DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2018.3.65-69

ВПЛИВ КАРДІОРЕСПІРАТОРНОГО ТРЕНУВАННЯ НА ПОКРАЩЕННЯ КОГНІТИВНИХ ФУНКЦІЙ ТА РІВЕНЬ ТОПОГРАФІЧНОГО ОРІЄНТУВАННЯ ОСІБ З ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЮ ТРАВМОЮ

Костянтин Калінкін, Римма Баннікова, Олександра Остроушко

Анотація


Розглянуто особливості застосування кардіореспіраторного тренування для покращення когнітивних функцій та рівня топографічного орієнтування пацієнтів з травматичним ураженням мозку на пізньому відновлювальному періоді. Мета. Довести доцільність використання кардіореспіраторного тренування хворих з черепно-мозковою травмою. Методи. Аналіз наукової літератури, шкали для визначення когнітивного стану та рівня топографічного орієнтування, методи математичної статистики. Результати.  Дослідження проведено на основі існуючих даних, які свідчать, що використання аеробних вправ покращує пізнання функції, рівень, увагу і когнітивну гнучкість, час реакції вибору при органічних ураженнях центральної нервової системи. Беручи до уваги схожість клінічних проявів між травматичним та органічним ураженням головного мозку, було запропоновано впровадити кардіореспіраторне тренування в процес фізичної реабілітації та дослідити динаміку змін когнітивного стану і рівня візуально-просторової орієнтації у пацієнтів, які перенесли черепно-мозкову травму. Дослідження проводили на базі Київської обласної клінічної лікарні No 1. Було обстежено 56 осіб з травматичним ураженням мозку, які знаходились на пізньому відновному періоді. Для оцінювання рівня когнітивних функцій використовували сучасні науково обґрунтовані методи дослідження відповідних функцій у вигляді шкали Rancho Los Amigos, яка відстежує рівень когнітивного відновлення, та шкали Mini-mental State Examination, що досліджує етап орієнтації, сприйняття, уваги, рахування, мовлення, пам’яті, читання. З метою визначення рівня топографічного орієнтування було проведено Walking Corsi Tapping Тest у вигляді візуально-просторового завдання для пацієнтів з травматичним ураженням мозку. Результати проведеного дослідження свідчать про незаперечну доцільність впровадження у відновлювальний процес осіб з травматичним ураженням мозку кардіореспіраторного тренування, яке дозволяє підвищити когнітивний стан та рівень топографічного орієнтування, відповідно покращити виконання індивідуальних щоденних завдань та підвищити рівень суб’єктивного благополуччя пацієнтів


Ключові слова


кардіореспіраторне тренування; черепно-мозкова травма; когнітивні функції; топографічне орієнтування

Повний текст:

PDF

Посилання


Bannikova R. Problem issues of physical rehabilitation of patients with consequences of traumatic brain damage / R. Bannikova, I. Маhnushevskyi, К. Каlinkin // Теоriya i metodyka fizvykhovannia і sportu. – 2016. – N 1. – P. 23–29.

Bannikova R. Motor function recovery after cerebrovascular diseases by means of physiologically adapted methods / R. Bannikova, I. Маhnushevskyi, К. Каlinkin // Моlodizhnyi naukovyi visnyk Skhidnoievropeyskoho universytety imeni Lesi Ukrainky. – 2015. – N 18. – P.103–106.

Lazarieva О. B. Modern approaches to using physical rehabilitation means in patients of neurosurgical profile / О. B. Lazarieva // Теоriya i metodyka fizvykhovannia і sportu. – 2015. – N 2. – P. 81–88.

Smolanka V. I. Таctics of CМТ introduction in acute period and course prognosis / V. I. Smolanka // Nevrologiya, Khirurgiya, Psikhiatriya. – 2016. – N 579. – P. 21–27.

Shkolnik V. М. Cognitive disorders in remote period of craniocerebral injury as a cause of restricted vital activity of patients / V. М. Shkolnik, G. D. Fesenko, V. А. Golik et al. // Ukr. Neirokhirurhichnyi zhurnal. – 2015. – N 2. – P. 5–10.

Colcombe S. Aerobic exercise training increases brain volume in aging humans / S. Colcombe, K. Erickson, P. Scalf et al. // J. Gerontol A. Biol Sci. Med. Sci. – 2006. – 61(11). – Р. 1166–1170.

Hillman C. Be smart, exercise your heart: exercise effects on brain and cognition / C. Hillman, K. Erickson, A. Kramer. – Nat Rev Neurosci. – 2008. – 9(1). – Р. 58–65.

Krupinski J. Modern directions of efficient patient rehabilitation after stroke / J. Krupinski, J. J. Secades, R. K. Shiraliyeva // Меzhdunarodny nevrologichesky zhurnal. – 2014. – N 8 (70). – P. 99–110.

Labban J. Effects of acute exercise on long-term memory / J. Labban, J. Etnier // Res Q. Exerc. Sport. – 2011. – 82(4). – Р. 712–721.

McDonnell M. N. A single bout of aerobic exercise promotes motor cortical neuroplasticity / M. N. McDonnell, J. D. Buckley, G. M. Opie, M. C. Ridding, J. G. Semmler // J. Appl. Physiol. – 2013. – 114(9). – Р. 1174–1182.

Smith P. Aerobic exercise and neurocognitive performance: a meta-analytic review of randomized cont­

rolled trials / P. Smith, J. Blumenthal, B. Hoffman et al. // Psychosom Med. – 2010. – 72(3). – Р. 239–252.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Баннікова Р. Проблемні питання фізичної реабілітації осіб з наслідками травматичного ураження мозку / Р. Баннікова, К. Калінкін, Ю. Магнушевский // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. – 2016. – No 1. – С. 23–29.

Баннікова Р. Відновлення рухової функції після цереброваскулярних захворювань за допомогою фізіологічно адаптованих методик / Р. Баннікова, Ю. Магнушевский, К. Калінкін // Молодіж. наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2015. – No 18. – С.103–106.

Лазарєва О. Б. Современные подходы к использованию средств физической реабилитации у больных нейрохирургического профиля / О. Б. Лазарєва // Теорія і методика фіз. виховання. – 2015. – No 2. – С 81–88.

Смоланка В. И. Тактика ведения ЧМТ в остром периоде и прогноз течения / В. И. Смоланка // Неврология. Хирургия. Психиатрия. – 2016. – No 579. – С. 21–27.

Школьник В. М. Когнитивные расстройства в отдаленном периоде черепно-мозговой травмы как причина ограничения жизнедеятельности пострадавших / В. М. Школьник, Г. Д. Фесенко, В. А. Голик и др. // Укр. нейрохірург. журн. – 2015. – No2. – С. 5–10.

Colcombe S. Aerobic exercise training increases brain volume in aging humans / S. Colcombe, K. Erickson, P. Scalf et al. // J. Gerontol A. Biol Sci. Med. Sci. – 2006. – 61(11). – Р. 1166–1170.

Hillman C. Be smart, exercise your heart: exercise effects on brain and cognition / C. Hillman, K. Erickson, A. Kramer. – Nat Rev Neurosci. – 2008. – 9(1). – Р. 58–65.

Krupinski J. Современные направления эффективной нейрореабилитации пациентов после перенесенного инсульта / J. Krupinski, J. J. Secades, R. K. Shiraliyeva // Междунар. неврол. журн. – 2014. – No 8 (70). – С. 99–110.

Labban J. Effects of acute exercise on long-term memory / J. Labban, J. Etnier // Res Q. Exerc. Sport. – 2011. – 82(4). – Р. 712–721.

McDonnell M. N. A single bout of aerobic exercise promotes motor cortical neuroplasticity / M. N. McDonnell, J. D. Buckley, G. M. Opie et al. // J. Appl. Physiol. – 2013. – 114(9). – Р. 1174–1182.

Smith P. Aerobic exercise and neurocognitive performance: a meta-analytic review of randomized control­ led trials / P. Smith, J. Blumenthal, B. Hoffman et al. // Psychosom Med. – 2010. – 72(3). – Р. 239–252.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);