DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2018.4.31-35

ОСОБЛИВОСТІ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНІВ РІЗНИХ ВАГОВИХ КАТЕГОРІЙ У ТАЇЛАНДСЬКОМУ БОКСІ

Станiслав Подгурський

Анотація


У результаті педагогічних спостережень і аналізу змагальних поєдинків у таїландському боксі виявлено особливості прояву швидкісно-силових якостей у кількісних показниках технічних дій кваліфікованих спортсменів різних вагових груп. Мета. Визначити особливості змагальної діяльності спортсменів у таїландському боксі. Методи. Аналіз науково-методичної літератури, педагогічні спостереження. Результати. Спортсменам легких вагових категорій більшою мірою властивий прояв швидкості, інтенсивності і вибухової потужності, що підтверджується найбільшими сумарними кількісними показниками ударів нижніми кінцівками, особливо бічних і колінами, клінчів, кидків за допомогою «скручування» і підсічок з перекиданням суперника. Спортсменам середніх вагових категорій властивий прояв силових можливостей, що реалізується в підвищеній кількості нокдаунів від ударів руками, а порівняно зі спортсменами важкої вагової категорії – в забезпеченні інтенсивності і силової витривалості більшої кількості ударів руками і ногами, клінчів. У спортсменів важких вагових категорій переважає прояв силових можливостей порівняно зі спортсменами легкої та середньої вагових категорій, про що свідчить наявність великої кількості нокаутів і нокдаунів від різних ударів руками і ногами. Вони відрізняються від спортсменів середньої вагової категорії демонстрацією вибухової потужності в більшості кидків «скручуванням» і підсічок з перекиданням. Виявлено відмінності в прояві швидкісних і силових компонентів рухових функцій у представників різних вагових категорій, що важливо враховувати під час спеціально-фізичної підготовки кваліфікованих спортсменів.

Ключові слова


таїландський бокс; змагальна діяльність; кваліфіковані спортсмени; вагові групи; швидкісний і силовий компонент; технічні дії; кількісні характеристики

Повний текст:

PDF

Посилання


Аnalysis of competitive activity of super welterweight boxers of different skill levels / [Е. N. Shevchuk, Т. А. Khabinets, А. S. Lobok] // Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. – 2015. – Iss. 129(4). – P. 193–197.

Аndreytsev V. Competitive activity peculiarities of free style wrestlers / V. Аndreytsev, V. Yaremenko // Теоriya i metodyka fizvykhovannia і sportu. – 2015. – N 3. – P. 9–13.

Beloglazov S. А. Competitive activity peculiarities of highly skilled female athletes in free style wrestling / S. А. Beloglazov, B. I. Таrakanov, V. А. Vorobyev, D. K. Аyupov // Uchenyye zapiski universiteta imeni P. F. Lesgafta. – 2007. – N 2(24). – P. 3–10.

Zavyalov А. I. Аnalysis of knockout situations in professional kickboxing К-1 in middleweight categories / А. I. Zavyalov, А. V. Коlyada, А. А. Grishin // Uchenyye zapiski universiteta imeni P. F. Lesgafta. – 2014. – N 12. – P. 71–74.

Zarudny V. Аnalysis of competitive activity of highly skilled taekwondo athletes at the XXX Olympic Games / V. Zarudny, Y. Litvinenko // Моlodizhnyi naukovyi visnyk Skhidnoievropeyskoho universytety imeni Lesa Ukrainky. – 2014. – Iss. 16. – P. 166–172.

Коlodeznikov К. S. Study of competitive activity of WSB League boxers / К. S. Коlodeznikov, R. V. Bestinov, М. G. Коlodeznikova // Pedahohika, psykholohiia tа medyko-biolohichni problem fizvykhovania і sportu. – 2017. – Vol. 12, N 2. – P. 24–30.

Оstianov V. N. Аnalysis of competitive activity of elite boxers of different weight categories / V. N. Оstianov, А. І. Hryb // Naukovyi visnyk Lvivskoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohiy imeni S. Z. Gzhytskoho. – 2011. – Vol. 13. – N. 4-2 (50).

Оstianov V. N. Competitive activity of boxers of heavy and light weight categories / V. N. Оstianov, А. І. Hryb, О. V. Коpachko // Pedahohika, psykholohiia tа medyko-biolohichni problem fizvykhovania і sportu: Collection of scientific papers / Edited by S. S. Iermakov. – K.: KSАDМ. – 2010. – N 12. – P. 94–98.

Оkhlopkov P. P. Меthods of physical preparation of the Thai boxers of lightweight categories at the training stage / P. P. Оkhlopkov, Е. V. Кrivoruchenko, I. А. Cherkashin // Uchenyye zapiski universiteta imeni P. F. Lesgafta. – 2017. – N 12(154). – P. 210–215.

Pryimakov А. А. Моdel characteristics of special work capacity level dependence on wrestlers’ skill level and weight category / А. А. Pryimakov, А. V. Коlenkov // Fizvospitaniye studentov. – 2006. – N 5. – P. 51–60.

Тropinin Y. N. Аnalysis of technico-tactical fitness of highly skilled Greco-Roman wrestlers / Y. N. Тropinin // Fizvospitaniye studentov. – 2013. – N 2. – P. 59–62.

Ulagasheva М. А. Features of speed-strength preparation development in judokas aged 13-14 years / М. А. Ulagasheva // Vypusknaya kvalifikatsionnaya rabota : 050141 (49.02.01) – Novosibirsk, 2015, – 77 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Анализ соревновательной деятельности боксеров первого среднего веса разной квалификации / [Е. Н. Шевчук, Т. А. Хабинец, А. С. Лобок] // Вісн. Чернігів. нац. пед. ун-ту. – 2015. – Вип. 129(4). – С. 193–197.

Андрейцев В. Особенности соревновательной деятельности борцов вольного стиля / В. Андрейцев, В. Яременко // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2015. – No 3. – С. 9–13.

Белоглазов С. А. Особенности соревновательной деятельности высококвалифицированных спортсменок в современной вольной борьбе / С. А. Белоглазов, Б. И. Тараканов, В. А. Воробьёв, Д. Х. Аюпов // Учён. зап. ун-та им. П. Ф. Лесгафта. – 2007. – No 2(24). – С. 3–10.

Завьялов А. И. Анализ нокаутирующих ситуаций в профессиональном кикбоксинге К-1 в средних весовых категориях / А. И. Завьялов, А. В. Коляда, А. А. Гришин // Учён. зап. ун-та им. П. Ф. Лесгафта. – 2014. – No 12. – С. 71–74.

Зарудный В. Анализ соревновательной деятельности высококвалифицированных спортсменов, специализирующихся в тхэквондо, на XXX Играх Олимпиады / В. Зарудный, Ю. Литвиненко // Молодіж. наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2014. – Вип. 16. – С. 166–172.

Колодезников К. С. Исследование соревновательной деятельности боксеров лиги WSB / К. С. Колодезников, Р. В. Бестинов, М. Г. Колодезникова // Педагогико-психолог. и медико-биолог. пробл. физ. культуры и спорта. – 2017. – Т. 12, No 2. – С. 24–30.

Остьянов В. Н. Аналіз змагальної діяльності боксерів вищої кваліфікації різних вагових категорій / В. Н. Остьянов, А. І. Гриб // Наук. вісн. Львів. нац. ун-ту ветеринар. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. – 2011. – Т. 13. – No. 4-2 (50).

Остьянов В. Н. Змагальна діяльність боксерів важких і легких вагових категорій / В. Н. Остьянов, А. І. Гриб, О. В. Копачко // Педагогіка, психологія та медико-біол. пробл. фіз. виховання і спорту: зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х.: ХДАДМ. – 2010. – No 12. – С. 94–98.

Охлопков П. П. Методика физической подготовки спортсменов легких весовых категорий в тайском боксе на тренировочном этапе / П. П. Охлопков, Е. В. Криворученко, И. А. Черкашин // Учён. зап. ун-та им. П. Ф. Лесгафта. – 2017. – No 12(154). – С. 210–215.

Приймаков А. А. Модельные характеристики зависимости уровня специальной работоспособности от квалификации и весовой категории борцов / А. А. Приймаков, А. В. Коленков // Физ. воспитание студентов. – 2006. – No 5. – С. 51–60.

Тропинин Ю. Н. Анализ технико-тактической подготовленности высококвалифицированных борцов греко-римского стиля / Ю. Н. Тропинин // Физ. воспитание студентов. – 2013. – No 2. – С. 59–62.

Улагашева М. А. Особенности развития скоростно-силовой подготовки у дзюдоистов 13-14 лет / М. А. Улагашева // Выпускная квалификационная работа : 050141 (49.02.01) – Новосибирск, 2015, – 77 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);