DOI: https://doi.org/10.32652/tmfvs.2019.2.25-30

ПРОБЛЕМИ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В ЦИКЛІЧНИХ ВИДАХ СПОРТУ (НА ПРИКЛАДІ ПЛАВАННЯ)

Валерія Тищенко, Юлія Коваленко, Геннадій Лісенчук

Анотація


Специфіка плавання та чинники результативності формують певну структуру та зміст для реалізації теоретичних і методичних його аспектів. Переважна більшість наукових досліджень стосується встановлення конкретизованих характеристик рівня підготовленості спортсменів. Погляди багатьох фахів­ ців свідчать про актуальність цього дослідження, оскільки воно спрямоване на вдосконалення методології управління тренувальним процесом у плаванні шляхом підвищення надійності, інформативності окремих тестів і системи комплексного контролю в цілому. Мета. Оцінювання рівня сформованості теоретичних знань і практичних умінь у спортсменів-початківців запорізьких спортивних шкіл із плавання. Методи.  Теоретичний аналіз і узагальнення даних науково-методичних джерел та інформації з інтернет-ресурсів; опитування та експертне оцінювання; аналіз документальних матеріалів; педагогічне спостереження; методи математичної статистики. Результати. У дослідженні брали участь спортсмени-початківці – вихованці запорізьких шкіл з плавання «Спартак-КПУ» і «Мотор-Січ», заслужені тренери України. Проведено опитування юних спортсменів про рівень їхніх теоретичних знань з плавання за 10-бальною шкалою на основі розробленої анкети. Здійснено порівняльний аналіз рівня теоретичної підготовки спортсменів різних шкіл м. Запоріжжя. Підтверджено припущення щодо якості засвоєння навчального матеріалу з плавання на основі опитування юних спортсменів і тренерів. Педагогічні спостереження дозволили констатувати, що існуюча кількість навчальних годин з плавання, відведених на оволодіння знаннями та вміннями, не дає можливості майже 90 % спортсменам осягнути навіть основні спортивні способи плавання.Ключові слова


плавання; теоретичні знання; практичні вміння; етап початкової підготовки

Повний текст:

PDF

Посилання


Bоrysova ОV. Тhеоretico-methodical bases of professional sport development (tennis). Visnyk Luhanskoho natsionalnoho universytety imeni Таrasa Shevchenka. 8 (1); 2013: 129-138.

Briskin IА, Pityn МP, Bohuslavska VI. Theoretical preparation issues in sport. Fizychna kultura, sport ta zdorovia natsii. Iss. 1. Vinnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Мykhaila Коtsiubynskoho; Zhytomyrskyi derzhavnyi universytet imeni Іvana Franka. Vinnytsia : ТОV «Planer»; 2016: 257-261.

Каrpenko LА. Кey aspects of successful training work in rhythmic gymnastics. Uchenyye zapiski universiteta imeni P. Lesgafta. Saint Petersburg; 2007. 2(24): 22-27.

Коstiukevych VМ. Тhеоry and methods of highly skilled athlete training: Teaching guide. Vinnytsia: «Pla­ ner»; 2007. 273 p.

Оnyshchenko VМ. Theoretical preparation content during the 1 year of practicing mini basketball. Моlod tа оlimpiyskyi rukh. Кyiv; 2016. 78 p.

Pityn М. Тhеоretical preparation in sport: monograph. Lviv : LSUPC; 2015. 372 p.

Sakhnovskyi КP. Swimming. Educational program for children and youth sports schools, specialized children and youth sports schools of the Olympic reserve and schools of higher sports mastery; 1995. 95 p.

Symanovich PG. Тhеоretical and methodical bases of long-term training of archers: monograph. Мinsk : BNTU; 2005. 286 p.

Тyshchenko V. Control for training and competitive activity of high quality handball teams : monograph. Zaporizhzhia : Status; 2017. 462 p.

Shakhov АА, Balbekov PА, Isayeva ЕB. Тhеоretical preparation of judokas at sports and health related camp. Uchenyye zapiski universiteta imeni P. Lesgafta. Saint Petersburg; 2012; 7 (89): 142-144.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Борисова ОВ. Теоретико-методологічні засади розвитку професійного спорту (на матеріалі тенісу). Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки 8 (1); 2013: 129138.

Бріскін ЮА, Пітин МП, Богуславська ВЮ. Проблеми теоретичної підготовки в спорті. Фізична культура, спорт та здоров’я нації. Вип. 1. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Житомирський державний університет імені Івана Франка. Вінниця : ТОВ «Планер»; 2016: 257-261.

Карпенко ЛА. Ключевые аспекты успешной учебно-тренировочной работы по художественной гимнастике. Ученые записки университета им. П. Лесгафта. Санкт-Петербург; 2007. 2(24): 22-27.

Костюкевич ВМ. Теорія і методика тренування спортсменів високої кваліфікації: Навчальний посібник. Вінниця: «Планер»; 2007. 273 с.

Онищенко ВМ. Зміст теоретичної підготовки на першому році занять міні-баскетболом. Молодь та олімпійський рух. Київ; 2016. 78 c.

Пітин М. Теоретична підготовка в спорті: монографія. Львів : ЛДУФК; 2015. 372 c.

Сахновський КП. Плавання. Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву та шкіл вищої спортивної майстерності; 1995. 95 с.

Сыманович ПГ. Теоретические и методические основы многолетней подготовки стрелков из лука: монография. Минск : БНТУ; 2005. 286 с.

Тищенко В. Контроль тренувальної та змагальної діяльності команд високої кваліфікації з гандболу : монографія. Запоріжжя : Статус; 2017. 462 с.

Шахов АА, Балбеков ПА, Исаева ЕБ. Теоретическая подготовка дзюдоистов на базе спортивнооздоровительного лагеря. Ученые записки университета имени Лесгафта; 2012; 7 (89): 142-144.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 1992-7908 (друк);

ISSN: 1992-9331 (інтернет);