DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2018.3.49-58

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ КРАЇН, ЯКІ МАЮТЬ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ЗАЛУЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ДО ОЗДОРОВЧОЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ

Мирослав Дутчак, Олена Андрєєва, Уляна Катерина

Анотація


Проаналізовано сучасний стан фізичного виховання у закладах вищої освіти України. Наведено приклади оптимальних форм організації фізичного виховання з урахуванням реформування вищої освіти в Україні. Проаналізовано зміст основних нормативно-правових документів, що визначають вектор держаної політики України на шляху інтеграції у європейський освітній простір, що зумовлює необхідність модернізації фізичного виховання. Мета. Вивчити досвід організації фізичного виховання країн, які мають високий рівень залучення населення до рухової активності. Методи. Аналіз та узагальнення даних науково-методичної літератури. Результати. Встановлено, що будь-які зміни процесу фізичного виховання в навчальних закладах повинні базуватися на об’єктивних наукових даних з урахуванням досвіду провідних країн світу в організації студентської молоді до занять руховою активністю.  Одним із найуспішніших на сьогодні є досвід Сполучених Штатів Америки у залученні студентської молоді до фізкультурно-оздоровчих, а особливо до спортивних занять. Про пріоритетну спрямованість процесу фізичного виховання студентів США можна судити з його організаційної структури, що свідчить про чітке розмежування занять, спрямованих на вдосконалення спортивної майстерності, та занять оздоровчої спрямованості. Однією з позитивних ознак процесу фізичного виховання Австралії є використання широкого спектра засобів оздоровчого фітнесу під час організації занять, які викликають стійкий інтерес не лише серед студентів, а й дозволяють залучити до занять інші категорії населення. У країнах Азії, зокрема в Японії та Китаї, зазвичай, культивуються види рухової активності традиційної спрямованості.  Вивчення особливостей функціонування системи фізичного виховання в зарубіжних країнах дозволить збагатити і вдосконалити вітчизняний досвід та створити практичний базис для дослідження, аналізу та імплементації провідних здобутків у систему фізичного виховання у студентської молоді України


Ключові слова


фізичне виховання; студенти; зарубіжний досвід; рухова активність

Повний текст:

PDF

Посилання


Voyner Y. Physical education in Polish high schools / Y. Voyner // Теоriya i praktika fizkultury. – 2000. – N 12. – P. 45–51.

Addition to the letter of the Ministry of Education and Science of Ukraine of 25.09.2015 No 1/9-454 «Recommendation on physical education organization at higher educational institutions». Access mode : http://osvita.ua/ legislation/Vishya_osvita/47947/

Кrutsevych Т. Modern trends of physical education organization at higher education institutions / Т. Кrutsevych, N. Pangelova // Sportyvnyi visnyk Prydniprovia. – 2016. – N 3. – P. 109–114.

Lee Tzin. Аnalytical review of physical education program requirements in institutions of China and Ukraine / Tzin Lee // Slobozhanskyi naukovo-sportyvnyi visnyk. – 2006. – N 9. – P. 167–169.

Маznyi D. Physical education organization at higher education institutions of the United States of America / D. Маznyi // Sportyvnyi visnyk Prydniprovia. – 2017. – N 1. – P. 190–192.

Order of the Verkhovna Rada of Ukraine «On providing stable development of physical culture and sport in Ukraine under conditions of decentralization of power» // Vidomosti Verkhovnoi Rady. – 2016. – N 47. – P. 804.

Decision of the Cabinet of Ministers of Ukraine of December 9, 2015 No 1045 «On approval of the Procedure of annual assessment of Ukraine population physical fitness» [Еlectronic resourse]. – Access mode: http:// www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248719427

Prykhodko V. On the need to determine the place of «Physical education» in the reform of the national high school in the context of competitive approach / V. Prykhodko, S. Chernihivska // Sportyvnyi visnyk Prydniprovia. – 2016. – N 1. – P. 215–220.

On approval of the National plan of measures in implementation and realization of the bases of European policy «Health-2020»: bases of European policy in support of state and society actions for the benefit of health and well-being concerning non-infectious diseases for the period until 2020: project of the decision of the Cabinet of Ministers of Ukraine // Міnistry of Public Health of Ukraine: Access mode: http://moz.gov.ua/ua/portal/ Pro_20150311_0.html

Project of the Strategy of physical education and sport development among student youth until 2025. – Кiev, 2018. – P. 10.

Khasanov М. H. Views on physical education organization in higher education institutions through student preparation for independent engagement in physical exercises / М. H. Khasanov, М. І. Маtviyenko // Naukovyi chasopys natsionalnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. – 2017. – Iss. 3 К (84). – P. 488–492.

Khimich І. I. European experience of organizing physical education of students of HEI / І. I. Khimich // Naukovyi chasopys natsionalnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. – 2017. – Iss. 3 К (84). – P. 492–495.

Bronikowski M. Zdrowie I Wychowanie Fizyczne – nowy swiatowy consensus (z polskiej perspektywy) / M. Bronikowski // Wychowanie Fizyczne I Sport. – Warszawa. AWF, 2011 – N 55 (2). – S. 123–127.

Cornell University. – Access mode: http://www.cornell.edu/student-life/index.cfm

IMLeagues. Access mode: http://www.imleagues.com/spa/portal/home

Monash University. – Access mode: www.monash.edu

NIRSA. – Access mode: https://nirsa.net/nirsa/

Shanghai Internationale Studies Universiteit. – Access mode: http://en.shisu.edu.cn/

Strand B. Healthrelated fitness and physical activity courses in U.S. colleges and universities / B. Strand, J. Egeberg, A. Mozumdar // J. of Research. – 2010. – N 5(2). – P. 17–20.

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Warszawskiego. – Режим доступу: http:// wfisport.uw.edu.pl/

Tallinna Tehnikaülikoolist. – Access mode: https://www.ttu.ee/sport/spordiveeb/


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Войнер Ю. Физическое воспитание в польских высших школах / Ю. Войнер // Теория и практика физ. культуры. – 2000. – No 12. – С. 45–51.

Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 25.09.2015 No 1/9-454 «Рекомендація щодо організації фізичного виховання у вищих навчальних закладах» – Режим доступу : http://osvita.ua/legislation/ Vishya_osvita/47947/

Круцевич Т. Сучасні тенденції щодо організації фізичного виховання у вищих навчальних закладах / Т. Круцевич, Н. Пангелова // Спорт. вісн. Придніпров’я. – 2016. – No 3. – С. 109–114.

Ли Цзин. Аналитический обзор программных требований по физическому воспитанию в вузах Китая и Украины / Цзин Ли // Слобожан. наук.-спорт. вісн. – 2006. – No 9. – С. 167–169.

Мазний Д. Організація фізичного виховання у вищих навчальних закладах Сполучених Штатів Америки / Д. Мазний // Спорт. вісн. Придніпров’я. – 2017. – No 1. – С. 190–192.

Постанова Верховної Ради України «Про забезпечення сталого розвитку сфери фізичної культури і спорту в Україні в умовах децентралізації влади» // Відомості Верховної Ради. – 2016. – No 47. – Cт. 804.

Постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 року No 1045 «Про затвердження Порядку проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248719427

Приходько В. Про потребу визначення місця «Фізичного виховання» у реформі вітчизняної вищої школи в контексті компетентнісного підходу / В. Приходько, С. Чернігівська // Спорт. вісн. Придніпров’я. – 2016. – No 1. – С. 215–220.

Про затвердження Національного плану заходів з імплементації та реалізації засад європейської політики «Здоров’я-2020»: основ європейської політики в підтримку дій держави і суспільства в інтересах здоров’я і благополуччя щодо неінфекційних захворювань на період до 2020 р.: проект розпорядження Кабінету Міністрів України // Міністерство охорони здоров’я України. – Режим доступу: http://moz.gov.ua/ua/ portal/Pro_20150311_0.html

Проект Стратегії розвитку фізичного виховання та спорту серед студентської молоді до 2025 року. – К., 2018. – С. 10.

Хасанов М. Х. Погляди на організацію фізичного виховання у вищих навчальних закладах через підготовку студентів до самостійних занять фізичними вправами / М. Х. Хасанов, М. І. Матвієнко // Наук. часоп. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. – 2017. – Вип. 3 К (84). – С. 488–492.

Хіміч І. Ю. Європейський досвід організації фізичного виховання студентів ВНЗ / І. Ю. Хіміч // Наук. часоп. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. – 2017. – Вип. 3 К (84). – С. 492–495.

Bronikowski M. Zdrowie I Wychowanie Fizyczne – nowy swiatowy consensus (z polskiej perspektywy) / M. Bronikowski // Wychowanie Fizyczne I Sport. – Warszawa. AWF, 2011. – No 55 (2). – S. 123–127.

Cornell University. – Режим доступу: http://www.cornell.edu/student-life/index.cfm

IMLeagues. – Режим доступу: http://www.imleagues.com/spa/portal/home

Monash University. – Режим доступу: www.monash.edu

NIRSA. – Режим доступу: https://nirsa.net/nirsa/

Shanghai Internationale Studies Universiteit. – Режим доступу: http://en.shisu.edu.cn/

Strand B. Healthrelated fitness and physical activity courses in U.S. colleges and universities / B. Strand, J. Egeberg, A. Mozumdar // J. of Research. – 2010. – N 5(2). – P. 17–20.

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Warszawskiego. – Режим доступу: http:// wfisport.uw.edu.pl/

Tallinna Tehnikaülikoolist. – Режим доступу: https://www.ttu.ee/sport/spordiveeb/
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);