DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2018.4.70-74

Сучасні підходи до використання засобів функціонального багатоборства у процесі фізичної підготовки військовослужбовців-десантників

Антон Маляренко

Анотація


Стаття присвячена теоретичному обґрунтуванню реалізації і застосування сучасних видів спорту, зокрема функціонального багатоборства у процесі фізичної підготовки військовослужбовцівдесантників. Подано результати теоретичного аналізу сучасної системи фізичної підготовки військовослужбовців НАТО. Мета. Теоретично обґрунтувати організаційно-методичні засади застосування засобів функціонального багатоборства у процесі фізичної підготовки військовослужбовців. Методи. Аналіз сучасної наукової літератури. Результати. Виявлено можливі шляхи оптимізації і підвищення рівня фізичної підготовки військових десантно-штурмових військ Збройних сил України за допомогою засобів сучасних видів спорту, успішно апробованих у практиці фізичної підготовки військовослужбовців провідних країн світу. Систематизовано наукові досягнення, що стосуються ефективності застосування засобів функціонального багатоборства у процесі функціонально-прикладної підготовки військовослужбовців десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Ключові слова


фізична підготовка; військовослужбовці; функціональне багатоборство

Повний текст:

PDF

Посилання


Аfonin V. М. History of preparation of military-pedagogical staff of physical education for armed forces / V. М. Аfonin, О. М. Loyko // Sukhoputni viyska zbroynykh syl Ukrainy: іstoriia, suchasnist, rozvytok : materialy naukovo-praktychnoi konferentsii. – Lviv: АСВ, 2012. – P. 153–156.

Bogachev Е. V. CrossFit. Training guide / Е. V. Bogachev. – Мoscow, 2013. – 142 p.

Glassman G. CrossFit. Training guide / G. Glassman. – Мoscow, 2016. – 108 p.

Lynets М. М. Bases of the method of motor quality development : teaching guide / М. М. Lynets. – Lviv: Shtabar, 1997. – 207 p.

Оlkhovyi О. М. Тhеоretico-methodical bases of physical preparation system for cadets of higher educational military institutions : author’s abstract for Doctoral Degree in Physical Education and Sport : 24.00.02 / О. М. Оlkhovyi. – Кyiv, 2013. – 40 p.

Prystupa I. N. Military all-round and military-applied types of sport in the system of training of specialists of the Armed Forces of Ukraine / I. N. Prystupa, S. V. Romanchuk // Visnyk Каmianets-Podilski natsionalnoho universytetu imeni Іvana Оhiienka. – 2012. – Iss. 5.– P. 223–230.

Romanchuk S. V. Тhеоretico-methodical bases of physical preparation system for cadets of educational military institutions of land forces of the Armed Forces of Ukraine : Doctoral dissertation in Physical Education and Sport : 24.00.02 / S. V. Romanchuk. – Lviv, 2013. – 540 p.

Utenko V. N. Main models of physical preparation of foreign armies : Doctoral dissertation in Pedagogics : 13.00.07 / V. N. Utenko. – Saint Petersburg, 2003. – 456 p.

Fedorov V. G. Scientific and theoretical bases of multi-level military and physical culture education : author’s abstract for Doctoral Degree in Pedagogics : 13.00.08 / V. G. Fedorov. – Saint Petersburg, 1998. – 39 p.

Finohenov I. S. Problem questions of staffing special physical preparation of security agencies of Ukraine / I. S. Finohenov // Fizychna pidhotovka оsobovoho skladu zbroynykh syl, іnshykh viyskovykh formuvan ta pravookhoronnykh orhaniv Ukrainy : materialy mizhvidomchoi naukovo-metodychnoi konferentsii. – Кyiv, 2014. – P. 209–220.

Shchegolev V. А. Sports work in armies of NATO countries / V. А. Shchegolev. – Saint Petersburg: MIPC, 1998. – 60 p.

Shchegolev V. А. Physical preparation of foreign armies : teaching guide / V. А. Shchegolev.– Saint Petersburg: МО RF, 2007. – 272 p.

Iareshchenko О. А. Features of influence of cadets’ psychomotor capacities on special physical fitness / О. А. Iareshchenko // Pedahohika, psykholohiia tа medyko-biolohichni problem fizvykhovania і sportu: Collection of scientific papers / Edited by S. S. Iermakov. – Kharkiv: KSADM, 2007. – N 12. – P. 161–163.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Афонін В. М. Історія підготовки військово-педагогічних кадрів фізичного виховання для збройних сил / В. М. Афонін, О. М. Лойко // Сухопутні війська Збройних сил України: історія, сучасність, розвиток : мат. наук.-практ. конф. – Львів: АСВ, 2012. – С. 153–156.

Богачев Е. В. Кроссфит. Руководство по тренировкам / Е. В. Богачев. – М., 2013. – 142 с.

Глассман Грег. CrossFit. Руководство по тренировкам / Грег Глассман. – М., 2016. – 108 с.

Линець М. М. Основи методики розвитку рухових якостей : навч. посіб. / М. М. Линець. – Львів: Штабар, 1997. – 207 с.

Ольховий О. М. Теоретико-методичні засади системи фізичної підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / О. М. Ольховий. – К., 2013. – 40 с.

Приступа Є. Н. Військові багатоборства та військово-прикладні види спорту в системі підготовки фахівців Збройних сил України / Є. Н. Приступа, С. В. Романчук // Вісн. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. – 2012. – Вип. 5.– С. 223–230.

Романчук С. В. Теоретико-методологічні засади фізичної підготовки курсантів військових навчальних закладів Сухопутних військ Збройних сил України : дис. ... доктора наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / С. В. Романчук. – Л., 2013. – 540 с.

Утенко В. Н. Основные модели физической подготовки иностранных армий : дис. ... доктора пед. наук : 13.00.07 / В. Н. Утенко. – СПб., 2003. – 456 с.

Федоров В. Г. Научно-теоретические основы многоуровневого военно-физкультурного образования : автореф. дис. на соискание учен. степени доктора пед. наук : 13.00.08 / В. Г. Федоров. – СПб., 1998. – 39 c.

Фіногенов Ю. С. Проблемні питання кадрового забезпечення спеціальної фізичної підготовки силових структур України / Ю. С. Фіногенов // Фізична підготовка особового складу збройних сил, інших військових формувань та правоохоронних органів України: досвід сучасність, проблеми та перспективи розвитку : мат. міжвідом. наук.-метод. конф. – К., 2014. – С. 209–220.

Щеголев В. А. Спортивная робота в армиях стран НАТО / В. А. Щеголев. – СПб: ВИФК, 1998. – 60 с.

Щеголев В. А. Физическая подготовка иностранных армий : учеб. пособие / В. А. Щеголев.– СПб.: МО РФ, 2007. – 272 с.

Ярещенко О. А. Особливості впливу психомоторних здібностей курсантів на спеціальну фізичну підготовленість / О. А. Ярещенко // Педагогіка, психологія та медико-біол. пробл. фіз. виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х.: ХДАДМ, 2007. – No 12. – С. 161–163.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);