DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2019.2.13-19

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНІВ У СПОРТИВНИХ ТАНЦЯХ ШЛЯХОМ ПОЄДНАННЯ КЛАСИЧНИХ ПІДХОДІВ ТА ІННОВАЦІЙНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ТРЕНУВАННЯ

Ігор Соронович, Олеся Хом’яченко, Світлана Веселкіна

Анотація


Розглянуто підвищення спеціалізованої спрямованості фізичної підготовки танцюристів на основі обґрунтування впровадження нових форм сучасних інноваційних технологій. Мета. Обґрунтування сучасних підходів до фізичної підготовки кваліфікованих танцюристів та застосування інноваційних фітнес-тенденцій з урахуванням специфічних вимог підготовленості у спортивних танцях. Методи. Аналіз спеціальної і наукової літератури, узагальнення, систематизація даних мережі Інтернет. Результати. Розглянуто характеристику танцювального спорту, визначено проблему та актуальність роботи. Численні дослідження, представлені в спеціальній літературі з танцювального спорту, пропонують різноманітні варіанти програм спеціальної фізичної підготовки. Аналіз сучасних підходів та інноваційних фітнес-технологій дозволяє не стільки використовувати окремі програми, скільки вибирати і систематизувати найбільш ефективні елементи, раціональні для їх застосування в системі танцювального спорту. Таким чином, можна сформувати блоки (модулі) тренувальних вправ, розробити на їхній основі структуру тренувального заняття й об’єднати в систему тренувальних занять.  Технології модульної підготовки, представлені у спеціальній літературі, зазвичай орієнтовані на використання модулів у структурі мезоциклів та переважно орієнтовані на оптимізацію періодизації спортивної підготовки танцюристів різних вікових груп. Визначено, що застосування класичних підходів у поєднанні з інноваційними технологіями є ефективним засобом підвищення цільової спрямованості і змісту фізичної підготовки танцюристів. Модульні фітнес-технології відповідають таким критеріям: ідентичність структури руху; інтенсивність роботи; провідні рухові якості, які беруть участь у функціональних системах моторної діяльності.  Модулі, їхні складові частини можуть змінюватися відповідно до мети та завдань тренувального процесу, що відповідає цільовим настановам, мікро-, мезоциклів, іншим структурам системи підготовки.


Ключові слова


танцювальний спорт; сучасні підходи; інноваційні тенденції; фітнес-технології; спортсмени; блоки (модулі) тренувальних вправ; технології модульної підготовки

Повний текст:

PDF

Посилання


Boloban VN, Мistulova ТЕ. Didactic system of training sports exercises of complex coordinated structure. Nauka v Olimpiyskom sporte. 1995; 1 (2): 21-29.

Bulatova ММ, Usachev YА. Modern physical culture and health related technologies in physical education. Меthods of physical education of different population groups: textbook. Кiеv: Оlimpiyskaya literatura; 2003. 423 p.

Каluzhna ОМ. Comparative efficiency of methodically various programs of athlete preparation at the stage of preliminary basic training in dancesport. Sportyvna nauka Ukrainy [Еlectronic resource]. 2013; 5: 38-45.

Lee B. Forming the orientation of the training process on the basis of the assessment of aerobic energy supply of qualified athletes in sports dances. Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problem fizychnoho vykhovannia і sportu (S.S. Iermakova, editor). Kharkiv: KDADM (ХХПІ): 2010; 8: 50-53.

Platonov VN. System of athletes’ preparation in the Olympic sport. General theory and its practical applications: textbook in 2 b. Кiеv: Оlimpiyskaya literatura; 2015. B. 1. 680 p.

Repnikova ЕА. Application of statodynamic exercises in sports dancing. Problems of diagnosis of strengthening and rehabilitation of ODA in athletes. Маterialy Меzhdunar. nauch.-prakt. konf.; 2008; Volgograd; 2008: 114-116.

Sivitsky VА. Content and orientation of educational and training sessions of dancers with account for specificity of their competitive activity [dissertation]. St. Petersburg; 2012. 132 p.

Soronovych ІМ. Substantiation of the orientation of the training process for the development of endurance of qualified athletes in dancesport. Моlodizhnyi naukovyi visnyk Volynskoho natsionalnoho universytetu im. L. Ukrainky. 2012; 6: 54–59.

Chaykovskyi I, Іvanov А. Improvement of special fitness of highly skilled dancers. Fizychna kultura, sport ta zdorovia natsii. 2015; 19 (2): 440-448.

Chikalova GА, Кiselev SD. To the question of physical fitness of those engaged in dancesport. Sport. tantsy: byul. 1999. 1 (3): Тhеses 3 Ros. nauch.-metod. konf. po problemam razvitiya sport. tantsev. Моscow; 1999; 1 (3): 11-13.

Bria S, Bianco M, Galvani C, Palmieri V, Zeppilli P, Faina M. Physiological characteristics of elite sportdancers. 2011 Jun; 51 (2): 194-203.

Faina M. Preparation of Dance = La preparazione del Danzare. Multimedia Sport Service. 2005; 287 p.

Redding E, Wyon MA. Strengths and weaknesses of current methods for evaluating the aerobic power of the dancers. Journal of Dance Medicine and Science. 2003; 17 (1). 10-16.

Wyon M. Cardiorespiratory Training for Dancers. Journal of Dance Medicine and Science. 2005; 9 (1).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Болобан ВН, Мистулова ТЕ. Дидактическая система обучения спортивным упражнениям со сложной координационной структурой. Наука в олимпийском спорте. 1995; 1 (2): 21-29.

Булатова ММ, Усачёв ЮА. Современные физкультурно-оздоровительные технологии в физическом воспитании. Методика физического воспитания различных групп населения: учебник. Киев: Олимпийская лит.; 2003. 423 с.

Калужна ОМ. Порівняльна ефективність різних за методичною спрямованістю програм фізичної підготовки спортсменів на етапі попередньої базової підготовки у спортивних танцях. Спортивна наука України [Електронний ресурс]. 2013; 5: 38-45.

Ли Б. Формирование направленности тренировочного процесса на основании оценки аэробного энергообеспечения квалифицированных спортсменов в спортивных танцах. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наук. пр. (С.С. Єрмаков, редактор). Харків: ХДАДМ (ХХПІ): 2010; 8: 50-53.

Платонов ВН. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и её практические приложения: учебник. Киев: Олимпийская лит.; 2015. Кн. 1. 680 с. ил.

Репникова ЕА. Применение статодинамических упражнений в спортивных танцах. Проблемы диагностики укрепления и реабилитации ОДА у спортсменов. Материалы Междунар. науч.-практ. конф.; 2008; Волгоград; 2008: 114-116.

Сивицкий ВА. Содержание и направленность учебно-тренировочных занятий спортсменов-танцоров с учетом специфики их соревновательной деятельности [диссертация]. Санкт-Петербург; 2012. 132 с.

Соронович ІМ. Обґрунтування спрямованості тренувального процесу на розвиток витривалості кваліфікованих спортсменів у спортивному танці. Молодіжний науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. 2012; 6: 54–59.

Чайковський Є, Іванов А. Вдосконалення спеціальної фізичної підготовленості висококваліфікованих танцюристів. Фізична культура, спорт та здоров’я нації. 2015; 19 (2): 440-448.

Чикалова ГА, Киселев СД. К вопросу о физической подготовленности занимающихся спортивными танцами. Спорт. танцы: бюл. 1999. 1 (3): Тезисы 3 Рос. науч.-метод. конф. по проблемам развития спорт. танцев. Москва; 1999; 1 (3): 11-13.

Bria S, Bianco M, Galvani C, Palmieri V, Zeppilli P, Faina M. Physiological characteristics of elite sportdancers. 2011 Jun; 51 (2): 194-203.

Faina M. Preparation of Dance = La preparazione del Danzare. Multimedia Sport Service. 2005; 287 p.

Redding E, Wyon MA. Strengths and weaknesses of current methods for evaluating the aerobic power of the dancers. Journal of Dance Medicine and Science. 2003; 17 (1). 10-16.

Wyon M. Cardiorespiratory Training for Dancers. Journal of Dance Medicine and Science. 2005; 9 (1). 7-12.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);