DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2018.3.70-79

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПРОФІЛАКТИКИ ТА КОРЕКЦІЇ ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТІЛА ДІТЕЙ 6–10 РОКІВ З ДЕПРИВАЦІЄЮ СЕНСОРНИХ СИСТЕМ У ПРОЦЕСІ АДАПТИВНОГО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Віталій Кашуба, Світлана Савлюк

Анотація


Актуальність наукових розробок, що стосуються профілактики та корекції порушень просторової організації тіла дітей 6–10 років із депривацією сенсорних систем, доведено на основі аналізу наукової літератури та практичного досвіду у сфері адаптивного фізичного виховання. Посилює актуальність цієї проблеми наявність у сфері адаптивного фізичного виховання неширокого спектра досліджень, присвячених висвітленню особливостей окремих параметрів рухової сфери дітей із депривацією сенсорних систем. Належного осмислення потребують питання взаємозв’язку показників просторової організації тіла та фізичного стану дітей 6–10 років із депривацією сенсорних систем із функціональними порушеннями опорно-рухового апарату, зокрема порушеннями постави у процесі фізичного виховання.  Результати таких досліджень на сьогодні залишаються несистематизованими та фрагментарними. Мета.  Науково обґрунтувати, розробити й експериментально перевірити концепцію профілактики та корекції порушень просторової організації тіла молодших школярів із депривацією слуху і депривацією зору у процесі фізичного виховання у спеціальній школі-інтернаті.  Методи. Аналіз, синтез та узагальнення наукової літератури, педагогічне спостереження, медикобіологічне обстеження.  Результати. У статті науково обґрунтовано та запропоновано концепцію профілактики й корекції порушень просторової організації тіла молодших школярів з депривацією сенсорних систем у процесі фізичного виховання і технологію реалізації положень концепції у спеціальних школах-інтернатах, що сприяло ефективному вирішенню завдань профілактики та корекції цих порушень, їхньому гармонійному розвитку й соціальній адаптації в соціум здорових ровесників.

Ключові слова


фізичне виховання; концепція; просторова організація тіла; профілактика; корекція; порушення; фізичний стан; депривація; сенсорна система

Повний текст:

PDF

Посилання


Vinnik D. P. Аdaptive physical education and sport / edited by J. P. Vinnik; translated from English. – Кiev: Оlimpiyskaya literature, 2010. – 608 p.

Каshuba V. А. Posture biomechanics / V. А. Кашуба. – Кiev: Оlimpiyskaya literatura, 2003. – 280 p.

Каshuba V. А. Моnitoring the state of human body spatial organization during physical education / V. А. Каshuba // Теоriya i metodyka fizvykhovannia і sportu. – 2015. – No 2. – P. 53–64.

Каshuba V. А. Characteristics of junior schoolchildren spatial body organization with hearing deprivation / V. Каshuba, Ziad Hmaid Аhmad Nasrallah, S. Demchuk // Моlodizhnyi naukovyi visnyk Skhidnoievropeyskoho universytety imeni Lesi Ukrainky. – 2014, Iss. 14. – P. 65–69.

Каshuba V. А. Preventing and correcting disturbances of human spatial body organization during physical education / V. А. Каshuba, Benzheddu Аdel // Кyiv: Znannia Ukrainy, 2005. – 158 p.

Каshuba V. On issue of IT usage in the process of adaptive physical education / V. Каshuba, S. Demchuk // Visnyk Prykarpatskoho universytetu. – 2014. – Iss. 19. – P. 82–88.

Каshuba V. А. Correcting schoolchildren posture disorders during adaptive physical education / V. А. Каshuba, Ziad Hmaid Аhmad Nasrallah. – Кyiv : Naukovy svit, 2008. – 223 p.

Каshuba V. O. Biomechanics of human body spatial organization: modern methods and means of diagnosis and recovery of disorders / V. O. Каshuba, I. А. Popadiukha. – Кyiv: Tsentr u ­ chbovoi literatury, 2018. – 768 p.

Каshuba V. Popularization of modern forms of motor activity among schoolchildren with sensory disorders by means of multimedia technologies / V. Каshuba, Т. Rychok // Visnyk Prykarpatskoho universytetu. – 2017. – N 25–26. – P. 154–160.

Каshuba V. Biological preconditions for the development of the formation concept of spatial organization of body of children aged 6-10 with vision deprivation / V. Каshuba, S. Savliuk // J. of Education, Health and Sport formerly J. of Health Sciences. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz. Bydgoszcz, Poland, 2017. – Vol. 7, N 7. – S. 1095–1112. Access mode: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1039950.

Каshuba V. Structure and content of the technology of prevention and correction of disturbances of spatial organization of the body of children 6–10 years old with sensory systems deprivation/ V. Каshuba, S. Savliuk // J. of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz. Bydgoszcz, Poland. – 2017. – Vol. 7, N 8. – S. 1387–1407. – Access mode : http://dx.doi.org/10.5281/ zenodo.1050987.

Каshuba V. Control of human body spatial organization during physical education: history, state ways of solution / V. Каshuba, R. Bibik, N. Nosova // Моlodizhnyi naukovyi visnyk Volynskoho universytety imeni Lesi Ukrainky. – 2012. – Iss. 7. – P. 10–19.

Каshuba V. Information means usage in physical education of children / V. О. Каshuba, І. P. Каrp, Т. М. Rychok // Naukovo-metodychni osnovy vykorystannia іnformatsiynykh tekhnolohii v haluzi fizkultury ta sportu [Еlectronic resourse]. Kharkiv:KSAPC, 2017. − Iss. 1. – P. 42–46.

Каshuba V. Peculiarities of pupils with hearing disorders attitude towards own health / V. Каshuba, О. Маslova, Т. Rychok // Моlodizhnyi naukovyi visnyk Skhidnoievropeyskoho universytety imeni Lesi Ukrainky. – 2016. – Iss. 23. – P. 115–122.

Каshuba V. Evaluating theoretical fitness level of pupils with hearing disorders as an integral constituent of their health forming activity / V. Каshuba, О. Маslova, Т. Rychok // Моlodizhnyi naukovyi visnyk Skhidnoievro­ peyskoho universytety imeni Lesi Ukrainky. – 2016. – Iss. 24. – P. 50–59.

Каshuba V. Аnalysis of level of practical skills to health promoting activity of children and adolescents with hearing disorders / V. Каshuba, О. Маslova, Т. Rychok // Теоriya i metodyka fizvykhovannia і sportu. – 2017. – N 2. – P. 54–58.

Каshuba V. Іnnovation approaches to correcting posture disorders in pupils with hearing impairement during physical education / V. Каshuba, Ziad Hmaid Аhmad Nasrallah, S. Demchuk // Fizvykhovannia. sport і kultura zdorovia u suchasnomu suspilstvi. – 2014. – N 3 (27). – P. 54–58.

Каshuba V. А. Human motor skills formation during ontogenesis / V. А. Каshuba, Е. М. Bondar, Н. Н. Goncharova, N. L. Nosova. – Lutsk «Vezha-Druk». – 2016. – 232 p.

Savliuk S. P. Spatial organization of junior schoolchildren body with sensory systems deprivation during physical education / S. P. Savliuk // Rivne: О. Zen, 2017. – 560 p.

Savliuk S. P. Prevention and correction of spatial organization of the body of children aged 6–10 years with sensory system deprivation during physical ed. : author’s abstract for Doctoral Degree in Physical Education and Sport: 24.00.02 / S. P. Savliuk // Кyiv, 2018. – 44 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Винник Д. П. Адаптивное физическое воспитание и спорт / Джозеф П. Винник; пер. с англ. И. Анд­ реев. – К. : Олимп. лит., 2010. – 608 с.

Кашуба В. А. Биомеханика осанки / В. А. Кашуба. – К. : Олимп. лит., 2003. – 280 с.

Кашуба В. А. Мониторинг состояния пространственной организации тела человека в процессе физического воспитания / В. А. Кашуба // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. – 2015. – No 2. – С. 53–64.

Кашуба В. Характеристика просторової організації тіла дітей молодшого шкільного віку зі слуховою деривацією / В. Кашуба, Зіяд Хмаід Ахмад Насраллах, С. Демчук // Молодіж. наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2014. – Вип. 14. – С. 65–69.

Кашуба В. А. Прoфилактика и кoррекция нарушений прoстранственнoй oрганизации тела челoвека в прoцессе физическoгo вoспитания / В. А. Кашуба, Адель Бенжедду. – К.: Знання України, 2005. – 158 с.

Кашуба В. До питання використання інформаційних технологій у процесі адаптивного фізичного виховання / В. Кашуба, С. Демчук // Вісн. Прикарпат. ун-ту. – 2014. – Вип. 19. – С. 82–88.

Кашуба В. А. Коррекция нарушений осанки школьников в процессе адаптивного физического воспитания / В. А. Кашуба, Зияд Хмаид Ахмад Насраллах. – К.: Наук. світ, 2008. – 223 с.

Кашуба В. О. Біомеханіка просторової організації тіла людини: сучасні методи та засоби діагностики і відновлення порушень: монографія / В. О. Кашуба, Ю. А. Попадюха. – К.: Центр учб. л-ри, 2018. – 768 с.

Кашуба В. Популяризація сучасних форм рухової активності серед школярів з сенсорними порушеннями шляхом використання мультимедійних технологій / В. Кашуба, Т. Ричок // Вісн. Прикарпат. ун-ту. – 2017. – No 25–26. – С. 154–160.

Кашуба В. Біологічні передумови розробки концепції формування просторової організації тіла дітей 6–10 років із депривацією зору / В. Кашуба, С. Савлюк // J. of Education, Health and Sport formerly J. of Health Sciences. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz. Poland. – 2017. – Vol. 7, N 7. – S. 1095–1112. – Режим доступу: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1039950.

Кашуба В. Структура та зміст технології профілактики й корекції порушень просторової організації тіла дітей 6–10 років із депривацією сенсорних систем / В. Кашуба, С. Савлюк // J. of Education, Health and Sport formerly J. of Health Sci. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz. Poland. – 2017. – Vol. 7, N 8. – S. 1387–1407. – Режим доступу: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1050987.

Кашуба В. Кoнтрoль сoстoяния прoстранственнoй oрганизации тела челoвека в процессе физическoгo вoспитания: истoрия вoпрoса, сoстoяние, пути решения / В. Кашуба, Р. Бибик, Н. Носова // Мoлoдіж. наук. вісн. Вoлин. нац. ун-ту ім. Л. Українки. – 2012. – Вып. 7. – С. 10–19.

Кашуба В. О. Використання інформаційних засобів у фізичному вихованні школярів з особливими потребами / В. О. Кашуба, І.П. Карп, Т. М. Ричок // Наук.-метод. основи використання інформац. технологій в галузі фіз. культури та спорту: зб. наук. пр. [Електронний ресурс]. – Х.:ХДАФК, 2017. − Вип. 1. – С. 42–46.

Кашуба В. Особливості ставлення школярів із вадами слуху до власного здоров’я / В. Кашуба, О. Маслова, Т. Ричок // Молодіж. наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2016. – Вип. 23. – С. 115–122.

Кашуба В. Оцінка рівня теоретичної підготовленності школярів із вадами слуху як невід’ємного складника їхньої здоров’яформувальної діяльності / В. Кашуба, О. Маслова, Т. Ричок // Молодіж. наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2016. – Вип. 24. – С. 50–59.

Кашуба В. Аналіз рівня практичних умінь до здоров’яформуючої діяльності дітей та підлітків з вадами слуху / В. Кашуба, О. Маслова, Т. Ричок // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. – 2017. – No 2. – С. 54–58.

Кашуба В. Інноваційні підходи до корекції порушень постави слабочуючих школярів у процесі фізичного виховання / В. Кашуба, Зіяд Хамаді Ахмад Насраллах, С. Демчук // Фіз. виховання, спорт і культура здоров’я у суч. сусп. – 2014. – No 3 (27). – С. 54–58.

Кашуба В. А. Формирование моторики человека в процессе онтогенеза / В. А. Кашуба, Е. М. Бондарь, Н. Н. Гончарова, Н. Л. Носова. – Луцк «Вежа-Друк». – 2016. – 232 с.

Савлюк С. П. Просторова організація тіла дітей молодшого шкільного віку із депривацією сенсорних систем у процесі фізичного виховання / С. П. Савлюк. – Рівне: О. Зень, 2017. – 560 с.

Савлюк С. П. Профілактика та корекція порушень просторової організації тіла дітей 6–10 років з депривацією сенсорних систем у процесі фізичного виховання: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / С. П. Савлюк. – К., 2018. – 44 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);