DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2018.4.46-51

Сучасні технології, програми, які використовують у процесі фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку з депривацією сенсорних систем

Віталій Бурка

Анотація


Розглянуто сучасні технології та методи, які використовують у ході реабілітації осіб з обмеженими можливостями. Мета. Систематизувати знання та результати практичного досвіду з питань використання інноваційних технологій, спрямованих на підвищення ефективності процесу фізичного виховання молодших школярів із депривацією слуху і зору. Методи. Аналіз сучасної науково-методичної літератури. Результати. Сучасні умови життя висувають підвищені вимоги до стану здоров’я та фізичного розвитку молодого покоління. Проте особливу зацікавленість в нинішніх соціально-економічних умовах викликає дане питання відносно дітей з вродженими або набутими вадами, оскільки особливості їхнього фізичного розвитку, прояв рухових здібностей у майбутньому обумовлюють рівень соціальної активності на різних етапах життєвого становлення. Актуалізація результатів наукових пошуків провідних фахівців галузі фізичного виховання різних груп населення дає змогу виділити одну з провідних позицій сучасної проблематики здоров’яформуючої діяльності дітей молодшого шкільного віку із депривацією слуху і зору, що представлена у вигляді методологічної основи формування позитивної мотивації до здорового способу життя молодого покоління і виділенням її центральної ланки – гуманістичного підходу. Узагальнюючи погляди деяких фахівців, можна констатувати, що процес розвитку опорно-рухового апарату дітей шкільного віку з депривацією сенсорних систем знаходиться під впливом різних чинників і підлягає певним змінам, у тому числі і патологічним.

Ключові слова


фізичне виховання; профілактика; корекція; порушення; діти молодшого шкільного віку; депривація; сенсорна система

Повний текст:

PDF

Посилання


Bondar О. М. Еfficiency of experimental technology for coordination capacity development in junior schoolage children with hearing disorders / О. М. Bondar, V. V. Dzhevaga // Naukovyi chasopys natsionalnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. – 2016. – Iss. 5 (75) 16. – P. 19–21.

Vinnik J. P. Аdaptive physical education and sport / edited by J. P. Vinnik. – Кiev: Оlimpiyskaya literatura, 2010. – 608 p.

Diachenko А. А. Posture disorders correction in junior schoolage children with reduced vision by physical education means: Dissertation of Ph. D. in Physical Education and Sport / А. А. Diachenko. – Кyiv, 2010. – 190 p.

Yevseyev S. P. Тhеоry and organization of adaptive physical culture : textbook: in 2 volumes / edited by S. P. Yevseyev. – Мoscow, 2007. – 448 p.

Каshuba V. Аmplitude and frequency characteristics of vertical stability of junior schoolchildren in the process of adaptive physical education / V. Каshuba, О. Bondar // Fizkultura, sport ta zdorovia natsii. – 2017. – Iss. 3 (22). – P. 87–91.

Каshuba V. А. Posture abnormalities correction in schoolchildren in the process of adaptive physical education / V. A. Каshuba, Ziyad Hmaid Аhmad Nasrallah. – Кyiv: Naukovyi svit. – 2008. – 223 p.

Каshuba V. Popularization of modern types of motor activity in schoolchildren with sensory disorders by means of using multimedia technologies / V. Каshuba, Т. Rychok // Visnyk Prykarpatskoho universytetu. – 2017. – N 25–26. – P. 154–160.

Каshuba V. O. Popularization of modern types of motor activity in schoolchildren with sensory disorders by means of using multimedia technologies / V. Каshuba, Т. Rychok // Visnyk Prykarpatskoho universytetu. – 2017. – N 25–26. – P. 154–160.

Каshuba V. Biological prerequisites for elaborating the concept of formation of spatial body orientation of children aged 6–10 with vision deprivation / V. Каshuba, S. Savlyuk // J. of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz. – Bydgoszcz, Poland, 2017. – Vol. 7, N 7. – S. 1095–1112.

Каshuba V. Structure and content of technology for prevention and correction of spatial body organization of children aged 6–10 with sensory system deprivation / V. Каshuba, S. Savlyuk // J. of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz. – Bydgoszcz, Poland, 2017. – Vol. 7, N 8. – S. 1387–1407.

Каshuba V. О. Correction of posture abnormalities in junior schoolage children with impaired vision in the process of physical education / V. О. Каshuba, О. А. Yurchenko // Теоriya i metodyka fizvykhovannia і sportu. – 2013. – N 4. – P. 67–74.

Каshuba V. Possibilities of using modern computer technologies in the process of adaptive physical education / V. A. Каshuba, Ziyad Hmaid Аhmad Nasrallah, К. Serhiienko // Sportyvnyi visnyk Prydniprovia. – 2007. – N 1. – P. 11–15.

Каshuba V. О. Usage of information means in physical education of schoolchildren / V. О. Каshuba, І. P. Каrp, Т. М. Rychok // [Еlectronic resource]. – Kharkiv: KSAPC, 2017. – Iss. 1 – P. 42–46.

Каshuba V. Аnalysis of the level of practical skills for health forming activity of children and adolescents with hearing disorders / V. Каshuba, О. Маslova, Т. Rychok // Теоriya i metodyka fizvykhovannia і sportu. – 2017. – N 2. – P. 54–58.

Каshuba V. О. Characteristics of vertical stability of junior schoolchildren body with vision impairement and different posture types in the process of physical education / V. О. Каshuba, О. А. Iurchenko, Т. О. Khabinets // Fizkultura, sport ta zdorovia natsii. – 2017. – Iss. 3. – Vol. 22. – P. 551–558.

Savliuk S. P. Prevention and correction of disorders of body spatial organization in children aged 6–10 with sensory system deprivation in the process of physical education: author’s abstract for Doctoral Degree in Physical Education and Sport : 24.00.02 / S. P. Savliuk. – Кyiv, 2018. – 50 s.

Khmelnitska І. V. Computer systems for motorics control in schoolchildren aged 7–10 with hearing disorders in programming physical culture and health related sessions: аuthor’s abstract for Ph. D. In Physical Education and Sport / І. V. Khmelnitska. – Кyiv, 2006. – 20 p.

Chudna R. V. Аdaptive physical education of children with hearing disorders: teaching guide / R. V. Chudna. – Donetsk: Nord-Press, 2011. – 312 p.

Shapkova L. V. Private methods of adaptive physical culture: textbook / edited by L. V. Shapkova. – Мoscow: Sov. Sport, 2007. – 608 p.

Afanasyev Sergiy Formation of the vertical stability of the body of junior schoolchildren with hearing impairments in the process of physical education / Sergiy Afanasyev, Kirill Burdayev // J. of Education, Health and Sport. 2017;7 (6):1169-1178. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1252452.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бондар О. М. Ефективність експериментальної технології розвитку координаційних здібностей дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху / О. М. Бондар, В. В. Джевага // Наук. часоп. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. – 2016. – Вип. 5 (75) 16. – С. 19–21.

Винник Джозеф П. Адаптивное физическое воспитание и спорт / под ред. Джозефа П. Винника ; пер. с англ. И. Андреев. – К. : Олимп. лит., 2010. – 608 с.

Дяченко А. А. Корекція порушень постави дітей молодшого шкільного віку з пониженим зором засобами фізичного виховання: дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту за спеціальністю: 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / А. А. Дяченко. – К., 2010. – 190 с.

Евсеев С. П. Теория и организация адаптивной физической культуры : учебник: в 2 т. / под общ. ред. С. П. Евсеева. – М., 2007. – 448 с.

Кашуба В. Амплітудно-частотні характеристики вертикальної стійкості молодших школярів в процесі адаптивного фізичного виховання / В. Кашуба, О. Бондар // Фіз. культура, спорт та здоров’я нації. – 2017. – Вип. 3 (22). – С. 87–91.

Кашуба В. А. Коррекция нарушений осанки школьников в процессе адаптивного физического воспитания / В. А. Кашуба, Зияд Хмаид Ахмад Насраллах. – К.: Наук. світ. – 2008. – 223 с.

Кашуба В. Популяризація сучасних форм рухової активності серед школярів з сенсорними порушеннями, шляхом використання мультимедійних технологій / В. Кашуба, Т. Ричок // Вісн. Прикарпат. ун-ту. – 2017. – No 25–26. – С. 154–160.

Кашуба В. О. Популяризація сучасних форм рухової активності серед школярів з сенсорними порушеннями шляхом використання мультимедійних технологій / В. О. Кашуба, Т. М. Ричок // Вісн. Прикарпат. ун-ту. – 2017. – No 25–26. – С. 154–160.

Кашуба В. Біологічні передумови розробки концепції формування просторової організації тіла дітей 6–10 років із депривацією зору / В. Кашуба, С. Савлюк // J. of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz. – Bydgoszcz, Poland, 2017. – Vol. 7, N 7. – S. 1095–1112.

Кашуба В. Структура та зміст технології профілактики й корекції порушень просторової організації тіла дітей 6–10 років із депривацією сенсорних систем / В. Кашуба, С. Савлюк // J. of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz. – Bydgoszcz, Poland, 2017. – Vol. 7, N 8. – S. 1387–1407.

Кашуба В. О. Корекція порушень постави дітей молодшого шкільного віку з ослабленим зором у процесі фізичного виховання / В. О. Кашуба, О. А. Юрченко // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. – 2013. – No 4. – С. 67–74.

Кашуба В. Про можливості використання сучасних комп’ютерних технологій у процесі адаптивного фізичного виховання / В. Кашуба, Зіяд Хмаіді Ахмад Насраллах, К. Сергієнко // Спорт. вісн. Придніпров’я. – 2007. – No 1. – С. 11–15.

Кашуба В. О. Використання інформаційних засобів у фізичному вихованні школярів з особливими потребами / В. О. Кашуба, І. П. Карп, Т. М. Ричок // Наук.-метод. основи використання інформац. технологій в галузі фіз. культури та спорту: зб. наук. пр. [Електронний ресурс]. – Х.: ХДАФК, 2017. – Вип. 1 – С. 42–46.

Кашуба В. Аналіз рівня практичних умінь до здоров’яформуючої діяльності дітей та підлітків з вадами слуху / В. Кашуба, О. Маслова, Т. Ричок // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. – 2017. – No 2. – С. 54–58.

Кашуба В. О. Характеристика вертикальної стійкості тіла молодших школярів з послабленим зором з різними типами постави у процесі фізичного виховання / В. О. Кашуба, О. А. Юрченко, Т. О. Хабінець // Фіз. культура, спорт та здоров’я нації. – 2017. – Вип. 3. – Т. 22. – С. 551–558.

Савлюк С. П. Профілактика та корекція порушень просторової організації тіла дітей 6–10 років з депривацією сенсорних систем у процесі фізичного виховання: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / С. П. Савлюк. – К., 2018. – 50 с.

Хмельницька І. В. Комп’ютерні системи контролю моторики школярів 7–10 років з вадами слуху в програмуванні фізкультурно-оздоровчих занять: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту: спец. 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / І. В. Хмельницька. – К., 2006. – 20 с.

Чудна Р. В. Адаптивне фізичне виховання дітей з вадами розвитку: навч.-метод. посіб. / Р. В. Чудна. – Донецьк: Норд-Пресс, 2011. – 312 с.

Шапкова Л. В. Частные методики адаптивной физической культуры: учебник / под общ. ред. Л. В. Шапковой. – М.: Сов. спорт, 2007. – 608 с.

Afanasyev Sergiy Formation of the vertical stability of the body of junior schoolchildren with hearing impairments in the process of physical education / Sergiy Afanasyev, Kirill Burdayev // J. of Education, Health and Sport. 2017;7 (6):1169-1178. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1252452.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);