DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2018.4.10-14

АКТУАЛЬНІСТЬ ПОКАЗНИКІВ КРОВІ ЯК МАРКЕРА під час ІННОВАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЕЛІТНИХ ЛЕГКОАТЛЕТІВ В УМОВАХ СЕРЕДНЬОГІР’Я

Євген Гуцол, Леонід Пилипей

Анотація


Використання аналізу показників системи крові як маркера під час підготовки спортсменів елітних груп є перспективним методом діагностики. Мета. Вивчення і використання результатів аналізу крові під час використання інноваційних технологій у ході гірської підготовки легкоатлетів елітної групи збірної команди України. Методи. Аналіз літературних джерел, анкетування, педагогічне спостереження, методи математичної статистики. Результати. Визначено, що тільки 12 % спортсменів епізодично використовують аналіз крові як маркер під час підготовки до змагань. Більшість, а саме 40 % респондентів відповіли, що вони використовують аналіз крові тільки під час навчально-тренувальних заходів і лише за наявності відповідних фахівців і обладнання.  Дослідження мають хаотичний характер, і, як показало анкетування, під час проведення аналізу не враховуються стан відновлення організму, характер попередніх тренувальних занять. Тому отримані абсолютні величини малоефективні і не дають тренеру та спортсмену повної інформації про стан організму, яку можна було б використовувати в подальшому під час управління тренувальним процесом.  Встановлено актуальність використання аналізу системи крові як маркера для ефективного управління процесом підготовки під час використання інноваційних технологій гірської підготовки легкоатлетів елітної групи до Олімпійських ігор-2020 в Токіо.

Ключові слова


елітні легкоатлети; середньогір’я; показники крові

Повний текст:

PDF

Посилання


Bulatova М. М. Athlete under different climate-geographical and weather conditions // М. М. Bulatova, V. N. Platonov. – Кiev: Оlimpiyskaya literatura, 1996. – 176 p.

Dyba Т. H. Altitude and artificial hypoxic training in the system of athletes’ preparation / Т. H. Dyba // Теоriya i metodyka fizvykhovannia і sportu. – 2000. – N 1. – P. 8–12.

Iordanskaya F. А. Hypoxia in athletes’ preparation and factors improving its efficiency / F. А. Iordanskaya. – Мoscow: Sov. Sport, 2015. – 160 p.

Issurin V. B. Preparation of the XXI century athletes: scientific bases and training design / V. B. Issurin. – Мoscow: Sport, 2016. – 464 p.

Коlchinskaya А. Z. Action mechanisms of traditional and non-traditional means for improving athlete aerobic work capacity / А. Z. Коlchinskaya // Nauka v olimpiyskom sporte. – 1997. – N 2. – P. 58–63.

Platonov V. N. System of athletes’ preparation in the Olympic sport. General theory and its practical applications / V. N. Platonov. – Кiev: Оlimpiyskaya literatura, 2015. – 680 p.

Stuklov N. I. Hemoglobin and sport / N. I. Stuklov, G. I. Коzinets. – Мoscow, 2017. – 192 p.

Suslov F. P. Sports training at middle altitude / F. P. Suslov, Е. B. Gippenraiter, Z. К. Kholodov. – Мoscow: RSАPC, 1999 – 100 p.

Shakhlina L. Y.-G. Оn correcting female athletes’ physical work capacity by adaptation to hypoxia / L. Y.-G. Shakhlina // Nauka v olimpiyskom sporte. – 1999. – Spets. vypusk. – P. 70–78.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Булатова М. М. Спортсмен в различных климато-географических и погодных условиях // М. М. Булатова, В. Н. Платонов. — К.: Олимп. лит., 1996. — 176 с.

Диба Т. Г. Тренування в горах та штучне гіпоксичне тренування в системі підготовки спортсменів / Т. Г. Диба // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. — 2000. — No 1. — С. 8—12.

Иорданская Ф. А. Гипоксия в тренировке спортсменов и факторы, повышающие ее эффективность / Ф. А. Иорданская. — М.: Сов. спорт, 2015. — 160 с.

Иссурин В. Б. Подготовка спортсменов ХХI века: научные основы и построения тренировки / В. Б. Иссурин. — М.: Спорт, 2016. — 464 с.

Колчинская А. З. Механизм действия традиционных и нетрадиционных средств повышения аэробной производительности спортсменов / А. З. Колчинская // Наука в олимп. спорте. — 1997. — No 2. — С. 58—63.

Платонов В. Н. Система подготовки в олимпийском спорте. Общая теория и ее практическое применение: учеб. в 2 кн. / В. Н. Платонов. — К.: Олимп. лит., 2015. — 680 с.

Стуклов Н. И. Гемоглобин и спорт / Н. И. Стуклов, Г. И. Козинец. — М., 2017. — 192 с.

Суслов Ф. П. Спортивная тренировка в условиях среднегорья / Ф. П. Суслов, Е. Б. Гиппенрейтер, Ж. К. Холодов. — М.: РГАФК, 1999 — 100 с.

Шахлина Л. Я.-Г. О возможности коррекции физической работоспособности спортсменок адаптацией к гипоксии / Л. Я.-Г. Шахлина // Наука в олимп. спорте. — 1999. — Спец. вып. — С. 70—78.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);