DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2018.4.36-40

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ СПОРТСМЕНІВ-ТАНЦюристІВ НА ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ ДО ВИЩИХ ДОСЯГНЕНЬ З УРАХУВАННЯМ ВИДУ ОБРАНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

Олеся Хом’яченко

Анотація


Сучасний етап розвитку спортивних танців вимагає від спортсменів постійного розвитку та вдосконалення різних сторін підготовленості, оволодіння певним обсягом технічного арсеналу та високоякісного виконання складнокоординаційних елементів в умовах змагальної діяльності. Оскільки етап підготовки до вищих досягнень пов’язаний з вибором поглибленої спеціалізації, то саме в цей період необхідним є покращення аспектів підготовленості, які великою мірою сприяють досягненню високого результату. Мета. Вивчити проблеми розвитку та вдосконалення координаційних здібностей у спортивних танцях. Методи. Аналіз науково-методичної літератури, анкетування, педагогічне спостереження. Результати. Вдосконалення координаційних здібностей спортсменів, які спеціалізуються у спортивних танцях, враховуючи відмінності стандартної та латиноамериканської програм, є необхідною умовою реалізації завдань етапу підготовки до вищих досягнень. Встановлено, що досягти цього можна завдяки розробці спеціалізованого комплексу вправ для вдосконалення компонентів координаційних здібностей з урахуванням специфіки складнокоординаційних елементів, які є складовими змагальних програм. Виявлено, що важливим є підбір вправ, які б великою мірою відповідали специфіці та структурі руху кожного танцю із програм та забезпечували підвищені вимоги до їх виконання, котрі висуває кожен елемент. Показано, що навчально-методичні проблеми спортивного тренування та вдосконалення різних сторін підготовленості недостатньо вивчені та розглянуті в доступній науковій літературі. Суттєвою перешкодою, що не дозволяє повною мірою перенести методику вдосконалення координаційних здібностей з інших видів спорту, є відмінності в роботі з партнером, опорою, просторового орієнтування навіть між програмами та може спричинити погіршення базових складових структури підготовленості, необхідних саме для спортивних танців.

Ключові слова


координаційні здібності; спортивні танці; етап підготовки; спортсмени-танцюристи; поглиблена спеціалізація; стандартна та латиноамериканська програми

Повний текст:

PDF

Посилання


Belokopytova Z. А. Coordination capacity development in girls aged 10-13 years engaged in gymnastics : teaching guide / Z. А. Belokopytova. – Кiev, 2007. – 126 p.

Bоloban V. N. Sensorimotor coordination as a basis of technical preparation / V. N. Boloban // Nauka v olimpiyskom sporte. – 2015. – N 2. – P. 73 – 80.

Botyayev V. Study of variability of coordination capacity development in athletes of different specializations, ages and skill levels / V. Botyayev // Nauka v olimpiyskom sporte. – 2012. – N 1. – P. 68–73.

Каluzhna О. М. Physical preparation in training process of athletes-dancers at the stage of preliminary basic preparation / О. Каluzhna, І. Voytovych // Моloda sportyvna nauka Ukrainy. – Lviv, 2010. – Iss. 14, Vol. 1. – P. 106–112.

Маtveyev L. P. Sports training fundamentals / L. P. Маtveyev. – Moscow: Fizkultura i sport, 1977. – 272 p.

Оzolin N. G. Coach’s bible: Science of winning / N. G. Оzolin. – Мoscow: АSТ; «Аstrel», 2004. – 864 p.

Platonov V. N. Sports training periodization. General theory and its practical applications / V. N. Platonov. – Кiev: Оlimpiyskaya literatura, 2013. – P. 323-328.

Platonov V. N. System of athletes’ preparation in the Olympic sport. General theory and its practical applications / V. N. Platonov. – Кiev: Оlimpiyskaya literatura, 2015. – Vol. 1. – 680 p.

Soronovych І. М. Endurance components in structure of functional fitness of skilled sport dancers / І. Soronovych, V. Pilevska, А. Diachenko, О. Foytuma // Visnyk Prykarpatskoho universytetu. – 2012. – N 15. – P. 142–150.

Winkelhuis M. Dance to your maximum / М. Winkelhuis // Karstens, druk met communicate, Leiden, Holiand, 2001. – P. 193–198.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Белокопытова Ж. А. Развитие координационных способностей у девочек 10-13 лет, занимающихся художественной гимнастикой : учеб. пособие / Ж. А. Белокопытова. – К., 2007. – 126 с.

Болобан В. Н. Сенсомоторная координация как основа технической подготовки / В. Н. Болобан // Наука в олимп. спорте. – 2015. – No 2. – С. 73 – 80.

Ботяев В. Исследование вариативности развития координационных способностей у спортсменов различных специализаций, возраста и квалификации / В. Ботяев // Наука в олимп. спорте. – 2012. – No 1. – С. 68–73.

Калужна О. М. Фізична підготовка в тренувальному процесі спортсменів-танцюристів на етапі попередньої базової підготовки / О. Калужна, І. Войтович // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. – Львів, 2010. – Вип. 14, Т. 1. – С. 106–112.

Матвеев Л. П. Основы спортивной тренировки / Л. П. Матвеев. – М.: Физкультура и спорт, 1977. – 272 с.

Озолин Н. Г. Настольная книга тренера: Наука побеждать / Н. Г. Озолин. – М.: АСТ; «Астрель», 2004. – 864 с.

Платонов В. Н. Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и её практическое применение / В. Н. Платонов. – К.: Олимп. лит., 2013. – С. 323-328.

Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения: учеб.: в 2 кн. / В. Н. Платонов. – К.: Олимп. лит., 2015. – Т. 1. – 680 с.

Соронович І. М. Компоненти витривалості в структурі функціональної підготовленості кваліфікованих спортсменів в спортивному танці / І. Соронович, В. Пілевська, А. Дяченко, О. Фойтума //Вісн. Прикарпат. ун-ту. – 2012. – No 15. – С. 142–150.

Winkelhuis M. Dance to your maximum / М. Winkelhuis // Karstens, druk met communicate, Leiden, Holiand, 2001. – P. 193–198.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);