DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2018.4.66-69

Оцінка добової рухової активності студентів коледжу методом метаболічного еквіваленту

Лариса Кузнецова, Сергій Трачук, Богдан Покас

Анотація


Розглянуто одну з найважливіших проблем, що існує в Україні, котра виникає в сучасних умовах. Нею є збереження здоров’я учнівської молоді. Мета. Оцінити добову рухову активність студентів коледжу методом метаболічного еквіваленту. Методи. Теоретичний аналіз та узагальнення наукової літератури, соціологічні методи, метод метаболічного еквіваленту, статистичний аналіз. Результат. Нині в передовій світовій та вітчизняній практиці найпоширенішим для оцінки енергетичних витрат на рухову активність є метод метаболічного еквіваленту. Це фізіологічне поняття, яке характеризує інтенсивність енерговитрат під час виконання певної фізичної діяльності і визначається як співвідношення швидкості метаболізму протягом виконання фізичної діяльності до величини основного обміну у стані спокою. Здійснено добовий хронометраж діяльності студентів і сумування відрізків часу, витраченого на рухову активність певного рівня інтенсивності протягом доби за допомогою методики використання метаболічного еквіваленту та розкрито сутність даної методики. Результати досліджень за видами діяльності студентів коледжу в цілому визначають дуже низький, низький і середній рівні добових енерготрат. Серед опитаних цей показник, що відповідає високому рівню рухової активності, незначний, що свідчить про низьку відвідуваність спортивних секцій та інших активних форм дозвілля. Отримані фактичні дані мають особливе значення, оскільки визначають потенційні сегменти для реалізації рекомендацій ВООЗ до обсягу рухової активності для конкретного контингенту. Дослідження доводять необхідність корекції режиму дня студентів, зокрема включення видів діяльності, що сприяють підвищенню спеціально організованої рухової активності. Виявлено дефіцит рівня добової рухової активності студентської молоді та нераціонального використання добового бюджету часу, особливості його використання у будні та вихідні дні.

Ключові слова


коледж; студенти; рухова активність; метод; метаболічний еквівалент

Повний текст:

PDF

Посилання


Аndreyeva Е. Аnalysis of student motivation to extra-curricular types of physical education classes / Е. Аndreyeva, U. Каterina / Fizychna aktyvnist, zdorovia і sport. – 2014. – N 4. – P. 18–27.

Bar-Оr О. Children health and motor activity: from physiological bases to practical usage / О. Bar-Оr, Т. Rowland. – Кiev: Оlimpiyskaya literatura, 2009. – 528 p.

Usage of metabolic equivalent for estimating motor activity level of school age children: methodical recommendations. – Кiev, 2011. – 15 p.

Кrutsevych Т. I. Тhеоry and methods of physical education: textbook : in 2 Vol. / edited by Т. I. Кrutsevych. – Кyiv: Оlimpiiska literatura, 2017. – Vol. 2. – 368 p.

Youth and healthy way of life: annual report to President of Ukraine, Verkhovna Rada of Ukraine, Cabinet of Ministers of Ukraine on youth position in Ukraine (following the results of 2009). – Кyiv: ТОV «Оsnova», 2010. – 156 p.

National strategy in health related motor activity in Ukraine until 2025 “Motor activity – healthy way of life – healthy nation”. – Access mode: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/42/2016

Strategy in physical activity for European region WHO, 2016–2025. – Access mode: http://www.euro.who. int/__data/assets/pdf_file/0003/312762/Physical-activity-strategy-2016-2025-ru.pdf

Futorny S. М. Problem of motor activity deficiency in student youth / S. М. Futorny // Fizvospitaniye studentov. – 2013. – N 3. – P. 75–79.

Value оrientations of modern Ukrainian youth. Annual report to President of Ukraine, Verkhovna Rada of Ukraine on youth position in Ukraine (following the results of 2015). – Кyiv, 2016. – 2009 p.

Ivashchenko Sergii. Generalization of recommendations on children physical activity / Sergii Ivashchenko, Sergey Trachuk // Physical education and sport through the centuries. – 2017. – N 4(1). – P. 38-44.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Андреева Е. Анализ мотивации студентов к внеучебным формам организации занятий по физическому воспитанию / Е. Андреева, У. Катерина / Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2014. – No 4. – С. 18–27.

Бар-Ор О. Здоровье детей и двигательная активность: от физиологических основ до практического применения / О. Бар-Ор, Т. Роуланд; пер. с англ. И. Андреев. – К: Олимп. лит, 2009. – 528 с.

Використання метаболічного еквіваленту в оцінці рівня рухової активності дітей шкільного віку: метод. рек. – К., 2011. – 15 с.

Круцевич Т. Ю. Теорія і методика фізичного виховання: підручник : у 2 т. / за ред. Т. Ю. Круцевич. – К.: Олімп. л-ра, 2017. –Т. 2. – 368 с.

Молодь за здоровий спосіб життя: щоріч. доп. Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2009 р.) / [редкол.: Н. Ф. Романова (голова) та ін.].– К.: ТОВ «Основа», 2010. – 156 с.

Національна стратегія з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація». – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/42/2016

Стратегия в области физической активности для Европейского региона ВОЗ, 2016–2025 гг. – Режим доступу: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/312762/Physical-activity-strategy-2016-2025-ru.pdf

Футорний С. М. Проблема дефицита двигательной активности студенческой молодежи / С. М. Футорний // Физ. воспитание студентов. – 2013. – No 3. – С. 75–79.

Ціннісні орієнтації сучасної української молоді. Щорічна доповідь Президенту України, Верховній Раді України про становище молоді в Україні (за підсумками 2015 року) / [редкол.: Жданов І. О., Ярема О. Й., Бєляєва І. І. та ін.]. – К., 2016. – 2009 с.

Ivashchenko Sergii. Generalization of recommendations on children physical activity / Sergii Ivashchenko, Sergey Trachuk // Physical education and sport through the centuries. – 2017. – N 4(1). – P. 38-44.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);