DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2019.2.20-24

ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА СПОРТСМЕНІВ У СУЧАСНОМУ П’ЯТИБОРСТВІ НА ЕТАПІ ПОПЕРЕДНЬОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Юрій Павленко, Олексій Чувашев

Анотація


Проаналізовано особливості побудови тренувального процесу, теоретично розроблено системи організації навчального процесу попереднього базового періоду підготовки на основі врахування провідних показників підготовленості, що обумовлюють результативність у змагальній діяльності спортсменів у сучасному п’ятиборстві. Мета. Вивчити сучасний стан та актуальні проблеми фізичної підготовки спортсменівп’ятиборців на етапі попередньої базової підготовки. Методи. Аналіз науково-методичної літератури. Результати. У процесі тренування п’ятиборців неминуче виникає та активно проявляється взаємовплив тренувальних навантажень в окремих видах багатоборства, тому однією з основних умов успішної підготовки спортсменів є раціональний розподіл тренувальних навантажень з дисциплін комплексу, вміння правильно поєднати всі компоненти спортивної підготовки, тобто максимально використати позитивний вплив одного виду п’ятиборства на інший. Проблема побудови мікроциклів на початкових етапах багаторічного удосконалення залишається недостатньо вивченою, тому потребує подальшого дослідження. У процесі багаторічної підготовки спортсменів дуже важливу роль відіграє раціональне чергування навантажень та відпочинку в мікроциклі.  Не всі тренери використовують різнобічну підготовку, оминаючи важливі компоненти структури тренування. Також не враховують ризик травматизму юних спортсменів, особливо на етапі попередньої базової підготовки, оскільки у цей час відбуваються важливі вікові зміни в організмі дитини. Нераціональним підбором вправ та чергуванням навантажень тренери стомлюють юний організм дитини, тим самим знижуючи показники результативності змагальної діяльності. Планується розробка тренувальних програм з урахуванням вікових особливостей, а також травматизму на етапі попередньої базової підготовки.


Ключові слова


тренувальний процес; спеціалізована базова підготовка; спортсмени-п’ятиборці

Повний текст:

PDF

Посилання


Аdamchuk V. Designing training mesocycles of all-around athletes at special preparatory stage of preparatory period. Fizychna kultura, sport ta zdorovia natsii. Iss. 1. Vinnytsia : ТОV «Planer»; 2016. 232-236.

Varakin АP. Bases of selection and design of training in modern pentathlon: methodical guide for coaches and pentathletes. Моscow: Fizkultura i sport; 1994.

Drozhzhyn VY, Оdorozha SN, Tsarenko АV. Swimming training load planning in modern pentathlon at macrocycle preparatory period. Маterialy V nauch.-prakt. konf. Оlimpizm i molodaya sportivnaya nauka Ukrainy. Lugansk; 2007. 239–242.

Dryukov VА. Structure of annual cycle design in modern pentathlon: methodical recommendations on modern pentathlon. Кyiv: Zdorovia; 1989. 34.

Dryukov VА. Тraining in modern pentathlon. Кyiv: Zdorovia: Здоров’я; 1988. 56-61.

Novikov IА. Direction and content of training process with young pentathletes aged 12–17 years at CYSS [аuthor’s abstract]. Моscow: SCOLIPC; 1984. 24 p.

Lynets ММ. Bases of the methods of motor capacity development. Lviv: Shtabar; 1997. 207 p.

Маtveyev LP. Bases of general sports theory and system of athletes’ preparation. Кiеv: Оlimpiyskaya literature; 1999. 317 p.

Platonov VN. System of athletes’ preparation in the Olympic sport. General theory and its practical applications. Кiеv: Оlimpiyskaya literatura; 2004. 808 p.

Platonov VМ, Bulatova ММ. Athlete physical preparation: textbook. Кyiv: Оlimpiyska literatura; 1995. 320 p.

Platonov VN, Sakhnovsky КP. Young athlete preparation. Кiev: Radyanska shkola, 1988. 288 p.

Stetskovych SR, Pityn МP. Changes of the results of world best pentathletes according to competition rule alteration. Маterialy III nauch.-prakt. konf. Zdorovye dlya vsekh. Pinsk: PolesGU; 2011. P.ІІІ. р. 167-273. ISBN 978-985-516-160-9.

Stetskovych S, Pityn М, Khytrov I. Preparation trends of pentathletes in swimming according to competition rule changes. Slobozhanskyi naukovo-sport. visnyk. 2012; 4: 80-83.

Modern pentathlon. Program for CYSS, SSM and SHSM.; Моscow: Fizkultura i sport, 1973. 16.

Modern pentathlon: textbook for phys. culture institutions, Varakin АN, editor; Моscow: Fizkultura i sport, 1976. 24.

Modern pentathlon: textbook for phys. culture institutions, Varakin АN, editor; Моscow: Fizkultura i sport, 1985. 12.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Адамчук В. Побудова тренувальних мезоциклів спортсменів-багатоборців на спеціально-підготовчому етапі підготовчого періоду. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. пр. Вип. 1. Вінниця : ТОВ «Планер»; 2016. 232-236.

Варакин АП. Основы отбора и построения тренировки в современном пятиборье: метод. пособие для тренеров и спортсменов пятиборья. Москва: Физкультура и спорт; 1994.

Дрожжин ВЮ, Одорожа СН, Царенко АВ. Планирование тренировочных нагрузок по плаванию в современном пятиборье в подготовительном периоде макроцикла. Материалы V регион. науч.-практ. конф. Олимпизм и молодая спортивная наука Украины. Луганск; 2007. 239–242.

Дрюков ВА. Cтруктура побудови річного циклу в сучасному п’ятиборстві: метод. рек. по сучасному п’ятиборству. Київ: Здоров’я; 1989. 34.

Дрюков ВА. Тренування в сучасному п’ятиборстві. Київ: Здоров’я; 1988. 56-61.

Новиков ИА. Направленность и содержание учебно-тренировочного процесса с юными пятиборцами 12–17 лет в ДЮСШ [автореферат]. Москва: ГЦОЛИФК; 1984. 24 с.

Линець ММ. Основи методики розвитку рухових якостей. Львів: Штабар; 1997. 207 с.

Матвеев ЛП. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов. Киев: Олимпийская лит.; 1999. 317 с.

Платонов ВН. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте: Общая теория и ее практическое продолжение. Киев: Олимпийская лит.; 2004. 808 с.

Платонов ВМ, Булатова ММ. Фізична підготовка спортсмена: навч. посіб. Київ: Олімпійська літ.; 1995. 320 с.

Платонов ВН, Сахновский КП. Подготовка юного спортсмена. Киев: Радянська школа, 1988. 288 с.

Стецькович СР, Пітин МП. Зміни результатів провідних п’ятиборців світу відповідно до змін правил змагань. В: Штебко КК [и др.], редколлегия. Материалы третьей Междунар. науч.-практ. конф. Здоровье для всех. Пинск: ПолесГУ; 2011. Ч.ІІІ. с. 167-273. ISBN 978-985-516-160-9.

Стецькович С, Пітин М, Хитров Є. Тенденції підготовки спортсменів-п’ятиборців у дисципліні плавання у відповідності до змін правил змагань. Слобожанський наук.-спорт. вісник. 2012; 4: 80-83.

Сучасне п’ятиборство. Програма для ДЮСШ, СШМ і ШВСМ.; Москва: Физкультура и спорт; 1973. 16.

Сучасне п’ятиборство: підручник для інститутів фіз. культури, Варакин АН, редактор; Москва: Физкультура и спорт, 1976. 24.

Сучасне п’ятиборство: підручник для інститутів фіз. культури, Варакин АН, редактор; Москва: Физкультура и спорт, 1985. 12.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);