DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2018.3.43-48

РОЗВИТОК КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ КУРСАНТІВ ПРОФІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Сергій Вавренюк

Анотація


Цілеспрямована підготовка й виховання курсантів – складний процес, ефективність якого залежить від багатьох факторів, одними з яких вважають розвиток координаційних здібностей та визначення більш успішних способів, засобів і методів, за допомогою яких можна досягати хороших результатів. У програмах фізичного виховання особливу увагу приділяють розвитку координаційних здібностей, які є важливою складовою освітнього процесу. Їх розглядають як базис, який формує фонд нових рухових умінь і навичок, передумову й основу успішного розвитку інших фізичних здібностей.  Програми фізичного виховання профільних закладів вищої освіти зосереджують увагу на розвитку координаційних здібностей. Одним із методів, який сприятиме ефективному розвитку цієї фізичної якості, є спортивні ігри, тому автор припускає, що елементи гри в баскетбол будуть чинити позитивний вплив на удосконалення координаційних здібностей курсантів.  Мета. Довести вплив занять баскетболом на розвиток координаційних здібностей курсантів профільних навчальних закладів. Методи. Аналіз наукової літератури, педагогічний експеримент, узагальнення. Результати. Емпіричне дослідження проводили на базі Національного університету цивільного захисту України. В ньому взяли участь 98 курсантів першого курсу, яких було розподілено на дві групи. Для перевірки поставленої мети використано спеціально розроблену методику, яка базується на грі в баскетбол.  Достовірність даних перевірено математичною статистикою за t-критерієм Стьюдента.  За результатами пропонованої методики розвитку координаційних здібностей курсантів виявлено, що елементи гри в баскетбол сприяють розвитку функціональних та рухових якостей. Це підтверджується позитивними показниками статичної та динамічної рівноваги.  Автор наголошує, що вправи з елементами гри в баскетбол ефективно впливають на розвиток координаційних здібностей курсантів

Ключові слова


координаційні здібності; рухові якості; курсанти; засоби баскетболу; фізична підготовка; фізичне виховання

Повний текст:

PDF

Посилання


Bernstein N. А. Physiology of movements and activity / N. А. Bernstein. – Мoscow : Nauka, 2010. – 495 p.

Bogen М. М. Physical education and sports training: teaching motor actions. Теоriya i metodyka / М. М. Bogen. – Мoscow: LIBROКОМ, 2013. – 226 p.

Botyaev V. L. Тhеоretical substantiation and selection of tests for estimating abilities of athletes of complex coordinated sports events / V. L. Botyaev // Теоriya i praktika fizkultury. – 2012. – N 4. – P. 86–89.

Vavreniuk S. А. Меchanisms of forming the sphere of physical culture and sports services at higher education institutions of Ukraine / S. А. Vavreniuk // Problem civilnogo zahystu: upravlinja, poperedgenja, avarijnorjatuvalni ta specialni roboti: zbirnyk tez mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. – Kharkiv : NUTZU, 2014. – P. 54–56.

Volkov V. М. Тo coach about adolescent / V. М. Volkov. – [2 nd revised edition]. – Мoscow: Fizkultura i sport, 2002. – 483 p.

Volkov V. М. Control and assessment of student youth physical fitness : educational guide / V. Volkov, О. Теreshchenko. – Кyiv : Nora-Druk, 2006. – 65 p.

Dmitriev А. А. Physical culture in special education: teaching guide for students of pedagogical institutions / А. А. Dmitriev. – Мoscow: Izdatelsky tsentr «Аkademiya», 2002. – 176 p.

Каbachkov V. А. Professional physical culture in the system of continuous youth education / V. А. Каbachkov, S. А. Poliyevsky, А. E. Burov. – Sov. Sport, 2010. – 296 p.

Кuramshin Y. F. Меthods of training motor actions and physical capacity development / Y. F. Кuramshin. – Мoscow, 2011. – 285 p.

Lyakh V. I. Coordination capacities: diagnosis and development / V. I. Lyakh. – Мoscow: ТVТ Divizion, 2016. – 290 p.

Regulatory-legal аspects of “Physical education” discipline organization in higher educational institutions of Ukraine / [О. V. Poproshaiev, S. H. Zinchenko, D. О. Каrataieva, S. О. Fishev] // Pedahohika, psykholohiia tа medyko-biolohichni problem fizvykhovania і sportu: Collection of scientific papers / Edited by S. S. Iermakov. – 2010. – N 9. – P. 134–140.

Тiraspolskaya V. А. Complex approach to coordination capacity development in students / V. А. Тiraspolskaya, Е. Y. Naryshkina //materialy III Меzhdunarodnoy nauchnoy konferentsiyi. – Chita: Izdatelstvo Molodoy ucheny, 2013.

Abels K. W. Teaching movement education: Foundations for active lifestyles / K. W. Abels, J. M. Bridges. Champaign, IL: Human Kinetics Publishers, 2010.

Castelli D. M. The relationship of physical fitness and motor competence to physical activity / D. M. Castelli, J. A. Valley // J. of Teaching in Physical Education. 2007. 26(4):358-374.

Dagkas S., A. Stathi. 2007. Exploring social and environmental factors affecting adolescents’ participation in physical activity. European Physical Education Review 13(3):369-384.

Hastie P. A, Wellhead T. Models-Based Practice in Physical Education: The Case for Sport Education. Journal of Teaching in Physical Education. 2016;35(4):390-9.

Hoffman S.J., Harris J.C. (ed.) 2000. Introduction to kinesiology. Studying physical activity. Human Kinetics Publishers, Inc. Champaign, USA.

Mowling, C. M., S. J. Brock, K. K. Eiler, and M. E. Rudisill. 2004. Student motivation in physical education breaking down barriers. Journal of Physical Education, Recreation & Dance 75(6):40-45.

Mynarski W., Żywicka A. (2004). Empiryczny model koordynacyjnych uwarunkowań motorycznych człowieka. AWF Katowice.

Sadovski Ed.J. Coordination Motor Abilities in Scientific Research: Monografy / Ed.J. Sadovski: Internation Associational of sport kinetics. – Biala Podlaska, 2005. – 468 s.

Starosta W. (2003). Motor coordination abilities (significance, structure, conditions, development). International Association of Sport Kinetics, Institute of Sport in Warsaw, Warsaw, 1-552.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бернштейн Н. А. Физиология движений и активность / Н. А. Бернштейн. – М. : Наука, 2010. – 495 с.

Боген М. М. Физическое воспитание и спортивная тренировка: обучение двигательным действиям. Теория и методика / М. М. Боген. – М.: ЛИБРОКОМ, 2013. – 226 c.

Ботяев В. Л. Теоретическое обоснование и отбор тестов для оценки способностей спортсменов, специализирующихся в сложнокоординационных видах спорта / В. Л. Ботяев // Теория и практика физ. культуры. – 2012. – No 4. – С. 86–89.

Вавренюк С. А. Механізми формування сфери фізкультурно-спортивних послуг в вищих навчальних закладах ДСНС України / С. А. Вавренюк // Проблеми цивільного захисту: управління, попередження, аварійно-рятувальні та спеціальні роботи : зб. тез міжнар. наук.-практ. конф. – Х. : НУЦЗУ, 2014. – С. 54–56.

Волков В. М. Тренеру о подростке / В. М. Волков. – [2-е изд., доп.]. – М.: Физкультура и спорт, 2002. – 483 с.

Волков В. М. Контроль і оцінка фізичної підготовленості студентської молоді : навч.-метод. посіб. / В. Волков, О. Терещенко. – К. : Нора-Друк, 2006. – 65 с.

Дмитриев А. А. Физическая культура в специальном образовании: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / А. А. Дмитриев. – М.: Изд. центр «Академия», 2002. – 176 с.

Кабачков В. А. Профессиональная физическая культура в системе непрерывного образования молодежи / В. А. Кабачков, С. А. Полиевский, А. Э. Буров. – Сов. спорт, 2010. – 296 с.

Курамшин Ю. Ф. Методы обучения двигательным действиям и развития физических качеств / Ю. Ф. Курамшин. – М., 2011. – 285 с.

Лях В. И. Координационные способности: диагностика и развитие / В. И. Лях. – М.: ТВТ Дивизион, 2016. – 290 с.

Нормативно-правові аспекти організації навчальної дисципліни «Фізичне виховання» у вищих навчальних закладах України / [О. В. Попрошаєв, С. Г. Зінченко, Д. О. Каратаєва, С. О. Фішев] // Педагогіка, психологія та медико-біол. пробл. фіз. виховання і спорту: зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – 2010. – No 9. – С. 134–140.

Тираспольская В. А. Комплексный подход к развитию координационных способностей учащихся / В. А. Тираспольская, Е. Ю. Нарышкина // Акт. задачи педагогики: мат. III Междунар. науч. конф. – Чита: Молодой ученый, 2013.

Abels K. W. Teaching movement education: Foundations for active lifestyles / K. W. Abels, J. M. Bridges. Champaign, IL: Human Kinetics Publishers, 2010.

Castelli D. M. The relationship of physical fitness and motor competence to physical activity / D. M. Castelli, J. A. Valley // J. of Teaching in Physical Education. 2007. 26(4):358-374.

Dagkas S., A. Stathi. 2007. Exploring social and environmental factors affecting adolescents’ participation in physical activity. European Physical Education Review 13(3):369-384.

Hastie P.A, Wellhead T. Models-Based Practice in Physical Education: The Case for Sport Education. Journal of Teaching in Physical Education. 2016;35(4):390-9.

Hoffman S.J., Harris J.C. (ed.) 2000. Introduction to kinesiology. Studying physical activity. Human Kinetics Publishers, Inc. Champaign, USA.

Mowling, C. M., S. J. Brock, K. K. Eiler, and M. E. Rudisill. 2004. Student motivation in physical education breaking down barriers. Journal of Physical Education, Recreation & Dance 75(6):40-45.

Mynarski W., Żywicka A. (2004). Empiryczny model koordynacyjnych uwarunkowań motorycznych człowieka. AWF Katowice.

Sadovski Ed.J. Coordination Motor Abilities in Scientific Research: Monografy / Ed.J. Sadovski: Internation Associational of sport kinetics. – Biala Podlaska, 2005. – 468 s.

Starosta W. (2003). Motor coordination abilities (significance, structure, conditions, development). International Association of Sport Kinetics, Institute of Sport in Warsaw, Warsaw, 1-552.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);