DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2019.1.79-83

Мануальна терапія як засіб фізичної реабілітації при атаксіях

Ярослав Нагорний

Анотація


Атаксія – складний стан, який може бути викликаний як психологічним стресом, так і фізичним ушкодженням тіла людини, а також може бути обумовлений генетичним захворюванням. Мануальна терапія як засіб фізичної реабілітації – це спосіб лікування захворювань хребта, суглобів, м’язів, зв’язок, судинно-нервових структур, а також вертеброгенних захворювань внутрішніх органів за допомогою ручного впливу, який давно привернув до себе увагу завдяки ефективності його застосування у процесі реабілітації при атаксіях. Аналізуючи дані вітчизняної та зарубіжної наукової літератури, ми прийшли до висновку, що засоби мануальної терапії мають надзвичайно важливе значення у фізичній реабілітації, що і визначило мету нашого дослідження. Мета. Обґрунтувати ефективність застосування мануальної терапії, як засобу фізичної реабілітації при атаксіях. Методи. Аналіз та узагальнення даних літературних джерел та передового міжнародного і вітчизняного досвіду. Результати. Мануальною терапією може займатись лише спеціаліст, котрий знає клінічну анатомію і патологію хребта, зв’язок опорно-рухового апарату з іншими функціональними системами організму, пройшов відповідну підготовку і вміє застосовувати методи мануальної діагностики і терапії. Мануальна терапія як складова процесу фізичної реабілітації чинить оздоровчий вплив на організм і повертає людину до нормального життя.  Цей ефект полягає у більш швидкому протіканні відновних процесів завдяки не лише механічній дії, а й впливу безпосередньо на центральну нервову систему, адже в процесі реабілітації між пацієнтом та лікарем швидше виникають психологічні зв’язки, у пацієнтів спостерігається не лише відновлення втрачених функцій, а і швидші процеси відновлення соціальних взаємозв’язків, що обумовлено психологічною атмосферою, сформованою в процесі мануальної терапії. Ці та інші фактори вказують на доцільність застосування засобів мануальної терапії в процесі відновлення після атаксій.


Ключові слова


мануальна терапія; атаксії; фізична реабілітація

Повний текст:

PDF

Посилання


Аleksanina SS. Меdical rehabilitation: teaching guide. Vserossiysky tsentr ekstrennoy i radiatsionnoy meditsiny imeni А. М. Nikiforova МCS Rossiyi. – Saint Petersburg: Politekhnika-servis; 2014. 184 p.

Voronin DМ, Pavliuk DМ. Physical rehabilitation during nervous system diseases : teaching guide. Khmelnitskyi: KNU; 2011. 143 p.

Dubrovsky VI. Physical therapy (kinesitherapy): textbook for students of higher education institutions. Моscow: Gumanitarny izdatelsky tsentr VLADOS; 2001. 608 p.

Коzyavkin VI, Sak NN, Каchmar ОА, Babadagly МА. Bases of rehabilitating motor disorders by Kozyavkin’s method. Lviv: NVF «Ukrainski tekhnolohii»; 2007. 192 p.

Маhliovanyi А, Маhliovana H, Мukhin H. Physical rehabilitation bases. Lviv: Liha-Pres; 2006.150 p.

Мykhaliuk IL, Cherepok ОО, Тkalich ІV. Physical rehabilitation during spine diseases: teaching guide. Zaporizhzhia: ZDMU; 2016. 90 p.

Popov SN, editor. Physical rehabilitation: textbook for higher education institution students studying according to State education standard 022500 «Physical culture for patients with health deviations» (Аdaptive physical culture). Rostovon-Don: Feniks, 2005. 608 p.

Prymachok LL. History of medicine and rehabilitation: teaching guide. Nizhyn: NDU іmeni. М. Hoholia; 2014. 104 p.

Elizabeth Cassidy Using interpretative phenomenological analysis to inform physiotherapy practice: An introduction with reference to the lived experience of cerebellar ataxia. Physiotherapy Theory and Practice. An International Journal of Physical Therapy [Internet]. 2011 [Cited 2019 Mar. 17]; 27 (4). 263-77.

International Parkinson and Movement Disorder Society (MDS). Атаксия [Інтернет] [цитовано 2019 Бер.17] Доступно на: https://www.movementdisorders.org/MDS-Files1/Education/Patient-Education/Ataxia/pt-Handouts-Ataxia-Russian-v1.pdf

Jonathan F. Marsden. Cerebellar ataxia. Balance. Gait, and Falls; 2018: 261-281.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Алексанина СС, редактор. Медицинская реабилитация: учеб. пособие. Всерос. центр экстрен. и радиац. медицины им. А. М. Никифорова МЧС России. – Санкт-Петербург: Политехника-сервис; 2014. 184 с.

Воронін ДМ, Павлюк ДМ. Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи : навч. посіб. Хмельницький: ХНУ; 2011. 143 с.

Дубровский ВИ. Лечебная физическая культура (кинезитерапия): учеб. для студ. высш. учеб, заведений. Москва: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС; 2001. 608 с.

Козявкин ВИ, Сак НН, Качмар ОА, Бабадаглы МА. Основы реабилитации двигательных нарушений по методу Козявкина. Львів: НВФ «Українські технології»; 2007. 192 с.

Магльований А, Магльована Г, Мухін Г. Основи фізичної реабілітації. Львів: Ліга-Прес; 2006.150 с.

Михалюк ЄЛ, Черепок ОО, Ткаліч ІВ. Фізична реабілітація при захворюваннях хребта: навч. посіб. Запоріжжя: ЗДМУ; 2016. 90 с.

Попов СН, редактор. Физическая реабилитация: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по Государственному образовательному стандарту 022500 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья» (Адаптивная физическая культура). Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. 608 с.

Примачок ЛЛ. Історія медицини та реабілітації: навч. посіб. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя; 2014. 104 с.

Elizabeth Cassidy Using interpretative phenomenological analysis to inform physiotherapy practice: An introduction with reference to the lived experience of cerebellar ataxia. Physiotherapy Theory and Practice. An International Journal of Physical Therapy [Internet]. 2011 [Cited 2019 Mar. 17]; 27 (4). 263-77.

International Parkinson and Movement Disorder Society (MDS). Атаксия [Інтернет] [цитовано 2019 Бер.17] Доступно на: https://www.movementdisorders.org/MDS-Files1/Education/Patient-Education/Ataxia/pt-Handouts-Ataxia-Russian-v1.pdf

Jonathan F. Marsden. Cerebellar ataxia. Balance. Gait, and Falls; 2018: 261-281.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);