DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2019.1.65-70

Здоров’я людини, фітнес і рекреація. Фізичне виховання різних груп населення. Фізична реабілітація

Олена Андрєєва, Марина Гресь, Леоні Пилипей

Анотація


Розглянуто питання використання засобів оздоровчого фітнесу для підготовки майбутніх фахівців правоохоронної сфери. Мета. Вивчення підходів до використання засобів оздоровчого фітнесу під час фізичної підготовки майбутніх фахівців правоохоронної сфери. Методи. Теоретичний аналіз та узагальнення даних вітчизняної та зарубіжної фахової науково-методичної літератури, документальних матеріалів, ресурсів мережі Інтернет, компаративний аналіз, систематизація. Результати. Вагомим чинником підвищення ефективності діяльності майбутніх правоохоронців є належний рівень фізичної підготовленості, для підвищення якого доцільно застосовувати засоби оздоровчого фітнесу. Встановлено, що такі засоби широко використовують у професійно-прикладній фізичній підготовці майбутніх фахівців екстремальної групи спеціальностей. Розглянуто основні переваги та недоліки побудови програм професійно-орієнтованої спрямованості майбутніх фахівців правоохоронної сфери із застосуванням засобів оздоровчого фітнесу. Охарактеризовано доцільність використання системи кросфіт у професійно-прикладній фізичній підготовці майбутніх фахівців правоохоронної сфери.  Така система сприяє успішному формуванню у майбутніх правоохоронців високого рівня професійних, моральновольових і фізичних якостей, що в результаті дає можливість суттєво підвищити ефективність виконання оперативно-службових завдань. Система тренування кросфіт є базою для підготовки фахівців у багатьох поліцейських академіях світу. Не зважаючи на значний інтерес науковців до таких напрацювань, питання вдосконалення професійно значущих якостей майбутніх фахівців правоохоронної сфери засобами кросфіту залишаються недостатньо обґрунтованими та такими, що потребують додаткового опрацювання та аналізу.


Ключові слова


професійно-прикладна фізична підготовка; фізичне виховання; студенти; правоохоронна сфера; оздоровчий фітнес; кросфіт

Повний текст:

PDF

Посилання


Аbdullina RH, Аdova ОL. Usage of highly intensive training (as exemplified by crossfit) at physical culture lessons in higher education institution. In: Issues of modern integrational processes and ways of their solution: sbornik statey Меzhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsiyi; 2016 Маy 28; Syzran. Ufa: МTII ОМЕGA SAYNS; 2016. p. 93-5.

Аndreieva О, Blahii О. System of training and upgrading of physical recreation specialists. Fizvykhovannia, sport і kultura zdorovia u suchasnomy suspilstvi. 2015; 3 (31): 5-10.

Vafina LМ, Garipova АZ. Crossfit as a means for improving the efficiency of physical education process in higher education institutions [Internet]. Psykhologiya, sotsiologiya i pedagogika. 2017; 2. Available: http://psychology.snauka. ru/2017/02/7747

Galimova АG. Increase of physical fitness level in cadets of the MIA of Russia by means of crossfit [dissertation]. Ulan-Ude: FGBOU VО Buryatsky gosudarstvenny universitet; 2017. 184 p.

Glassman G. Crossfit: training guide. Моscow: www.cfft.ru; 2009. 109 p.

Glubokaya МV, Glubokiy VА. Crossfit in physical preparation of students of law enforcement institutions. Diskurs. 2017;10(12):6-13.

Golubeva SЕ. Crossfit as the direction for improving physical education process in higher education institutions: Меzhdunarodnoye nauchnoye izdaniye po itogam Меzhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsiyi; 2017 Маrch 17; Ufa. Sterlitamak: АМI; 2017.3:32-4.

Zakharov АТ, Оkishev МА. New approach to physical training in the US Army: «Crossfit against FM 21-20». Sbornik materialov Меzhdunarodnoy nauchnoy konferentsiyi, posvyashchennoy 105 godovshchine jbrazovaniya Voyennogo instituta fizicheskoy kultury. Part 1. Saint Petersburg: VIFK; 2014. p. 175-9.

Кicheva IЕ, Каrkavtseva IА. Crossfit as the modern means for physical education improvement in higher education institutions [Internet]. Маterialy XI Меzhdunarodnoy konferentsiyi «Studencheskynauchny forum». Available: https://scienceforum.ru/2019/article/2018015086

Моrozova LV. Expediency of using step-aerobics sessions in sports activity with servicewomen. In: Scientific discussion: innovations in modern world. sbornik statey po materialam XLVIII Меzhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsiyi. Part II. Моscow: Internauka; 2016. p. 44

Nikolayev АА, Yakovlev DS. Тhаi-Bo as the means to improve physical work capacity of servicewomen. In: Аctual issues of science at the current stage of development. sbornik statey Меzhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsiyi; 2015 Маrch 7; Sterlitamak: RITS АМI; 2015. p. 40-2.

Novikova ІV. Crossfit – system of student general physical training. News of Science and Education 2017;4.7:89-92.

Оrudzhev АМ, Silkin NN, Khalzov VI. Preparation of cadets of higher education institutions of the MIA of Russia to actions in extreme situations by means of physical education and self-education : teaching guide. Saint Petersburg: «А and B»; 2014. 126 p.

Panov ЕV, Glubokiy VА. Physical exercises included in the content of crossfit training. Improving military and physical preparation of cadets and attendents of educational establishments of defense and law enforcement agencies. Маterialy Меzhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsiyi. Irkutsk: FGКОU VPO VSI МVD RF; 2013. 2: 255-8.

Polunin VP. Some aspects of physical training of the MIA staff by means of crossfit system. In: Теchnologies of the XXI century: issues and prospects of development: sbornik statey Меzhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsiyi. Кеmerovo: Tsentr nauchnogo razvitiya «Bolshaya kniga»; 2017. p. 147-151.

Serhiienko IP, Iakymenko ОV. Formation of professional qualities of law enforcement officers in the context of continental-European police activity. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni М. P. Drahomanova. 2016;3(72)16:115-7.

Smirnova YV, Ishunkin VS. Possibilities of using crossfit in special physical preparation of special forces unit officers. Маterialy Меzhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsiyi; 2016 Аpr 20-21; Saint Petersburg: Izdatelstvo LGU imeni А.S. Pushkina; 2016. p. 313-6.

Pylypchak I, Loiko О. Аuthor’s program for physical training of cadets of higher military education institutions in the period of initial preparation with application of crossfit means. Physical education, sports and health culture in modern society. 2018;2(42):38-42.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Абдуллина РХ, Адова ОЛ. Использование высокоинтенсивного тренинга (на примере кроссфит) на занятиях физической культурой в вузе. В: Проблемы современных интеграционных процессов и пути их решения: сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф.; 2016 Май 28; Сызрань. Уфа: МЦИИ ОМЕГА САЙНС; 2016. с. 93-5.

Андрєєва О, Благій О. Система підготовки та підвищення кваліфікації фахівців із фізичної рекреації. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. 2015; 3 (31): 5-10.

Вафина ЛМ, Гарипова АЗ. Кроссфит как средство повышения эффективности процесса физического воспитания в ВУЗах [Интернет]. Психология, социология и педагогика. 2017; 2. Доступно: http://psychology.snauka.ru/2017/02/7747

Галимова АГ. Повышение уровня физической подготовленности курсантов вузов МВД России средствами кроссфит [диссертация]. Улан-Удэ: ФГБОУ ВО Бурятский государственный университет; 2017. 184 с.

Глассман Г. Crossfit: руководство к тренировкам. Москва: www.cfft.ru; 2009. 109 с.

Глубокая МВ, Глубокий ВА. Кроссфит в физической подготовке обучающихся в вузе правоохранительных органов. Дискурс. 2017;10(12):6-13.

Голубева СЕ. Кроссфит как направление совершенствования процесса физического воспитания в ВУЗе. Новая наука: психолого-педагогический подход: Международное научное периодическое издание по итогам Международной научно-практической конференции; 2017 Март 17; Уфа. Стерлитамак: АМИ; 2017.3:32-4.

Захаров АТ, Окишев МА. Новый подход к физической подготовке в армии США: «Кроссфит против FM 21-20». Актуальные проблемы служебно-прикладной физической подготовки и спорта: сб. мат. Междунар. науч. конф., посвященной 105-й годовщине со дня образования Военного института физической культуры. Ч. 1. Санкт-Петербург: ВИФК; 2014. с. 175-9.

Кичёва ИЕ, Каркавцева ИА. Кроссфит как современное средство совершенствования физического воспитания в высших учебных заведениях [Интернет]. Материалы XI Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум». Доступно: https://scienceforum.ru/2019/article/2018015086

Морозова ЛВ. Целесообразность использования занятий стэп-аэробикой в спортивно-массовой работе с военнослужащими женского пола. В: Научная дискуссия: инновации в современном мире. Сб. ст. по мат. XLVIII Междунар. науч.-практ. конф. Ч. II. Москва: Интернаука; 2016. с. 44

Николаев АА, Яковлев ДС. Тай-Бо как средство повышения физической работоспособности женщинвоеннослужащих. В: Актуальные проблемы науки на современном этапе развития. Сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф.; 2015 Март 7; Стерлитамак. Стерлитамак: РИЦ АМИ; 2015. с. 40-2.

Новикова ИВ. Кроссфит – система общей физической подготовки студентов. News of Science and Edu­ cation 2017;4.7:89-92.

Оруджев АМ, Силкин НН, Хальзов ВИ. Подготовка курсантов ВУЗов МВД России к действиям в экстремальных ситуациях средствами физического воспитания и самовоспитания : учеб.-метод. пособие. Санкт-Петербург: «А и Б»; 2014. 126 с.

Панов ЕВ, Глубокий ВА. Физические упражнения, входящие в содержание тренировок по Кроссфиту. Совершенствование боевой и физической подготовки курсантов и слушателей образовательных учреждений силовых ведомств. Мат. Междунар. науч.-практ. конф. Иркутск: ФГКОУ ВПО ВСИ МВД РФ; 2013. 2: 255-8.

Полунин ВП. Некоторые аспекты физической подготовки сотрудников МВД посредством системы кроссфит. В: Коротких АА, редактор. Технологии XXI века: проблемы и перспективы развития: сб. мат. Междунар. науч.-практ. конф. Кемерово: Центр научного развития «Большая книга»; 2017. с. 147-151.

Сергієнко ЮП, Якименко ОВ. Формування професійних якостей правоохоронця в контексті континентальноєвропейської поліцейської діяльності. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 2016;3(72)16:1157.

Смирнова ЮВ, Ишунькин ВС. Возможности применения кроссфита в специальной физической подготовке сотрудников спецподразделений. В: Скворцов ВН, редактор. ХХ Юбилейные Царскосельские чтения: материалы междунар. науч.-практ. конф.; 2016 Апр 20-21; Санкт-Петербург: Изд-во ЛГУ им А.С. Пушкина; 2016. с. 313-6.

Pylypchak I, Loiko О. Авторська програма фізичної підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів у період первинної підготовки з використанням засобів кросфіту. Physical education, sports and health culture in modern society. 2018;2(42):38-42.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);