DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2019.1.84-88

Характеристика фізичної активності чоловіків другого періоду зрілого віку та їх мотиваційної спрямованості до занять оздоровчим плаванням

Володимир Сущик

Анотація


Фізична активність є важливим компонентом здоров’я та довголіття чоловіків зрілого віку. В роботі було досліджено показники рівня рухової активності чоловіків 40–50 років та визначено мотиваційні пріоритети до занять оздоровчим плаванням. Проведено оцінку показників фізичної активності чоловіків другого періоду зрілого віку (n = 30 ) за 7 днів (кількість днів) і час (години і хвилини) за спрощенню методикою міжнародного опитувальника IPAQ (International Physical Activity Questionnaire). Обчислено показники МЕТ (metabolic equivalent of task).  Визначено показники фізичної активності в трьох зонах інтенсивності. Основну увагу було зосереджено на фізичній роботі високої або помірної потужності, а також на енергетичних витратах на ходьбу і рівень фізичної активності у вільний час. Мета. Вивчити показники рівня наукової активності чоловіків 40–50 років та рівень їхньої мотиваційної спрямованості до занять оздоровчим плаванням. Методи. Аналіз науково-методичної літератури, анкетування, педагогічні спостереження. Результати. У ході дослідження було розроблено анкету для характеристики самопочуття обстежуваних протягом дня, наприкінці робочого тижня та після тренування, було оцінено окремі суб’єктивні показники самопочуття, такі як сон, апетит, схильність до захворювань, ставлення до шкідливих звичок. У дослідженні мотивів до занять оздоровчим плаванням чоловіків другого періоду зрілого віку було виявлено, що пріоритетною є група під назвою «Здоров’я», на другому місці з невеликим відривом зафіксовано групу мотивів «Красива фігура», потім емоційний і соціальний мотиви. Підтверджено динаміку вікових змін інтенсивності фізичної активності чоловіків другого періоду зрілого віку, що має тенденцію до зниження зі збільшенням віку респондентів. Дослідження мотивів до занять оздоровчим плаванням відіграє важливу роль у плануванні рухової активності чоловіків протягом всього періоду оздоровчих занять. Результати дослідження можуть бути використані під час розробки програм оптимізації фізичної активності чоловіків 40–50 років інструкторами басейнів, тренерами фітнес-клубів та в процесі самостійних фізкультурно-оздоровчих занять. Подальші дослідження пов’язані із удосконаленням програми занять з оздоровчого плавання чоловіків зрілого віку другого періоду, що буде спрямована на підвищення рівня їхньої фізичної активності і здоров’я.


Ключові слова


чоловіки другого періоду зрілого віку; фізична активність; IPAQ; MET; мотивація; оздоровче плавання

Повний текст:

PDF

Посилання


Аyrapetova КG. Correcting physical state of men of the second mature age in the process of physical culture and health related sessions [аuthor’s abstract]. Кiev, 1997. 24 p.

Аlekseiev ОІ, Fil VМ. Health related swimming as a rehabilitation means for persons of middle and old ages. Меdychna hidrolohiia ta reabilitatsiia. 2008; 6 (2): 38–45.

Blahii О. Modern approaches to managing physical state of mature age men during conditioning training. Теоriia і metodyka fizvykhovannia і sportu. 2015; 1: 22–25.

Golovanov SА. Complex correction of male health under conditions of aerobic physical loads [ dissertation]. Моscow; 2015. 183 p.

Каrpov DN. Health related physical culture of middle age men on the basis of applying strength exercises in dynamic mode [dissertation]. Моscow; 2010. 142 p.

Каshuba VО, Honcharova NМ. Modern approaches to monitoring physical state of school children during physical education. In: SS. Iermakov, editor. Pedahohika, psykholohiia ta med.-biolohichni problem fizvykhovannia і sportu. Kharkiv: KDFDM (ХХПІ). 2010; 1: 71–73.

Каshuba В, Honcharova N, Dudko М, Маrtyniuk О. On issue of improving efficiency of physical culture and health related sessions for different population groups. In: АV. Tsos, АІ. Аlioshyna, compilers. Моlodizhnyi naukovyi visnyk Skhidnoievropeyskoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. Lutsk. 2016; 24: 9–14.

Каshuba В, Аleshina А, Prilutskaya Т, Rudenko Y, Kazko О,Khabinets Т. On usage of modern sessions of preventivehealth related direction for aged people. In: АV. Tsos, АІ. Аlioshyna, compilers.. Моlodizhnyi naukovyi visnyk Skhidnoievropeyskoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. Lutsk. 2018, 29: 50–59.

Protocol and practical guide. General national integrated program for non-infectious disease (CINDI) prevention (CINDI) (revised in 1994). Коpengagen: VOZ/ЕRB. 1996.

Ripak І. Pedagogical ways of enhancing the content of motor activity in men aged 30–40 years engaged in intellectual activity. Моloda sportyvna nauka Ukrainy. 2003; 2 (7): 389–392.

Strohanov SV. Correcting posture of men of the first mature age by means of health related fitness. In: SS. Iermakov, editor. Pedahohika, psykholohiia ta med.-biolohichni problem fizvykhovannia і sportu. Kharkiv. – 2010: 112–114.

Futornyi SМ. Тhеоretico-methodical bases of innovation technologies for healthy life style formation in students during physical education [аuthor’s abstract]. Кyiv, 2015. 43 p.

Chernysheva ЕN. Motor activity organization for mature age men by means of athletic gymnastics. Uchenyye zapiski universiteta imeni P. F. Lesgafta. 2012; 8 (90): 106–109.

Sheyko LV. Selection of method for mastering optimum distance of health related swimming by men aged 51–60 years. Slobozhanskyi naukovo-sportyvnyi visnyk. 2012; 1: 18–21.

Bull FC, Maslin TS, Armstrong T. Global physical activity questionnaire (GPAQ): nine country reliability and validity study. J Phys Act Health. 2009;6(6):790–804.

The International Physical Activity Questionnaire, 2005. Available at http://www.ipaq.ki.se/ [Elektronik resourse]. – Mode of access : http://www.who.int/dietphysicalactivity/ factsheet_recommendations/en/


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Айрапетова КГ. Коррекция физического состояния мужчин второго зрелого возраста в процессе физкультурнооздоровительных занятий [автореферат]. Киев, 1997. 24 с.

Алєксєєв ОІ, Філь ВМ. Оздоровче плавання як засіб реабілітації для людей середнього і старшого віку. Медична гідрологія та реабілітація. 2008; 6 (2): 38–45.

Благій О. Сучасні підходи до управління фізичним станом чоловіків зрілого віку в процесі кондиційного тренування. Теорія і методика фіз. виховання і спорту. 2015; 1: 22–25.

Голованов СА. Комплексная коррекция здоровья мужчин в условиях аэробных физических нагрузок [дисcертация]. Москва; 2015. 183 с.

Карпов ДН. Оздоровительная физическая культура мужчин среднего возраста на основе применения упражнений силовой направленности в динамическом режиме [диссертация]. Москва; 2010. 142 с.

Кашуба ВО, Гончарова НМ. Сучасні підходи до моніторингу фізичного стану школярів у процесі фізичного виховання. В: СС. Єрмаков, редактор. Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. Зб. наук. пр. Харків : ХДФДМ (ХХПІ). 2010; 1: 71–73.

Кашуба В, Гончарова Н, Дудко М, Мартинюк О. До питання підвищення ефективності фізкультурно-оздоровчих занять різних груп населення. В: АВ. Цьось, АІ. Альошина, укладачі. Молодіж. наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт. Луцьк. 2016; 24: 9–14.

Кашуба В, Алешина А, Прилуцкая Т, Руденко Ю, Лазько О, Хабинец Т. К вопросу использования современных занятий профилактико-оздоровительной направленности с людьми зрелого возраста. В: АВ. Цьось, АІ. Альошина. Молодіж. наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Луцьк. 2018, 29: 50–59.

Протокол и практическое руководство. Общенациональная интегрированная программа профилактики неинфекционных заболеваний (CINDI) (пересмотр 1994 г.). Копенгаген: ВОЗ/ЕРБ. 1996.

Ріпак І. Педагогічні шляхи підвищення обсягів та вдосконалення змісту рухової активності чоловіків 30–40 років, зайнятих розумовою працею. Молода спорт. наука України. 2003; 2 (7): 389–392.

Строганов СВ. Корекція статури чоловіків першого зрілого віку засобами оздоровчого фітнесу. В: СС. Єрмаков, редактор. Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. Зб. наук. пр. Харків. 2010: 112–114.

Футорний СМ. Теоретико-методичні основи інноваційних технологій формування здорового способу життя студентів в процесі фізичного виховання [автореферат]. Київ, 2015. 43 с.

Чернышева ЕН. Организация двигательной активности мужчин зрелого возраста средствами атлетической гимнастики. Учен. зап. ун-та им. П. Ф. Лесгафта. 2012; 8 (90): 106–109.

Шейко ЛВ. Выбор способа для освоения оптимальной дистанции оздоровительного плавания мужчинами 51–60 лет. Слобожан. наук.-спорт. вісн. 2012; 1: 18–21.

Bull FC, Maslin TS, Armstrong T. Global physical activity questionnaire (GPAQ): nine country reliability and validity study. J Phys Act Health. 2009;6(6):790–804.

The International Physical Activity Questionnaire, 2005. Available at http://www.ipaq.ki.se/ [Elektronik resourse]. – Mode of access : http://www.who.int/dietphysicalactivity/ factsheet_recommendations/en/
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);