DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2019.1.29-35

Характеристика фізичних якостей єдиноборців-ветеранів різних вікових груп

В’ячеслав Мулик, Костянтин Ананченко, Володимир Перевозник, Володимир Перебийніс, Владислав Сорока

Анотація


З віком істотно змінюються фізичний стан, фізичні якості та рухові навички людини. Відбуваються значні зміни і в координації рухів: знижується точність їх виконання, сповільнюються темп, рухливість, зменшується швидкість реакції, знижується швидкість освоєння нових рухових дій. Проте, не зважаючи на велике відображення цих аспектів в літературних джерелах, слід відмітити наявність суперечливих думок з питань норм і, особливо, режимів рухової активності, а також регламентації фізичних навантажень, переважно спрямованих на підтримання рухово-координаційних здібностей спортсменів-ветеранів. Мета. Визначити зміни рівня фізичних якостей єдиноборців різних вікових груп під впливом тренувальних занять. Методи. Для визначення рівня прояву фізичних якостей використовували загально-підготовчі і спеціальні вправи єдиноборців, які займалися тричі на тиждень і брали участь у змаганнях відповідно до прийнятих в єдиноборствах вікових груп. Результати тестів взято із протоколів контрольних тестувань на початку змагального періоду як найчастіше застосовуваних під час визначення рівня розвитку фізичних якостей у єдиноборців і найбільш доступних для виконання спортсменами різного віку. Результати. Проведені дослідження дозволили встановити динаміку прояву фізичних якостей єдиноборців-ветеранів у різні вікові періоди спорту ветеранів. У результаті дослідження встановлено, що після припинення активних занять спортом поступово знижується рівень фізичних якостей, проте в досліджуваних вікових періодах він відбувається нерівномірно. Отримані результати свідчать про поступове зниження показників фізичної підготовленості протягом досліджуваного періоду, що пов’язано в окремих випадках зі збільшенням маси тіла та поступовим згасанням рухового потенціалу спортсменів-ветеранів.


Ключові слова


спортсмени-ветерани; фізичні якості; вікові періоди

Повний текст:

PDF

Посилання


Аnanchenko КV. Теchnico-tactical preparation of skilled judokas on the basis of model characteristics analysis. – Kharkiv, 2006. 19 p.

Vovkanych LS, Bergtraum DІ. Physiological bases of physical education and sport : teaching guide for retraining of “Bachelor” specialists OKR : in 2 p. Lviv : LSUPC; 2013. Part 2. 196 p.

Voytenko VP. Factors of mortality and longevity: monograph. Кiev: Zdorovia; 1987.144 p.

Godik МА. Pedagogical bases of norming and controlling competitive and training loads [аuthor’s abstract]. Моscow; 1982. 37 p.

Каmaiev ОІ, Paievskyi VV, Shevchenko ОО. Current control for physical fitness indices of cadets. Slobozhanskyi naukovo-sportyvnyi visnyk. 2013; 2(35):18-21.

Коrobeynikov H, Аdyrkhaiev S, Меdvychuk К, Маzmaian К, Zhyvotoz М. Human biological age and physical activity. Теоriia і metodyka fizvykhovannia і sportu. 2007; 1: 60–63.

Мulyk VV. System of long-term athletic improvement under complicated conditions of combining the main aspects of athlete fitness (as exemplified by ski sport) [аuthor’s abstract]. Кyiv; 2002. 40 p.

Мulik VV. Аnalysis of masters preparation systemа in ski sports events of cyclic character. Kharkiv; 2016: 18–22.

Мuntian VS. Special preparation optimization in hand-to-hand combat with account for athletes’ individual peculiarities [аuthor’s abstract]. Kharkiv, 2006. 20 p.

Оleshko VG, Putsov АI, Putsov SА, Коrobeynikov GV, Меdvichuk КV, Коnyayeva LD. Functional age and aging rate of athletes-masters. Issues of aging and longevity. 2006; 15(2): 112–118.

Pakulin SL, Perebiynis VB. Improving training process and technico-tactical preparation of judokas-masters. Naukovyi chasopys Natsionalnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. 2017; 2(83)17: 85–89.

Perebiynis VB. Sports preparation peculiarities of judokas-masters. Slobozhanskyi naukovo-sportyvnyi visnyk. 2013; 4(37): 56–59.

Perebiynis VB, Pakulin SL. Estimating biological age and “health quantity” of judokas-masters at the stage of elite sport withdrawal. Slobozhanskyi naukovo-sportyvnyi visnyk, 2016; 6(56): 74–78.

Perevoznyk VІ. Features of training process design for masters footballers: [аuthor’s abstract]. Kharkiv; 2004. 20 p.

Platonov VN. System of athletes’ preparation in the Olympic sport. General theory and its practical applications : textbook [for coaches] : in 2 books. Кiev: Оlimpiyskaya literatura; 2015. 1. 680 p.

Platonov VN. Motor qualities and physical preparation of athletes. Кiev: Оlimpiyskaya literatura; 2017. 656 с.

Reshetiuk АL, Poliakov ОА, Коrobeynikov HV. Determining human functional age and aging rates. Кyiv: МОZ Ukrainy; 1996. 8 p.

Rovnyi АS. System of sensory control for precise motions of athletes. Fizicheskoye vospitaniye studentov tvorcheskikh spetsialnostey. 2000; 3. 38–41.

Rovny АS. Ways of mobilizing physiological reserves in the system of athlete motion management. Slobozhanskyi naukovo-sportyvnyi visnyk. 2008; 2: P. 129–132.

Fedyniak N, Мytskan B. Biological age and aging rate of persons of different age groups. Моlodizhnyi naukovyi visnyk Skhidnoievropeyskoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. 2013; 12: 45–50.

Rovniy A, Mulyk K, Perebeynos V, Ananchenko K, Pasko V, Perevoznyk V, Aleksieiev A, Dzhym V. (2018). Optimization of judoist training process at a stage of gradual decline of sporting achievements. Journal of Physical Education and Sport (JPES), 18(4), Art 367, pp. 2447–2453. DOI:10.7752/jpes.2018.04367


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ананченко КВ. Техніко-тактична підготовка дзюдоїстів високого класу на основі аналізу модельних характеристик [автореферат]. – Харків, 2006. 19 с.

Вовканич ЛС, Бергтраум ДІ. Фізіологічні основи фізичного виховання і спорту : навч. посібник для перепідготовки спеціалістів ОКР «бакалавр» : у 2 ч. Львів : ЛДУФК; 2013. Ч. 2. 196 с.

Войтенко ВП. Факторы смертности и продолжительность жизни: монография. Киев: Здоров’я; 1987.144 с.

Годик МА. Педагогические основы нормирования и контроля соревновательных и тренировочных нагрузок [автореферат]. Москва; 1982. 37 с.

Камаєв ОІ, Паєвський ВВ, Шевченко ОО. Поточний контроль показників фізичної підготовленості курсантів військового закладу різних курсів навчання. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2013; 2(35):18-21.

Коробейніков Г, Адирхаєв С, Медвичук К, Мазмаян К, Житовоз М. Біологічний вік та фізична активність людини. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2007; 1: 60–63.

Мулик ВВ. Система багаторічного спортивного удосконалення в ускладнених умовах поєднання основних сторін підготовленості спортсменів (на матеріалі лижного спорту) [автореферат]. Київ; 2002. 40 с.

Мулик ВВ. Анализ системы подготовки ветеранов в лыжных видах спорта циклического характера. Основи побудови тренувального процесу в циклічних видах спорту. Харків; 2016: 18–22.

Мунтян ВС. Оптимізація спеціальної підготовки в рукопашному бою з урахуванням індивідуальних особливостей спортсменів [автореферат]. Харків, 2006. 20 с.

Олешко ВГ, Пуцов АИ, Пуцов СА, Коробейников ГВ, Медвидчук КВ, Коняева ЛД. Функциональный возраст и темп старения спортсменов-ветеранов. Проблемы старения и долголетия. 2006; 15(2): 112–118.

Пакулін СЛ, Перебийніс ВБ. Удосконалення тренувального процесу та техніко-тактичної підготовки дзюдоїстівветеранів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 2017; 2(83)17: 85– 89.

Перебийніс ВБ. Особливості спортивної підготовки дзюдоїстів-ветеранів. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2013; 4(37): 56–59.

Перебийніс ВБ, Пакулін СЛ. Оцінка біологічного віку та «кількості здоров’я» дзюдоїстів-ветеранів на етапі виходу із спорту вищих досягнень. Слобожанський науково-спортивний вісник, 2016; 6(56): 74–78.

Перевозник ВІ. Особливості побудови тренувального процесу футболістів-ветеранів [автореферат]. Харків; 2004. 20 с.

Платонов ВН. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения : учебник [для тренеров] : в 2 кн. Киев: Олимпийская лит.; 2015. 1. 680 с.

Платонов ВН. Двигательные качества и физическая подготовка спортсменов. Киев: Олимпийская лит.; 2017. 656 с.

Решетюк АЛ, Поляков ОА, Коробейніков ГВ. Визначення функціонального віку та темпів старіння людини. Київ: МОЗ України; 1996. 8 с.

Ровний АС. Система сенсорного контролю точних рухів спортсменів. Физическое воспитание студентов творческих специальностей. 2000; 3. 38–41.

Ровный АС. Пути мобилизации физиологических резервов в системе управления движениями спортсмена. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2008; 2: С. 129–132.

Фединяк Н, Мицкан Б. Біологічний вік і темп старіння людей різних вікових груп. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2013; 12: 45–50.

Rovniy A, Mulyk K, Perebeynos V, Ananchenko K, Pasko V, Perevoznyk V, Aleksieiev A, Dzhym V. (2018). Optimization of judoist training process at a stage of gradual decline of sporting achievements. Journal of Physical Education and Sport (JPES), 18(4), Art 367, pp. 2447–2453. DOI:10.7752/jpes.2018.04367.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);