DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2018.4.41-45

ВІЗУАЛЬНИЙ СКРИНІНГ РОБОЧОЇ ПОЗИ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Наталія Бишевець, Лоліта Денисова, Костянтин Сергієнко

Анотація


Нині серед студентів все більшого поширення набувають порушення постави, спричинені тривалим перебуванням у робочій позі користувача персонального комп’ютера (ПК). Застосування візуального скринінгу дає можливість швидко реагувати на порушення ергономічно-оптимальної пози користувача ПК і застосувати відповідні здоров’язберігаючі технології. Виявлено, що сьогодні оцінювання стану постави студентів відбувається на основі візуального скринінгу. Встановлено, що оперативний контроль стану постави студентів закладів вищої освіти (ЗВО) дослідники здійснюють за допомогою удосконаленої карти експрес-контролю біогеометричного профілю. Мета. Розробити методику кількісної оцінки робочої пози студентів у процесі навчання із використанням інформаційних комп’ютерних технологій. Методи. Вивчення й аналіз наукових джерел, метод експертних оцінок. Результати. До групи експертів увійшли 12 провідних фахівців цього напряму. Визначено показники, які доцільно використовувати для оцінки робочої пози користувача ПК. З’ясувалося, що до найбільш інформативних показників стану робочої пози студента–користувача ПК належать положення голови, плечей, спини, рук, ніг та стоп. Розроблено карту експрес-оцінки стану та методику візуального скринінгу біогеометричного профілю робочої пози студента–користувача ПК у ЗВО, яка включає оцінку встановлених показників, розрахунок суми отриманих балів, зіставлення результатів зі шкалою інтегральної оцінки рівня стану біогеометричного профілю робочої пози, висновки.

Ключові слова


постава; порушення; поза; положення; користувач ПК; показник; експерт; карта; скринінг; методика; оцінка

Повний текст:

PDF

Посилання


Аlioshyna А. І. Prevention and correction of locomotorium disorders in children and youth in the process of physical education : Doctoral dissertation in Physical Education and Sport / А. І. Аlioshyna. – Lutsk, 2015. – 595 p.

Byshevets N. H. Preparation of higher education institution students of physical culture profile for application of expert estimation method / N. H. Byshevets, К. М. Serhiienko, N. L. Holovanova // Теоriya i metodyka fizvykhovannia і sportu. – 2018. – N 1. – P. 18–35.

Dudko М. V. Preventing disorders of student biogeometric profile in the process of physical education : аuthor’s abstract for Ph. D. in Physical Education and Sport / М. V. Dudko. – Кyiv, 2016. – 20 p.

Каshuba V. А. Modern approaches, methods and technologies of healthy life style formation in students in the process of physical education / V. А. Каshuba, М. V. Dudko // Fizvykhovannia, sport і kultura zdorovia u suchasnomy suspilstvi. – 2015. – N 17. – P. 52–57.

Каshuba V. А. Control for state of human body spatial orientation in the process of physical education: history, state, solution ways / V. А. Каshuba, R. Bibik, N. Nosova // Моlodizhnyi naukovyi visnyk Volynskoho universytety imeni Lesa Ukrainky. – 2012. – Iss. 7. – P. 10–19.

Каshuba V. А. Моdelling rational posture of «Person-computer» system / V. А. Каshuba, N. G. Byshevets, К. N. Sergiyenko, N. А. Коlos // Pedahohika, psykholohiia tа medyko-biolohichni problem fizvykhovania і sportu: Collection of scientific papers / Edited by S. S. Iermakov. – Kharkov: KKPI. – 2007. – N 7. – P. 59–67.

Lоpatskyi S. Features of changes in the state of student posture biogeometrical profile during physical education / S. Lopatskyi // Slobozhanskyi naukovo-sportyvnyi visnyk. – 2016. – N 3 (53). – P. 74–78.

Nosova N. L. Assessing posture state of students in the process of physical education on the basis of visual screening / N. L. Nosova, М. V. Dudko // Sportyvna nauka Ukrainy. – 2015. – N 3 (67). – P. 30–35.

Nosova N. L. Elaboration and substantiation of express-control for the state of posture biogeometrical profile in children aged 5–6 / N. L. Nosova, Т. Коlomiiets, N. H. Byshevets // Моlodizhnyi naukovyi visnyk Skhidnoievropeyskoho universytety imeni Lesa Ukrainky. – 2017. – Iss. 27. – P. 90–95.

Futorny S. М. Health saving technologies in the process of student youth physical education: monograph / S. М. Futorny. – Кiev: Poligrafservis, 2014. – 290 p.

Byshevets N. Express estimation of the user’s working posture in learning process / N. Byshevets // J. of Education, Health and Sport. – 2017. – N 7(8). – Р. 1628–1641.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Альошина А. І. Профілактика й корекція порушень опорно-рухового апарату дітей та молоді у процесі фізичного виховання : дис. ... доктора наук з фіз. виховання і спорту / А. І. Альошина. – Луцьк, 2015. – 595 с.

Бишевець Н. Г. Підготовка студентів закладів вищої освіти фізкультурного профілю до застосування методу експертних оцінок / Н. Г. Бишевець, К. М. Сергієнко, Н. Л. Голованова // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. – 2018. – No 1. – С. 18–35.

Дудко М. В. Профілактика порушень біогеометричного профілю постави студентів у процесі фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту / М. В. Дудко. – К., 2016. – 20 с.

Кашуба В. А. Современные подходы, методики и технологии к формированию здорового образа жизни студентов в процессе физического воспитания / В. А. Кашуба, М. В. Дудко // Фіз. виховання, спорт і культура здоров’я у суч. сусп. – 2015. – No 17. – С. 52–57.

Кашуба В. А. Контроль состояния пространственной организации тела человека в процессе физического воспитания: история вопроса, состояние, пути решения / В. А. Кашуба, Р. Бибик, Н. Носова // Молодіж. наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2012. – Вип. 7. – С. 10–19.

Кашуба В. А. Моделирование рациональной позы системы «Человек-компьютер» / В. А. Кашуба, Н. Г. Бышевец, К. Н. Сергиенко, Н. А. Колос // Педагогіка, психологія та медико-біол. пробл. фіз. виховання і спорту: зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х.: ХХПІ. – 2007. – No 7. – С. 59–67.

Лопацький С. Особливості змін стану біогеометричного профілю постави студентів у процесі фізичного виховання / С. Лопацький // Слобожан. наук.-практ. вісн. – 2016. – No 3 (53). – С. 74–78.

Носова Н. Л. Оцінювання стану постави студентів у процесі фізичного виховання на основі візуального скринінгу / Н. Л. Носова, М. В. Дудко // Спорт. наука України. – 2015. – No 3 (67). – С. 30–35.

Носова Н. Л. Розробка та обґрунтування експрес-контролю стану біогеометричного профілю постави дітей 5–6 років / Н. Л. Носова, Т. Коломієць, Н. Г. Бишевець // Молодіж. наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2017. – Вип. 27. – С. 90–95.

Футорный С. М. Здоровьесберегающие технологии в процессе физического воспитания студенческой молодежи: монография / С. М. Футорный. – К.: Полиграфсервис, 2014. – 290 с.

Byshevets N. Express estimation of the user’s working posture in learning process / N. Byshevets // J. – of Education, Health and Sport. – 2017. – No 7(8). – Р. 1628–1641.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);