DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2018.3.110-119

CТАЛИЙ РОЗВИТОК ТА СПАДЩИНА В ГЛОБАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ: ЕКОЛОГІЯ І СПОРТ

Євгеній Імас, Оксана Шинкарук

Анотація


Пріоритетним напрямом сталого розвитку є оптимізація життєдіяльності людства в умовах безпечного природного середовища і гармонійних відносин як усередині суспільства, так і між окремими спільнотами. Мета. Вивчити проблему навколишнього середовища в Україні та можливості реалізації чинника екології і спорту в рамках Стратегії сталого розвитку. Методи. Аналіз спеціальної, науково-методичної літератури, даних мережі Інтернет, опитування, систематизація та узагальнення. Результати. Екологічний складник державної політики є визначальним, оскільки його демонструють усі високорозвинені країни.  Це потребує перегляду нормативно-правової бази, її розвитку. Створення ефективної й дієвої системи охорони навколишнього природного середовища – одне з найважливіших завдань сьогодення для України та урядів багатьох країн. Зниження витрат на природоохоронні заходи за підвищення рівня їх ефективності потребує впровадження нових інноваційних механізмів і напрямів розвитку сфери.  Важливим завданням та одним з головних пріоритетів на шляху до сталого розвитку є формування в суспільній свідомості уявлення про природу як естетичну й морально-етичну цінність, образу «правильної» екологічної поведінки та чистого майбутнього. Заснований на конкретних результатах підхід до зростання добробуту й екологічної стійкості передбачає формування екологічної культури через поширення екологічної освіти і виховання, посилення інформування населення про екологічні питання.  У системі міжнародного олімпійського руху визначено відповідальність і турботу про охорону навколишнього середовища, дотримання екологічних принципів у розвитку спорту та проведення Олімпійських ігор відповідно до вимог екології.  Відмічено позитивні тенденції впровадження концепції сталого розвитку у сферу фізичної культури і спорту в Україні, принциповою позицією якого є логічний перехід від екологізації наукових знань до соціально-економічного розвитку суспільства в цілому.

Ключові слова


сталий розвиток та спадщина; екологія; спорт; олімпійський рух

Повний текст:

PDF

Посилання


Danylyshyn B. М. Natural-resource potential for steadfast development of Ukraine / B. М. Danylyshyn, S. І. Doroguntsov, V. S. Міshchenko et al. – Кyiv: RVPS Ukrainy, 1999. – 716 p.

Еcological еencyclopedia: In 3 v. / [ edited by. А. V. Тоlstoukhov]. – Кyiv: ТОV «Tsentr еkolohichnoi оsvity ta informatsii», 2008. – Vol. 3 – 472 p.

Imas Е. Ecological constituent of steadfast development of physical culture and sport sphere / Е. Imas // Nauka v olimpiyskom sporte. – 2017. – N 4. – P. 57–60.

National paradigm of Ukraine steadfast development / [ed. by B. I. Paton]. – Кyiv: DU «Institute of Natural Resources Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», 2012. – 72 p.

Оlympic Charter. – International Olympic Committee Château de Vidy – C.P. 356 – CH-1007 Lausanne/ Switzerland. [Electronic resource]. – Access mode: http://noc-ukr.org/about/officialdocuments/olympiccharter/

Positions of Ukraine in 2018 ecologic efficiency rating. [Electronic resource]. – Access mode: http://edclub. com.ua/analityka/pozyciyi-ukrayiny-v-reytyngu-ekologichnoyi-efektyvnosti-u-2018-roci

Agenda for XXI century. [Electronic resource]. – Access mode: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F% D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8 %D0%B9_%D0%BD%D0%B0_XXI_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82% D1%8F

On provision steadfast development of physical culture and sport in Ukraine in conditions of power decentralization. Decision of the Verkhovna Rada of Ukraine of October 19, 2016 No 1695-VIII. [Electronic resource]. – Access mode: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1695-19

On the State program of forming national ecological network of Ukraine for 2000–2015 : Law of Ukraine of 21.09.2000 No 1989–III [Electronic resource]. – Access mode: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/ main.cgi.

On the National strategy of health related motor activity in Ukraine for the period until 2025 «Motor activity – healthy life style – healthy nation». Order of the President of Ukraine of February 9, 2016 No 42/2016 . [Electronic resource]. – Access mode: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/42/2016#n14

On the Major bases (strategy) of state ecological policy of Ukraine for the period until 2020. Law of Ukraine of December 21, 2010 No 2818-VI. [Electronic resource]. – Access mode: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2818-17

On the Strategy of steadfast development “Ukraine – 2020”. Order of the President of Ukraine of January 12, 2015 No 5/2015. [Electronic resource]. – Access mode: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/ 2015

UNO program on the environment. [Electronic resource]. – Access mode: https://www.unenvironment.org/ ru/explore-topics/obzor-sostoania-okruzausei-sredy

Steadfast society development: [teaching guide] / [А. Sadovenko, L. Маslovska, V. Sereda, Т. Тymochko]. – [2 nd edition]. – Кyiv, 2011. –392 p.

Steadfast society development: role of education. Guide / [V. Pidlisniuk, І. Rudyk, V. Кyrylenko et al]. – Кyiv: Vydavnytstvo SPD «Коvalchuk», 2005. – 88 p.

Statistical bulletin. Birth rate tables, mortality and expected life expectancy. – The State Statistics Service of Ukraine, 2017. – 167.

Iatsenko L. D. Еcological component of national security: basic indices and ways of their achievement. / L. D. Iatsenko. – Кyiv : NІSD, 2014. – 52 p. – (Seriia «Natsionalna bezpeka», iss. 7). [Electronic resource]. – Access mode: http://www.niss.gov.ua

Shynkaruk O. Methods for Assessing Quality of Life: International Experience / O. Shynkaruk, L. Denisova // Physical education, sports and health culture in modern society. – N 1 (37). – Р. 36–42.

Sustainability through Sport: Implementing the Olympic Movement’s Agenda 21. – [Electronic resource]. – Access mode: https://stillmed.olympic.org/Documents/Commissions_PDFfiles/SportAndEnvironment/ Sustainability_Through_Sport.pdf

United Nations DESA / Population Division. [Electronic resource]. – Access mode: https://esa.un.org/unpd/ wpp/Graphs/DemographicProfiles/


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Данилишин Б. М. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України / Б. М. Данилишин, С. І. Дорогунцов, В. С. Міщенко та ін. – К.: РВПС України, 1999. – 716 с.

Екологічна енциклопедія: У 3 т. / [ за ред. А. В.Толстоухова]. – К.: ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації», 2008. – Т. 3 – 472 с.

Имас Е. Экологическая составляющая устойчивого развития сферы физической культуры и спорта / Е. Имас // Наука в олимп. спорте. – 2017. – No 4. – С. 57–60.

Національна парадигма сталого розвитку України / [за заг. ред. акад. НАН України Б. Є. Патона]. – К.: ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», 2012. – 72 с.

Олімпійська хартія. – International Olympic Committee Château de Vidy – C.P. 356 – CH-1007 Lausanne/ Switzerland. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://noc-ukr.org/about/officialdocuments/olympiccharter/

Позиції України в рейтингу екологічної ефективності у 2018 році . [Електронний ресурс]. – Режим дос­ тупу: http://edclub.com.ua/analityka/pozyciyi-ukrayiny-v-reytyngu-ekologichnoyi-efektyvnosti-u-2018-roci

Порядок денний на XXI століття. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki /%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD% D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0_XXI_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82 %D1%8F

Про забезпечення сталого розвитку сфери фізичної культури і спорту в Україні в умовах децентралізації влади. Постанова Верховної Ради України 19 жовтня 2016 року No 1695-VIII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1695-19

Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000– 2015 роки : Закон України від 21.09.2000 р. No 1989–III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon1.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi.

Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація». Указ Президента України від 9 лютого 2016 року No 42/2016 . [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/42/2016#n14

Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року. Закон України від 21 грудня 2010 року No 2818-VI. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada. gov.ua/laws/show/2818-17

Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020». Указ Президента України від 12 січня 2015 року No 5/2015. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015

Программа ООН по окружающей среде. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www. unenvironment.org/ru/explore-topics/obzor-sostoania-okruzausei-sredy

Сталий розвиток суспільства: навч. посіб. / [А. Садовенко, Л. Масловська, В. Середа, Т. Тимоч­ко]. – [2-ге вид.]. – К., 2011. –392 с.

Сталий розвиток суспільства: роль освіти. Путівник / [В. Підліснюк, І. Рудик, В. Кириленко та ін.]. – К.: Вид. СПД «Ковальчук», 2005. – 88 с.

Статистичний бюлетень. Таблиці народжуваності, смертності та очікуваної тривалості життя. – Державна служба статистики України, 2017. – 167 с.

Яценко Л. Д. Екологічний складник національної безпеки: основні показники та способи їх досягнення : аналіт. доп. / Л. Д. Яценко. – К.: НІСД, 2014. – 52 с. – (Сер. «Національна безпека», вип. 7). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua

Shynkaruk O. Methods for Assessing Quality of Life: International Experience / O. Shynkaruk, L. Denisova // // Physical education, sports and health culture in modern society. – 2017. – N 1 (37). – Р. 36–42.

Sustainability through Sport: Implementing the Olympic Movement’s Agenda 21. – Електрон. Аналог друк. вид.: режим доступу: https://stillmed.olympic.org/Documents/Commissions_PDFfiles/SportAndEnvironment/ Sustainability_Through_Sport.pdf

United Nations DESA / Population Division. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://esa.un.org/ unpd/wpp/Graphs/DemographicProfiles/
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);