг физического развития и физической подготовленности (теория и практика) / С. И. Изаак. – М. : Сов. спорт, 2005. – 196 с.

Индивидуальная анатомическая изменчивость органов, систем и формы тела человека / [под ред. Д. Б. Бекова]. – К. : Здоров’я, 1988. – 224 с.

Кашуба В. А. К вопросу изменения пространственной организации тела человека в процессе физического воспитания с использованием компьютерных технологий / В. А. Кашуба, Т. В. Ивчатова, К. Сергиен­ ко // Спорт. вісн. Придніпров’я. – 2014. – No 1. – С. 42–45.

Кашуба В. О. Біомеханіка просторової організації тіла людини: сучасні методи діагностики і відновлення порушень / В. О. Кашуба, Ю. А. Попадюха. – К.: Центр учб. л-ри, 2018. – 768 с.

Носова Н. Л. Особенности морфологических признаков физического развития школьников в процессе физического воспитания / Н. Носова, Д. Масалев, Г. Гнатыш // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: зб. наук. пр. ‒ 2017. ‒ Вип. 25. ‒ С. 285–289.

Сазонова Л. А. Физическое развитие и уровень биологической зрелости у девочек различных соматотипов: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. мед. наук: 14.00.02 «Анатомия человека» / Л. А. Сазонова. – СПб., 2007. – 23 с.

Сонькин В. Д. Возрастное развитие энергетики мышечной деятельности: итоги 30-летнего исследования. Сообщение III. Эндогенные и экзогенные факторы, влияющие на развитие энергетики скелетных мышц / В. Д. Сонькин, И. А. Корниенко, Р. В. Тамбовцева // Физиология человека. – 2007. – No 5. – С. 118– 123.

Формирование моторики человека в процессе онтогенеза: монография / [В. А. Кашуба, Е. М. Бондарь, Н. Н. Гончарова, Н. Л. Носова]. – МОНУ, НУФВСУ. – Луцк : Вежа-Друк, 2016. – 232 с. : ил.

Шапаренко П. Ф. Принцип пропорциональности в соматогенезе / П. Ф. Шапаренко. – Винница, 1994. – 225 с.

Шевченко В. М. Мінливість форм і віковий розвиток параметрів тулуба у дітей 4–12 років / В. М. Шевченко // Вісн. морфології. – 2001. – Т. 7, No 2. – С. 279–283.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);