DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2018.4.58-65

Корекція статури студентів у процесі фізичного виховання з урахуванням стану їхньої постави

Ігор Випасняк, Андрій Шанковський

Анотація


Аналіз наукових досліджень засвідчив, що, незважаючи на значну увагу фахівців, існує недостатня розробленість технології корекції статури студентів у процесі фізичного виховання з урахуванням стану постави. Актуальність зазначеної проблеми, її важлива соціальна значущість зумовили вибір теми дослідження та визначили його мету і завдання. Мета. Розробити технологію корекції статури студентів з урахуванням рівня стану біогеометричного профілю постави в процесі фізичного виховання для підвищення його здоров’яформуючої спрямованості. Методи. Аналіз наукової літератури, анкетування, педагогічне спостереження. Результати. На основі даних констатуючого експерименту обґрунтовано й розроблено технологію корекції статури студентів у процесі фізичного виховання з урахуванням рівня стану біогеометричного профілю постави, яка базується на структурних компонентах: організаційному, діагностичному, методичному, контрольно-корекційному, інформаційному та результативному. Розроблена мультимедійна інформаційно-методична система «Рerfectum corpus» призначена для підвищення рівня теоретичних знань та мотивації студентів до занять фізичними вправами. Вона дозволяє інтегрувати різні середовища подання інформації – текст, статичну й динамічну графіку, відеозаписи – у єдиний комплекс, що дозволяє студенту стати активним учасником процесу фізичного виховання.

Ключові слова


фізичне виховання; студенти; корекція; статура; біогеометричний профіль постави

Повний текст:

PDF

Посилання


Vypasniak І. P. Peculiarities of student physical development in the process of physical education / І. P. Vypasniak, А. Z. Shankovskyi // Ukrainskyi zhurnal medytsyny, biolohii ta sportu. – 2018. – N 3(5). – P. 311-5.

Vypasniak І. Characteristics of morphological indices of students with different posture types / І. Vypasniak, А. Shankovskyi. – Access mode: http://www.ojs.ukw.edu.pl/ index.php/johs/article/view/5021.

Vypasniak І. Теchnology of correcting disorders of student posture biogeometrical profile in the process of physical education / І. Vypasniak, S. Lopatskyi, А. Shankovskyi // Visnyk Prykarpatskoho universytetu. – 2017. – N 27-28. – P. 54–62.

Каshuba V. А. Posture biomechanics / V. А. Каshuba. – Кiev: Оlimpiyskaya literatura, 2003. – 280 p.

Каshuba V. А. Моnitoring the state of human body spatial organization state in the process of physical education / V. А. Каshuba // Теоriya i metodyka fizvykhovannia і sportu. – 2015. – N 2. – P. 53–64.

Каshuba V. О. From experience of using fitness technologies aimed at human stature correction / V. O. Каshuba // Sportyvnyi visnyk Prydniprovia. – 2018. – N 1. – P. 131–138.

Каshuba V. А. Prevention and correction of the disorders of human body spatial organization in the process of physical education / V. А. Каshuba, Аdel Bengeddu. – Кiev: Znannia Ukrainy, 2005. – 158 p.

Каshuba V. А. Теchnological innovations in the system of physical culture and sport specialist preparation / V. А. Каshuba, N. G. Byshevets // Pedahohika, psykholohiia tа medyko-biolohichni problem fizvykhovania і sportu: Collection of scientific papers / Edited by S. S. Iermakov. – Kharkov, 2007. – N 5. – P. 129–131.

Каshuba V. О. Biomechanics of human body spatial organization: modern methods and means of diagnosis and recovery: monograph / V. A. Kashuba, Iy. A. Popadiuha. – Кyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 2018. – 768 p.

Каshuba V. А. Modelling and integrating information environment for healthy way of life formation during educational process at higher institutions / V. А. Каshuba, S. М. Futorny // [Еlectronic resource]. – Kharkov: KSAPC, 2017. – Iss. 1 – P. 46–50.

Каshuba V. А. Control for the state of human body spatial organization in the process of physical education: history, state, solution ways / V. А. Каshuba, R. Bibik, N. Nosova // Моlodizhnyi naukovyi visnyk Volynskoho universytety imeni Lesi Ukrainky. – 2012. – Iss. 7. – P. 10–19.

Мytskan B. М. Factor structure of the indices of physical development, physical fitness, stature and state of student posture biogeometrical profile in the process of physical education / B. М. Мytskan, І. P. Vypasniak, А. Z. Shankovskyi / Naukovyi chasopys natsionalnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. – 2018. – N 4(98). – P. 106–10.

Каshuba V. Human body spatial organization in the course of monitoring studies / V. Каshuba, S. Lopatskyi, Т. Khabinets // Моlodizhnyi naukovyi visnyk Skhidnoievropeyskoho universytety imeni Lesa Ukrainky. – 2017. – Iss. 25. – P. 9–15.

Каshuba V. О. Іnnovation approaches in physical education of student youth with different constitution types / V. О. Каshuba, О. V. Rudnytskyi, I. К. Honadze // Аktualni problem fizkultury, sportu, fizterapii ta erhoterapii: materialy I Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii. – Кyiv: NUPESU, 2018. – P. 185–189.

Каshuba V. А. Аnalysis of using energy saving technologies in the process of student youth physical education / V. А. Каshuba, S. М. Futorny, Е. V. Аndreyeva // Теоriya i metodyka fizkultury. – 2012. – N 1. – P. 73–81.

Каshuba V. О. Evaluation and analysis of the constituents of student youth healthy way of life / V. О. Каshuba, S. М. Futornyi, О. V. Аndreieva // Pedahohika, psykholohiia tа medyko-biolohichni problem fizvykhovania і sportu. – Kharkiv., 2012. – N 7.

Каshuba V. А. To the question of using information technologies in the process of student youth physical education / V. А. Каshuba, S. М. Futorny, N. L. Golovanova // Slobozhanskyi naukovo-sportyvnyi visnyk. – 2011. – N 4. – P. 157–163.

Каshuba V. О. Usage of web-resources in the process of student youth physical education / V. О. Каshuba, S. М. Futorny, М. V. Dudko // Sportyvnyi visnyk Prydniprovia. – 2015. – N 2. – P. 69–75.

Каshuba V. А. Formation of human motorics in the process of ontogenesis / V. А. Каshuba, Е. М. Bondar, N. N. Goncharova, N. L. Nosova. – Lutsk: Vezha-Druk, 2016. – 232 p.

Kashuba V. Increase in efficiency of professionally applied physical training of pupils of 16-17 years old based on application of informational and methodical systems / V. Kashuba, N. Golovanova // Physical education of students. – 2018. – N 22(2). – P. 57–62.

Kashuba V. From the experience of using information technologies in the process of physical education classes of different groups of the population / V. Kashuba, S. Futorny // South Scientific Bulletin of the Lesia Ukrainka Eastern European National University. – 2016. – N 21. – P. 81–90.

Imas Y. V. Modern approaches to the problem of values’ formation of students’ healthy lifestyle in the course of physical training / Y. V. Imas, M. V. Dutchak, O. V. Andrieieva et al. // Physical education of students. – 2018. – N 4. – P. 182–190.

Kashuba V. Modern approaches to improving body constitution of female students within physical education classes / V. Kashuba, M. Kolos, O. Rudnytskyi et al. // J. of Physical Education and Sport. – 2017 (4). Iss. 227. – P. 2472–2476.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Випасняк І. П. Особливості фізичного розвитку студентів в процесі фізичного виховання / І. П. Випасняк, А. З. Шанковський // Укр. журн. медицини, біології та спорту. – 2018. – No 3(5). – С. 311-5.

Випасняк І. Характеристика морфологічних показників студентів із різними типами постави / І. Випасняк, А. Шанковський. – Режим доступу: http://www.ojs.ukw.edu.pl/ index.php/johs/article/view/5021.

Випасняк І. Технологія корекції порушень біогеометричного профілю постави студентів у процесі фізичного виховання / І. Випасняк, С. Лопацький, А. Шанковський // Вісн. Прикарпат. ун-ту. – 2017. – No 27-28. – С. 54–62.

Кашуба В. А. Биомеханика осанки / В. А. Кашуба. – К.: Олимп. лит., 2003. – 280 с.

Кашуба В. А. Мониторинг состояния пространственной организации тела человека в процессе физического воспитания / В. А. Кашуба // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. – 2015. – No 2. – С. 53–64.

Кашуба В. О. Із досвіду використання фітнес технологій, спрямованих на корекцію статури людини / В. О. Кашуба // Спорт. вісн. Придніпров’я. – 2018. – No 1. – С. 131–138.

Кашуба В. А. Прoфилактика и кoррекция нарушений прoстранственнoй oрганизации тела челoвека в прoцессе физическoгo вoспитания / В. А. Кашуба, Адель Бенжедду. – К.: Знання України, 2005. – 158 с.

Кашуба В. А. Технологические инновации в системе подготовки специалистов по физической культуре и спорту / В. А. Кашуба, Н. Г. Бышевец // Педагогіка, психологія та медико-біол. пробл. фіз. виховання і спорту: зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2007. – No 5. – С. 129–131.

Кашуба В. О. Біомеханіка просторової організації тіла людини: сучасні методи та засоби діагностики і відновлення порушень: монографія / В. О. Кашуба, Ю. А. Попадюха. – К.: Центр учбової літератури, 2018. – 768 с.

Кашуба В. А. Моделирование и интегрирование информационной среды формирования здорового образа жизни в образовательный процесс высших учебных заведений / В. А. Кашуба, С. М. Футорный // Наук.-метод. основи використання інформ. технологій в галузі фіз. культури та спорту: зб. наук. пр. [Електронний ресурс]. – Х.: ХДАФК, 2017. – Вип. 1 – С. 46–50.

Кашуба В. Кoнтрoль сoстoяния прoстранственнoй oрганизации тела челoвека в процессе фи­зи­ ческoгo вoспитания: истoрия вoпрoса, сoстoяние, пути решения / В. Кашуба, Р. Бибик, Н. Носова // Мoлoдіж. наук. вісн. Вoлин. нац. ун-ту ім. Л. Українки. – 2012. – Вип. 7. – С. 10–19.

Мицкан Б. М. Факторна структура показників фізичного розвитку, фізичної підготовленості, статури та стану біогеометричного профілю постави студентів в процесі фізичного виховання / Б. М. Мицкан, І. П. Випасняк, А. З. Шанковський / Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. – 2018. – No 4(98). – С. 106–10.

Кашуба В. Просторова організація тіла людини в процесі моніторингових досліджень / В. Кашуба, С. Лопацький, Т. Хабінець // Молодіж. наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2017. – Вип. 25. – С. 9–15.

Кашуба В. О. Інноваційні підходи в фізичному вихованні студентської молоді з різними типами тілобудови / В. О. Кашуба, О. В. Рудницький, Ю. К. Гонадзе // Акт. пробл. фіз. культури, спорту, фіз. терапії та ерготерапії: біомехан. психофізіол. та метролог. аспекти: мат. I Всеукр. електрон. науково-практ. конф. з міжнар. участю. – К.: НУФВСУ, 2018. – С. 185–189.

Кашуба В. А. Анализ использования здоровьесберегающих технологий в процессе физического воспитания студенческой молодежи / В. А. Кашуба, С. М. Футорный, Е. В. Андреева // Теория и методика физ. культуры. – 2012. – No 1. – С. 73–81.

Кашуба В. О. Оцінювання та аналіз складових здорового способу життя студентської молоді / В. О. Кашуба, С. М. Футорний, О. В. Андрєєва // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. – Х., 2012. – No 7.

Кашуба В. А. К вопросу использования информационных технологий в процессе физического воспитания студенческой молодежи / В. А. Кашуба, С. М. Футорный, Н. Л. Голованова // Слобожан. наук.спорт. вісн. – 2011. – No 4. – С. 157–163.

Кашуба В. О. Використання веб-ресурсів у процесі фізичного виховання студентської молоді / В. О. Кашуба, С. М. Футорний, М. В. Дудко // Спорт. вісн. Придніпров’я. – 2015. – No2. – С. 69–75.

Кашуба В. А. Формирование моторики человека в процессе онтогенеза / В. А. Кашуба, Е. М. Бондарь, Н. Н. Гончарова, Н. Л. Носова. – Луцк: Вежа-Друк, 2016. – 232 с.

Kashuba V. Increase in efficiency of professionally applied physical training of pupils of 16-17 years old based on application of informational and methodical systems / V. Kashuba, N. Golovanova // Physical education of students. – 2018. – N 22(2). – P. 57–62.

Kashuba V. From the experience of using information technologies in the process of physical education classes of different groups of the population / V. Kashuba, S. Futorny // South Scientific Bulletin of the Lesia Ukrainka Eastern European National University. – 2016. – N 21. – P. 81–90.

Imas Y. V. Modern approaches to the problem of values’ formation of students’ healthy lifestyle in the course of physical training / Y. V. Imas, M. V. Dutchak, O. V. Andrieieva et al. // Physical education of students. – 2018. – N 4. – P. 182–190.

Kashuba V. Modern approaches to improving body constitution of female students within physical education classes / V. Kashuba, M. Kolos, O. Rudnytskyi et al. // J. of Physical Education and Sport. – 2017 (4). Iss. 227. – P. 2472–2476.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);