DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2018.4.75-82

Особливості реабілітації осіб з цервікальною атаксією із застосуванням мануальної терапії

Ярослав Нагорний, Сергій Федоренко

Анотація


На основі аналізу останніх наукових досліджень вивчено вплив реабілітаційних заходів під час роботи з особами з цервікальною атаксією. Мета. Висвітлення існуючих методів реабілітації осіб з цервікальною атаксією. Методи. Аналіз та узагальнення науково-методичної літератури. Результати. Цервікальна атаксія – це не самостійне захворювання, а поширений у клінічній практиці симптомокомплекс, етіологічно і патогенетично пов’язаний із порушеннями в шийному відділі. Вона впливає на повсякденну активність та працездатність, а також може бути основною причиною інвалідизації і соціальної дезадаптації. Існує безліч мануальних методик для впливу на різні структури, які опосередковано або безпосередньо пов’язані з розвитком цервікальної атаксії. Проте застосовані в клінічній практиці методи реабілітації цього патологічного стану спрямовані тільки на ліквідацію його симптомів. Через велику кількість етіологічних факторів її розвитку і відсутності сформованих чітких вказівок до реабілітації при даній патології виникає необхідність дослідження та розроблення техніки ефективного відновлення повсякденної активності при цервікальній атаксії з подальшим підтвердженням її ефективності шляхом включення до складу реабілітаційної програми для людей, які страждають на це захворювання.

Ключові слова


церквіальна атаксія; мануальна терапія; реабілітація

Повний текст:

PDF

Посилання


Walter David S. Applied kinesiology / D. S. Walter. – [2 nd edition]. – Saint Petersburg: Severnaya zvezda, 2011. – 644 p.

Gubenko V. P. Treatment of muscle disbalances in manual therapy / V. P. Gubenko // Medicus Amicus. – 2004. – N 3. – P. 23-27.

Jones L. H. Strain-counterstrain. Оsteopathic treatment of pain sensible points / L. H. Jones. – Moscow, 2006. – 345 p.

Yeremushkin М. А. Soft manua; techniques. Post-isometric muscle relaxation : teaching guide / М. А. Yeremushkin, B. V. Кirzhner, А. Y. Моchalov. – Мoscow, 2012. – 347 p.

Ivanichev V. G. Оn proprioception role in myofascial pain syndrome during motion incoordination / V. G. Ivanichev // Каzansky meditsinsky zhurnal, 2008. – N 1. – P. 13–18.

Ivanichev G. А. Myofascial pain syndrome and ataxias / G. А. Ivanichev, V. G. Ivanichev // Меzhdunarodny nevrologichesky zhurnal. – 2008. – N 1(17). – P. 11–15.

Каpandzhi А. I. Upper extremity. Joint physiology / А. I. Каpandzhi. – Мoscow: Eksmo, 2009. – 368 p.

Кrutsevich Т. Y. Impact of physical rehabilitation program with usage of fitness means on indices of peripheral hemodynamics in persons with vertebrogenic pathology / Т. Y. Кrutsevich, Е. B. Lazareva, S. N. Fedorenko, V. V. Коrmiltse // Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. – 2013. – N 1. – P. 103–107.

Lazarieva О. Peculiarities of physical rehabilitation of adult persons with vertebral artery syndrome / О. Lazarieva, V. Кuropiatnyk, О. Каbinskyi // Теоriya i metodyka fizvykhovannia і sportu. – 2015. – N 1. – P 45–50.

Lazarieva О. Assessment of the level of rehabilitation potential of patients with vertebrogenic pathology / О. Lazarieva // Теоriya i metodyka fizvykhovannia і sportu. – 2014. – N 1. – P. 47–50.

Моnheim К. Guide on myofascial relaxation / К. Моnheim, D. Lavet. – Мoscow, 2002. – 161 p.

Моrozova О. G. Dizziness associated with myofascial dysfunction of cervicobrachial localization / О. G. Моrozova, А. А. Yaroshevsky // Меzhdunarodny nevrologichesky zhurnal. – 2009. – N 3 – P. 40–51.

Novoseltsev S. V. Introduction in osteopathy / S. V. Novoseltsev. – Saint Petersburg: FOLIANT, 2005. – 240 p.

Novoseltsev S. V. Vertebral-basilar insufficiency. Possibilities of manual diagnosis and therapy / S. V. Novoseltsev; edited by А. А. Skoromts. – Saint Petersburg: FOLIANT, 2007. – 208 p.

Povoroznyuk V. V. Vertebrogenic dizziness: causes, diagnosis, treatment and prevention / V. V. Povoroznyuk, О. B. Sheremet // Zdorovia Ukrainy. – 2005. – N 3. – P. 11–16.

Тravell J. G. Мyofascial pains / J. G. Тravell, D. G. Simons. – Мoscow: Меditsina, 1989. – 543 p.

Fedin А. I. Modern concepts of vertebrogenic dizziness / А. I. Fedin // Маterialy nauchnogo simpoziuma. – Мoscow: RSMU, 2001. – 234 p.

Fedin А. I. Cervical dizziness / А. I. Fedin // Nervnyye bolezni. – 2003. – N 1. – P. 2–7.

Khabirov F. А. Clinical spine neurology / F. А. Khabirov. – Каzan, 2003. – 16 p.

Clar C. Clinical effectiveness of manual therapy for the management of musculoskeletal and nonmusculoskeletal conditions: systematic review and update of UK evidence report / C. Clar, A. Tsertsvadze, R. Court et al. // Chiropr. Man Therap. – 2014. – N 22. – P. 12.

Ernst E. A systematic review of systematic reviews of spinal manipulation / E. Ernst, P. H. Canter // J. R. Soc. Med. – 2006. – Vol. 99. – Р. 192–196.

Gross A. Patient education for neck pain / A. Gross, M. Forget, K. St George et al. // Cochrane Database Syst. Rev. – 2012. – N 3. – P. 6–16.

Gross A. Manipulation or mobilisation for neck pain / A. Gross, J. Miller, J. D’Sylva et al. // Cochrane Database Syst Rev., Man Ther. – 2010. – Vol. 15. – Р. 42–49; 315–333.

Gross A. R. Cervical overview group. Manipulation and mobilization for mechanical neck disorders / A. R. Gross, J L. Hoving, T. A. Haines, R. Court // Cochrane Database Syst. Rev. – 2006. – N 3. – Р. 23–35.

Schroeder J. The outcomes of manipulation or mobilization therapy compared with physical therapy or exercise for neck pain: a systematic review / J. Schroeder, L. Kaplan, D. J. Fischer, A. C. Skelly // Evid. Based Spine Care J. – 2013. – N 4. – P. 30–41.

Vincent K. Systematic review of manual therapies for nonspecific neck pain / K. Vincent, J. Y. Maigne, C. Fischhoff et al. // J. Bone Spine. – 2013. – N 80. – P. 508–515.

Walker, B. F. Combined chiropractic interventions for low-back pain (Review) / B. F. Walker, S. D. French, W. Grant, S. Green // Cochrane Database Syst. Rev. – 2011. – N 2. – P. 12–27; 24–32.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Вальтер Девид С. Прикладная кинезиология / Девид С. Вальтер. – [2-е изд.]. – СПб.: Северная звезда, 2011. – 644 с.

Губенко В. П. Лечение мышечных дисбалансов в мануальной терапии / В. П. Губенко // Medicus Amicus. – 2004. – No 3. – С. 23-27.

Джонс Л. Х. Стрейн-контрстрейн. Остеопатическое лечение чувствительных к боли точек / Л. Х. Джонс. – М., 2006. – 345 с.

Ерёмушкин М. А. Мягкие мануальные техники. Постизометрическая релаксация мышц : учеб. пособие / М. А. Ерёмушкин, Б. В. Киржнер, А. Ю. Мочалов. – М., 2012. – 347 с.

Иваничев В. Г. О роли проприорецепции в миофасциальном болевом синдроме шеи при дискоординации движений / В. Г. Иваничев // Казанс. мед. журн. – 2008. – No 1. – С. 13–18.

Иваничев Г. А. Миофасциальный болевой синдром и атаксии / Г. А. Иваничев, В. Г. Иваничев // Междунар. невролог. журн. – 2008. – No 1(17). – С. 11–15.

Капанджи А. И. Верхняя конечность. Физиология суставов / А. И. Капанджи. – М.: Эксмо, 2009. – 368 c.

Круцевич Т. Ю. Влияние программы физической реабилитации с использованием средств фитнеса на показатели периферической гемодинамики лиц с вертеброгенной патологией / Т. Ю. Круцевич, Е. Б. Лазарева, С. Н. Федоренко, В. В. Кормильце // Вісн. Запоріз. нац. ун-ту. – 2013. – No 1. – С. 103–107.

Лазарєва О. Peculiarities of physical rehabilitation of adult persons with vertebral artery syndrome / О. Лазарєва, В. Куропятник, О. Кабінський // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. – 2015. – No 1. – С 45–50.

Лазарєва О. Оцінювання рівня реабілітаційного потенціалу хворих із вертеброгенною патологією / О. Лазарєва // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. – 2014. – No 1. – С. 47–50.

Монхейм К. Руководство по миофасциальному расслаблению / К. Монхейм, Д. Лавэ. – М., 2002. – 161 с.

Морозова О. Г. Головокружение, связанное с миофасциальной дисфункцией шейно-плечевой локализации / О. Г. Морозова, А. А. Ярошевский // Междунар. невролог. журн. – 2009. – No 3. – С. 40–51.

Новосельцев С. В. Введение в остеопатию / С. В. Новосельцев. – СПб: ФОЛИАНТ, 2005. – 240 с.

Новосeльцeв С. В. Вeртeбрально-базилярная нeдостаточность. Возможности мануальной диагностики и тeрапии / С. В. Новосельцев; под рeд. акад. РАМН А. А. Скоромца. – СПб.: Фолиант, 2007. – 208 с.

Поворознюк В. В. Вертеброгенное головокружение: причины, диагностика, лечение и профилактика / В. В. Поворознюк, О. Б. Шеремет // Здоров’я України. – 2005. – No 3. – С. 11–16.

Тревелл Дж. Г. Миофасцмальные боли / Дж. Г. Тревелл, Д. Г. Симонс; пер. с англ. – М.: Медицина, 1989. – 543 с.

Федин А. И. Современные концепции вертеброгенного головокружения / А. И. Федин // Мат. науч. симпозиума. – М.: РГМУ, 2001. – 234 с.

Федин А. И. Цервикальное головокружение / А. И. Федин // Нервные болезни. – 2003. – No 1. – С. 2–7.

Хабиров Ф. А. Клиническая неврология позвоночника / Ф. А. Хабиров. – Казань, 2003. – 16 с.

Clar C. Clinical effectiveness of manual therapy for the management of musculoskeletal and nonmusculoskeletal conditions: systematic review and update of UK evidence report / C. Clar, A. Tsertsvadze, R. Court et al. // Chiropr. Man Therap. – 2014. – N 22. – P. 12.

Ernst E. A systematic review of systematic reviews of spinal manipulation / E. Ernst, P. H. Canter // J. R. Soc. Med. – 2006. – Vol. 99. – Р. 192–196.

Gross A. Patient education for neck pain / A. Gross, M. Forget, K. St George et al. // Cochrane Database Syst. Rev. – 2012. – N 3. – P. 6–16.

Gross A. Manipulation or mobilisation for neck pain / A. Gross, J. Miller, J. D’Sylva et al. // Cochrane Database Syst Rev., Man Ther. – 2010. – Vol. 15. – Р. 42–49; 315–333.

Gross A. R. Cervical overview group. Manipulation and mobilization for mechanical neck disorders / A. R. Gross, J L. Hoving, T. A. Haines, R. Court // Cochrane Database Syst. Rev. – 2006. – N 3. – Р. 23–35.

Schroeder J. The outcomes of manipulation or mobilization therapy compared with physical therapy or exercise for neck pain: a systematic review / J. Schroeder, L. Kaplan, D. J. Fischer, A. C. Skelly // Evid. Based Spine Care J. – 2013. – N 4. – P. 30–41.

Vincent K. Systematic review of manual therapies for nonspecific neck pain / K. Vincent, J. Y. Maigne, C. Fischhoff et al. // J. Bone Spine. – 2013. – N 80. – P. 508–515.

Walker, B. F. Combined chiropractic interventions for low-back pain (Review) / B. F. Walker, S. D. French, W. Grant, S. Green // Cochrane Database Syst. Rev. – 2011. – N 2. – P. 12–27; 24–32.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);