DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2018.4.91-95

Впровадження інноваційних форм олімпійської освіти

Юрій Бріскін, Віра Передерій

Анотація


Розглянуто питання впровадження інноваційних форм олімпійської освіти. Мета. Визначення ефективності впровадження інноваційної форми олімпійської освіти – проекту #OlympicLab. Методи. Аналіз наукової літератури, опитування. Результати. #OlympicLab – нова форма олімпійської освіти. Проект доступний для всіх та відповідає вимогам часу. Має багатоаспектний характер, базується на культурно-освітній програмі Юнацьких Олімпійських ігор та містить шість модулів. Із метою оцінки результатів впровадження проекту #OlympicLab було проведено онлайн опитування представників регіональних відділень НОК України. Воно складалося із запитань про оцінювання ефективності проекту загалом та ефективності його окремих модулів. Загальна оцінка ефективності впровадження проекту становила 8,9 ± 1,09 бала. Найбільш ефективним завданням проекту визначено спрямованість на ознайомлення з олімпійськими та загальнолюдськими цінностями, яке, за результатами опитування, отримало 9,35 ± 0,93 бала. Найбільшою перевагою проекту респонденти визначили інноваційність модулів (8,88 ± 1,00 бала). Аналіз наукової та методичної літератури, нормативних документів МОК свідчить про важливість олімпійської освіти та необхідність розробки її інноваційних форм. Результати опитування підтвердили ефективність модулів, завдань та контенту #OlympicLab, а також допомогли виділили переваги проекту та визначити перспективи його вдосконалення.

Ключові слова


#OlympicLab; ефективність; опитування; модулі

Повний текст:

PDF

Посилання


Iermolova V. М. Оlympic education: theory and practice: teaching guide / V. М. Iermolova. – Кyiv, 2011. – 335 p.

Коstrykova К. S. Меchanisms of Olympic education implementation in educational process of schoolchildren / К. S. Коstrykova // Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. – 2018. – Iss. 152. – P. 96–99.

Маtveyev S. F. Оlympic education: issues and prospects of scientific studies / S. F. Маtveyev, L. А. Radchenko // Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. – 2010. – N 1(3). – P. 165–169.

Savchenko V. H. Оlympic education of children in regular schools / V. H. Savchenko, V. V. Buguychuk, N. V. Моskalenko // «Оlympic Sport and Sport for All»: tezy dopovidey IX Міzhnarodnoho naukovoho konhresu. – Кyiv, 2005. – P. 30.

Тоmenko О. А. Sessions and programs of the International Olympic Academy as a means of the Olympic education / О. А. Тоmenko // Slobozhanskyi naukovo-sportyvnyi visnyk. – 2013. – N 2. – P. 55–57.

Shcherbashin Y. S. Improvement of Olympic education introduction in educational process of children and youth / Y. S. Shcherbashin // «Оlympic Sport and Sport for All»: tezy dopovidey XIV Міzhnarodnoho naukovoho konhresu. – Кyiv, 2010. – P. 747.

Agenda 2020 [Internet]. 2018 [cited 2018 Oct. 21]. Available from: https://www.olympic.org/olympicagenda-2020/


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Єрмолова В. М. Олімпійська освіта: теорія і практика: навч. посіб / В. М. Єрмолова. – К., 2011. – 335 с.

Кострикова К. С. Механізми імплементації олімпійської освіти в освітній процес школярів / К. С. Кострикова // Вісн. Чернігів. нац. пед. ун-ту. – 2018. – Вип. 152. – С. 96–99.

Матвеев С. Ф. Олимпийское образование: проблемы и перспективы научных исследований / С. Ф. Матвеев, Л. А. Радченко // Вісн. Запоріз. нац. ун-ту. – 2010. – No 1(3). – С. 165–169.

Савченко В.Г. Олимпийское образование детей в общеобразовательных школах / В. Г. Савченко, В. В. Бугуйчук, Н. В. Москаленко // «Олімпійський спорт і спорт для всіх»: тези доп. IX Міжнар. наук, конгр. – К., 2005. – С. 30.

Томенко О. А. Сессии и программы международной олимпийской академии как средство олимпийского образования / О. А. Томенко // Слобожан. наук.-спорт. вісн. – 2013. – No 2. – С. 55–57.

Щербашин Я. С. Совершенствование внедрения олимпийского образования в учебно-воспитательном процессе детей и молодежи / Я. С. Щербашин // «Олімпійський спорт і спорт для всіх»: тези доп. XIV Міжнар. наук. конгр. – К., 2010. – С. 747.

Agenda 2020 [Internet]. 2018 [cited 2018 Oct. 21]. Available from: https://www.olympic.org/olympicagenda-2020/
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);